کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

رفتن به سایت اصلی

کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

 

کتاب های خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی
همراه بامجموعه تست در هر فصل با پاسخنامه تست

فصل اول: مقدمهاي بر پژوهش عملیاتی و مفاهیم اساسی ریاضی 

 
پژوهش عملیاتی یکی از علوم یاريرسان در جهت تصمیم گیریهایش
میباشـد پـژوهش عملیـاتی بـا بسـیاري از مسـائل  محوري مربوط به تصمیم گیري مدیران در ارتباط است. پژوعش عملیاتی ترکیبی از
تکنیکها و روشهاي استنتاج شده از علوم مختلف چون ریاضی، اقتصاد میباشد که به طور
چشمگیري مدیران را یاري میکند. 
تعریف پژوهش عملیاتی 
پژوهش عملیاتی یا علم مدیریت با علم تصمیم و کاربرد آن در
ارتباط است .علم مدیریت را به عنـوان شـاخهاي از حـوزه
مدیریت که رویه عقلایی، منطقی، سیستماتیک و علمی را در
تحلیل فرایند مدیریت و مسائل مـدیریتی بکـار مـیگیـرد،
میتوان قلمداد کرد. در پژوهش عملیاتی مسائل به صورت سیستمی
مورد بررسی قـرار گرفتـه و در عمـل بـراي عالمـان
مدیریت، مدلهایی را که نتایج فعالیتهاي مختلف در مسیرهاي
گوناگون است را نمایان میسازد و عناصر شانس، ریسک و
عدم اطمینان را براي کمک به مدیران جهت انجام تصمیمات منطقی
و انتخاب خط مشی بهینه به هم در آمیزد. 
ویژگیهاي اساسی پژوهش عملیاتی 
ویژه گیهاي اساسی پژوهش عملیاتی را به ترتیب زیر میتوان
بیان کرد: 
1) برخورد سیستمی 
2) بکار گیري روش هاي علمی 
3) استفاده از تیمهاي متشکل از متخصصین مختلف علوم 

4) استفاده از مدل 
طبقه بندي مدل 

مدلها را به شیوههاي گوناگونی میتوان طبقه بندي نمود، یک
نمونه که بر حسب انتزاعی بودن شکل گرفتـه عبارتسـت

1- مدلهاي شمایلی 

در مدلهاي شمایلی، معمولا با تغییري در اندازه و مقیاس،
خاصیت هاي مربوط بـه یـک شـیء واقعـی بوسـیله خـود آن
خاصیتها نشان داده میشوند. نتیجتاً مدلهاي شمایلی به طور
کلی شبیه شیء واقعی هستند که در اندازههـاي متفـاوت
تجسم یافته اند برخی از مثالهاي متعارف براي این مدلها
عبارتند از عکسها، نقاشیهـا، هواپیماهـا و اتومبیـلهـاي مـدل،
مدل شمایلی خورشید و سیاره هایش که مدلی از منظومه شمسی با
مقیاس کوچکتر را نشان میدهد. 
2- مدلهاي قیاسی 

مدلهاي قیاسی از برخی خاصیت ها براي نشان دادن برخی از
ویژگیها استفاده می کنند. “خـط راسهـاي” یـک نقشـه،
قیاسی است از بر آمدگی هاي زمین یا رنگهاي مختلف در نقشه که
نشان دهنده آبها، صحراها، و غیره میشود. فلوچارتهاي
کامپیوتر، نمونه دیگر از این مدلها است. این مدلها نسبت به
مدلهاي شمایلی قابلیت دستکاري بیشتري دارند. 
3- مدلهاي سمبولیک یا ریاضی 

مدلهاي سمبولیک از حروف، اعداد و سمبولهاي دیگر براي نشان
دادن متغیرها و ارتباط بـین آنهـا اسـتفاده مـیکننـد و
نتیجاً عمومیتر و انتزاعیتر از مدلهاي دیگر ند. این مدلها
معمولاً، بیشترین قابلیت دستکاري را دارند. 
فرآیند تصمیم گیري 
در ایـن بخش نحوه استفاده از پژوهش عملیاتی را در فرایند
تصمیمگیري به طور خلاصه شـرح  میدهیم: 

فرایند پژوهش عملیاتی مستلزم کوشش و تصمیمگیري و حل مسئله
است سه مرحله تقسیم میشود: 
1- فعالیتهاي قبل از مدل سازي 
2- فعالیتهاي ضمن مدل سازي
3- فعالیتهاي بعد از مدل سازي
 
سازي بعد از مدلسازي
شناخت نیاز (درك اینکه برخی از فعایت ها نیازمند انجام یا
بهتر شدن هستند) 
فرموله کردن مسئله (ترجمان نیاز درك شده در بیانی روشن به
طوري که هم نیز و هم ملاکی را که براي حل مسئله
بایستی مورد قضاوت قرار گیرد، شامل شود)

ساختن مدل (ساخت یک مدل ریاضی که عین یا نمایاننده مساله
باشد.)
جمع آوري دادهها (گرد آوري دادههاي معین براي مدل که شرایط
واقعی مساله را منعکس کند)
حل مدل (دستکاري ماهرانه داده ها براي کسب نتیج)

تعیین اعتبار مدل و تحلیل حساسیت (آزمایش نتایج مدل براي
اطمینان از صحت، اعتبار و تعیین دلایل اشتباهات در
تخمین داده ها)
………………………………
تفسیر نتایج (آزمون مجددا گسترده معیارهاي مساله در پرتوي
نتایج مدل)
تصمم گیري، اجرا و کنترل (تغییرات تکنیکی و رفتاري نیازمند
تخمین شرایط کوتاه مدت و بلند مدت) 
جدول 1-1 فرایند حل مسائل پژوهش عملیاتی 

این تقسیمبندي بر جنبههاي رفتاري فرایند تاکیددارد. مرحله
اول با فعالیت قبل از مدل سـازي بـه منظـور ایجـاد درك
استفاده (افرادي که داراي این گونه مسائل هستند) و روابط
مناسب با استفاده کننده و درون سازمانش متمرکز میکنـد. 
مرحله دوم یا فعالیت مدلسازي بر نقش حیاتی استفاده کننده در
ایجاد یک مدل کمـی از محـیط تصـمیم، تاکیـد دارد. 
نهایتاً مرحله سوم یا اجرا بر اهمیت مشارکت، ارتباطات و
روابط سازمانی مدل ساز یا استفاده کننده در حل مساله (اجـرا) 
تاکید میکند. این فرایند در یک سرمشق (پارادایم) هشت قدمی
یا چهارچوبی براي تصمیمگیري، سازماندهی مـیگـردد. 
توجه کنید که در طبقه بنـدي”گرین” گامهـاي اول و
دومبه عنـوان مرحلـه قبل از مـدل سازي، گامهاي سومتا ششم به عنوان 

مرحله مدل سازي و گامهاي هفتم و هشتم به عنوان مرحله بعد از
مدل سازي تعیین شده است. 
مروري بر مفاهیم ریاضی 
در ایجاد و توسعه مدلهاي تحقیق در عملیات، غالباً مفاهیم
جبر خطی بکار گرفته میشوند. به جهت اهمیت این مفاهیم
در ارائه روشن تر مباحث بعدي، در این فصل مروري بر مفاهیم
اساسی و مورد نیاز، انجام خواهد شد. 
ماتریس ها و بردارها 
ماتریسها 

تعریف: هر آرایش مستطیلی از اعداد، حروف و توابع را ماتریس
مینامند. 
براي مثال،  ماتریس هستند.

 

مجموعه تست (1) 
1- مسأله برنامهریزي خطی مقابل مفروض است اگریکی
ازمحدودیتهاي این مسئله برداشته شود چه اتفاقی
می افتد؟ 
max
n
j j
j
x c x
=
=å 1
j i
n
j
å aij x £ b
 =1
, ,…,
, ,…,
j
i m
j n
x
=
=
³
1 2
1 2
0
 
الف) منطقه موجه کوچکترمیشود ومقدار تابع هدف می تواند
بیشتر شود. 
ب) منطقه موجه کوچکترمیشود ومقدار تابع هدف می تواند کمتر
شود. 
ج) منطقه موجه بزرگترمیشود ودرمقدار تابع هدف می تواند
کمترشود. 
د) منطقه موجه بزرگتر میشود و مقدار تابع هدف می تواند
بیشتر شود. 
2ـ شرکتی الوارهایی باطول استاندارد 12 متر رادرطول هاي 4و5
متربرش میدهد مدلی کـه تـابع هـدف آن
حداقلسازي تعداد الوار مصرف شده باشد چند محدودیت دارد. 

الف) 1 ب) 2 ج) 3 د) 4 «38» تحقیق در عملیات پیشرفته 

 
3ـ درساخت محصول ((الف)) دوقطعه 1و2 استفاده میشود بهطوريکه
هرواحد ((الف)) از سـه قطعـه 1 و دو
قطعه 2 ساخته میشود این قطعات میبایست ازبیرون تهیه شود اگر
میزان تولیـد محصـول ((الـف)) دردورة
1 ,x2 بوده و قیمت فروش هر واحد محصول ((الـف)) 100
برنامهریزي A و میزان خرید قطعات 1و2 به ترتیب
x
تومان باشد مدل برنامهریزي خطی براي تهیه قطعات و ساخت
محصول باهدف بیشـینه سـازي درآمـد کـل
4ـ دریک کارخانه تولیدي هزینۀ تغییرسرعت تولیـد ازپریـود
I بـه پریـود I +1 (کـاهش
یاافزایش)بـه ازاء
هرواحدتولید تولید برابر 4 واحد پول میباشد تابع هدف درچنین
مسأله اي براي N پریود برابر است با : 
5 ـ دریک کارگاه یک کارگر درطول هردوره زمانی، 200 ساعت وقت
دراختیار دارد که می تواند از وقت خـود
براي تولید دو محصول A,B استفاده کند. تولید هر واحد محصول A چهار برابر وقت تولید هر واحد محصول
B است و سود هر واحد B یک چهارم سود هر واحد محصول A میباشد. ماکزیمم
سودحاصل براي این کارگر
در دوره زمانی 200 ساعت ده هزارتومان است. سود هر واحد
محصول A چند تومان است؟ 
الف) 100 ب) 200 ج) 250 د) 400 
Xi) مورد توجه است.درصورتی کـه بودجـه کـل ایـن
6ـ درطرح توسعه یک مؤسسه، احداث تعداد انبارها
(
ai باشد، تابع هدف کدام است؟ 
مؤسسه A واحدپولی وهزینه
احداث انبار 1 iم ،
7 ـ منطقه موجه شکل زیرخط AB است محدودیتهاي مربوط کدامند؟(مدیریت 79 – 80) 
 
 
2 1 2 10 3 (الف x1 – x2 = , x1 + x2 £ ,x2 ³
 2×1 – x2 £1,×1 + 2×2 =10 , x2 £ 3 (ب
 2×1 – x2 =1 , x1 + 2×2 ³10 , x2
3 ³ 3 (ج
2 1 2 10 3 (د x1 – x2 = , x1 + x2 = , x2 ³
8 ـ شکل زیرنمایش ترسیمی یک مدل برنامه ریزي خطی رانشان
میدهد کدام عبارت درست است؟ 
 
الف) محدودیت اول زائد وفعال است. 
ب) محدودیت دوم زائد و فعال است. 
ج) محدودیت سوم زائد وفعال است. 
د) محدودیت سوم زائد وغیرفعال است. 
   
10ـ اعداد سمت راست درمحدودیتهاي یک مسأله برنامهریزي خطی
مضربی ازضرایب یـک متغیـر تصـمیم
هستند این مسأله داراي …….. است. 
الف) بدون جواب بهینه ب) جواب تبهگن ج) جواب تبهگن چندگانه
د) جواب بهینه نامحدود

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردی دانلود کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردی دانلود کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردی تعریف پژوهش عملیاتی طبقه بندي مدل مدلهاي شمایلی مدلهاي قیاسی

مقاله کودکان اوتیسم

بررسی کودکان اوتیسم,تحقیق در مورد کودکان اوتیسم,تحقیق کودکان اوتیسم,دانلود مقاله کودکان اوتیسم,علت بیماری اوتیسم,کودکان اوتیسم,مقاله انگلیسی کودکان اوتیسم,مقاله پیرامون کودکان اوتیسم,مقاله ترجمه شده کودکان اوتیسم,مقاله کودکان اوتیسم دانلود فایل مقاله کودکان اوتیسم دانلود فایل مقدمه:اوتيسم را بيشتر مي توان يک…

نمونه سوالات تقطير چند جزئي پیام نور، نیمسال دوم 92-93

تقطير چن,تقطير چند جزئي,دانلود سوالات پيام نور,دانلود نمونه سوالات پیام نور,سوالات پیام نور,سوالات پیام نور تقطير چند جزئي,سوالات نهايي تقطير چند جزئي,نمونه سوالات پيام نور,نمونه سوالات مهندسي شيمي,نيمسال دوم 92 93 دانلود فایل نمونه سوالات تقطير چند جزئي پیام نور،…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه (واقع در استان مرکزی)

استان مرکزی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوه (واقع در استان…

پاورپوینت معماری پایدار

بررسی معماری پایدار,پاورپوینت شرایط محیطی معماری,پاورپوینت معماری پایدار 2,پروژه معماری پایدار,تحقیق معماری پایدار,معماری پایدار ایرانی,معماری پایدار در جهان,معماری پایدار معاصر دانلود فایل پاورپوینت معماری پایدار دانلود فایل بخشی از متن:در نگرش علم مدرن تلقی از طبیعت سلسله ای از پدیده…

طراحی معماری مجموعه ورزشی

پایان نامه رساله معماری,پایان نامه معماری,پایان نامه معماری مجموعه ورزشی,پروژه معماری مجموعه ورزشی,رساله معماری,طراحی مجموعه ورزشی,طراحی معماری مجموعه ورزشی,معماری مجتمع ورزشی,معماری مجموعه ورزشی دانلود فایل طراحی معماری مجموعه ورزشی دانلود فایل بخشی از مقدمه:وسعت گسترده دانش تا مرز بي نهايت…

طرح درس سالانه ورزش فوتبال

طرح درس سالانه آموزش بازی فوتبال,طرح درس سالانه آموزش فوتبال,طرح درس سالانه بازی فوتبال,طرح درس سالانه تربیت بدنی,طرح درس سالانه فوتبال,طرح درس سالانه ورزش,طرح درس سالانه ورزش دبیرستان,طرح درس سالانه ورزش فوتبال دانلود فایل طرح درس سالانه ورزش فوتبال دانلود…

مقاله انگلیسی موضوع: کاربرد نانو ذرات در استخراج به همراه ترجمه

مقاله انگلیسی موضوع: کاربرد نانو ذرات در استخراج به همراه ترجمه رفتن به سایت اصلی مقاله انگلیسی موضوع: کاربرد نانو ذرات در استخراج به همراه ترجمه   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مقاله انگلیسی موضوع: کاربرد نانو ذرات در…

جزوه و خلاصه درس حقوق کار - بر اساس کتاب عزت اله عراقی - حقوق پیام نور - pdf

جزوه و خلاصه درس حقوق کار - بر اساس کتاب عزت اله عراقی - حقوق پیام نور - pdf رفتن به سایت اصلی جزوه و خلاصه درس حقوق کارشامل شرح و خلاصه دروس، سوالات پایانی هر فصل بهمراه جواببر اساس کتاب…

دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 2 -تالیف حمید آقاخانی و احمد منتظری رودبارکی -پیام نور -pdf

دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 2 -تالیف حمید آقاخانی و احمد منتظری رودبارکی -پیام نور -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 2 تالیف حمید آقاخانی و احمد منتظری رودبارکی انتشارات پیام نورمنبع رشته صنایع دستیشامل 112 صفحه…

نقشه بازار قیصریه اصفهان

بازار قیصریه اصفهان,جزیات بازار قیصریه اصفهان,نقشه آثار تاریخی اصفهان,نقشه بازار قیصریه اصفهان,نقشه بازارهای اصفهان,نقشه تیمچه های بازار اصفهان,نقشه حسینه های بازار اصفهان,نقشه حوزه های علمیه اصفهان,نقشه راسته های بازار اصفهان دانلود فایل نقشه بازار قیصریه اصفهان دانلود فایل توضیحات:نقشه بازار…

تحقیق در مورد لئو نيكلايچ تولستوئي

تحقیق در مورد لئو نيكلايچ تولستوئي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :در روز 20 اكتبر سال 1910 ميلادي در خانة محقري در ايستگاه راه آهن بين شهر تولا و مسكو بين يكي از عميق ترين انديشه ها…

نمودار DFA ماشین حساب به همراه پیاده سازی با زبان ++C

Borland turbo c,DFA كامل,آتامای پشته ای PDA,اشتراک DFA ها,تبديل DFA غير كامل یا ناقص به DFA كامل,تبدیل NFA به DFA,تبدیل NFAλ به NFA,صحت درستی C,ماشين محدود,ماشین تورینگ,نمودار DFA ماشین حساب دانلود فایل نمودار DFA ماشین حساب به همراه پیاده سازی…

مجموعه تست روانشناسی شخصیت

مجموعه تست روانشناسی شخصیت رفتن به سایت اصلی مجموعه تست روانشناسی شخصیت  توضیحات محصول :آزمون آزمایشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد موسسه سنجش و دانش -آزمون  روانشناسی شخصیت - با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه  مجموعه تست…

پایان نامه معماری مجتمع مسکونی

پایان نامه معماری مجتمع مسکونی رفتن به سایت اصلی مقدمه:بخش مسکن را می توان یکی از بخش های توسعه در یک جامعه دانست. از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، و از سوی دیگر بحث اشتغالزایی و ارتباط آن…

بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک,بررسی نقش آموزش مهد در کودکان,پایان نامه تاثیر آموزش در مهد کودک,پایان نامه عوامل مفهوم سازی کودکان,تاثیر آموزش های مهد بر,دانلود پایان نامه روانشناسی عمومی,نقش مهد در مفهوم سازی کودکان,نقش مهدکودک در رشد کودکان دانلود فایل…

تحقیق ارزش نام و نشان تجاری در تجارت الکترونیک

تحقیق ارزش نام و نشان تجاری در تجارت الکترونیک رفتن به سایت اصلی مقدمه:امروزه با ظهور پدیدهٔ دهکدهٔ جهانی، سازمان‌ها می‌بایست با بکارگیری استراتژی‌های نوین،کسب و کار خود را از دنیای واقعی به دنیای مجازی انتقال دهند از جمله ی…

افساد فی الارض و مصادیق آن

احکام حقوقی افساد فی‌الارض,احکام فقهی افساد فی‌الارض,افساد فی‌الارض از دیدگاه قرآن,بررسی حقوق افساد فی‌الارض,تحقیق احکام افساد فی‌الارض,تحقیق کامل افساد فی‌الارض,رابطه‌ي محاربه و افساد في‌الارض,مصادیق افساد فی‌الارض,مقاله افساد فی‌الارض دانلود فایل افساد فی الارض و مصادیق آن دانلود فایل چکیده:موضوع افساد…

طراحی طرح گل

SOLID WORKS,پروژه SOLID WORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی طرح گل,پروژه طرح گل در SOLID WORKS,سالیدورک,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی طرح گل,طراحی طرح گل,طراحی طرح گل در SOLID WORKS,طراحی طرح گل در سالید ورک,طرح گل دانلود فایل طراحی طرح گل دانلود فایل طراحی شده…

بررسی خزش در کامپوزیت های تقویت شده با ذرات

بررس خزش کامپوزیتهای سرامیکی,پروژه خرش در کامپوزیت,خرش کامپوزیت زمینه سرامیکی,خزش کامپوزیت تقویت شده با ذرات,خواص کامپوزیت سرایکی,سمینار بررسی کامپوزیت سرامیکی,سمینار خزش کامپوزیت,عوامل موثر بر خزش کامپوزیتها,کامپوزیتهای تقویت شده با ذرات دانلود فایل بررسی خزش در کامپوزیت های تقویت شده با…

طرح توجیهی فنر تخت اتومبيل

امکان سنجی تولید فنر تسمه ای,دانلود طر,دانلود طرح توجیهی فنر تخت خودرو,طرح توجیهی تولید فنر تخت اتومبيل,طرح تولید فنر تسمه ای اتومبيل,طرح کارآفرینی فنر تخت خودرو,طرح کسب و کار فنر اتومبيل,طرح کسب و کار فنر تخت اتومبيل,کارآفرینی فنر تخت خودرو…

پاورپوینت عاشورا

احادیث عاشورا,بررسی قیام عاشورا,پاورپوینت امام حسین (ع),پاورپوینت در مورد عاشورا,پاورپوینت قیام عاشورا,تحقیق عاشورا,تحقیق کامل عاشور,تصاویر,دانلود پاورپوینت عاشورا,زمینه انقلاب عاشورا,زیارت عاشورا,شعر عاشورا,قیام عاشورا,نماز ظهر عاشورا دانلود فایل پاورپوینت عاشورا دانلود فایل بخشی از متن:در سوم شعبان سال سوم هجري حضرت فاطمه…

نقشه بخش های شهرستان بیرجند

بخش های شهرستان بیرجند,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان بیرجند,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بیرجند,لایه جی آی اس بخشهای بیرجند,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های بیرجند,نقشه ی جی آی اس بخش های بیرجند دانلود فایل نقشه…

مقاله اثر تقویت فیبرکوتاه برخواص ترکیبات پلی (اتیلن ترفتالت)/ پلی (اتیلن نفتالت) بازیافتی

اثر تقویت فیبرکوتاه,اثر فیبرکوتاه برخواص پلیمر,پلی اتیلن پلی اتین نفتالات,پلی اتیلن تر ف,تاثیر فیبر بر ویژگی پلی اتیلن ترفتالت,تاثیر فیبر کوتاه بر پلی اتیلن نفتالت,خواص ترکیبات پلی اتیلن ترفتالت,مقاله ترجمه شده پلیمر,ویژگی پلی اتیلن نفتالت دانلود فایل مقاله اثر تقویت…

پاور پوینت خوشه‌های صنعتی و متدولوژی توسعه آن‌ها

پاورپوینت خوشه صنعتی,پاورپوینت مهندسی صنایع,توسعه صنعتی,توسعه منطقه‌ای,خوشه صنعتی,خوشه های صنعتی,دانلود پاورپوینت,شبکه سازی کسب و کارها,کسب و کار,متد توسعه خوشه های صنعتی دانلود فایل پاور پوینت خوشه‌های صنعتی و متدولوژی توسعه آن‌ها دانلود فایل توضیحات:در این پاورپوینت به معرفی یکی از…

برنامه ثبت نام دانشجو

آموزش برنامه نویسی در #C,برنامه c#,برنامه دانشجو در سي شارپ,برنامه نویسی سی شارپ,ثبت نام دانشجو در #C,ثبت نام دانشجویی سي شارپ,دانلود برنامه نویسی #C,دانلود کد برنامه نویسی,دانلود کد پروژه سی شارپ,کد برنامه نویسی #C دانلود فایل برنامه ثبت نام دانشجو…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *