کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

رفتن به سایت اصلی

 کتاب
تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) 

:توضیحات
محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون
دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: کلیات رفتار
سازمانی 
 
رفتار سازمانی یک رشته علمی و پژوهشی است که در آن اثراتی بررسی میشود که
افراد،
گروهها و سازمان بر
رفتار فـرد 
در درون سازمان
میگذارند، با این هدف که چنین
دانشی در راه بهبود و اثربخشی سازمان مورد استفاده قرار گیرد

رفتار سازمانی
عبارت است از اداره افراد، گروهها و تیمها، به گونهاي که به طور مـوثر بتـوان
آنهـا را ایجـاد و رهبـري کـرد و

تغییرات آنها را
اداره نمود. رفتار سازمانی مطالعه و کاربرد مجموعهاي از علوم در مورد چگونگی
تعامـل افـراد بـه عنـوان

فرد یا گروه در
سازمانهاست. 

ریشه هاي رفتار سازمانی 
رفتار سازمانی یک
حوزه علمی بین رشتهاي است و علوم مختلفی در شکل گیري و شکوفایی آن نقش داشتهاند.
در ایجـاد

این رشته روانشناسی،
جامعه شناسی، روانشناسی اجتمـاعی، اقتصـاد، علـوم سیاسـی و مـردم شناسـی تـأثیر
بیشـتري
داشته اند. حتی علوم
دیگري چون پزشکی (در بحث استرس)، ارتباطات (ارتباطات و بازخورد) و علوم فنی نیـز
در تکـوین

رفتار سازمانی نقش
داشتهاند ولی نقش آنها کمتر بوده است. 

روانشناسی 
هدف روانشناسی تبیین
رفتار انسان است. این در حالی است که در خیلی از موارد، مطالعات آزمایشـگاهی
روانشناسـی

روي حیوانات انجام و
بعد به دنیاي انسانی تعمیم داده میشود. به عبارت دیگر بسیاري از مطالعات رفتـار
سـازمانی ابتـدا

روي حیوانات صورت
پذیرفته و انسانشناسی بر مبناي جانورشناسی صورت گرفته است. 
روانشناسان در مطالعه
رفتار انسان درصدد درك روان انسانند و کار روانشناسان صنعتی و سازمانی که به رفتار
سازمانی
نزدیکتر است نیز در
همین راستاست. رفتار سازمانی در تبیین مفاهیمی همچون یادگیري، شخصـیت، احسـاس،
ادراك،
نیاز، انگیزش، نگرش،
استرس و مفاهیم کاربرديتر همچون فنون انتخاب کارکنان، طراحی کار، فرآیندهاي
تصمیمگیـري

و رضایت شغلی از
روانشناسی کمکهاي شایانی گرفته است. ملاحظه میشود که همه مفاهیم مذکور در سطح
فردياند. 
جامعه شناسی 
بر خلاف روانشناسی که
به سطح فردي تأکید دارد، جامعه شناسی به سطح جمعـی تأکیـد مـیکنـد. رفتـار
گـروههـا در

اجتماعات از دیرباز
مورد توجه جامعهشناسان بوده است. رفتار سازمانی مفاهیم پویاییهاي گروهی، کـار تیمـی،
سـاختار، »

 
ارتباطات، قدرت و
تضاد را از جامعهشناسان به عاریت گرفته و متناسب با شرایط سازمانی مفهومسازي کرده
است. 
روانشناسی اجتماعی 
روانشناسی اجتماعی
ترکیبی از روانشناسی و جامعهشناسی است. یکی از مفاهیم اساسی که از روانشناسـی
اجتمـاعی

وارد رفتار شده مفهوم
تغییر و چگونگی ایجاد تغییر و جلوگیري از موانع آن است. علاوه بر ایـن، عوامـل
مـؤثر بـر گـروه،

اعتماد، سرمایه
اجتماعی، پویاییهاي گروهی و الگوهاي ارتباطی نیـز در روانشـناختی اجتمـاعی تکـوین
یافتـه و رفتـار

سازمانی را تحت تأثیر
قرار داده است. 

اقتصاد 
در بین علوم انسانی،
اقتصاد در زمینه احساسات زدایی از عالم انسانی، پیشروترین بوده اسـت. عقلانیـت
حـاکم بـر رفتـار

سازمانی از فرضیات
عقلایی مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد تأثیر پذیرفته و تصمیمگیري عقلایی جلوه
بـارز تفکـر

اقتصاددانان در رفتار
سازمانی است.

مجموعه تست 

1- در نظریه ERG نیازها عبارتند از نیازهاي: 

الف) احترام، وابستگی
و صمیمیت ب) پیشرفت، وابستگی و احترام 

ج) رشد، محبت و امنیت
د) زیستی، تعلق و رشد 

2- در نظریه اقتضایی
انگیزش، کارکنان با نیازهاي رشد و کمال در مشاغل ساده احساس…. 
الف) رضایت میکنند 
ب) نارضایتی میکنند 
ج) سهولت و سادي در
کار میکنند 

د) میکنند سازمان به
آنها توجه کافی کرده است. 

3- در مدل قدرت انگیزشی
سه عامل اهمیت وظیفه، با مفهوم بودن و تنوع کار میتوانند……. 
الف) انگیزش در شغل
را حداکثر سازند 

ب) جانشین هم شده و
کمبودهاي یکدیگر را جبران نمایند. 

ج) جانشین هم شوند،
اما کمبودهاي یکدیگر را جبران نمیکنند. 

د) قدرت انگیزشی را
به صفر برسانند. 

4- رویداد بزرگی که مدل
پورتر-لاولر در اندیشههاي سنتی به وجود آورد این است که: 
الف) رضایت به عملکرد
منتهی شود ب) رضایت موجب عملکرد خوب میشود. 
ج) عملکرد به رضایت
منتهی میشود. د) نارضایتی عملکرد را کاهش میدهد. 
5- بنا به اعتقاد مک
کللند، اساسی ترین نیازهاي کارکنان کدامند؟ 
الف) نیاز به امنیت،
نیاز به شهرت، نیاز به ثروت 

ب) نیاز به
موفقیت،نیاز به قدرت، نیاز به تعلق 

ج) نیاز به پیشرفت،
نیاز به ثبات، نیاز به احترام و اعتماد واقعی 
د) نیاز به آرامش
روانی، نیاز به معنویات، نیاز به تعادل درونی و بیرونی «202» تجزیه و تحلیل سیستم
ها (قسمت اول) 

6- «نقش» عبارت است از
الگوي……….. که انتظار میرود فرد در اجراي وظیفه اش ایفا کند. 
الف) نگرشی ب) شخصیت
ج) رفتاري د) ادراکی 

7- عزت نفس یا احترام به
خود جزو کدام بعد نیاز به احترام است؟ (سراسري 82) 
الف) محیطی ب) بیرونی
ج) درونی د) آشکار 

8- اندیشمندان اغلب از
بهره وري، غیبت، درصد تغییر و تبدیلات و رضایت شغلی به عنـوان عوامـل……. در
رفتار سازمانی نام
میبرند. 
الف) وابسته ب) میانی
ج) مستقل د) جایگزین

پاسخنامه 

1 – گزینه د صحیح است )
این نظریه مشابه نظریه سلسله مراتب نیازهاي مزلوست بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن
نظریـه
مراتبی براي نیازها
وجـود نـدارد
ERG مخفـف (Existence Relatedness and
Growth) مـیباشـد کـه همـان
نیازهاي زیستی، تعلق
و رشد میباشد. 

2 – گزینه ب صحیح است )
در نظریه اقتضایی انگیزش، کارکنان با نیازهاي رشد و کمال در مشاغل چالشگرانه
احسـاس
رضایت میکنند. چونکه
بکار بستن تواناییها را میطلبد و آن هم با تفویض اختیار امکان پذیر است. این افراد
در مشاغل

ساده و تکراري احساس
نارضایتی میکنند. 

3 – گزینه ب صحیح است ) 
سه عامل مهم بودن و
با مفهوم بودن و متنوع بودن میتوانند جانشین هم شده و کمبودهاي یکدیگر را جبران
کننـد امـا

اگر استقلال یا
بازخورد وجود نداشته باشد قدرت انگیزشی به صفر میرسد. 
4 – گزینه ج صحیح است )
مدل پورتر و لاولر: 

   
مهم ترین مسئلهاي که
پورتر و لاولر بیان کردند چیزي است که بعد از عملکـرد اتفـاق مـیافتـد.
پـاداشهـایی کـه داده

میشود و چگونگی
دریافت آنها میزان زضایت را تعیین میکند و به بیان دیگر عملکرد موجب رضایت میشود. 
5 – گزینه ب صحیح است) مک
کله لند معتقد است که همه انسانها سه نوع نیاز اساسی دارند: 
نیاز به کسب موفقیت ¬
توفیق طلبی، میل به انجام چیزي بهتر با کارایی بیشتر براي حل مسائل و تسـلط بـر
کارهـاي
پیچیده
نیاز به تعلق ¬ میل
به برقراري و حفظ ارتباط دوستانه و گرم با دیگران
رضایت
پاداش از نظر فرد
منصفانه است
پاداش درونی
پاداش بیرونی
عملکرد
خصوصیات و
تواناییها
تصور فرد از
محیط و نقش خود
تلاش
ارزش پاداش
احتمال دریافت
پاداش در صورت
تلاش 
نیاز به قدرت ¬ میل
به کنترل دیگران، نفوذ در رفتارآنان و مسئول دیگران بودن
6 – گزینه ج صحیح است )
” نقش ” عبارتست از الگوي رفتاري که انتظار میرود فرد در اجراي وظیفه اش
ایفـا کنـد و

در ارتباط بین مفاهیم
رسمی و غیررسمی سازمان نقش متنناظر با شغل میباشد. 
7 – گزینه ج صحیح است )
 
 وجهه و اعتبار 
 بیرونی 
 قدرت 
تقسیم بندي نیاز
احترام 
 اعتماد 
 درونی
آزادي(خودمختاري) 

 رضایت از خود (مناعت
طبع یا احترام به خود) 

 قدر و منزلت و شرافت 
8 – گزینه الف صحیح است )
اندیشمندان اغلب از بهره وري، غبیت، در صدد تغییر و تبدیل و جابجایی، و رضایت شغلی
به عنوان عوامل
وابسته در رفتار سازمانی نام میبرند. 

رضایت شغلی عبارت است
از تفاوت میان پاداشی که کارکنان دریافت میکنند و میزان پاداشـی کـه اعتقـاد
دارنـد بایـد

دریافت کنند. برخلاف
سه عامل قبلی رضایت شغلی نمایانگر ادراك است تا رفتار. 
به لحاظ شهرت و
کاربرد وسیع این عوامل، از این 4 عامل به عنوان عوامل اثربخشی منابع سازمانی نام
برده میشود. یکی

از نویسندگان بحث
وسیعی را در مورد فشارهاي ناشی از کار و اهمیت روزافزون آن، اختلاف عقیدههاي فـردي
و نـوآوري

به عنوان عوامل
وابسته جدید آغاز کرده است. 

عوامل مستقل عبارتند
از: عوامل فردي،عوامل گروهی، و عوامل سازمانی. 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 1 دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 1 کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها دانلود کتاب تست دانشجویی دانلود پروژه ومقاله کسب درآمد ا

شبیه سازی مبدل باک DC - DC کاهنده با متلب

پروژه شبیه سازی مبدل باک,پروژه طراحی مبدل کاهنده متلب,پروژه متلب مبدل باک,پروژه مدل سازی متلب,دانلود پروژه مبدل buck در متلب,شبیه سازی کاهنده DC DC,شبیه سازی مبدل DC به DC,شبیه سازی متلب مبدل کاهنده,مدل سازی کاهنده باک,مدل سازی مبدل buck دانلود…

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

آلاینده ها,آلاینده های خاک,اثرات زیست محیطی فلزات سنگین,اکوسیستم ها,بررسی آلودگی خاک,پروژه در مورد فلزات سنگین,تاثیر فلزات سنگین بر کیفیت خاک,دانلود پروژه محیط زیست,فلزات سنگین,کودهای آلی و شیمیای,محیط زیست,محیط زیست خاک دانلود فایل بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت…

پاورپوینت نفوذ، قدرت و سیاست

ابعاد قدرت مدیر,پاورپوینت سیاست در مدیریت,پاورپوینت سیاست مدیریت,پاورپوینت قدرت در مدیریت,پاورپوینت قدرت نفوذ مدیریت,پاورپوینت نفوذ در مدیریت,پاورپوینت نفوذ مدیریت,دانلود پاورپوینت مدیریت,قدرت و اختیار مدیر,منابع قدرت مدیر دانلود فایل پاورپوینت نفوذ، قدرت و سیاست دانلود فایل مقدمه:قدرت شاید دارای مفهوم منفی…

پاورپوینت تغذیه در فوتبال

برنامه تغذیه فوتبالیست ها,برنامه غذایی فوتبالیست ها,پاورپوینت تغذیه فوتبالیست ها,تحقیق تغذیه ورزشکاران,تحقیق نحوه تغذیه فوتبالیست ها,تغذیه در فوتبال,تغذیه ورزشی,دانلود تحقیق تغذیه تربیت بدنی,رژیم تغذیه در فوتبال دانلود فایل پاورپوینت تغذیه در فوتبال دانلود فایل بخشی از متن:فوتبال، ورزشی است مبتنی…

بررسی فناوری های تولید برق از انرژی خورشیدی و مقایسه آماری بزرگترین نیروگاه های خورشیدی جهان

انواع نیروگاه خورشیدی,بررسی نیروگاه های خورشیدی,پروژه انرژی خورشیدی,پروژه سلول خورشیدی,تحقیق فناوری فتوولتائیک,سامانه فتوولتائیک,سلول خورشیدي س,ضریب ظرفیت انرژی خروشیدی,فناوري سلول خورشیدي,فناوري فتوولتائیک,فناوری متمرکزکننده گرمایش خورشیدی دانلود فایل بررسی فناوری های تولید برق از انرژی خورشیدی و مقایسه آماری بزرگترین نیروگاه های…

طراحی و مونتاژ Plummer Block Assembly در نرم افزار کتیا

پروژه طراحی Plummer Block,پروژه طراحی کتیا,پروژه کتیا,پروژه مونتاژ Plummer Block Assemblyt,دانلود پروژه,دانلود پروژه آماده کتیا,طراحی Plummer Block Assemblyt در کتیا,طراحی و مونتاژ Plummer Block Assemblyt,مونتاژ Plummer Block,نرم افزار کتیا دانلود فایل طراحی و مونتاژ Plummer Block Assembly در نرم افزار…

پاورپوينت آلودگي آب (3)

آلودگي آب,اندازه گیری سختی,پاورپوینت آلودگی آب,پاورپوینت محیط زیست,دانلود پاورپوینت,سختي آب,علل آلودگی آب,عوامل آلاینده آب,قليائيت آب,منحنی تیتراسیون,نرم كردن آب دانلود فایل پاورپوينت آلودگي آب (3) دانلود فایل فهرست مطالب:Alkalinity قليائيتاندازه گیری قليائيت- منحنی تیتراسیون سختي Hardnessمحاسبه سختیمشكلات ناشی از آبهاي سخت اندازه…

پروژه کارآفرینی تولید لواشک از خرما

پروژه تولید لواشک از خرما,پروژه کارآفرینی لواشک از خرما,دانلود طرح تولید لواشک از خرما,دانلود طرح لواشک خرما,طرح توجیهی تولید لواشک خرما,طرح توجیهی لواشک از خرما,طرح کارآفرینی تولید لواشک خرما,طرح کارآفرینی لواشک خرما دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید لواشک از خرما…

جایگاه زن در انسان شناسی غزالی

پایان نامه انسان شناسی غزالی,پایان نامه جایگاه زن,پایان نامه جایگاه زنان در اسلام,پایان نامه دیدگاه امام غزالی,پایان نامه زن در انسان شناسی,پایان نامه زن در انسان شناسی غزالی,جایگاه زن از دیدگاه امام غزالی,دیدگاه غزالی در جایگاه زن دانلود فایل جایگاه…

طراحی بند ساعت مچي

SOLID WORKS,بند ساعت مچي,پروژه SOLID WORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی بند ساعت,سالیدورک,طراحی بند ساعت در SOLID WORKS,طراحی بند ساعت در سالید ورک,طراحی بند ساعت مچي,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی بند ساعت دانلود فایل طراحی بند ساعت مچي دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک…

پلان اجرايي ساختمان 3 طبقه

پلان اتوکد ساختمان,پلان اتوکد ساختمان 2 طبقه,پلان اتوکد مسکونی,پلان اجرايي 3 طبقه,پلان مسكوني 2 طبقه,دانلود پلان آماده,دانلود پلان اجرایی ساختمان,دانلود پلان اجرایی معماری,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل پلان اجرايي ساختمان 3 طبقه دانلود فایل توضیحات:دانلود…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تهران (واقع در استان تهران)

استان تهران,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان تهران,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تهران دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تهران (واقع در استان تهران) دانلود فایل توضیحات:-…

پاورپوینت جاذبه های کردستان

پاورپوینت جاذبه های کردستان رفتن به سایت اصلی مقدمه:استان‌ کردستان‌ طبیعتی‌ زیبا دارد و جنگل‌ بخشی‌ از زیبایی‌های‌ این استان است‌. جنگل‌های‌ استان کردستان‌ در اطراف‌ شهرهای‌ بانه‌ و مریوان‌ واقع‌ شده‌ است و بعد از جنگل‌های‌ شمال‌ کشور به…

بررسی رابطه بين هوش هيجاني و باورهاي غيرمنطقي در بين نوجوانان پسر عادی و کانون اصلاح و تربیت

بررسی هوش هیجانی در كانون اصلاح,بررسی هوش هیجانی نوجوانان,پایان نامه باورهاي غير منطقي نوجوانان,پایان نامه روانشناسی عمومی,پایان نامه هوش هيجاني,دانلود پایان نامه علوم تربیتی,رابطه هوش هیجانی و باورهای غر منتطقی,هوش هیجانی نوجوان عادي دانلود فایل بررسی رابطه بين هوش هيجاني…

نقشه خطوط هم بارش استان خراسان شمالی

خطوط هم بارش,دانلود خطوط هم بارش,دانلود شیپ فایل خطوط هم بارش,شیپ فایل خطوط هم بارش خراسان شمالی,شیپ فایل هم بارش,لایه GIS خطوط هم بارش استان خراسان شمالی,نقشه هم بارش,نقشه هم بارش استان خراسان شمالی,هواشناسی دانلود فایل نقشه خطوط هم بارش…

بررسی و مقايسه اضطراب دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره

بررسی اضطراب بین دانشجویان رشته مشاوره,بررسی اضطراب بین دختر و پسر,بررسی اضطراب بین دختران و پسران,پایان نامه بررسی علل اضطراب,پروژه عوامل اضطراب دانشجویان,مقايسه اضطراب ميان دانشجويان,مقایسه اضطراب دانشجویان,مقایسه اضطراب دانشجویان دختر دانلود فایل بررسی و مقايسه اضطراب دانشجويان دختر و…

کتاب کیفیت توان در سیستم های برق

دانلود رایگان کتاب,دانلود رایگان کتاب زبان اصلی,دانلود کتاب,دانلود کتاب Power Quality in Electrical Systems,دانلود کتاب زبان اصلی,کتاب مهندسی برق قدرت دانلود فایل کتاب کیفیت توان در سیستم های برق دانلود فایل   دانلود برچسب ها: دانلود کتاب زبان اصلی دانلود…

تاثیر گردشگری بر توسعه کارآفرینی روستاهای شهر کاشان

تاثیر گردشگری بر توسعه کارآفرینی روستاهای شهر کاشان رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تاثیر گردشگری توسعه کارآفرینی روستاهای شهر کاشان

ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا « فرهنگسرای نیاوران »

ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا « فرهنگسرای نیاوران » رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: ضوابط استانداردهای طراحی فرهنگسرا فرهنگسرای نیاوران

پلان اجرايي ساختمان 2 طبقه، هر واحد 70 متر

اتوکد نقشه ساختمان,پلان اجرايي 2 طبقه هر واحد70 متر,پلان ساختمان,دانلود پلان اجرایی ساختمان,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,دانلود نقشه ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان 2 طبقه,نقشه اجرایی ساختمان 2 طبقه,نقشه ساختمان دانلود فایل پلان اجرايي ساختمان 2 طبقه، هر واحد 70…

گزارش کارآموزی مکانیک، سرسیلندر و سیستم جرقه زنی

پروژه کارآموزی سیستم جرقه زنی,دانلود پروژ,دانلود پروژه کارآموزی مکانیک خودرو,دانلود کارآموزی خودرو,دانلود گزارش کارآموزی,سرسیلندر و سیستم جرقه زنی,کارآموزی تعمیر خودرو,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته مکانیک,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک، سرسیلندر و سیستم جرقه زنی دانلود فایل قسمتی…

لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,solidworks,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک لامبورگینی,طراحی سه بعدی لامبورگینی,طراحی لامبورگینی,لامبورگینی در کتیا دانلود فایل لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل توضیحات:لامبورگینی طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در…

آیا سازمانهای هوشمند عملکرد بهتری دارند؟

دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود مقاله,سازمانهای هوشمند,مدیریت,مقاله رایگان مدیریت,مقاله سازمانهای هوشمند,مقاله مدیریت دانلود فایل آیا سازمانهای هوشمند عملکرد بهتری دارند؟ دانلود فایل ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد و قابل استفاده دانشجویان و علاقمندان رشته مدیریت مقدمه:ما همیشه در شگفت…

پاورپوینت بازیافت لامپ کم مصرف

بازیافت لامپ کم مصرف,بازیافت لامپ های کم مصرف,بازیافت لامپهای کم مصرف,پروژه بازیافت لامپ کم مصرف,تحقیق بازیافت لامپ کم مصرف,روش بازیافت لامپ کم مصرف,طرح بازیافت لامپ کم مصرف,فرایند بازیافت لامپ کم مصرف دانلود فایل پاورپوینت بازیافت لامپ کم مصرف دانلود فایل…

ارزش و اهمیت بهداشت و ایمنی در محیط کار

اهمیت بهداشت حرفه ای,ایمنی در محل کار,ایمنی شغلی,ایمنی محیط کار,برری خطرات شغلی,تحقیق بهداشت حرفه ای,تحقیق پیرامون ایمنی,خطرات محیط کاری,دانلود تحقیق خطرات کاری,رعایت ایمنی محل کار,مقاله بهداشت حرفه ای دانلود فایل ارزش و اهمیت بهداشت و ایمنی در محیط کار دانلود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *