پایان نامه تاثير نوع و غلظت‌هاي مختلف آهن بر رشد و عملكرد گياه دارويي هميشه‌ بهار

پایان نامه تاثير نوع و غلظت‌هاي مختلف آهن بر رشد و عملكرد گياه دارويي هميشه‌ بهار

رفتن به سایت اصلی

چکیده:هميشه‌بهار يكي از گياهان دارويي شناخته شده متعلق به تيره كاسني است كه علاوه بر مصارف دارويي، اسانس آن در صنايع آرايشي، بهداشتي و رايحه درماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تغذيه گياهي از عوامل مهمي است كه بر كميت و كيفيت محصول گياهان دارويي تآتير مي‌گذارد و از آنجايي كه افزودن عناصر در خاك و محلول غذايي برای افزايش عملكرد كمي و كيفي در گياهان ضروري است. در تحقيق حاضر برای بررسی اثر غلظت های مختلف انواع کود آهن بر رشد و عملکرد همیشه بهار، يك آزمايش به صورت فاكتوريل بر پايه طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 3 تكرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و در سال 1390 اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل محلول‌پاشي چهار نوع آهن (سولفات آهن، کلات آهن، اکسید نانو و سکوسترین آهن) در غلظت‌های صفر، 1، 2 و 3 در هزار بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر متقابل بین غلظت و نوع کود آهن بر روی تعداد برگ در بوته، تعداد کاپیتول در بوته، قطر کاپیتول، وزن کاپیتول، کاروتنوئید، کلروفیل  a و b، شاخص کلروفیل (SPAD)، عملکرد گل در برداشت سوم، درصد اسانس در  برداشت‌هاي اول، سوم و میانگین کل سالیانه، عملکرد اسانس در برداشت‌هاي اول، سوم و مجموع سه برداشت، عملکرد روغن، درصد روغن، شاخص برداشت روغن و درصد فسفر معنی‌دار شد. اثر نوع آهن بر طول ساقه اصلی، ارتفاع کانوپی، کلروفیل کل، عملکرد اسانس در برداشت سوم، عملکرد دانه و ميزان آهن دانه معنی‌دار شد. همچنین غلظت آهن بر تعداد ردیف دانه در كاپيتول، کلروفیل کل، عملکرد گل در مجموع سه برداشت، عملکرد اسانس برداشت سوم، عملکرد دانه و ميزان آهن برگ معنی‌دار شد. کمترین عملکرد گل در مجموع سه برداشت (2/1087کیلو‌گرم در هکتار) از شاهد و بیشترین عملکرد از غلظت سه در هزار آهن (1/1558 کیلو‌گرم در هکتار) رسید. بالاترین درصد اسانس در مجموع 3 برداشت (97/0%) در غلظت سه در هزار سولفات آهن و کمترین درصد اسانس (525/0%) مربوط به تیمار شاهد بود. روند تغییرات عملکرد گل و درصد اسانس سبب تولید بالاترین عملکرد اسانس در مجموع سه برداشت (06/12کیلو‌گرم در هکتار) با کاربرد سه در هزار کلات آهن و کمترین عملکرد اسانس (34/5 کیلو‌گرم در هکتار) در غلظت سه در هزار آهن نانو و شاهد (00/5 كيلو‌گرم در هكتار) شد، که تفاوت معنی دار با شاهد نداشتند. بیشترین عملکرد دانه متعلق به کودهای کلات و سکوسترین آهن، همراه با حداکثر درصد روغن (46/23%) در غلظت دو در هزار آهن سکوسترین باعث تولید بالاترین عملکرد روغن (5/663 کیلو‌گرم در هکتار) در ترکیب تیماری دو در هزار آهن سکوسترین شد. بیشترین میزان فسفر برگ (410میلی گرم در کیلوگرم) از غلظت يك در هزار میکروکلات آهن، بیشترین غلظت کلروفیل (59/1 میلی‌گرم در لیتر) و بیشترین آهن دانه (1/259 میلی‌گرم در کیلو‌گرم) از سولفات آهن، به­دست آمدند. درحالیکه با کاربرد غلظت سه در هزار، بیشترین افزایش آهن برگ (33/455 ميلي‌گرم بر كيلو‌گرم) نسبت به شاهد به دست آمد.فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه و كلیات 1-1- مقدمه   1-2- اهميت گياهان دارويي در ايران و جهان 1-3- خاستگاه و پراكنش 1-4- گياه شناسي هميشه بهار 1-5- مواد موثره گياه دارويي هميشه بهار 1-6- استفاده دارويي گياه هميشه بهار 1-7- تاثير عوامل محيطي  بر روي گياه دارويي هميشه بهار 1-7-1- درجه حرارت 1-7-2- نور  1-7-3- آب  1-7-4- خاك  1-8- مراقبت و نگهداري 1-9- كاشت و تكثير 1-10- اسانس¬هاي گياهي 1-10-1- اسانس گيري به كمك تقطير 1-10-2- اهداف  فصل دوم: بررسي منابع2-1-آهن  2-2- نقش آهن در گياه 2-3-اهميت محلول پاشي عناصر غذايي در گياهان 2-4- كلاتهاي آهن 2-5- غير فعال شدن آهن در برگ 2-6-مروري بر تحقيقات انجام شده در مورد تاثير عناصر كم مصرف به ويژه آهن در گياهان فصل سوم: مواد و روش3-1- موقعيت جعرافيايي مشخصات اقليمي 3-2- مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك 3-3- بذر مورد استفاده 3-4- روش انجام تحقيق 3-5- آماده سازي زمين 3-6- اندازه گيري صفات مورفولوژيك 3-7-شاخص كلروفيل 3-8- اندازه گيري ميزان كلروفيل و كارتنوئيد برگ 3-9- تعيين عناصر غذايي بافت¬هاي  گياهي 3-9-1- ميزان نيتروژن 3-9-2- ميزان پناسيم 3-9-2- ميزان فسفر 3-9-2- ميزان آهن 3-10- عملكرد گل خشك 3-11- عملكرد دانه 3-12- درصد و عملكرد اسانس 3-13- درصد و عملكرد روغن 3-14- شاخص برداشت گل، دانه، روغن و اسانس هميشه-بهار 3-15- تجزيه آماري داده ها و نرم افزار مورد استفاده فصل چهارم: نتايج و بحث4-1- صفات مورفولوژيك 4-2- اجزاي عملكرد 4-3- صفات فيزيولوژيكي 4-4- عملكرد گل 4-5- درصد اسانس 4-6- عملكرد اسانس 4-7- عملکرد دانه، روغن و درصد روغن 4-8- عملکرد دانه 4-9- عملكرد روغن 4-10- درصد روغن 4-11- شاخص برداشت گل و اسانس 4-12- شاخص برداشت بذر و روغن  4-13- شاخص برداشت گل 4-14- شاخص برداشت اسانس 4-15- شاخص برداشت روغن  4-16- بيوماس  4-17- سطح برگ  4-18- وزن خشك برگ تک بوته 4-19- وزن خشك ساقه تک بوته 4-20- عناصر غذايي 4-21- آهن برگ  4-22- فسفر 4-23- آهن دانه فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات5-1- نتيجه گيري كلي 5-2-پيشنهادات منابع

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود پاورپوینت پاورپوینت رایگان پاورپوینت آماده تحقیق رایگان پروژه رایگان اسانس آهن نانو عملکرد روغن عناصر غذایی برگ و دانه همیشه‌بهار تاثير نوع آهن بر رشد گیاه غلظت‌هاي مختلف آهن بر رشد گیاه گياه دارويي هميشه‌ بهار پایان نامه گیاهان

بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان دختر

بررسی علل حجاب زدگی,پایان نامه بررسی علل بد حجابی,علل بد حجابی دختران جوان,علل حجاب زدگی دختران جوان,عوامل بد حجابی دانشجویان,عوامل بد حجابی دختران جوان,عوامل حجاب زدگی دانشجویان,عوامل حجاب زدگی دختران جوان دانلود فایل بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان…

پاورپوینت بررسی انواع گلخانه ها به همراه طرح توجیهی

انواع ساختار گلخانه,انواع سازه گلخانه,انواع گلخانه پرورش گل,انواع گلخانه ها,بررسی انواع گلخانه,دانلود طرح احداث گلخانه,طرح احداث گلخانه,طرح توجیهی صیفی جات,طرح توجیهی گلخانه دانلود فایل پاورپوینت بررسی انواع گلخانه ها به همراه طرح توجیهی دانلود فایل بخشی از متن:گلخانه بخش محدودی…

خلاصه مقاومت مصالح (روابط و فرمول ها)

خلاصه مقاومت مصالح (روابط و فرمول ها) رفتن به سایت اصلی کاملترین مجموعه فرمول ها و روابط درس مقاومت مصالح 1 و 2 در 18 صفحه این مجموعه بسیار مناسب برای یادگیری ، مرور و تثبیت این درس میباشد.این مجموعه…

بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه

بررسی زبان عربی در ایران,بررسی سیر زبان عرب تا قاجاریه,پایان نامه تاریخ زبان عرب,تاریخ ادبیات عرب در صفویه,تاریخ زبان عربی در ایران,سیر تاریخ ادبیات عرب در ایران,سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب,ظهرو زبان عرب در ایران دانلود فایل بررسی سیر…

پاورپوینت انرژی های نوین ( پایدار)

پاورپوینت انرژی های نوین ( پایدار) رفتن به سایت اصلی مقدمه:اگر چه مصرف گسترده انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي رشد سريع اقتصادي جوامع پيشرفته صنعتي را به همراه داشته است؛ اما بواسطه انتشار آلاينده هاي‎ حاصل از عمل احتراق و…

نمونه اي از پروژه هاي پياده سازي شده مربوط به درس مدار منطقي

آزمايشگاه کامپیوتر,آزمايشگاه مدار منطقي,پروژه درس آزمايشگاه کامپیوتر,پروژه درس آزمايشگاه مدار منطقي,پروژه رشته کامپيوتر,پروژه طراحی مد,پروژه مدار منطقی,دانلود پروژه آزمایشگاه مدار منطقی,درس مدار منطقي,مدار منطقي,نمونه پروژه مدار منطقی دانلود فایل نمونه اي از پروژه هاي پياده سازي شده مربوط به درس…

پایان نامه بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و استحکام خانواده در دانشجویان متاهل

بررسی بلوغ عاطفی دانشجویان متاهل,پایان نامه بلوغ عاطفی,پایان نامه بلوغ عاطفی و خانواده,پایان نامه رابطه عاطفه و استحکام خانواده,پرسشنامه بلوغ عاطفی EMS,پرسشنامه سلامت خانواده FOS,تاثیر بلوغ عاطفی بر ازدواج,تاثیر بلوغ عاطفی بر زندگی متاهلین دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه…

پاورپوینت آشنایی با تولید میلگرد

بررسی فرایند تولید میلگرد,پاورپوینت درمورد میلگرد,تحقیق پیرامون تولید میلگرد,تحقیق تولید میلگرد,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت میلگرد,روش تولید انواع میلگرد,روش تولید میلگرد,روش ساخت میلگرد دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تولید میلگرد دانلود فایل مقدمه:در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند…

بررسی چگونگی شکل گیری شهرهای جدید در ایران (نمونه موردی شهرجدیدپردیس)

ایجاد شهرهای جدید در ایران,بررسی ایجاد شهر پردیس,بررسی ایجاد شهر جدید,پایان نامه شکل گیری شهر,پایان نامه شهرسازی,پایان نامه معماری شهرهای جدید,دانلود پایان نامه شهرسازی,شکل گیری شهر جدید پردیس,شکل گیری شهر جدید سهند,شکل گیری شهرهای جدید دانلود فایل بررسی چگونگی شکل…

تولرانس و انطباقات

انطباق در قطعات,انطباقات,انطباقات در تجهیزات,پروژه در مورد تولرانس,تحقیق در مورد انطباق و تلرانس,تحقیق در مورد تلرانس و انطباق,تلرانس,تلرانس در اندازه قطعات,تولرانس,تولرانس و انطباقات,دانلود پروژه,دانلود تحقیق دانلود فایل تولرانس و انطباقات دانلود فایل مقدمه:برای ساخت هر قطعه نیاز مبرم به اندازه…

گزارش کارآموزی کامپیوتر، ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point

پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی ایجاد پورتال,دانلود کارآموزی کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی ایجاد پورتال با share point,کارآموزی رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی طراحی پورتال,گزارش کارآموزی کامپیوتر,نرم افزار share point دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر، ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point دانلود…

پاورپوینت ویتامین ها و خواص آنها

پاورپوینت ویتامین ها و خواص آنها رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت ویتامین خواص آنها

فناوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

فناوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی رفتن به سایت اصلی فناوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)  ویژه کنکوریها   تعریف،…

تحقیق بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان و عوامل موثر در بزهکاری آنها

انواع جرائم اطفال و نوجوانان,شرایط مسئولیت اطفال,علل بزهکاری کودکان,عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان,عوامل موثر در بزهکاری فرزندان,محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال,مسئولیت اطفال,مسئولیت کیفری اطفال,نقش خانواده در بزهکاری فرزندان دانلود فایل تحقیق بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان و عوامل موثر در…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عنبرآباد (واقع در استان کرمان)

استان کرمان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عنبرآباد,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عنبرآباد (واقع در استان…

گزارش کارآموزی برق، شرکت شهاب تلویزیون

پروژه کارآموزی شرکت شهاب,دانلود پروژه کارآ,دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق,دانلود کارآموزی تعمیر تلویزیون,دانلود گزارش کارآموزی,شرکت شهاب تلویزیون,کارآموزی شرکت شهاب تلویزیون,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی الکترونیک,گزارش کارآموزی رشته برق دانلود فایل گزارش کارآموزی برق، شرکت شهاب تلویزیون دانلود فایل قسمتی از متن:قبل از…

درس طراحی سیستم‌های مطمئن Fundamental Concepts of Dependability

درس طراحی سیستم‌های مطمئن Fundamental Concepts of Dependability رفتن به سایت اصلی درس طراحی سیستم‌های مطمئن Fundamental Concepts of Dependability   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: درس طراحی سیستم‌های مطمئن Fundamental Concepts of Dependability

طرح توجیهی فرآوري و بسته بندي مواد غذايي و خشكبار

توجیه اقتصادی بسته بندی مواد غذایی,توجیه فنی بسته بندی مواد غذایی,توجیه مالی بسته بندی خشکبار,دانلود طرح کا,طرح بسته بندی خشکبار,طرح بسته بندی مواد غذایی,طرح توجیهی بسته بندی خشکبار,طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی,طرح توجیهی فراوری مواد غذایی دانلود فایل طرح…

پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی، نخ و طناب پلاستیکی

پروژه تولید نایلون عریض کشاورزی,پروژه کارآفرینی تولید نخ پلاستیکی,پروژه کارآفرینی طناب پلاستیکی,طرح تو,طرح توجیهی تولید نخ پلاستیکی,طرح توجیهی طناب پلاستیکی,طرح توجیهی نایلون عریض کشاورزی,طرح تولید نایلون عریض کشاورزی,طرح تولید نخ پلاستیکی دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی، نخ…

نقش خانواده در تربیت و اجتماع

اهمیت خانواده در کودکی,تاثیر خانواده در تربیت,خانواده و اجتماع,خانواده و تربیت کودکان,خانواده و سلامت اجتماعی,خانواده و سلامت جامعه,سلامت خانواده و تربیت کودکان,مقاله جامعه و سلامت خانواده,مقاله سلامت اجتماعی,نقش خانواده در تربیت اجتماعی دانلود فایل نقش خانواده در تربیت و اجتماع…

نقشه بخش های شهرستان شیروان و چرداول

بخش های شهرستان شیروان و چرداول,دانل,دانلود شیپ فایل,شیپ فایل بخش های شیروان و چرداول,فایل جی آی اس بخشهای شیروان و چرداول,لایه جی آی اس بخشهای شیروان و چرداول,نقشه ی بخش های شهرستان شیروان و چرداول,نقشه ی جی آی اس بخش…

تحقیق ایجاد انگیزه برای حضور در نماز دانش آموزان

تحقیق ارتقا شغلی معلم,تحقیق ایجاد انگیزه برای نماز,تحقیق پیرامون نماز دانش آموزی,تحقیق ترغیب دانش آموزان به نماز,تحقیق حضور دانش آموزان در نماز,تحقیق علل عدم حضور دانش آموزان در نماز,روش جذب دانش آموزان به نماز,نمونه تحقیق ارتقا شغلی معلمان دانلود فایل…

کارآموزی و پروژه- ساخت و ساز ساختمان5 طبقه مسكوني فلزی-در قالبdocx - در 80 صفحه

کارآموزی و پروژه- ساخت و ساز ساختمان5 طبقه مسكوني فلزی-در قالبdocx - در 80 صفحه رفتن به سایت اصلی مراحل اجراي پروژه :مراحل ساخت ساختماننقشه های ساختمانینقشه زبان افراد فنی بوده و بایستی یک فرد فنی این زبان را با…

قالب های صنعتی

قالب های صنعتی رفتن به سایت اصلی قالب های صنعتی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: قالب های صنعتی

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان زنجان

GIS,جاده های ارتباطی استان ها,جاده های ارتباطی زنجان,دانلود جاده های ارتباطی استان ها,راه های ارتباطی زنجان,شیپ فایل جاده های ارتباطی,لایه جی آی اسی جاده های ارتباطی,نقشه جاده های ارتباطی دانلود فایل شیپ فایل جاده های ارتباطی استان زنجان دانلود فایل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *