مقایسه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو عاطفی مردان در آستانه طلاق و مردان عادی

امید به زندگی در مردان طلاق,پایان نامه اميد به زندگي,پایان نامه تاب آوري,پایان نامه جو عاطفي,پایان نامه هوش هيجاني,تاب آوري در مردان طلاق,جو عاطفي در مردان طلاق,هوش هیجانی در مردان طلاق
دانلود فایل مقایسه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو عاطفی مردان در آستانه طلاق و مردان عادی

دانلود فایل

چكيده:پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی، تاب آوری، امید به زندگی و جو  عاطفی مردان در  آستانه  طلاق و مردان عادی (متأهل) شهرستان بروجرد انجام شد. 44 نفر از مردان طلاق گرفته و 44 نفر از مردان متأهل (عادي) بود كه مردان طلاق گرفته به روش نمونه‌گيري در دسترس و مردان متأهل (عادي) به روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه هوش هيجاني90 سؤالي بار- اُن، پرسشنامه تاب آوري 14 سؤالي كلاهفن، پرسشنامه اميد به زندگي 33 سؤالي حلاجيان و پرسشنامه جو عاطفي 16 سؤالي هيل برن بود. پژوهش حاضر، از نوع علّي پس از وقوع است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش‌هاي آماري رگرسيون چند متغيري و تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) استفاده شده و جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از نرم افزار كامپيوتري «SPSS » نسخه هفدهم استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان داد كه بين مردان در  آستانه طلاق و مردان عادی (متأهل) حداقل از لحاظ يكي از متغيرهاي وابسته (هوش هيجاني، تاب‌آوري، اميد به زندگي و جو عاطفي) تفاوت معناداري وجود دارد. ضمناً سطح معني داري براي كليه فرضيه‌ها 0/05 =α در نظر گرفته شده است.كليد واژه ها: هوش هيجاني، تاب آوري، اميد به زندگي، جوعاطفي، طلاقفهرست مطالب:چكيده                                                 فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه                                             2-2- بیان مسئله                                             1-3- سوالات تحقيق                                         1-4- فرضیات تحقیق                                          1-5- تعاریف مفهومي و عملياتي متغیرهاي تحقيق                             1-5-1- تعاریف مفهومی و عملياتي هوش هیجانی                             1-5-2- تعاریف مفهومی و عملياتي خود تاب‌آوری                         1-5-3- تعاریف مفهومی و عملياتي جو عاطفی                             1-5-4- تعاریف مفهومی و عملياتي امید به زندگی                         فصل دوم: ادبيات و پيشينة تحقيق2-1- طلاق                                             2-1-1- تاريخچه طلاق                                         2-1-2- بررسی آثار پدیده طلاق بر خانواده و جامعه                         2-1-3- تبیین جامعه شناختی طلاق                                 2-1-3-1- تئوریهای کلان                                     2-1-3-2- تئوریهای خرد                                     2-1-4- ابعاد مختلف طلاق                                      2-1-4-1- طلاق عاطفي                                         2-1-4-۲- طلاق اقتصادی                                     2-1-4-۳- طلاق قانوني                                         2-1-4-۴- طلاق توافقی والدین                                     2-1-4-۵- طلاق اجتماعي                                     2-1-4-۶- طلاق رواني                                         2-1-5- علل و عوامل طلاق                                      2-1-6- عوامل طلاق                                          2-1-6-1- عوامل قانونی                                     2-1-6-۲- عوامل روانشناختي                                     2-1-6-۳- عوامل اقتصادي                                     2-1-6-۴- عوامل ارتباطي                                     2-1-6-5- سایر عوامل                                         2-1-7- طلاق به عنوان يك راه حل                                 2-1-8- آثار طلاق                                          2-1-8-1- بعد فردی                                         2-1-8-2- بعد خانوادگی                                     2-1-8-3- بعد اجتماعی                                         2-1-9- آثار سوء طلاق بر فرد و جامعه                                  2-1-10- چه کنیم تا کودکان طلاق آسیب کمتری ببینند؟                         2-1-11- ارتباط جنسي عامل مهم و فراموش شده در طلاق                     2-1-12- دنیای مدرن و طلاق                                     2-1-13- علل افزایش طلاق در عصر حاضر                             2-1-14- طلاق در روایات اسلامی                                 2-1-15- علت مجاز بودن طلاق در اسلام                             2-1-16- چرا طلاق در اختیار مرد است؟                                 2-2- هوش هیجانی                                         2-2-1- تعاریف هوش هيجاني                                     2-2-2- مغز هیجانی                                          2-2-3- کاربردهای هوش هیجانی در زندگی                                  2-2-4- چگونگی آموزش در کودکی                                      2-2-5- عوامل مؤثر در هوش هیجانی                                      2-2-6- ويژگي افرادي با هوش هيجاني بالا                              2-2-7- هوش هیجانی در مو قعیت‌های چالش انگیز                         2-2-8- استفاده از ابزارهای هوش هیجانی برای چیره شدن بر چالش‌های زندگی              2-2-9- تقویت هوش هیجانی در پسران                                 2-2-10- سازگاری در اجتماع و هوش هیجانی                             2-2-11- مدیریت و رهبری با هوش هیجانی                             2-2-12- هوش هیجانی در کار                                     2-2-13- هوش هیجانی و روابط زناشویی                             2-2-14- اهمیت هوش هیجانی                                     2-2-15- مذهب، هوش هیجانی و خانواده                              2-2-16- چگونگی افزایش هوش هیجانی                             2-3-4- نظريه‌هاي هوش هيجاني                                     2-3- تاب آوري                                         2-3-1- تاب آوری و ارتقای آن                                     2-3-2- ویژگی های افراد تاب آور                                 2-3-3- راههای ارتقای تاب آوری (نقش محیط در تاب آوری)                     2-4- خانواده                                            2-4-1- خانواده چيست؟                                    2-4-2- رشد اجتماعی                    2-4-3- نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان                     2-4-4- نظریه های مربوط به خانواده                                2-5- امید به زندگی                                         2-5-1- تعاريف اميد به زندگي                                    2-5-2- امید به زندگی بر اساس سازمان بهداشت جهانی                         2-5-3- افزایش امید به زندگی زنان در سرتاسر دنیا                         2-5-4- یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون، جمعیت جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال                   2-5-5- مقایسه امید به زندگی در افراد مجرد و متاهل                        2-5-6- زنان ایرانی بیش از مردان به زندگی امیدوارند!                        2-5-7- جمعيت ایران رو به پيرشدن                                2-5-8- چه باید کرد؟                                        2-5-9- نظريه‌هايي در زمینه اميد                                    2-6- تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور                        2-6-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور                            2-6-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور                            فصل سوم: روش اجراي تحقيق3-1- مقدمه                                            3-2- جامعه آماري                                         3-3- نمونه و روش نمونه گيري                                     3-4- ابزار اندازه گيري                                          3-4-1- پرسشنامه هوش هيجاني                                     3-4-2- پرسشنامه تاب آوري كلاهفن                                 3-4-3- پرسشنامه اميد به زندگي                                     3-4-4- پرسشنامه جو عاطفي خانواده هيل برن                             3-5- طرح تحقيق                                          3-6- روش اجرا                                         3-7- روش تحليل داده ها                                     فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري4-1- مقدمه                                             4-2-تحلیل داده های توصیفی                                     4-2-1- نمونه                                             4-2-2- سوال‌های پرسش‌نامه                                     4-2-3- متغیرهای تحقیق                                     4-3- پاسخ به فرضیات تحقیق                                     4-3-1- فرضیه‌ی اول                                         4-3-2- فرضیه‌ی دوم                                         4-3-3- فرضیه‌ی سوم                                         4-3-4- فرضیه‌ی چهارم                                         4-3-5- فرضیه‌ی پنجم                                         فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري5-1- تبيين يافته هاي فرضيه هاي پژوهش                                 5-2- محدوديتها                                         5-3- پيشنهادات                                             فهرست منابعالف- منابع فارسي                                         ب- منابع غيرفارسيفهرست جداولفهرست اشكالچکیده انگلیسی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه هوش هيجاني پایان نامه تاب آوري پایان نامه اميد به زندگي پایان نامه جو عاطفي هوش هیجانی در مردان طلاق تاب آوري در مردان طلاق جو عاطفي در مردان طلاق امید به زندگی در مردان طلاق

پلان ساختمان 2 طبقه با مساحت بناي 240 متر

اتوکد نقشه ساختمان,پلان 2 طبقه,پلان 2 طبقه با مساحت بناي 240 متر,پلان ساختمان,دانلود پلان اجرایی ساختمان,دانلود نقشه,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان 2 طبقه,نقشه اجرایی ساختمان 2 طبقه,نقشه ساختمان دانلود فایل پلان ساختمان 2 طبقه با مساحت…

گزارش کارآموزی شرکت تجهیزات پزشکی

پروژه کارآموزی تجهیزات طبی,پروژه کارآموزی مهندسی پزشکی,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی مهندسی پزشکی,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی تولید تجهیزات پزشکی,کارآموزی شرکت تجهیزات پزشکی راد طب,کارآموزی شرکت راد طب,گزارش کارآموزی تجهیزات پزشکی دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت تجهیزات پزشکی دانلود فایل بخشی از متن:شركت…

گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات استان گلستان

پروژه کارآموزی کامپیوتر مخابرات,کارآموزی کامپیوتر در,گزارش کارآموزی شبکه مخابرات,گزارش کارآموزی شبکه های paper less,گزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر,گزارش کارآموزی کامپیوتر در دبیرخانه,گزارش کارآموزی کامپیوتر شبکه,گزارش کارآموزی مخابرات گلستان دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات استان گلستان دانلود فایل بخشی از…

روش اجزای محدود غنی شده با استفاده از نرم افزار مطلب

پروژه متلب مکانیک,پروژه نرم افزار مطلب,دانلود پروژه مکانیک,دانلود تحقیق,رشد ترک,روش اجزای محدود غنی شده,مدلسازی رشد ترک,مکانیک شکست دانلود فایل روش اجزای محدود غنی شده با استفاده از نرم افزار مطلب دانلود فایل فهرست مطالب:1- معرفی2- روش اجزای محدود غنی شده3-…

بیمارستان 3 بعدی c1

اسک چاپ,اسکچاپ,اسکچاپ سه بعدی بیمارستان,پروژه آماده اسکچاپ,پروژه اسکچاپ,پروژه بیمارستان 3 بعدی,دانلود پروژه اسکچاپ,دانلود فایل اسکچ اپ,دانلود فایل اسکچاپ,طراحی سه بعدی,طراحی سه بعدی بیمارستان,فایل آماده اسکچاپ,نرم افزار اسکچاپ دانلود فایل بیمارستان 3 بعدی c1 دانلود فایل توضیحات:پروژه 3 بعدی بیمارستان بسیار…

گزارش کارآموزی فنی حرفه ی

خرید گزارش کارآموزی فنی حرفه ی,دانلود پروژه کا,دانلود کارآموزی فنی حرفه ی,دانلود گزارش کار فنی حرفه ی,دانلود گزارش کارآموزی فنی حرفه ی,کارآموزی فنی حرفه ی بروجن,کارورزی فنی حرفه ی,گزارش کارآموزی فنی حرفه ی بروجن,گزارش کارورزی فنی حرفه ای دانلود فایل…

پاوپوینت مطالعه روابط صنعتی در کامینز هند (انگلیسی)

Cummins India Limited,grievances,Industrial Relations,پاورپوینت روابط صنعتی,پاورپوینت مدیریت صنعتی,پروژه روابط صنعتی,تحقیق روابط صنعتی,دانلود پاورپوینت,روابط صنعتی کامینز هند,مطالعه روابط صنعتی دانلود فایل پاوپوینت مطالعه روابط صنعتی در کامینز هند (انگلیسی) دانلود فایل AbstractAn industrial relations system consists of the whole gamut of…

شیپ فایل شهرهای استان هرمزگان به صورت نقطه ای

City,GIS,استان هرمزگان,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان هرمزگان به صورت نقطه…

شناسایی و رتبه بندی شاخص های حیاتی در ارزیابی عملکرد کارکنان

شناسایی و رتبه بندی شاخص های حیاتی در ارزیابی عملکرد کارکنان رفتن به سایت اصلی بشر از آغاز خلقت با محدويت‌هاي خود از زمان و مکان و توان، درصدد اين مهم است که از منابع مورد دسترس حداکثر استفاده را…

پاورپوینت کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی,پاورپوینت درس آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی,پاورپوینت فعالیتهای تربیتی اجتماعی,پاورپوینت کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجت,پاورپوینت کتاب دکتر سیامک رضا مهجور,پاورپوینت کتاب دکتر محمد علی احمد وند دانلود فایل پاورپوینت کتاب آشنایی با…

تحقيق پنیر پروسس و جانشینها یا محصولات پنیری بدلی

انواع پنير,انواع پنیر فراوری شده,انواع پنیرهای صنعتی,پنير پروسس,پنیر پرورده,پنیر فراوری شده,تحقيق صنايع غذايي,جانشينهاي پنير بدلي,دانلود تحقيق,فرآورده هاي لبني,فرایند تولید پنیر,كار تحقيقي صنايع غذايي,محصولات پنير بدلي دانلود فایل تحقيق پنیر پروسس و جانشینها یا محصولات پنیری بدلی دانلود فایل مقدمه:فرآورده ها…

پروژه بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران

استقلال در قضاوت,بررسي اصل استقلال در قضاوت,بررسي اصل استقلال قضاوت,پروژه اصل استقلال قضاوت,پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي حقوق,پروژه رشته حقوق,پروژه قضاوت,تحقیق رشته حقوق,دانلود پروژه,قضاوت در اسلام,قضاوت در ایران,کار تحقیقی دانلود فایل پروژه بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران دانلود…

بررسی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

بررسی تخلف سردفتر داران,بررسی تخلفات دفاتر ازدواج,بررسی حقوقی دفاتر رسمی,تحقیق تخلفات دفاتر اسناد رسمی,تحقیق تخلفات دفاتر طلاق,تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی,دفاتر رسمی ازدواج و طلاق,مقاله دفاتر اسناد رسمی دانلود فایل بررسی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق دانلود فایل…

بررسی و محاسبات تهویه مطبوع ساختمان با کریر (carrier)

بررسی حرارتی و برودتی سازه,پروژه carrier ساختمان,پروژه تهویه مطبوع با کریر,پروژه کریر ساختمان چهار طبقه,پروژه محاسبات برودتی و حرارتی,دانلود پروژه حرارتی و برودتی,محاسبات حرارتی و برودتی ساختمان دانلود فایل بررسی و محاسبات تهویه مطبوع ساختمان با کریر (carrier) دانلود فایل…

دانلود پروژه شبیه سازی با Cisco Packet Tracer

دانلود پروژه شبیه سازی با Cisco Packet Tracer رفتن به سایت اصلی Packet Tracer یک محیط شبیه سازی برای کسانی است که قصد طراحی شبکه، توپولوژی، پیکربندی، بررسی مشکلات و ... را دارند. کاربران میتوانند براحتی ابزارهای مورد نظر خود…

ماهواره و جنگ نرم رسانه ای

آثار جنگ نرم ماهواره ای,بررسی ابعاد جنگ رسانه ای,بررسی نقش ماهواره در جامعه,جنگ رسانه ای ماهواره,ماهواره عامل طلاق,ماهواره و تربیت فرزندان,ماهواره و جنگ نرم,مقاله ماهواره و جنگ رسانه ای,هدف شبکه‌ های ماهواره‌ ای دانلود فایل ماهواره و جنگ نرم رسانه…

گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن

گزارش یک مورد سندرم بک ویت – ویدمن رفتن به سایت اصلی   یک ویت(Beckwit)  و ویدمن (wiedmann)  برای اولین بار سندرمی راتوصیف کردند که شامل بزرگی زبان،( mild microcephaly)  اومفالوسل ، خال شعله شمعی (nevus flammeus)  در ناحیه پیشانی…

مقدمه ای برآکواپونیک یا کشت توام آبزیان و گیاهان

مقدمه ای برآکواپونیک یا کشت توام آبزیان و گیاهان رفتن به سایت اصلی در سیستم آکواپونیک که  سیستمی است که از ادغام و ترکیب پرورش گیاهان و آبزیان تشکیل شده است جریان آب بصورت چرخشی است و از تانکر محل…

پاورپوینت کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان

پاورپوینت کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان رفتن به سایت اصلی اهمیت تربیت جنسی کودکانپدر و مادر نقش موثری در پرورش رفتارهای جنسی سالم فرزندان شان بر عهده دارند.آنها باید سعی کنند با شناخت مراحل رشد جنسی کودکان،واقعیت های ظریف و…

پروژه کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز

پروژه کارآفرینی تولید گوشت قرمز,پروژه کارآفرینی گوشت قرمز,طرح توجیهی بسته گوشت قرمز,طرح توجیهی گوشت قرمز,طرح چای تولید گوشت قرمز,طرح کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز,طرح کارآفرینی گوشت قرمز,کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز دانلود فایل پروژه کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز دانلود…

پایان نامه بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر

بررسي تطبيقي رضايت از زندگي,بررسی تطبیقی رضایت از زندگی,بررسی مقایسه ای رضایت از زندگی,پایان نامه ارشد جامعه شناسی,پایان نامه میزان رضایت از زندگی,دانلود پایان نامه جامعه شناسی,رضایت دانشجويان از زندگی,میزان رض,میزان رضایت مندی پسران از زندگی دانلود فایل پایان نامه…

گزارش کارآموزی شركت آبمیوه شهدآب

پروژه کارآموزی آب میوه AYSU,پروژه کارآموزی شهدآب,دانلود پروژه کارآموزی تولید آب میوه,دانلود کارآموزی تولید آب میوه,دانلود کارآموزی شرکت شهدآب,دانلود گزارش کارآموزی,کار,کارآموزی در شهداب,گزارش کارآموزی شركت آبیموه,گزارش کارآموزی صنایع غذایی دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت آبمیوه شهدآب دانلود فایل مقدمه:كارخانجات توليد…

دانلود کتاب عملیات کشاورزی- دکتر کمال سادات اسیلان- پیام نور -pdf

دانلود کتاب عملیات کشاورزی- دکتر کمال سادات اسیلان- پیام نور -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب عملیات کشاورزی دکتر کمال سادات اسیلان پیام نور شامل 303 صفحه با فرمت pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: عملیات کشاورزی اسیلان پیام…

پاورپیونت 8 Disipline

8 Disipline,Disipline,پاورپوینت Disipline,پاورپوینت در مورد 8 Disipline,پاورپوینت دیسبلین 8,پاورپوینت صنایع,پاورپوینت مهندسی صنایع,پاورپیونت 8 Disipline,دانلود پاورپوینت,مهندسی صنایع دانلود فایل پاورپیونت 8 Disipline دانلود فایل مقدمه:زمانیکه مشغول کارروزانه می شویم با مشکلات ناگهانی که دارای زیر ساختهای معمولی هستند مواجه می شویم…

طراحی فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم

اکستروژن آلومینیوم,اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم,پایان نامه اکستروژن,پایان نامه مکانیک,پروژه اکستروژن آلومینیوم,تکنولوژی اکستروژن,دانلود پایان نامه,طراحی اسکتروژ,طراحی فن آوری اکستروژن,طراحی فنآوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم,فناوری اکستروژن دانلود فایل طراحی فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم دانلود فایل چکیده:اکستروژن و تاریخچه توسعه، روشهاي انجام اکستروژن، اکستروژن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *