نسل صالح از منظر قرآن و روایات

پایان نامه تربیت فرزند از منظر قرآن,پایان نامه تربیت نسل صالح,پایان نامه رشته معارف اسلامی,پایان نامه فرزند صالح از منظر و روایات,پایان نامه نسل صالح در اسلام,تربیت انسان در اسلام,تربیت فرزند صالح از منظر قرآن,تعلیم و تربیت فرزند صالح
دانلود فایل نسل صالح از منظر قرآن و روایات

دانلود فایل

چکیده:پایان نامه حاضر تحت عنوان «نسل صالح از منظر قرآن و روایات» تلاشی در حد بضاعت در جهت شناخت نسل، ذریه صالح و بررسی عوامل مؤثر در ایجاد چنین نسلی از دید گاه اسلام می باشد. این پژوهش در قالب پنج فصل و هر فصل نیز، مشتمل بر بخش ها و زیر بخش های متمایز در راستای این هدف تنظیم و نگارش شده است. اهمیت تربیت فرزند از منظر اسلام از مهمترین وظایف والدین محسوب میگردد. اگر فرزندان صالح شوند به تبع آن یک جامعه، به صلاح گرایش پیدا می کنند. در هر کاری باید هدف وغایت مشخص شود تا برای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی شودوغایت تربیت انسان این است که او بسوی کمال سیر کند .عمده ترین ویژگی ها ومبانی تربیت نسل صالح از منظر قرآن وروایات، عبارتند از :معرفت وشناخت خدا از منظر عقل وخرد انسانی، ایمان استوار وعمل صالح، فطرت، کرامت ومسئولیت پذیری است. انسان در سایه فطرت خدادادی وکرامت ذاتی می تواند فردی مسئولیت پذیر باشد و با بکار گیری عقل و تدبر قدم در صراط مستقیم بگذارد.عمده ترین عوامل مؤثر در ایجاد نسل صالح را می توان به عوامل درونی (وراثت، نقش همسر، خانواده و وظایف هریک) و عوامل بیرونی (محیط تربیت «دوستان، مربیان آموزشی» و محیط اجتماع «محیط جغرافیا و مقتضیات سیاسی وحکومتی») تقسیم بندی کرد.درمکتب وسیره اهل بیت به منظور پرورش نسل صالح از شیوه های تربیتی معصومین، در راستا استفاده گردیده است .شفارش هایی که حضرت علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) دارد خود دلیل براین مدعاست. روشهایی که حضرت زهرا (س) در تربیت فرزندان خود داشته است وسیره وروش پیامبر (ص) می تواند به عنوان الگویی صحیح مورد بهره وری قرارگیرد.فهرست مطالب:چکیده مقدمه  فصل اول: کلیات  ۱-۱ بیان مسئله  ۱- ۲ ضرورت واهمیت موضوع تحقیق  ۱- ۳ اهداف وانگیزه انتخاب موضوع  ۱-۴ سؤالات تحقیق  ۱- ۵ تریخچه تحقیق (پیشینه تحقیق)  ۱ – ۶ روش تحقیق  ۱-۷ ساختار ومحدوده ی تحقیق  فصل دوم: مفهوم تربیت فرزند، واژه های مرتبط با آن و اهمیت و اهداف آن از دیدگاه اسلام  ۲  -۱ واژه شناسی«  انسان »  و برخی تعاریف در باره ی او  ۲- ۱-۲ مفهوم لغوی و اصطلاحی ذریه  ۲- ۱ -۲-۱ ذریه مومن والحاق اعمال به والدین  ۲-۱-۳ بدءِ طینت از منظر امام محمد باقر (ع)  ۲-۱-۴ مفهوم لغوی واصطلاحی واژه صالح  واژه صَلَحَ  واژه صَلاح  اصلح – أصلحوا  ۲-۱-۶ تربیت و جایگاه آن ازدیدگاه برخی صاحب نظران  ۲-۱-۷ موضوع تربیت از دیدگاه بعضی از دانشمندان  ۲-۱-۹  حقیقت  تربیت فرزند  ۱) نشاندن محبت علم وآداب آن در دل ودرون کودک :  ۲) حفظ کردن قسمتی از قرآن واحادیث توسط کودک :  ۳) انتخاب معلم نیکوکار برای کودک :  ۴) آموختن زبان عربی به کودکان :  ۵) آموختن زبان های مشهور بیگانه به کودکان :  ۲-۱-۱۰ اهداف وغایت تربیت فرزند  ۲-۱-۱۰-۱ تربیت اخلاقی  ۲-۱-۱۰-۲ تربیت جسمی  فصل سوم: ویژگی‌ها، مبانی واصول تربیت نسل صالح از منظر قرآن و روایات  ۳-۱ ویژگی های نسل صالح از منظر قرآن و روایات  ۳-۲-۱  راه روشن  ۳-۲-2 فطرت در قرآن وروایات  ۳-۲-۳ غریزه وتفاوت آن بافطرت  خصوصیات غریزه تفاوت فطرت و غریزه  ۳-۲-۴ فضایل فطری انسانی  ۳-۲-۴-۱ حقیقت جوئی  ۳-۲-۴-۲ گرایش  به خیر و فضیلت  ۳-۲-۴-۳ گرایش به جمال و زیبایی  ۳-۲-۴-۴ گرایش به خلاقیت و ابداع  ۳-۲-۴-۵ گرایش به عشق و پرستش خداوند  واژه‌شناسی کرامت  معنای اصطلاحی، کاربردی وقرآنی کرامت  توجه دادن به کرامت‌ها  ۲-۲-۶ توجه دادن به معرفت وتزکیه نفس  ۳-۲-۷ مسئولیت‌پذیری  ۳-۲-۸ آشنایی با تعالیم و آداب اسلامی و ملکه نمودن آن در فرزند  ۳-۲-۸-۱ گشودن زبان کودک به کلمة توحید (لااله‌الاالله)  ۳-۲-۸-۲ آشنا کردن کودک به حلال و حرام  ۳-۲-۸-۳ امرکردن کودک به عبادت در سنین کودکی تا هفت‌سالگی  ۳-۲-۹ به کارگیری عقل و تدبر (عقل عملی)  – تفکر، تفهم وخرد ورزی  – همرامی عمل با علم  ۳-۲-۱۰ اصلاح عادات و رفتار ناپسند در فرزند  ۳-۳-۲ اصل الگوگیری و عبرت آموزی  ۳-۳-۳ اصل تیسیر  ۳-۴-۳ اصل اعتدال  ۳-۳-۵ اصل گرایش به حق  ۳-۳- ۶ اصل تذکر  فصل چهارم: عوامل مؤثر و موانع در تربیت فرزند و نسل صالح از منظر قرآن و روایات  ۴-۱ عوامل درونی  ۴-۱-۱ وراثت  ۴-۱-۱-۱ وراثت در فرزندوتأثیر آن  ۴-۱-۱-۲ انواع وراثت  ۴-۱-۲ نقش همسر شایسته  ۴-۱-۳ انعقاد نطفه  ۴-۱-۳-۱ نطفة پاک  ۴-۱-۳-۲ ایام سعد و نحس در انعقاد نطفه  ۴-۱-۳-۳ لقمة حلال و حرام و تأثیرات آن  ۴-۱-۴ نقش خانواده  ۴-۱-۴-۱ نقش پدر  ۴-۱-۴-۲ تأثیر معنویات پدر در فرزند  ۴-۱-۴-۳ نقش مادر  –  نقش مادر در ایجاد نسل صالح  ۱) انسانی مسلمان  ۲) نقش همسری  ۳) نقش مادر  – شیر مادر  – تأثیر خوراک بر شیر مادر  ۴-۱-۴-۴ تبریک و تهنیت گفتن به مناسبت تولد فرزند  ۴-۱-۴-۵ وظایف والدین نسبت به فرزندان وبرعکس  ۴-۱-۴-۶ اخص وظایف والدین در هفت روز اول تولد  ۱- ذکر اذان و اقامه  ۲- مراسم تنحیک  ۳- تسمیه یا نام نیکو  ۴- تراشیدن موی سر نوزاد  ۵- ختنه  ۶- عقیقه  – عقیقه و حکمت آن  ۷- ولیمه  ۴-۱-۴-۷ آموزش مراسم مذهبی و قرآنی  ۴-۱-۴-۷-۱ تعلیم نماز  ۴-۱-۴-۷-۲ تعلیم دعا  ۴-۱-۴-۷-۳ آشنایی با علوم اهل بیت  ۴-۲ عوامل بیرونی  ۴-۲-۱ محیط تربیت  ۴-۲-۲ محیط انسانی  ۴-۲-۳ محیط دوستان و رفقا  ۴-۲-۴ محیط اجتماعی  ۴-۲-۵ محیط مدرسه و مربیان آموزشی  ۴-۲-۶ موانع و مقتضیات سیاسی وحکومتی  ۴-۳ موانع تربیت  ۴-۳-۱ حبّ دنیا  ۴-۳-۲ هوی و هوس  ۴-۳-۳ وسوسه های شیطانی  فصل پنجم: شیوه‌های تربیت نسل صالح از دیدگاه قرآن و مکتب اهل بیت (ع)  ۵-۱  شیوه‌های تربیت فرزند و نسل صالح از دیدگاه قرآن  ۵-۱-۱ شیوه‌‌های انگیزشی و رفتاری  ۵-۱-۱-۱ محبت ‌به فرزند  ۵-۱-۱-۲ عدم تبعیض بین فرزندان  ۵-۱-۱-۳ الگوی عملی صحیح  ۵-۱-۱-۴ تشویق  – تشویق از نظر لغوی  ۵-۱-۱-۴-۱ فوائد تشویق  ۵-۱-۱-۴-۲ عدم افراط و تفریط در تشویق  ۵-۱-۱-۵ هماهنگی تربیت با طبیعت فرزند  ۵-۱-۱-۶ شیوه تغافل در فرزند  ۵-۱-۱-۷ پرورش حیا و نجابت در فرزند  ۵-۱-۱-۸ تحریک فرزند به کسب و کار  ۵-۱-۲ شیوه‌های بازدارنده  ۵-۱-۲-۱ پرهیز دادن فرزند از پنهان‌کاری  ۵-۱-۲-۲ پرهیز فرزند از تفاخر  ۵-۱-۲-۳ پرهیز فرزند از زشتی‌های گفتاری  ۵-۱-۲-۴ منع فرزند از سودجوئی  ۵-۱-۲-۵ پرهیز دادن فرزند از تجمّل‌ گرایی  ۵-۱-۲-۶ پرهیز از ناز پروری فرزند  ۵-۱-۲-۷ منع فرزند از رذایل اخلاقی  ۵-۲ شیوه های تربیت فرزند و نسل صالح در مکتب اهل بیت(ع)  ۵-۲-۱ تربیت و سیرة معصومین  – تربیت ۷ سال دوم- تربیت از نظر پیامبر اکرم  – روش ملایمت  ۵-۲-۳ سیره تربیتی حضرت علی(ع)  ۵-۲-۳-۱ هدف نهایی تربیت فرزند از منظر حضرت علی (ع)  ۵-۲-۳-۲ ضرورت تسریع در تربیت از منظر حضرت علی (ع)  ۵-۲-۳-۳ نتایج تربیت فرزند از دیدگاه حضرت علی (ع)  ۵-۲-۴ سیرة تربیتی حضرت زهرا (س)  ۵-۲-۴-۱ تربیت از منظر حضرت زهرا (س)  ۵-۲-۴-۲ ارتباط علمی حضرت زهرا با فرزندان  ۵-۲-۴-۳ تأثیر نام نیکو بر شخصیت فرزند از منظر حضرت زهرا (س)  ۵- ۳ حسن ختام – انتظار و تربیت نسل صالح  نتیجه نهایی  منابع و مآخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه تربیت نسل صالح تربیت فرزند صالح از منظر قرآن پایان نامه فرزند صالح از منظر و روایات پایان نامه نسل صالح در اسلام پایان نامه تربیت فرزند از منظر قرآن پایان نامه رشته معارف اسلامی تربیت انسان در اسلام تعلیم و تربیت فرزند صالح

مقاله منطق صوری ساده

اصول منطق صوری,پروژه پیرامون منطق صوری,پروژه منطق,تحقیق منطق صوری,تحقیق منطقه و فسفه,دانلود پروژه منطق,دانلود تحقیق فلسفه,فلسفه منطق صوری,منطق صوری دانلود فایل مقاله منطق صوری ساده دانلود فایل توضیحات:پروژه حاظر، برای دانشجویانی که هیچ پیش زمینه ای در منطق یا فلسفه…

جایگاه زن از دیدگاه حضرت علی

جایگاه زن از دیدگاه حضرت علی رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: جایگاه زن از دیدگاه حضرت علی

بررسی بیوسنسورها

بيوسنسور آمپرومتريک,بيوسنسور الکترو شيميايي,بيوسنسور پتانسيومتريک,بيوسنسور چيست؟,بيوسنسور کالريمتريک,بيوسنسور نوری,بيوسنور فشار الکتريکی,پروژه بيوسنسور,پروژه حسگر زیستی,پروژه در مورد بيوسنسورها,تحقیق انواع بيوسنسور,تحقیق حسگر زیستی دانلود فایل بررسی بیوسنسورها دانلود فایل بخشی از مقدمه:توسعه تجارت جهانی مواد غذايي به چندين بيليون دلار از نتايج صنعتی…

پروژه کارآفرینی تولید نان ماشینی

پروژه تولید نان ماشینی,پروژه کارآفرینی نان ماشینی,دانلود طرح تولید نان ماشینی,دانلود طرح نان ماشینی,طرح توجیهی تولید نان ماشینی,طرح توجیهی نان ماشینی,طرح کارآفرینی تولید نان ماشینی,طرح کارآفرینی نان ماشینی دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید نان ماشینی دانلود فایل مقدمه:نان به آن…

پاورپوینت کاربرد منگل (Mangle) در میکروتیک

پاورپوینت Mangle,پاورپوینت mikrotik,پاورپوینت آشنایی با منگل,پاورپوینت منگل در میکروتیک,تحقیق پیرامون کاربرد منگل,کاربرد Mangle,کاربرد منگل,منگل در میکروتیک دانلود فایل پاورپوینت کاربرد منگل (Mangle) در میکروتیک دانلود فایل بخشی از متن:فایروال یک سیستمی است متشکل از حداقل دو اینترفیس مرتبط با شبکه…

تحقيق اقرار

احکام اقرار,اركان اقرار,اقرار,اقرار از نظر حقوق,اقرار در اسلام,اقرار كردن,تحقيق در رابطه با اقرار,تحقیق رشته حقوق,حقوق اقر,دانلود تحقیق,شرایط حقوقی اقرار,قوانین اقرار,قوانین اقرار در اسلام,قوانین حقوقی اقرار,کار تحقیقی حقوق دانلود فایل تحقيق اقرار دانلود فایل پيشگفتار:اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌…

گزارش کارآموزی کارخانه كنسرو سازي اتکا

پروژه کارآموزی کارخانه کنسرو سازی,پروژه کارورزی کارخانه کنسرو سازی,دانلود کارآموزی تولید کنسرو,دانلود کارآموزی کارخانه اتکا,کارآموزی تولید کنسرو اتکا,کارآموزی صنایع غذایی اتکا,کارورزی کارخانه كنسرو سازي دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه كنسرو سازي اتکا دانلود فایل بخشی از متن:اتکا نخستین کارخانه کنسرو…

طرح توجیهی کافی نت

BP کافی نت,Business Plan کافی نت,امکان سنجی کافی نت,دانلود طرح توجیهی کافی نت,طرح تجاری کافی نت,طرح توجیهی پیرامون کافی نت,طرح توجیهی کافی نت,طرح کارآفرینی کافی نت,طرح کسب و کار کافی نت,کارآفرینی کافی نت دانلود فایل طرح توجیهی کافی نت دانلود…

شیپ فایل رده های خاک استان فارس

دانلود شیپ فایل,رده های خاک استان فارس,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل رده خاک,شیپ فایل رده های خاک استان فارس دانلود فایل شیپ فایل رده های خاک استان فارس دانلود فایل توضیحات:این فایل شامل رده های غالب خاک استان فارس به…

روش کنترل مبدل های چند سطحی فیلترهای فعال قدرت برای حذف هارمونیک ها در شبکه های الکتریکی

بارهای غیر خطی,فیلتر فعال قدرت,فیلترهای فعال قدرت,کنترل مبدل چند سطحی فیلتر فعال قدرت,کنترل مبدل های چند سطحی,مقاله حذف هارمونیک ها,مقاله روش لیاپانوف,مقاله شبکه های الکتریکی,مولفه های هارمونیکی دانلود فایل روش کنترل مبدل های چند سطحی فیلترهای فعال قدرت برای حذف…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسدآباد (واقع در استان همدان)

استان همدان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسدآباد,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسدآباد (واقع در استان…

بررسی روشهای تصفیه اب

بررسی روشهای تصفیه اب رفتن به سایت اصلی دانش جدید با بررسی روشهای مورد استفاده در تصفیه اب به این نتیجه رسیده که مواد بکار رفته دارای مضراتی برای سلامتی انسان ومحیط زیست و همین طور از نظر اقتصادی در…

سفالگری در دوره عثمانی

سفالگری در دوره عثمانی رفتن به سایت اصلی سفالگری در دوره عثمانی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: سفالگری در دوره عثمانی

پاورپوینت تأثیر فناوری جدید بر محیط های آموزشی

پاورپوینت تأثیر فناوری در آموزش,پاورپوینت فناوری نوین آموزشی,پاورپوینت فناوری های جدید آموزش,تاثیر فناوری محیط های آموزشی,تحقیق فناوری های نوین آموزشی,نقش فناوری در آموزش نوین,نقش فناوری در امر آموزش دانلود فایل پاورپوینت تأثیر فناوری جدید بر محیط های آموزشی دانلود فایل…

رابطه الگوهای فرزند پروری والدین با ترس های تحولی کودکان ناسازگار و عادی

الگوهای فرزند پروری و ترس کودکان,بررسی ترس در دوران کودکی,پایان نامه ترس دوره کودکی,تاثیر تربیت بر ترس تحولی کودکان,تاثیر والدین با ترس های کودکان,ترس تحولی در کودکان عادی,ترس تحولی کودکان ناسازگار,عوامل خانوادگی ترس کودک دانلود فایل رابطه الگوهای فرزند پروری…

گزارش كارآموزي شركت توزيع برق منطقه اي

پروژه کارآموزی شرکت توزیع,دانلود پروژه کارآموزی پست برق,دانلود کارآموزی برق,دانلود کارآموزی شركت توزيع برق,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی برق,کارآموزی شركت توزيع برق,گزارش کارآموزی برق منطقه ای,گزارش کارآموزی رشته برق,گزارش کارآموزی نیروگاه دانلود فایل گزارش كارآموزي شركت توزيع برق منطقه اي دانلود فایل…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اردل (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)

استان چهارمحال و بختیاری,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان اردل,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اردل دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اردل (واقع در استان چهارمحال و…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قصر شیرین (واقع در استان کرمانشاه)

استان کرمانشاه,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قصر شیرین,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قصر شیرین (واقع…

راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما (جلد هشتم)

آموزش تعمیر و سرویس ماکسیما,آموزش تعمیرات ماکسیما,تعمیر برق ماکسیما,تعمیر سیستم برقی ماکسیما,تعمیرات سیستم برق ماکسیما,دانلود کتاب,راهنمای تعمیرات ماکسیما,راهنمای سرویس ماکسیما,کتاب آموزش تعمیرات ماکسیما,کتاب تعمرات خودرو دانلود فایل راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما (جلد هشتم) دانلود فایل توضیحات:جلد هشتم این کتاب راهنمای…

تحقیق ویژگی های شخصیتی و تفاوت های فردی

تحقیق ویژگی های شخصیتی و تفاوت های فردی رفتن به سایت اصلی مقدمه:کشف این مطلب اساسی که افراد بشر با یکدیگر فرق دارند قسمتی از میراث روان شناسی جدید است. اگر چه فیلسوفان گذشته درباره اینکه آیا تفاوتهای فردی در…

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه دولتی یک شهر از دیدگاه دبیر

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین,تحقیق رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی,دانلود تحقیق مدیریت سلامت سازمانی,رهبری تحول آفرین,سلامت سازمان در مدارس,سلامت سازمانی,سلامت سازمانی مدارس,سلامت سازمانی مدارس دخترانه,عوامل رهبری و سلامت سازمانی دانلود فایل بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی…

بررسی آمار بیکاری

آمار بیکاری,آمار نرخ بیکاری,بررسی آماری بیکاران,بررسی نرخ بیکاری در ایران,پروژه آمار,پروژه آماری کار و بیکاری,پروژه آماری نرخ بیکاری,پروژه بررسی آمار بیکاری,تحقیق آمار بیکاری,دانلود تحقیق آمار,نرخ بیکاری دانلود فایل بررسی آمار بیکاری دانلود فایل بخشی از متن:درصدی از افراد در نیروی…

پلان معماري اتوكد طرح 40

dwg,اتوكد,پلان آماده اتوکد,پلان اجرایی اتوکد,پلان ساختمان,پلان معماري,دانلود پلان اتوکد,دانلود پلان ساختمان,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد,معماري,نقشه آماده اتوکد,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري اتوكد طرح 40 دانلود فایل توضیحات:پلان معماري اتوكد طرح 40 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار…

تحقيق فسخ نكاح

احکام فسخ نکاح,تحقیق رشته حقوق,تعريف ازدواج,تعريف عده,تفاوت فسخ نكاح و طلاق,حقوق فسخ نکاح,دانلود تحقیق,طلاق,فسخ رابطه زناشويي,فسخ نكاح,قوانین فسخ نکاح,کار تحقیقی حقوق,موارد انحلال عقد نكاح دانلود فایل تحقيق فسخ نكاح دانلود فایل مقدمه:تعريف خانواده: 1- ازن ظر حقوقي محض، خانواده عبارت…

آزمایش خمش تیر (پاورپوینت و ورد)

آزمایش خمش تیر (پاورپوینت و ورد) رفتن به سایت اصلی دو فايل ورد(18) صفحه و پاورپوينت(45) اسلايد به همراه تصاوير متعدد ، اين دو فايل با ارزش با موضوع آزمايش خمش تير براي رشته هاي عمران و مرتبط با عمران…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *