مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه

پایان ن,پایان نامه اثر اشباع در تغییرات ولتاژ,پایان نامه انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه,پایان نامه رشته برق,پایان نامه مدلسازي ترانسفورماتور,پایان نامه مهندسی برق,چگونگي انتشار ولتاژ در شبکه,دانلود پایان نامه,شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور
دانلود فایل مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه

دانلود فایل

مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباعچكيده:در سالهاي اخير، مسايل جدي كيفيت توان در ارتباط با افت ولتاژهاي ايجاد شده توسط تجهيزات و مشتريان، مطرح شده است، كه بدليل شدت استفاده از تجهيزات الكترونيكي حساس در فرآيند اتوماسيون است. وقتي كه دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسيت تجهيزات مشتريان فراتر رود ، ممكن است اين تجهيزات درست كار نكند، و موجب توقف توليد و هزينه­ي قابل توجه مربوطه گردد. بنابراين فهم ويژگيهاي افت ولتاژها در پايانه هاي تجهيزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسيله خطاهاي متقارن يا نامتقارن در سيستمهاي انتقال يا توزيع ايجاد مي­شود. خطاها در سيستمهاي توزيع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهايي در باسهاي مشتريان محلي مي­شود. تعداد و ويژگيهاي افت ولتاژها كه بعنوان عملكرد افت ولتاژها در باسهاي مشتريان شناخته مي­شود، ممكن است با يكديگر و با توجه به مكان اصلي خطاها فرق كند. تفاوت در عملكرد افت ولتاژها  يعني، دامنه و بويژه نسبت زاويه فاز، نتيجه انتشار افت ولتاژها از مكانهاي اصلي خطا به باسهاي ديگر است. انتشار افت ولتاژها از طريق اتصالات متنوع ترانسفورماتورها، منجر به عملكرد متفاوت افت ولتاژها در طرف ثانويه ترانسفورماتورها مي­شود. معمولاً، انتشار افت ولتاژ بصورت جريان يافتن افت ولتاژها از سطح ولتاژ بالاتر به سطح ولتاژ پايين­تر تعريف مي­شود. بواسطه امپدانس ترانسفورماتور كاهنده، انتشار در جهت معكوس، چشمگير نخواهد بود. عملكرد افت ولتاژها در باسهاي مشتريان را با مونيتورينگ يا اطلاعات آماري مي­توان ارزيابي كرد. هر چند ممكن است اين عملكرد در پايانه­هاي تجهيزات، بواسطه اتصالات سيم­پيچهاي ترانسفورماتور مورد استفاده در ورودي كارخانه، دوباره تغيير كند. بنابراين، لازم است بصورت ويژه انتشار افت ولتاژ از باسها به تاسيسات كارخانه از طريق اتصالات متفاوت ترانسفورماتور سرويس دهنده، مورد مطالعه قرار گيرد. اين پايان نامه با طبقه بندی انواع گروههای برداری ترانسفورماتور و اتصالات آن و همچنین دسته بندی خطاهای متقارن و نامتقارن به هفت گروه، نحوه انتشار این گروهها را از طریق ترانسفورماتورها با مدلسازي و شبيه­سازي انواع اتصالات سیم پیچها بررسی می­کند و در نهایت نتایج را ارایه می­نماید و این بررسی در شبکه تست چهارده باس IEEE برای چند مورد تایید می­شود.فهرست مطالب:فصل اول:1-1 مقدمه1-2 مدلهای ترانسفورماتور1-2-1 معرفی مدل ماتریسي Matrix Representation (BCTRAN Model)1-2-2 مدل ترانسفورماتور قابل اشباع  Saturable Transformer Component (STC Model)1-2-3 مدلهای بر مبنای توپولوژی Topology-Based Modelsفصل دوم:2- مدلسازی ترانسفورماتور2-1 مقدمه2-2 ترانسفورماتور ايده آل2-3 معادلات شار نشتی2-4 معادلات ولتاژ2-5 ارائه مدار معادل2-6 مدلسازی ترانسفورماتور دو سيم پيچه2-7 شرايط پايانه ها (ترمينالها)2-8 وارد کردن اشباع هسته به شبيه سازی2-8-1 روشهاي وارد کردن اثرات اشباع هسته2-8-2 شبيه سازي رابطه بين و 2-9 منحنی اشباع با مقادير لحظهای2-9-1 استخراج منحنی مغناطيس کنندگی مدار باز با مقادير لحظهای2-9-2 بدست آوردن ضرايب معادله انتگرالي2-10 خطاي استفاده از منحني مدار باز با مقادير RMS2-11 شبيه سازي ترانسفورماتور پنج ستوني در حوزه زمان2-11-1 حل عددي معادلات ديفرانسيل2-12 روشهاي آزموده شده براي حل همزمان معادلات ديفرانسيلفصل سوم:3- انواع خطاهاي نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روي آن3-1 مقدمه3-2 دامنه افت ولتاژ3-3 مدت افت ولتاژ3-4 اتصالات سيم پيچی ترانس3-5 انتقال افت ولتاژها از طريق ترانسفورماتور3-5-1 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور3-5-2 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور3-5-3 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم 3-5-4 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم  3-5-5 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم3-5-6 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم3-5-7 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور3-5-8 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور3-5-9 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم3-5-10 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم3-5-11 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم3-5-12 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم 3-5-13 خطاهاي دو فاز به زمين3-6 جمعبندي انواع خطاها3-7 خطاي TYPE A ، ترانسفورماتور DD3-8 خطاي TYPE B ، ترانسفورماتور DD3-9 خطاي TYPE C ، ترانسفورماتور DD3-10 خطاهاي TYPE D و TYPE F و TYPE G ، ترانسفورماتور DD3-11 خطاي TYPE E ، ترانسفورماتور DD3-12 خطاهاي نامتقارن ، ترانسفورماتور YY3-13 خطاهاي نامتقارن ، ترانسفورماتور YGYG3-14 خطاي TYPE A ، ترانسفورماتور DY3-15 خطاي TYPE B ، ترانسفورماتور DY3-16 خطاي TYPE C ، ترانسفورماتور DY3-17 خطاي TYPE D ، ترانسفورماتور DY3-18 خطاي TYPE E ، ترانسفورماتور DY3-19 خطاي TYPE F ، ترانسفورماتور DY3-20 خطاي TYPE G ، ترانسفورماتور DY3-21 شكل موجهاي ولتاژ- جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي TYPE A شبيه سازي با PSCAD شبيه سازي با برنامه نوشته شده3-22 شكل موجهاي ولتاژ- جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي TYPE B شبيه سازي با PSCAD شبيه سازي با برنامه نوشته شده3-23 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي TYPE C شبيه سازي با PSCAD شبيه سازي با برنامه نوشته شده3-24 شكل موجهاي ولتاژ- جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي TYPE D شبيه سازي با PSCAD شبيه سازي با برنامه نوشته شده3-25 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي  TYPE E شبيه سازي با PSCAD شبيه سازي با برنامه نوشته شده3-26 شكل موجهاي ولتاژ- جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي TYPE F شبيه سازي با PSCAD شبيه سازي با برنامه نوشته شده3-27 شكل موجهاي ولتاژ- جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي TYPE G شبيه سازي با PSCAD شبيه سازي با برنامه نوشته شده3-28 شكل موجهاي ولتاژ -جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي TYPE D در باس 53-29 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي TYPE G در باس 53-30 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي TYPE A در باس 5فصل چهارم:4- نتيجه گيري و پيشنهاداتمراجعفهرست شكلهاشكل (1-1) مدل ماتريسي ترانسفورماتور با اضافه كردن اثر هستهشكل (1-2) ) مدار ستاره­ي مدل ترانسفورماتور قابل اشباعشكل (1-3) ترانسفورماتور زرهی تک فازشكل (1-4) مدار الکتريکی معادل شكل (1-3)شكل (2-1) ترانسفورماتورشكل (2-2) ترانسفورماتور ايده الشكل (2-3) ترانسفورماتور ايده ال بل بارشكل (2-4) ترانسفورماتور با مولفه های شار پيوندی و نشتيشكل (2-5) مدرا معادل ترانسفورماتورشكل (2-6) دياگرام شبيه سازی يک ترانسفورماتور دو سيم پيچهشكل (2-7) ترکيب RL موازیشکل (2-8) ترکيب RC موازیشكل (2-9) منحنی مغناطيس کنندگی مدار باز ترانسفورماتورشكل (2-10) رابطه بين  و           شكل (2-11) دياگرام شبيه سازی يک ترانسفورماتور دو سيم پيچه با اثر اشباعشكل (2-12) رابطه بين وشكل (2-13) رابطه بين وشكل (2-14) منحنی مدار باز با مقادير  rmsشكل (2-15) شار پيوندی متناظر شكل (2-14) سينوسیشکل (2-16) جريان لحظه ای متناظر با تحريک ولتاژ سينوسیشكل (2-17) منحني مدار باز با مقادير لحظه­ايشكل (2-18) منحني مدار باز با مقادير rmsشكل (2-19) ميزان خطاي استفاده از منحني rms  شكل (2-20) ميزان خطاي استفاده از منحني لحظه­ايشكل (2-21) مدار معادل مغناطيسي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونهشكل (2-22) مدار معادل الكتريكي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونهشكل (2-23) مدار معادل مغناطيسي ترانسفورماتور سه فاز پنج ستونهشكل (2-24) ترانسفورماتور پنج ستونهشكل (2-25) انتگرالگيري در يك استپ زماني به روش اولرشكل (2-26) انتگرالگيري در يك استپ زماني به روش trapezoidalشكل (3-1) دياگرام فازوري خطاهاشكل (3-2) شكل موج ولتاژ Vabشكل (3-3)  شكل موج ولتاژ Vbcشكل (3-4) شكل موج ولتاژ Vcaشكل (3-5)  شكل موج ولتاژ Vabشكل (3-6) شكل موج جريان iAشكل (3-7) شكل موج جريان iBشكل (3-8) شكل موج جريان iAشكل (3-9) شكل موج جريان iAشكل (3-10)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vcشكل (3-11)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vcشكل (3-12)  شكل موجهاي جريان ia , ib , icشكل (3-13)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vcشكل (3-14)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vcشكل (3-15)  شكل موجهاي جريان , iB iAشكل (3-16)  شكل موج جريان iAشكل (3-16)  شكل موج جريان iBشكل (3-17)  شكل موج جريان iCشكل (3-18)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vcشكل (3-19)  شكل موجهاي جريان ia , ib , icشكل (3-20)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vcشكل (3-21)  شكل موجهاي جريان ia , ib , icشكل (3-22)  شكل موجهاي جريان ia , ib , icشكل (3-23) شكل موج ولتاژ Vaشكل (3-24) شكل موج ولتاژ Vbشكل (3-25) شكل موج ولتاژ Vcشكل (3-26) شكل موج جريانiAشكل (3-27) شكل موج جريان iBشكل (3-28) شكل موج جريان iCشكل (3-29) شكل موج جريانiAشكل (3-30) شكل موج جريان iBشكل (3-31) موج جريان iCشكل (3-32) شكل موج جريانiAشكل (3-33) شكل موج جريان iBشكل (3-34) شكل موج جريان iCشكل (3-35) شكل موج ولتاژ Vaشكل (3-36) شكل موج ولتاژ Vbشكل (3-37) شكل موج ولتاژ Vcشكل (3-38) شكل موج جريانiAشكل (3-39) شكل موج جريان iBشكل (3-40) شكل موج جريان iCشكل (3-41) شكل موج جريانiAشكل (3-42) شكل موج جريان iBشكل (3-43) شكل موج جريان iCشكل (3-44) شكل موج ولتاژ Vaشكل (3-45) شكل موج ولتاژ Vbشكل (3-46) شكل موج ولتاژ Vcشكل (3-47) شكل موج جريانiAشكل (3-48) شكل موج جريان iBشكل (3-49) شكل موج جريان iCشكل (3-50) شكل موج جريانiAشكل (3-51) شكل موج جريان iBشكل (3-52) شكل موج جريان iCشكل (3-53) شكل موج ولتاژ Vaشكل (3-54) شكل موج ولتاژ Vbشكل (3-55) شكل موج ولتاژ Vcشكل (3-56) شكل موج جريانiAشكل (3-57) شكل موج جريان iBشكل (3-58) شكل موج جريان iCشكل (3-59) شكل موج جريانiAشكل (3-60)  شكل موج جريان iBشكل (3-61) شكل موج جريان iCشكل (3-62) شكل موج ولتاژ Vaشكل (3-63) شكل موج ولتاژ Vbشكل (3-64) شكل موج ولتاژ Vcشكل (3-65) شكل موج جريانiAشكل (3-66) شكل موج جريان iBشكل (3-67) شكل موج جريان iCشكل (3-68) شكل موج جريانiAشكل (3-69) شكل موج جريان iBشكل (3-70) شكل موج جريان iCشكل (3-71) شكل موج ولتاژ Vaشكل (3-72)  شكل موج ولتاژ Vbشكل (3-73) شكل موج ولتاژ Vcشكل (3-74) شكل موج جريانiAشكل (3-75) شكل موج جريان iBشكل (3-76) شكل موج جريان iCشكل (3-77) شكل موج جريانiAشكل (3-78) شكل موج جريان iBشكل (3-79) شكل موج جريان iCشكل (3-80) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-81) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-82) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-83) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-84) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-85) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-86) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-87) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-88) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-89) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-90) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-91) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-92) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-93) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-94) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-95) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-96) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-97) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-98) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-99) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-100) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-101) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-102) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-103) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-104) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-105) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-106) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-107) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-108) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-109) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-110) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-111) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-112) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-113) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-114) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-115) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-116) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-117) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-118) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-119) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-120) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-121) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-122) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-123) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-124) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-125) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-126) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-127) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-128) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-129) شكل موجهاي ولتاژ) (kV با PSCADشكل (3-130) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-131) شكل موجهاي جريان) (kV با PSCADشكل (3-132) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-133) شكل موجهاي ولتاژ با برنامه نوشته شدهشكل (3-134) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-135) شكل موجهاي جريان با برنامه نوشته شدهشكل (3-136) شكل موجهاي ولتاژ) (kVشكل (3-137) شكل موجهاي ولتاژ) (kVشكل (3-138) شكل موجهاي جريان (kA)شكل (3-139) شكل موجهاي ولتاژ) (kVشكل (3-140) شكل موجهاي ولتاژ) (kVشكل (3-141) شكل موجهاي جريان (kA)شكل (3-142) شكل موجهاي جريان (kA)شكل (3-143) شكل موجهاي جريان (kA)شكل (3-144) شكل موجهاي جريان (kA)شكل (3-145) شبكه 14 باس IEEE

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود پایان نامه پایان نامه رشته برق پایان نامه مهندسی برق پایان نامه مدلسازي ترانسفورماتور شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور پایان نامه انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه چگونگي انتشار ولتاژ در شبکه پایان نامه اثر اشباع در تغییرات ولتاژ پایان ن

بررسی روشهای یافتن هوشمندانه سرویس ها در سیستم های ابری

Cloud computing,discovery,intelligent agent,service,انتولوژی,پروژه سیستم ابر هوشمند,پروژه سیستم ابری هوشمند,خدمات ابری,رایانش ابری,رجیستری ابری,عامل هوشمند رایانش ابری,کشف سرویس ابری,محاسبات ابری,موتور جستجوی ابری دانلود فایل بررسی روشهای یافتن هوشمندانه سرویس ها در سیستم های ابری دانلود فایل چکیده:با پیشرفت محاسبات ابری، ارائه دهندگان…

پایان نامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان

performance management,ارزیابی عملکرد پرسنل,بررسی عملکرد کارکنان در سازمان,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه عملکرد کارکنان,پایان نامه مدیریت دولتی,پروژه عملکرد کارکنان در سازمان,دانلود پایان نامه مدیریت,عملکرد کارکنان دانلود فایل پایان نامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان دانلود فایل خلاصه:ارزیابی عملکرد فرآیندی است…

بهسازی لرزه ای ساختمان

اتوکد به سازی ساختمان,به سازی ساختمان,به سازی سازه,بهسازی,پروژه اتوکد بهسازی سازه,پروژه به سازی,پروژه به سازی عمران,پروژه بهسازی,پروژه عمران,پروژه مهندسی زلزله,دانلود پروژه دانلود فایل بهسازی لرزه ای ساختمان دانلود فایل توضیحات:پروژه به سازی لرزه ای ساختمان، گرایش مهندسی زلزله، دکتر تسنیمی…

مجموعه گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي

دادگاه حقوقي,دادگاه خانواده,دادگاه هاي كيفري,دانلود کارآموزی وکالت,دوره كارآموزي وكالت,کارورزی دوره وکالت,گزارش كارآموزي,گزارش كارآموزي وكالت,گزارش کارورزی وکالت,مشاوره حقوقي دانلود فایل مجموعه گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي دانلود فایل فهرست مطالب:پيش گفتار    مقدمه     1- فصل اول: بخش اول مدني    2- بطلان قرارداد…

پاورپوینت شهید صیاد شیرازی

بررسی زندگی صیاد شیرازی,پاورپوینت آماده شهید صیاد شیرازی,پاورپوینت درس انقلاب اسلامی ایران,پاورپوینت درس دفاع مقدس,پاورپوینت دفاع مقدس,پاورپوینت دفاع مقدس صیاد شیرازی,پاورپوینت صیاد شیرازی,شهید صیاد شیرازی دانلود فایل پاورپوینت شهید صیاد شیرازی دانلود فایل بخشی از متن:علی صیاد شیرازی، در سال…

مبدل واحدها و مقیاس و...

مبدل واحدها و مقیاس و... رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مبدل واحد مقیاس خطا

پلان معماري ساختمان مسكوني 160 متري

اتوكد,پلان آماده معماری,پلان اتوكد,پلان اتوکد ساختمان مسکونی,پلان ساختمان مسكوني,دانلود پلان معماری,معماري,نقشه آماده ساختمان,نقشه آماده معماری,نقشه اتوكد,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه ساختمان مسکونی,نقشه هاي معماري دانلود فایل پلان معماري ساختمان مسكوني 160 متري دانلود فایل توضیحات:اين فايل شامل پلان معماري ساختمان مسكوني…

بررسی تاثیر انواع تبلیغات بر صنعت گردشگری

اهداف تبليغات گردشگری,بررسی انواع تبلیغات گردشگری,پایان نامه انواع تبلیغات گردشگری,تاثیر انواع تبلیغ در صنعت گردشگری,تاثیر تبلیغات بر صنعت گردشگری,تاثیر تبلیغات در گردشگری,تاريخچه‌ ي تبليغات در ايران,سابقه‌ ي تبليغات تجاري در جهان,عناصر موجود دانلود فایل بررسی تاثیر انواع تبلیغات بر صنعت…

آلوتروپی آهن

آلوتروپی آهن,اشکال مختلف آهن,پاورپوینت آلوتروپی آهن,پاورپوینت متالوژی,تحقیق متالوژی,دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق در مورد آهن,فازهای مختلف آهن,متالوژی آهن,منحنی سرد شدن آهن خالص دانلود فایل آلوتروپی آهن دانلود فایل توضیحات:در این فایل بطور جامع و کاربردی به آلوتروپی آهن شامل پرداخته شده است.…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدونشهر

استان اصفهان,شهرستان فریدونشهر,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدونشهر دانلود فایل توضیحات:1. این فایل در محیط…

نگرشی نوین به QFD به عنوان ابزاری جهت بهینه سازی فرایند نظام مدیریت کیفیت جامع

ابزار QFD,بهینه سازی فرایند,تحقیق رشته مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,عملکرد کیفیت,گسترش عملکرد کیفیت,مقاله مدیریت,نظام مدیریت کیفیت جامع دانلود فایل نگرشی نوین به QFD به عنوان ابزاری جهت بهینه سازی فرایند نظام مدیریت کیفیت جامع دانلود فایل بخشی از چکیده: مشتری و مشتری…

پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

پایان نامه رشته فقه,پایان نامه ماهیت قانونی محاربه,تحقیق ماهيت محاربه,تروریسم در فقه مذاهب خمسه,تشابه محاربه و تروریسم,تعریف حقوقی محاربه,جرم محاربه با موارد مشابه,دانلود پایان نامه محاربه,محاربه در فقه,محاربه در مذاهب خمسه,مقايسه تروريسم دانلود فایل پایان نامه ماهيت محاربه در فقه…

دیتاست بیماری دیابت(داده کاوی)

دیتاست بیماری دیابت(داده کاوی) رفتن به سایت اصلی فایل به صورت اکسس.تعداد بیماران 75   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دیتاست

تحقیق بررسي فقهي قاعده جَبّ (الاسلام یجب ما قبله)

بررسی فقهي قاعده,بررسی قاعده جب,بررسی قاعده فقهی جَبّ,تحققی پیرامون قاعده جب,تحقیق حقوق خصوصی,تحقیق قاعده الاسلام یجب ما قبله,تحقیق قواعد فقه,شروط اجرای قاعده جب,قلمرو قاعده جب,مبانی قاعده,مستندات قاعده جب,معنای قاعده,موارد شمول قاعده جب دانلود فایل تحقیق بررسي فقهي قاعده جَبّ (الاسلام…

ترینر بازی کانتر بسیار قوی

ترینر بازی کانتر بسیار قوی رفتن به سایت اصلی نشانه گیری رو مخ شلیک خودکاراینترنتی و...برای کانتر ها و کانتر سورس   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: ترینر کانتر

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شاهین دژ (واقع در استان آذربایجان غربی)

استان آذربایجان غربی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان شاهین دژ,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شاهین دژ دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شاهین دژ (واقع در استان…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مهر (واقع در استان فارس)

لایه مدل رقومی ارتفاعی,لایه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مهر,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان مهر,نقشه رستری DEM,نقشه رستری DEM شهرستان مهر,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مهر,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان مهر دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان…

گزارش كارآموزي تعميرگاه مجاز خودرو (سيستم سوخت رساني)

پروژه کارآموزی سوخت رسانی موتور,دانلود کارآموزی تعمی,كارآموزي در تعميرگاه خودرو,کارآموزی سيستم سوخت رساني خودرو,کارآموزی سيستم سوخت رساني موتور,گزارش کارآموزی تعمیرگاه مجاز خودرو,گزارش کارآموزی سوخت رسانی خودرو,گزارش کارآموزی سوخت رسانی موتور دانلود فایل گزارش كارآموزي تعميرگاه مجاز خودرو (سيستم سوخت رساني)…

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت نفس

پایان نامه روانشناسی,پایان نامه عزت نفس,پایان نامه علوم تربیتی,پایان نامه منبع کنترل,تحقیق عزت نفس,دانلود پایان نامه,عزت نفس,عزت نفس و کنترل بیرونی,عزت نفس و کنترل درونی,منبع کنترل بیرونی,منبع کنترل درونی دانلود فایل بررسي رابطه منبع كنترل (دروني و بروني) با عزت…

تحقیق چالشهای دانش آموزان مرزی یا دیر آموز

آموزش کودکان دیر آموز,آموزش کودکان مرزی,تحقیق دانش آموزان دیر آموز,تحقیق در مورد کود,چالشهای دانش آموزان مرزی,دانلود تحقیق کودکان مرزی,دیرآموزان,کودکان مرزی,مشکلات دانش آموزان دیر آموز,مشکلات کودکان مرزی در آموزش دانلود فایل تحقیق چالشهای دانش آموزان مرزی یا دیر آموز دانلود فایل…

گزارش کارآموزی کارخانه سيمان خزر

بررسی فرایند تولید سیمان,پروژه کارآموزی فرایند تولید سیمان,دانلود کارآموزی کارخانه سیمان,کارآموزی کارخانه سیمان خزر,کارآموزی کارخانه سیمان لوشان,کاراموزی کارخانه سیمان,گزارش کاراموزی تولید سیمان,گزارش کاراموزی سیمان خزر دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه سيمان خزر دانلود فایل مقدمه:کلمه سیمان به هر نوع ماده…

نقشه ی زمین شناسی استان کرمان

شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندهای استان,شیپ فایل لیتولوژی استان,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی استان,نقشه ی زمین شناسی استان کرمان,نقشه ی سازند ها دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان کرمان دانلود فایل توضیحات:این…

پروپوزال تاثیر استدلال برهانی مدیریت بر عملکرد و مدیریت درآمدها

استدلال برهانی مدیریت,پروپوزال استدلال مدیریت,پروپوزال مدیریت,پروپوزال مدیریت درآمدها,پروپوزال مدیریت مالی,دانلود پروپوزال,مدیریت بازاریابی,مدیریت بانکداری,مدیریت درآمد,مدیریت راهبردی,مدیریت نوآوری,مدیریت و تکریم مشتری دانلود فایل پروپوزال تاثیر استدلال برهانی مدیریت بر عملکرد و مدیریت درآمدها دانلود فایل بیان مساله:مدیریت درآمد بطور گسترده بصورت یک…

مدلسازی وطراحی نئوپرنها در پلها

مدلسازی وطراحی نئوپرنها در پلها رفتن به سایت اصلی در این قسمت آموزش سعی شده  به مدلسازی و طراحی  نئوپرنها در پل ها پرداخته   ودر ابتدا در خصوص مدلسازی نرم افزاری آموزش داده شده است و در ادامه مثالی از نحوه…

طرح توجیهی تأسيس درمانگاه

پروژه فنی تاسیس درمانگاه,پروژه کارآفرینی درمانگاه,توجیه اقتصادی درمانگاه,توجیه فنی درمانگاه شبانه روزی,توجیه مالی احداث درمانگاه,طرح تاسیس درمانگاه,طرح توجیهی تأسيس درمانگاه,طرح درمانگاه شبانه روزی,طرح کارآفرینی تاسیس درمانگاه دانلود فایل طرح توجیهی تأسيس درمانگاه دانلود فایل مقدمه:امروزه با افزایش جمعیت نیازها واحتیاجات…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *