پایان نامه بررسی تاخیر اجرای پروژه های عمرانی و عواقب اقتصادی آن

پایان نامه بررسی تاخیر اجرای پروژه های عمرانی و عواقب اقتصادی آن

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           
           صفحه

چکیده

فصل اول مقدمه و معرفی

   1-1. مقدمه  2

1-2. بیان
مساله 3

1-3. ضرورت
انجام تحقیق  4

1-4. اهداف
تحقیق  4

1-5. فرضیه‌های تحقیق  5

1-6. تعریف
واژهها و اصطلاحات فنی  5

1-7. ساختار
پایاننامه 5

فصل دوم 7

پیشینه، تعاریف و مروری
بر ادبیات تحقیق  7

2-1. مقدمه 8

2-2-پیشینه‌ی
تحقیق  8

2-3- ادبیات
موضوع  10

2-3-1-برنامهی
عمرانی  10

2-3-2-طرح
عمرانی  10

2-3-3
پروژه 11

2-3-4- شناخت نیاز پروژه‌ها 11

2-3-5-چرخه
ی عمر پروژه 11

2-3-6-مدیریت
دانش    12

2-3-7-تشخیص
سهم عوامل پروژه در تأخیر  13

2-3-8-مدیریت
پروژه 13

2-3-8-1-
مدیریت ائتلاف پروژه 15

2-3-8-2-
مدیریت هدف پروژه 15

2-3-8-3-
مدیریت زمان پروژه 15

2-3-8-4-مدیریت
هزینه پروژه 15

2-3-8-5-مدیریت
کیفیت پروژه 15

2-3-8-6-
مدیریت منابع انسانی  15

2-3-8-7-
مدیریت ارتباطات پروژه 16

2-3-8-8-مدیریت
ریسک پروژه 16

2-3-8-9-مدیریت
تدارکات پروژه 18

2-3-9-زمان‌بندی
کردن  18

2-3-10-
بهنگام کردن زمان‌بندی  19

2-3-11-تعریف
تأخیر  20

2-3-12-جبران
تأخیرهای به وجود آمده 20

2-4-مشکلات
ناشی از تأخیر در پروژه‌های عمرانی  21

2-4-1-افزایش
قیمت تمام‌شده طرح  21

2-4-2-افزایش
نرخ تورم 23

2-4-3-تأخیر
در بهره‌برداری و ارائه خدمات (عدم النفع) 23

2-4-4-هزینه
فرصت ازدست‌رفته در اجرای سایر پروژه‌ها 23

2-4-5
عدم موفقیت در اجرای دیگر برنامه‌های زمان‌بندی‌شده 24

2-4-6-اتلاف
منابع مالی فیزیکی و انسانی در قالب طرح‌های نیمه‌تمام. 24

2-4-7-ایجاد
عدم اعتماد نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت… 25

2-5- تأثیر
تأخیرات بر رشد اقتصاد 26

2-6- عوامل
تأثیرگذار در روند پروژه‌ها 26

2-6-1-عقب‌ماندگی  27

2-6-2-
عوامل بیرونی و عوامل درونی  29

2-6-2-1  عوامل بیرونی  29

2-6-2-1-1-
اقلیم  29

2-6-2-1-2-
اقتصاد 30

2-6-2-1-3-
تغییرپذیری  31

2-6-2-1-4-تکنولوژی  32

2-6-2-1-5-بودجه‌بندی  34

2-6-2-1-6-روش
تحصیل  36

2-6-2-1-7-سیاست
خارجی  37

2-6-2-1-8-
پویایی جامعه و اراده‌ی مردم 38

2-6-2-1-9-
انگیزه و مسئولیت   39

2-6-2-1-10-دین  40

2-6-2-1-11-تجارت   42

2-6-2-2-
عوامل درونی  43

2-6-2-2-1-اهم
دلایل تأخیر ناشی از دولت   44

2-6-2-2-1-1-اولویت‌بندی
طرح‌ها 44

2-6-2-2-1-2-
برآورد نادرست بودجه و عدم تحقق اعتبارات مطابق با برنامه. 49

2-6-2-2-1-3-ضعف
سیستم تخصیص بودجه به پروژه‌های نیمه‌تمام. 51

2-6-2-2-1-4-
ضعف برنامه‌ریزی و فقدان دید بلندمدت در تصویب پروژه‌ها 53

2-6-2-2-1-5-برگزاری
مناقصات بر مبنای قیمت   54

2-6-2-2-1-6-بوروکراسی
نهادهای دولتی  55

2-6-2-2-1-7-کمبود
مصالح  56

2-6-2-2-1-8-ضعف
نیروی انسانی متخصص    56

2-6-2-2-1-9-ضعف
مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری و ارزیابی اقتصادی طرح‌ها 57

2-6-2-2-1-10-ضعف
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  58

2-6-2-2-1-11-عدم
کار آیی شرایط عمومی و خصوصی پیمان و اسناد مناقصه. 58

2-6-2-2-1-12-ضعف
روش‌های نظارتی و عدم درک اهمیت مستندسازی.. 60

2-6-2-2-1-13-ضعف
سیستم سه عاملی و سیستمهای اجرایی کشور. 62

2-6-2-2-1-14-ضعف
در جذب مشارکت بخش خصوصی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاران. 63

2-6-2-2-1-15-عدم‌حمایت
دولت از پیمانکار و مشاور در زمان اجرا 64

2-6-2-2-1-16-اولویت‌دهی
و تخصیص بودجه بر اساس نفوذ عوامل انسانی.. 65

2-6-2-2-2-
نقش کارفرمایان در تأخیر پروژه 65

2-6-2-2-2-1-
ضعف مدیریتی مدیران پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی.. 65

2-6-2-2-2-2-
عوض شدن مدیران قبل از اتمام پروژه 66

2-6-2-2-2-3-
به تعویق انداختن صورت‌وضعیت‌ها 67

2-6-2-2-2-4-
وجود معارض زمین در پروژه‌های عمرانی  67

2-6-2-2-2-5-
نگرش بدبینانه کارفرمایان به پیمانکاران  68

2-6-2-2-2-6-
روابط به‌جای ضوابط در نظام برگزاری مناقصات… 68

2-6-2-2-2-7-
عدم وجود مرجع حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار. 69

3-6-2-2-2-8-  عدم بهینه‌سازی پروژه به‌وسیله‌ی مهندسی ارزش… 70

2-6-2-2-2-10-  دخالت نادرست کارفرما در امور مهندسین مشاور. 71

2-6-2-2-3-
نقش مهندسان مشاور در تأخیر پروژه‌ها 72

2-6-2-2-3-1-
ضعف مهندسان مشاور در بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها و برنامه‌ریزی.. 72

2-6-2-2-3-2-
عدم تمایل مهندسان مشاور به کاهش هزینه‌ها در ساخت پروژه 73

2-6-2-2-3-3-
ضعف در مطالعات اولیه و نقشه‌های اجرایی مهندسان مشاور. 73

2-6-2-2-3-4-
ناآشنایی مهندسان مشاور با شرایط پروژه که باعث دقت پایین دربرآوردها می‌شود. 74

2-6-2-2-3-5-
ضعف در انتخاب گزینه برتر قبل از شروع کار. 75

2-6-2-2-4-
نقش پیمانکاران در تأخیر پروژه‌های عمرانی  75

2-6-2-2-4-1-  ضعف مالی، تدارکاتی و اجرایی پیمانکاران. 75

2-6-2-2-4-2-  پیشنهاد قیمت پایین‌تر از حد معقول پیمانکاران در
مناقصه. 78

2-6-2-2-4-3-
فقدان شرکت‎های پیمانکاری بزرگ   78

2-6-2-2-4-4-فقدان
شرکت‌های پیمانکاری باتجربه در قراردادهای EPC. 79

2-6-2-2-4-5-پیمانکاران
وابسته به دولت   79

2-6-2-2-4-6-ضعف
پیمانکاران در ارائه راهکارهای اجرایی مقابله با اقلیم نامناسب… 80

2-6-2-2-4-7-عدم
دسترسی به ماشین‌آلات و ابزارآلات نو. 80

2-6-2-2-4-8-ضعف
سیستم مدیریتی در نظام پیمانکاری  81

2-6-2-2-4-9-استفاده
از روش آزمون‌ و خطا 85

2-6-2-2-4-10-وارد
شدن شرکت‌های بزرگ در سیستم دلالی و ارجاع کار دست‌دوم به شرکت‌های تازه تأسیس و ضعیف   85

فصل سوم 87

روش تحقیق
(متدلوژی) 87

3-1. مقدمه 88

3-2. دستورالعمل
جمعآوری اطلاعات و روشهای به کار گرفته شده 88

3-3- محدودیت
های تحقیق  89

3-4- طراحی
پرسشنامه 90

3-4-1-  سنجش روایی پرسشنامه 90

3-4-2-
تعیین پایایی پرسشنامه 91

3-5- انتخاب
جامعه آماری تحقیق  92

3-6- حجم
نمونه آماری  92

3-7- تحلیل
آماری نتایج  94

3-7-1-
روش تحلیل استنباطی داده ها 94

3-8- بررسی
و رتبه بندی علل با استفاده از آزمون فریدمن  94

3-9- آمار
توصیفی  99

فصل چهارم 100

جمع آوری
اطلاعات   100

4- 1.
مقدمه 101

4-2- پرسشنامه 101

4-2-1-
جمع آوری نظرات عوامل درگیر  105

4-3- تبعات
طولانی شدن دوره احداث   111

4-4- زیانهای
اقتصادی  111

فصل پنجم  115

5-1. مقدمه 116

5-2- اولویت
بندی علل موثر در افزایش زمان اجرای پروژه های عمرانی.. 116

5-3-آزمون
مناسب بودن داده ها 117

5-4- توصیف
آماری برآمد های حاصل  117

5-6-آزمون
نرمال بودن توزیع داده ها 123

5-7-تحلیل
اطلاعات آماری درون گروهی  126

فصل ششم  129

نتیجه
گیری و پیشنهادات   129

6-1- مقدمه 130

     
6-2-
نتیجه گیری…………………………………………. 145

6-3- پیشنهادات   146

 

 

 

1-2. بیان
مساله

تاخیر، کندی و عدم
پیشرفت در پروژه های عمرانی که سبب عدم ایجاد مدیریت پایدار می گردد حاکی از وجود
موانع و مشکلات ریشه ای در اجرای طرح های ارزشمند می باشد که بازسازی و توسعه
فضاها  را به طور جدی در معرض تهدید قرار
می دهد. این موضوع یکی از مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور محسوب می شود. با توجه به
اینکه بخش عمده بودجه کشور و همچنین بخش عمده ای از منابع محدود کشور اعم از منابع
انسانی، مصالح، تجهیزات و غیره صرف پروژه های ملی می شود، عدم استفاده اصولی از
این منابع سرنوشت بدی را برای کشور رقم خواهد زد. به علت طولانی بودن مدت زمان
اجرای پروژه های ملی، عوامل متعددی انجام موفق آنها را تهدید نموده و همواره باعث
عدم حصول اهداف برنامه ریزی شده در این طرح ها می شود. در این پایان نامه به
شناسایی عوامل مشترک در تاخیر پروژه های عمرانی و میزان اثر بخشی عوامل پرداخته
میشود. بررسی عوامل به وجود آورنده تاخیرات و تعیین تاثیر هریک از آنها میتواند
کمک بزرگی به مدیریت برای انجام هر چه بهتر پروژه های آتی کند. لذا به بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه
های عمرانی، عواقب اقتصادی آن و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته خواهد شد.

 

1-3. ضرورت انجام
تحقیق

یکی از فعالیت های کشورهای
در حال توسعه برای پیمودن مسیر رشد و توسعه خود اجرای طرح های عمرانی زیربنایی است
که سالانه بخش عمده ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند و لذا برنامه ریزی
اصولی در خصوص این طرح  ها از ملزومات و
رسیدن به اهداف بوده تا بتوان با کمترین هزینه آنها را به بهره برداری رسانید. علی رغم تلاش های پیگیر و مستمر دستگاه های اجرایی،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مهندسان مشاور، پیمانکاران و سایر عوامل اجرایی
و برنامه ریزی شاهد پایان نیافتن اکثر طرح ها و پروژه های عمرانی در موعد مقرر و
تطویل زمان اجرا هستیم.

عدم تحقق زمانی پروژه ها از
نظر اقتصادی از یک سو و عدم ایجاد بستر مناسب برای آغاز طرح های جدید با پروژه های
مرتبط با طرح های قبلی از سویی دیگر کشور را با لطمات جدی مواجه می سازد.

لذا انجام اینگونه پژوهش ها
جهت شناسایی علل این مشکل و پیشنهاد راهکارهای حل آن  با اهمیت و کاملاً ضروری است.

1-4. اهداف تحقیق

به­طور­کلی در
این تحقیق هدف­های زیر پیگیری می­شود:

v   اهداف مشخص تحقيق

1-   
پایین آوردن هزینه های مربوط به قیمت تمام شده پروژه
های عمرانی

2-   
ایجاد برنامه ریزی های بهتر شهری در راستای ایجاد
شهری پایدار

3-   
کاهش زمان اجرا و هزینه پروژه و در نهایت بهره وری
مطلوب از پروژ های عمرانی

v                 
اهدف كاربردي تحقیق

1-   
مطالعه موردی پروژه
های عمرانی بانک ملت استان یزد

1-5­. فرضیه­ها­ی تحقیق

علل فرهنگی چون
عدم تعهد به پیمان ها و قانون گریزی، عدم ثبات قوانین و نهادینه نشدن نظم و انضباط
و علل اقتصادی چون وجود تورم مداوم در کشور، نرسیدن بودجه طرح ها در موعد مقرر ،
سودجویی برخی از پیمانکاران یا عدم رعایت قوانین توسط برخی از مسئولین و … از
علل مهم تاخیر در پروژه های عمرانی و ملی کشور می باشد.

1-6. تعریف واژه­ها و
اصطلاحات فنی

تاخیر: عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص
را طولانی تر کند و به صورت طولانی کردن مدت زمان فعالیت و یا به تعویق افتادن
تاریخ شروع آن ظاهر می گردد.

پروژه های عمرانی: به مجموعه فعالیت هایی گویند که با صرف هزینه مشخص در زمان
معین و کیفیت مورد نظر اجرا گردد. تفاوت آن با سایر پروژه ها در تکرار پذیر بودن و
مشخصات فیزیکی آن می باشد.

 

 

 منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی

1.    
آزاد آرمکی،
غلامرضا؛ (1379):”اقتصاد توسعه”، نشر نی، تهران.

2.    
آذر، عادل؛ (1381):
” تصمیم گیری کاربردی” ، انتشارات نگاه دانش.

3.    
آرامش، دوستدار؛
(1375): “امتناع تفکر در فرهنگ دینی” چشم
انداز،  شماره16، ص 47.

4.    
احمدی جری،
روزبه؛ (1385):” بررسی دلایل تاخیر طرح های عمرانی در ایران و راههای برون
رفت آان” ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه عمران، دانشگاه علم و صنعت
ایران.

5.    
اکبری، حسین؛
داوری، دردانه؛ (1380):” مدیریت خصوصی سازی”، مرکز
پژوهشی صنعتی آریا و شرک مشاور مدیریتی درسا، نشر آتنا.

6.     پناهی، علی (1383) پیشنهادهایی درباره طرح های تملک
سرمایهی ای جدید، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، شمراه مسلسل 7188، ص 4.

7.     پناهی، علی، (الف). تحلیلی بر اعتبارات طرح های تملک
ارایی های سرمایه ای عمرانی، شماره مسلسل 7260

8.    
توکلی، احمد،
(1374)، «آثار جهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، 1352- 1356» ، مجله اقتصادی نشریه
داخلی حوزه معاونت امور اقتصادی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال دهم، شماره 1

9.     حافظ نیا؛ (1380): ” مقدمه ای بر روش تحقیق در
علوم انسانی “، تهران، 1380

10.                       
حیدر علی، هومن؛
(1370):”پایه های پژوهش در علوم رفتاری ( شناخت روش علمی )”، جلد
سوم، انتشارات دیبا.

11.                       
خراسان؛ (1388):
” شماره
انتشار 17505″.

12.                       
روزنامه اعتماد؛
” مورخ
10/2/85″.

13.                       
سازمان مدیریت و
برنامه ریزی؛ (1383): “گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه
سوم توسعه”. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ (1387):
“موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان”، نشریه 4311

14.                       
.سپهرپور،
ناهید؛ (1383): “چرا برخی  از
شرکتها جهش می کنند و برخی دیگر خیر (از خوب به عالی)، ترجمه تهران، آوین.

15.  
شفی خانی،
منوچهر؛ (1385): “مدیریت اجرایی کارفرما در سدهای بزرگ ایران “،
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سد سازی، تهران.

16.                       
صفوی، علیرضا؛
(1389): ” شناسایی علل طولانی شدن مدت اجرای پروژه های عمرانی درون شهری (
مطالعه موردی پروژه تونل رسالت تهران )”، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه
عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

17.     عطایی، نادر؛ (1370): “پیمانکاران و صنعت نفت”،
نشریه پیام آبادگران.

18.                       
عطایی، نادر؛
(1370):”ریشه مشکلات در مناقصات دولتی و دوران اجرا”، نشریه مجلس
و پژوهش، شماره 39، صفحات 51-68.

19.                       
فتحی نژاد،
عبداله؛ (1360): “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی، آسیب شناسی و
راهکارها”، نشریه مجلس و پژوهش ، شماره 39.

20.                       
فرج پور، مجید؛
(1383):” موانع توسعه در ایران”، چاپ
اول، موسسه فرهنگی رسا، تهران.

21.                       
قانون تشویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب؛ (1381)

22.                       
قدوسی، پرویز؛
(1385): ” برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی”، انتشارات
دانشگاه علم و صنعت ایران.

23.                       
گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا».

24.                       
گل باباپور،
وحید؛ (1382): “ارائه روش طرح و ساخت منطبق با شرایط و مقررات موجود کشور،
پایان نامه کارشناسی ارشد گروه عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

25.                       
مرکز تحقیقات
استراتژیک؛ (1379): “آسیب شناسی مساله تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی
ملی و برآوردی از زیانهای حاصله در اقتصاد کشور”.

26.    
مرندی، وحید؛
(1381): “نقش کارآمد سازی در مدیریت کیفیت و ایجاد مزیت رقابتی در پروژه های
عمرانی”، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، تهران.

27.    
مرندی، وحید؛
(1382): “نقش کارآمدسازی در مدیریت کیفیت و تعامل آن با مدیریت عملکرد”،
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران

28.    
مهیاری، حجت
الله؛ (1386): “موارد مهم ادعاهای قراردادهای پیمانکاری”، مجله
تدبیر، شماره 185.

29.                       
میلانی، عباس؛
(1387): “تجدد و تجدد ستیزی در ایران”، نشرآتیه، تهران، ص 370.

30.                       
نوری نیا، جواد؛
(1386):” تجزیه و تحلیل سیستمی علل تاخیر پروژه های ملی مطالعه موردی میانگذر
دریاچه ارومیه” مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت پروژه، تهران.

 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تاخیر پروژه های عمرانی اقدامات پیشگیرانه

اثر توسعهی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)

اثر توسعهی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا) رفتن به سایت اصلی اثر توسعه‌ی مالی و اقتصادی بر سیاست‌های زیست‌محیطی(مطالعه‌‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)چکيدهتوسعه مالی نقش اساسی در سياست­های زيست­محيطی بازی مي­کنند در…

طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتیا

پروژه طراحی ترمز دستی,پروژه طراحی کتیا,پروژه کتیا,پروژه مونتاژ Fixture Assembly,دانلود پروژه,دانلود پروژه آماده کتیا,طراحی Fixture Assembly در کتیا,طراحی و مونتاژ Fixture Assembly,مونتاژ Fixture Assembly,نرم افزار کتیا دانلود فایل طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتیا دانلود فایل توضیحات:کتیا…

بررسی اصول مهندسی ترافيك و ارتباط آن با MPLS

MPLS,اصول مهندسی MPLS,اصول مهندسی ترافیک اطلاعات,بررسی سیستم ارتباط در MPLS,پایان نامه بررسی ام پی ال اس,پروژه سیستم MPLS,پروژه فناوری ترافیک و MPLS,پروژه مهندسی ترافیک,تحقیق پیرامون فناوری ترافیک MPLS,سیستم MPLS دانلود فایل بررسی اصول مهندسی ترافيك و ارتباط آن با MPLS…

پاورپوینت تبخیر و تعرق سبال (sebal)

برآورد تبخير و تعرق sebal,پاورپوینت sebal,پاورپوینت برآورد تبخير و تعرق,پاورپوینت تبخیر,پاورپوینت تبخیر سطحی زمین,پاورپوینت تعرق,پاورپوینت سبال,تحمین تبخیر و تعرق,تخمین تعریق زمین دانلود فایل پاورپوینت تبخیر و تعرق سبال (sebal) دانلود فایل بخشی از متن:برآورد صحيح مقدار تبخير و تعرق اهميت…

پروژه ریخته گری گریز از مرکز

انواع ریخته گری,انواع ریخته گری گریز از مرکز,پاورپوینت در مورد ریخته گری,پاورپوینت ریخته گری گریز از مرکز,پروژه پیرامون ریخته گری,تحقیق ریخته گری,دانلود پاورپوینت متالوژی,روشهای ریخته گری گریز از مرکز,ریخته گری,ریخته گری گریز از مرکز دانلود فایل پروژه ریخته گری گریز…

شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران

دانلود شیپ فایل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل استان تهران,شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران,لایه GIS محدوده سیاسی استان تهران,محدوده سیاسی استان تهران,مرز استان تهران,مرز استانهای کشور دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی استان تهران دانلود فایل این فایل شامل محدوده…

تحقیق بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران و فرانسه

تحقیق حقوقی وکیل و موکل در ایران,تحقیق وکیل و موکل در فرانسه,حقوق رابطه بین وکیل و موکل,حقوق موکل در ایران,رابطه حقوقی وکیل و موکل,رابطه وکیل و موکل در ایران,رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران,رابطه وکیل و موکل در حقوق…

کاراموزی

کاراموزی رفتن به سایت اصلی کاراموزی رشته شیمی در پالایشگاه به صورت ورد و پی دی اف در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.شامل :فهرست -مقدمه-توضیحات کاملارتباط با ما:   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: کاراموزی رشته شیمی در پالایشگاه

پاورپوینت حل معادلات دیفرانسیل معمولی (مسایل مقدار مرزی)

پاورپوینت حل معادلات دیفرانسیل معمولی,پاورپوینت مکانیک,حل معادلات دیفرانسیل معمولی,دانلود پاورپوینت,مسایل مقدار مرزی,مسایل مقدار مرزی در معادلات پاورپوینت دانلود فایل پاورپوینت حل معادلات دیفرانسیل معمولی (مسایل مقدار مرزی) دانلود فایل بخشی از متن:در مسائل مقدار مرزي  مثل مساله پخش (diffusion) طبیعت…

طرح توجیهی تولید انواع کنسانتره (دام، طیور و آبزیان)

توجیه اقتصادی کنسانتره دام و طیو,توجیه فنی کنسانتره دام و طیور,طرح توجیهی خوارک دام و طیور,طرح توجیهی خوارک طیور,طرح توجیهی خوراک آبزیان,طرح توجیهی خوراک دام,طرح توجیهی کنسانتره آبزیان,طرح توجیهی کنسانتره دام و طیور,کنسانتره خوراک دام و طیور دانلود فایل طرح…

بازار سرمایه (بازار خرید و فروش سهام)

آموزش بورس,آموزش خرید و فروش در بورس,آموزش سرمایه گذاری در بورس,اصطلاحات بازار بورس,بازار خرید و فروش سهام,بازار سرمایه,روانشناسی بازار سرمایه,روانشناسی بورس,روانشناسی سرمایه گذاران,روش خرید سهام بورس,نسبت قیمت به درآمد سهام,نسبت نقدی سها دانلود فایل بازار سرمایه (بازار خرید و فروش…

مقاله آموزش نیروی انسانی و ضمن خدمت فرهنگیان

مقاله آموزش نیروی انسانی و ضمن خدمت فرهنگیان رفتن به سایت اصلی آموزش نیروی انسانی و ضمن خدمت فرهنگیان   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: آموزش نیروی انسانی و ضمن خدمت فرهنگیان

رقابت پذیری در زنجیره تامین

پایان نامه زنجیره تامین,پروژه رقابت پذیری زنجیره تامین,پروژه زنجیره تامین,رقابت پذیری در زنجیره تامین,رقابت در زنجیره تامین,مدیریت رقابت در زنجیره تامین,مدیریت زنجیره تامین دانلود فایل رقابت پذیری در زنجیره تامین دانلود فایل مقدمه:در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، بايد…

تعیین و تایید هویت افراد مبتنی بر متون دست نویس فارسی

پروژه تخصصی تعیین هویت,تایید هویت افراد با دست خط,تایید هویت افراد با متون دست نویس,تعیین هویت از روی دست خط,تعیین هویت افراد با دستخط,تعیین هویت با دست خط فارسی,تعیین هویت مبتنی بر متون دست نویس,دانلود پروژه برق تعیین هویت,شناسایی هویت…

افزونه دکمه ساز «باتن بلدر»

افزونه دکمه ساز «باتن بلدر» رفتن به سایت اصلی سلام.همانطور که میدانید در هر سایتی حداقل یک دکمه وجود دارد. ساخت دکمه به صورت کلی ساده است اما برای تازه کارهای وب یا کسانی که زیاد با CSS و... آشنایی ندارند…

بررسی پرچم ملل

بررسی پرچم ایران,بررسی نماد پرچم ها,پایان نامه بررسی پرچم کشورها,پایان نامه پرچم,پرچم ملل,تاریخ پرچم ملل,تاریخچه پرچم,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه گرافیک پرچم ها,سیر تحولی پرچم ایران,علامت پرچم ها,نقش پرچم ها دانلود فایل بررسی پرچم ملل دانلود فایل چکيده‌:اين‌ تحقيق‌ با…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ساوجبلاغ (واقع در استان البرز)

استان البرز,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان ساوجبلاغ,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ساوجبلاغ دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ساوجبلاغ (واقع در استان البرز) دانلود فایل توضیحات:-…

سیستم ایمنی EBD

ایمنی در ترمز EBD,تحقیق در مورد ایمنی ترمز خودرو,تحقیق رشته مکانیک,تحقیق سیستم ایمنی ترمز,دانلود تحقیق,سیستم ترمز ABS,سیستم ترمز EBD,سیستم ترمز EBD و ABS,مقاله ترمز ABS,مقاله ترمز EBD,مقاله سیستم ایمنی EBD دانلود فایل سیستم ایمنی EBD دانلود فایل مقدمه:در قسمت اول…

مقاله رابطه بین استفاده از CPU، دما و توان حرارتی برای مصرف گرمای زائد

بررسی دما در CPU,بررسی دمای CPU,تحقیق دمای CPU در حال کار,تولید گرمای اضافی CPU,رابطه توان حرارتی در CPU,رابطه دما و استفاده از CPU,گرمای CPU,گرمای زاید CPU,مصرف گرمای زائد CPU دانلود فایل مقاله رابطه بین استفاده از CPU، دما و توان…

دانلود کتاب جامعه شناسی جهان سوم -رشته علوم اجتماعی-دکتر شهناز صداقت زادگان-پیام نور-pdf

دانلود کتاب جامعه شناسی جهان سوم -رشته علوم اجتماعی-دکتر شهناز صداقت زادگان-پیام نور-pdf رفتن به سایت اصلی کتاب جامعه شناسی جهان سوم منبع رشته علوم اجتماعیتالیف دکتر شهناز صداقت زادگان انتشارات پیام نورشامل 265 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل…

اخلاق حرفه‌ای در اسلام

اخلاق حرفه‌ای در اسلام رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: اخلاق حرفه‌ای اسلام

دانلود کتاب ریاضی عمومی1 -جلیل واعظی -پیام نور- pdf

دانلود کتاب ریاضی عمومی1 -جلیل واعظی -پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب ریاضی عمومی1 جلیل واعظی پیام نورمنبع رشته های شیمی، زمین شناسی و فیزیکشامل 512 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود کتاب ریاضی…

ماشین حساب مهندسی به زبان vb.net

برنامه ماشین حساب مهندسی,برنامه نویسی ماشین حساب,پروژه vb net,پروژه ماشین حساب vb net,دانلود برنامه ماشین حساب,دانلود برنامه ماشین حساب مهندسی vb net,طراحی vb net ماشین حساب,ماشین حساب با vb net,ماشین حساب مهندسی دانلود فایل ماشین حساب مهندسی به زبان vb.net…

حل عددی خانواده معادلات برگر به روش تحلیلی هموتوپی

burgers eq,پایان نامه آنالیز عددی,پایان نامه حل عددی معادلات برگر,پایان نامه حل معادلات برگر,پایان نامه ریاضی کاربردی,پایان نامه معادله برگر,تحلیل هموتوپی در حل معادلات,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد ریاضی,روش هموتوپیک در حل عددی دانلود فایل حل عددی خانواده معادلات…

تحقيق آناهیتا، الهه نگهبان چشمه و باران

آناهيتا,آناهيتا الهه چشمه و باران,الهه آناهیتا,الهه نگهبان چشمه و باران,بررسی هنری آناهیتا,تحقيق رشته هنر,تحقیق پیرامون آناهیتا,دانلود تحقيق هنر,كار تحقيقي هنر دانلود فایل تحقيق آناهیتا، الهه نگهبان چشمه و باران دانلود فایل بخشی از متن:«آناهیتا» به معنای پاك و دور از…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *