مقایسه اندیشه های عرفانی امام خمینی (ره) با حافظ و مولانا

پایان نامه اندیشه های خمینی,پایان نامه بررسی آثار امام خمینی,پایان نامه بررسی عرفان امام خمینی,پایان نامه عرفان امام خمینی,مقایسه امام خمینی با حافظ,مقایسه امام خمینی با مولانا,مقایسه امام خمینی با مولانا و حافظ,مقایسه اندیشه های مولوی و خمینی
دانلود فایل مقایسه اندیشه های عرفانی امام خمینی (ره) با حافظ و مولانا

دانلود فایل

چکیده:این پژوهش با عنوان «هم اندیشی‎های عارفانه‎ی امام خمینی با حافظ و مولانا» در پنج فصل تنظیم شده است. پژوهنده عمده ترین مضامین و اندیشه های مشترک عرفانی امام خمینی، حافظ و مولانا را که شامل مقامات از جمله: توبه، زهد، صبر، توکل، فقر، رضا و نیز حالات عرفانی که شامل: مراقبه، خوف، رجا، محبت و عشق است، مقایسه کرده است. در ضمن کار  پاره‎ای از اصطلاحات عرفانی نظیر: عهد الست، بار امانت وحدت وجود، تجلّیات حق، پیر، انسان کامل، ذکر وفکر، مکاشفه، شطح، رند، خرابات، حجاب، جبر و اختیار نیز شرح داده شده است. بنابراین پژوهنده با مراجعه به آثار امام خمینی (ره)، مولوی، حافظ و شروحی که بر این آثار نگاشته شده است، فراز هایی از اندیشه های ناب عرفانی آنها را تدوین نموده است. پژوهنده به این نتیجه رسیده است که در باب مقامات، حالات و اصطلاحات عرفانی هر سه آرای مشترکی دارند. از جمله تفاوت هایی که در عقاید آن ها مشاهده گردید، این است که حافظ در بحث مقام زهد و توبه آن ها را خاص زاهدان و عابدان می داند، نه سالکان عاشق. در بحث جبر و اختیار حافظ عقیده ای نسبتاً جبرگرایانه دارد هر چند گرایش وی به اختیار نیز محسوس است. دیگر آن که عرفان حافظ فردی، عرفان مولوی اجتماعی و لکن عرفان امام فراتر از اجتماع  می باشد، به گونه ای که رهبری ملتی را در پرتو عرفانش برعهده گرفته است.کلید واژه‎ها: عرفان، اندیشه، امام خمینی، حافظ، مولانافهرست مطالب:چکیدهفصل اوّل: کلّیّات و مقدّمات1-1   مقدّمه                                                                         1-2   بیان مسأله                                                                    1-3   پرسش های تحقیقاتی                                                       1-4   اهداف تحقیق                                                                1-5   ضرورت و اهمّیّت تحقیق                                                  1-6   تعریف واژه­ها واصطلاحات پژوهش                                      فصل دوم: مرور مطالعاتی2-1   مبانی نظری                                                                  2-2   پژوهش های گذشته در ایران و خارج از ایران                           فصل سوم: روش تحقیق3-1   روش تحقیق                                                                 3-2   جامعه­ی پژوهش                                                            3-3   شیوه­ی جمع آوری اطّلاعات                                               فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطّلاعاتمقدّمه                                                                                 بخش اوّل: معرّفی شخصیّت امام خمینی (ره) ، حافظ و مولانا                 الف) زندگی نامه ی امام خمینی (ره)                                             آثار امام خمینی (ره)                                                                ب)شرح حال و زندگی حافظ                                                     ج)شرح احوال و زندگی مولانا                                                     بخش دوم: عرفان و شناخت آن                                                   تعریف عرفان                                                                        جنبه­ی فرهنگی و اجتماعی عرفان                                                 عرفان عملی و نظری                                                               الف) بخش نظری                                                                   ب) بخش عملی                                                                    تعریف تصّوف                                                                      پیشینه ی تصّوف در اسلام                                                         انحراف صوفیه                                                                       تشابه و تفاوت تصّوف و عرفان                                                   حال و مقام در عرفان                                                               مقامات و شرح آنها                                                                 توبه                                                                                    توبه از دیدگاه مشایخ صوفیه                                                       توبه از دیدگاه امام خمینی (ره)                                                    توبه از دیدگاه مولوی                                                               توبه ازدیدگاه حافظ                                                                 مقام زهد                                                                             امام خمینی (ره) و زهد                                                             درجات زهد                                                                         مولانا و زهد                                                                         زهد حافظ                                                                           مقام فقر                                                                              معنای فقر از نظرامام خمینی (ره)                                                  فقر از نظر مولوی                                                                   فقر از نظر حافظ                                                                    مقام صبر                                                                             نظر امام خمینی (ره) در خصوص صبر                                           مقام صبر از نظر مولوی                                                             مقام صبر از نظر حافظ                                                             مقام توکّل                                                                            توکّل از منظر امام خمینی (ره)                                                     توکّل از نظر مولوی                                                                 مقام توکّل از نظر حافظ                                                            مقام رضا                                                                             مقام رضا از دیدگاه امام خمینی (ره)                                              مقام رضا از منظر مولانا                                                             مقام رضا از نظر حافظ                                                             احوال                                                                                 مراقبه                                                                                 مراقبه از منظر حافظ                                                                مراقبه­ از منظر  مولوی                                                               خوف                                                                                 خوف از منظر امام خمینی (ره)                                                    خوف از منظر مولوی                                                               رجا                                                                                   رجا از منظر امام خمینی (ره)                                                      رجا از منظر مولوی                                                                  خوف و رجا از منظر حافظ                                                        محبّت و عشق                                                                       عشق از منظر امام خمینی (ره)                                                     عشق از منظر مولانا                                                                 عشق از منظر حافظ                                                                 شرح اصطلاحات عرفانی                                                           شریعت و طریقت                                                                   شریعت و طریقت از دیدگاه امام خمینی (ره)                                    شریعت و طریقت از دیدگاه مولوی                                               نظر حافظ بر شریعت و طریقت                                                   عهد الست                                                                           عهد الست از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولوی                         بار امانت از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولوی                           وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولوی                     پیر در عرفان                                                                         انسان کامل (پیر) از دیدگاه امام خمینی (ره                                       پیر از نظر مولوی                                                                    پیر از منظر حافظ                                                                   انکار مقامات عرفانی از نظر امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                  شَطح از  دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                                ذکر و فکر از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                          مکاشفه و شهود از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                     رند از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                                   خرابات از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                              حجاب از دیدگاه امام خمینی (ره)، حافظ و مولانا                              جبر و اختیار                                                                         جبر و اختیار از منظر امام خمینی (ره)                                            گرایش به جبر و اختیار در مکتب حافظ                                          اختیار گرایی حافظ                                                                 جبر و اختیار از منظر مولانا                                                         اسرار عرفانی نماز از منظر امام خمینی (ره)                                      اسرار عرفانی نماز از منظر حافظ                                                  اسرار عرفانی نماز از منظر مولانا                                                   سیری در اندیشه های عارفانه ی امام خمینی (ره)                               سیر ی در اندیشه های عارفانه ی مولوی                                         سیر ی در اندیشه های عارفانه ی حافظ                                          بخش سوم: مقایسه­ی­ اندیشه­های­ امام­خمینی(ره) ­­با حافظ و­ مولانا             اندیشه های عرفانی امام خمینی (ره)                                              مشرب عرفانی حافظ و امام خمینی (ره)                                         مقایسه ی کلی شعر امام خمینی (ره) و حافظ از نظر عرفانی                  مشرب عرفانی امام خمینی (ره) و مولانا                                          فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها5-1   نتیجه گیری                                                                   5-2   پیشنهاد ها                                                                    5-3   محدودیّت ها                                                                فهرست منابع و مآخذ                                                              چکیده انگلیسی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه عرفان امام خمینی پایان نامه بررسی آثار امام خمینی مقایسه امام خمینی با مولانا پایان نامه اندیشه های خمینی پایان نامه بررسی عرفان امام خمینی مقایسه امام خمینی با حافظ مقایسه امام خمینی با مولانا و حافظ مقایسه اندیشه های مولوی و خمینی

پلان ساختمان 3 طبقه 4 واحدي، هر واحد 70 متر

پلان 3 طبقه 4 واحدي هر واحد 70 متر,پلان آماده 3 طبقه,پلان آماده ساختمان,پلان اتوکد,دانلود پل,دانلود پلان اتوکد,دانلود پلان ساختمان 3 طبقه,دانلود نقشه اتوکد ساختمان,دانلود نقشه ساختمان,نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان دانلود فایل پلان ساختمان 3 طبقه 4 واحدي، هر واحد…

پرسشنامه تاثير پذيري ميزان کارايي انتقال دانش از عوامل سازماني، فرهنگ و ساختار سازماني

پرسشنامه,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه انتقال دانش,پرسشنامه فرهنگ ساختار سازمانی,پرسشنامه مدیریت,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه مدیریت,ساختار سازمانی,عوامل سازماني,فرهنگ ساختار سازماني,ميزان کارايي انتقال دانش دانلود فایل پرسشنامه تاثير پذيري ميزان کارايي انتقال دانش از عوامل سازماني، فرهنگ و ساختار سازماني دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه در…

آموزش وبلاگ نویسی

آموزش ساخت فروشگاه ای,آموزش وبلاگ نویسی,آموزش وبلاگ نویسی نرم افزار اندروید,برنامه اندورید وبلاگ نویسی,دانلود برنامه اندروید,دانلود نرم افزار اندروید,نرم افزار آموزش وبلاگ نویسی,نرم افزار اندروید آموزش وبلاگ نویسی دانلود فایل آموزش وبلاگ نویسی دانلود فایل توضیحات:نرم افزار آموزش ساخت وبلاگ…

طرح توجیهی تولید نان لواش

پروژه کارآفرینی تولید نان لواش,پروژه کارآفرینی نانوایی,دانلود طرح توجیهی نان لواش,طرح تاسیس نانوایی,طرح توجیهی تولید نان لواش,طرح کارآفرینی پخت نان لواش,طرح کارآفرینی نانوایی,طرح کسب و کار نان لواش,طرح کسب و کار نانوایی,کارآفرینی نان لواش دانلود فایل طرح توجیهی تولید نان…

اثربخشي آموزش دلگرم سازي شوانكر بر سلامت رواني و رضايت زناشويي همسران جانبازان

اثربخشي دلگرم سازي,پایان نامه دلگرم سازي,پرسشنامه اینریچ Abstract,پرسشنامه های GHQ,دلگرم سازی شوانكر,رضايت زناشويي در جانبازان,رضايت زناشويي همسران جانبازان,روش آموزشی شوانکر,نقش دلگرم سازی در سلامت رواني دانلود فایل اثربخشي آموزش دلگرم سازي شوانكر بر سلامت رواني و رضايت زناشويي همسران جانبازان…

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت رفتن به سایت اصلی مقدمه یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث آیین دادرسی کیفری اخذ تأمین است. این موضوع در عمل نیز اهمیت زیادی دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمین کیفری همواره مقام…

تحقیق بررسی تأثیر انگیزش بر فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی

بررسی عوامل یادگیری دانش آموزان,تاثیر انگیره در یادگیری,تحقیق ا نگیزش دانش آموزان,تحقیق پیرامون انگیزش و پیشرفت,تحقیق پیشرفت تحصیلی,تحقیق فرایند یادگیری,عوامل موثر در پیشرفت دانش آموزان,عوامل موثر در یادگیری,مقاله انگیزش و فرایند یادگیری دانلود فایل تحقیق بررسی تأثیر انگیزش بر فرآیند…

گزارش کارآموزی جوشکاری، شرکت سایوان

پروژه کارآموزی جوشکاری,جوشکاری در شرکت سایوان,خرید گزارش کارآموزی جوشکاری,دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری,دانلود گزارش کارورزی جوشکاری,کارآموزی جوشکاری,کارآموزی شرکت سایوان جوشکاری,کارآموزی فرایند جوشکاری,گزارش کارورزی جوشکاری دانلود فایل گزارش کارآموزی جوشکاری، شرکت سایوان دانلود فایل بخشی از متن:فرآيندهاي جوشكاري مقاومتي (Resistance Welding):مقدمه و…

استانداردهای دیود

استانداردهای دیود رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: استانداردهای دیود

پاورپوینت نقش محله در شهرهای اسلامی

پاورپوینت محله در شهر ای,پاورپوینت معماری محله ها,پاورپوینت نقش کوی و محله,پاورپوینت نقش محله در معماری,تاریخ محله در شهرها,تاریخچه محله ها در شهرها,مفهوم کوی و محله,مفهوم محله در شهر ایرانی,نقش محله در معماری اسلامی,نقش محله در معماری شهری دانلود فایل…

طراحی معماری دانشکده

پروژه دانشکده 4 طبقه,پروژه دانشکده معماری,پروژه معماری دانشکده هنر,دانشکده گرافیک برای طراحی معماری,طراحی دانشکده dwg,طراحی کامل دانشکده هنر,طراحی معماری دانشکده گرافیک,نقشه های دانشکده هنر کامل دانلود فایل طراحی معماری دانشکده دانلود فایل توضیحات:پروژه کامل معماری طراحی دانشکده معماری، گرافیک یا…

شیپ فایل شهرهای استان کردستان به صورت نقطه ای

City,GIS,استان کردستان,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان کردستان به صورت نقطه…

گزارش کارآموزی مکانیک در شرکت تکنو ماشین

پروژه کارآموزی تکنو ماشین,دانلود کارآموزی تکنو ماشین,دانلود کارآموزی قالب سازی,کارآموزی شرکت تکنو ماشین,کارآموزی قالب سازی,کارآموزی مکانیک تکنو ماشین,کارآموزی مکانیک قالب سازی,گزارش کارآموزی تکنو ماشین دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک در شرکت تکنو ماشین دانلود فایل پیشگفتار:ضمن تشکر و قدردانی از…

پاورپوینت نهضت رفتار گرایی

پاورپوینت نهضت رفتار گرایی رفتن به سایت اصلی 25 اسلاید پاورپوینت از نهضت رفتار گرایی به همراه 26 صفحه اسکن شده این قسمت از کتاب تحلیل مبانی نظری طراحی شهری بحرینی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نهضت رفتارگرایی

تحقيق آلودگی هوا و نقش آن در محيط زيست

آلودگي هوا,آلودگي هوا و نقش آن در محيط زيست,اثرات آلاين,اثرات آلاينده بر انسان,اثرات آلاينده بر گياهان,اكسيد كننده هاي فتوشيميايي,انواع آلاینده هوا,تحقيق محيط زيست,دانلود تحقيق,كار تحقيقي محيط زيست,منابع آلودگي هوا,نقش آلودگي در محيط زيست دانلود فایل تحقيق آلودگی هوا و نقش…

گزارش کار آزمایش تعیین تراکم خاک

آزمایش تراکم خاک,آزمایش تعیین تراکم خاک,آزمایشگاه تکنولوژی خاک,آزمایشگاه مهندسی عمران,اندازه گیری تراکم خاک,بررسی میزان تراکم خاک,دانلود گزارش کار مکانیک خاک,گزارش کار آزمایشگاه خاک,گزارش کار بتن,گزارش کار تراکم خاک دانلود فایل گزارش کار آزمایش تعیین تراکم خاک دانلود فایل توضیحات:گزارش کار…

ماکت 3 بعدی عقاب

دانلود الگوی ماکت,دانلود رایگان,دانلود رایگان الگوی ماکت,دانلود رایگان کاردستی,دانلود رایگان ماکت,دانلود کاردستی کاغذی,دانلود ماکت کاغذی,دانلود نحوه ساخت کاردستی,دانلود نحوه ساخت ماکت,ساخت ماکت کاغذی,کاردستی کاغذی,ماکت کاغ,نحوه ساخت ماکت دانلود فایل ماکت 3 بعدی عقاب دانلود فایل ماکت کاغذی 3 بعدی عقابماکت…

راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در بين دانش آموزان پيش دانشگاهي

اعتیاد دانش آموزان پيش دانشگاهي,پروژه علل اعتیاد دانش آموزان,پیشگیری از اعتیاد نوجوانان,تحقیق اعتیاد دانش آموزان,تحقیق اعتیاد در پیش دانشگاهی,راهكارهاي پيشگيري از اعتياد دانلود فایل راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در بين دانش آموزان پيش دانشگاهي دانلود فایل بخشی از مقدمه:اعتياد به…

آموزش تخصصی اکسل(EXCEL) برای مهندسی صنایع

آموزش تخصصی اکسل(EXCEL) برای مهندسی صنایع رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: آموزش تخصصی اکسل مهندسی صنایع کاربرد اکسل در مهندسی صنایع کاربرد اکسل آنچه یک مهندس صنایع از اکسل باید بداند فایل آموزش اکسل…

گزارش کارآموزی اسکلت فلزی و ساختمان بتنی

پروژه کارآموزی عمران,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی,سازه بتنی مصلای تهر,کارآموزی اسکلت فلزی,کارآموزی سازه بتنی,کارآموزی سازه مصلای تهران,کارآموزی عمران مصلای تهران,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی,گزارش کارآموزی عمران دانلود فایل گزارش کارآموزی اسکلت فلزی و ساختمان بتنی دانلود فایل مقدمه:انجام دادن كار…

پاورپوینت الگوریتم مورچه ها

Ant Colony,الگوریتم توده مورچه ها,الگوریتم جامعه مورچه ها,الگوریتم کلونی مورچه ها,الگوریتم مورچه ها,بهینه سازی کلونی مورچه ها,پاورپوینت الگوریتم,پاورپوینت الگوریتم مورچه ها,تاریخچه الگوریتم مورچگان,دانلود پاورپوینت,کاربرد الگوریتم مورچگان دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم مورچه ها دانلود فایل مقدمه:استفاده از الگوریتم‌های ابتکاری در حل…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چالوس (واقع در استان مازندران)

استان مازندران,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان چالوس,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان چالوس دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چالوس (واقع در استان مازندران) دانلود فایل توضیحات:-…

پروژه آماده بررسی ویژگی های کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی(همراه با رفرنس و متغیر ها)

پروژه آماده بررسی ویژگی های کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی(همراه با رفرنس و متغیر ها) رفتن به سایت اصلی پروژه آماده بررسی ویژگی های کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی(همراه با رفرنس و متغیر ها) این مقاله…

گزارش کارآموزی رشته حسابداری (شرکت تعاونی صنعت گوشت توس خراسان )

گزارش کارآموزی رشته حسابداری (شرکت تعاونی صنعت گوشت توس خراسان ) رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی رشته حسابداری (شرکت تعاونی صنعت گوشت توس خراسان )فرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 40   فهرست مطالب:فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی :      …

مقاله منطق صوری ساده

اصول منطق صوری,پروژه پیرامون منطق صوری,پروژه منطق,تحقیق منطق صوری,تحقیق منطقه و فسفه,دانلود پروژه منطق,دانلود تحقیق فلسفه,فلسفه منطق صوری,منطق صوری دانلود فایل مقاله منطق صوری ساده دانلود فایل توضیحات:پروژه حاظر، برای دانشجویانی که هیچ پیش زمینه ای در منطق یا فلسفه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *