حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکی

حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکی

رفتن به سایت اصلی

  حفاظت در
برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکی

توضیحات
محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی
ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 

فصل اول: مقدمهاي بر حفاظ سازي 
از قرن بیستم تا کنون بهکارگیري پرتوهاي گوناگون و
رادیواکتیویته در صنایعی مانند تولید سوخت و تصـویربرداري، پرتودرمـانی و
… اجتنابناپذیر است. اما حفاظت در برابر آثار تخریبی و
بیولوژیک آنها نیز از اهمیت فوقالعادهاي برخوردار است. براي حفاظت در
برابر این پرتوها میتوان سه راه کار اساسی را بهکار برد که
عبارتند از: 
1) افزایش فاصلهي شیء مورد حفاظت تا چشمه پرتو 

2) کاهش مدت زمان پرتوگیري شیء مورد حفاظت 

3) استفاده از حفاظتی که قابلیت ممانعت از نفوذ پرتوها را
به مناطق حفاظت شده داشته باشد. 
بهدلیل تغییر شرایط و نیز ضرورت حضور افراد یا دستگاه در
محیطها یا در یک جایگاه خاص همواره نمـیتـوان مـوارد یـک و دو را
رعایت کرد. البته باید قوانین خاصی که هر یک از ارگانهاي
رسمی براي فاصله شخص از چشمه یا مدت زمان پرتوگیري یـا میـزان
دز مجاز ارائه کردهاند، بهکار بست. ولی گاهاً اعمال این
موارد شرط لازم براي حفاظت در برابر پرتوهاست و کافی نیسـت. امـا مـورد
سوم که بحث اصلی این مجموعه است را میتوان بهعنوان عامل
بازدارندهاي در مقابل پرتوها در نظـر گرفـت. علـم طراحـی و آنـالیز
حفاظ به بررسی شرایط چشمه ها و نوع پرتوها و اندرکنشهاي
متفاوت آنها با ماده میپردازد و در نهایت این بررسـیهـا منجـر بـه
استفاده از یک یا چند لایهاي از مواد مناسب میشود که سد
خوبی در برابر پرتوها ایجاد میکند. ابتدا به تعریف جامعی از حفاظ میپردازیم. 

حفاظ از یک یا چند لایه ماده تشکیل شده است که بدینترتیب
دیوارهاي را بین چشمه هاي پرتوهاي یونساز و شیء مورد حفاظت
ایجاد میکنیم تا میزان تابش پرتوها به شیء مورد حفاظت کاهش
یابد. در حفاظ مقابل پارهاي از پرتوهاي کمنفوذ مـیتـوان کـاملاً
پرتوگیري را به صفر رساند ولی در پرتوهایی که داراي برد بی
نهایت هستند و عمـق نفـوذ زیـادي دارنـد، ایـن لایـه هـاي حفـاظتی
میتواند بهعنوان تضعیفکننده عمل نماید. 
شیء مورد حفاظت تنها انسان نیست چرا که در بعضی مواقع
میخواهیم از یک دستگاه یا یک قطعه الکترونیکی محافظـت نمـائیم. 

بهطور مثال دیواره ماهوارهها از ترکیباتی باید ساخته شود که
در مقابل پرتوهاي کیهانی مقاومت بالایی داشته باشد و در ضمن مانع
نفوذ این پرتوها به قطعات الکترونیکی داخل سیستم شود. 

آنچه که در علم طراحی و آنالیز حفاظ باید مورد توجه قرار
گیرد، آگاهی از چگـونگی تولیـد پرتوهـا و منـابع مختلـف مولـد پرتـو،
ساختار هندسی پرتوها چگونگی اندرکنش پرتوها با ماده، چگونگی
تغییرات میکروسـکوپیک ناشـی از انـدرکنش پرتوهـا بـا مـاده و
همچنین تأثیر ماده بر تعداد و راستاي پرتوهاي گوناگون
میباشد.

مجموعه تست 
1 – پرتوهاي گاما با انرژي 1Mev بر روي یک ماده میتابند. چه اندرکنشهایی در این برخوردها حاکم
است؟ 
1) پدیده کمپتون غالب 
2) پدیده کمپتون، جفت یونسازي و فتوالکتریک 

3) جفت یونسازي و فتوالکتریک و بعضی اوقات آزادسازي
فتونوترون 
4) هیچکدام 
2 – اگر فوتونهاي با انرژي 1MeV و 0 1/ MeV تحت زاویه 90 درجه در برخورد با یک
ماده پراکنده شونده،
چند درصد از انرژي خود را به ترتیب از راست به چپ از دست
میدهند؟ 
 33/4 ، 66/2 (4 16/3 ، 66/2 (3 73/3
، 33/4 (2 16/3 ، 19/4
(1
3 – ضریب کاهش خطی me ( ) پرتوهاي X و گاما در حدود انرژي 1MeV براي عناصر مختلف تقریباً هم
مقدارند. کدام یک از موارد زیر براي حفاظ این پرتوها
مناسباند؟ 
1) پارافین و آب بستگی به در دسترس بودن هر یک 

2) سرب، آهن، بتون بستگی به در دسترس بودن هر یک 

3) آلیاژ سرب، مس و غیره بستگی به در دسترس بودن هر یک 

4) همه موارد فوق بستگی به شرایط مورد نیاز و در دسترس بودن
هر یک

پاسخنامه 
1- گزینه ي «1» صحیح است. 
پدیده فوتوالکتریک تا حدود انرژي 250KeV داراي اهمیت میباشد و تولید زوج هم از انرژي 1/022MeV آغاز
میگردد و در انرژي ذکر شده تنها پدیده مهم کامیتون میباشد. 

2- گزینه ي «2» صحیح است. 
وقتی گفته شد با زاویه a پراکنده شده یعنی پدیده کامپتون میباشد. انرژي فوتون پراکنده پدیده
کامپتون از فرمول
زیر بهدست میآید: 
 
انرژي داده شده به محیط برابر است با انرژي فوتون فرودي
منهاي خروجی. 
براي انرژي 1MeV: 
E / ( / ) / j
 %33/4 یعنی .است شده داده محیط به
E =1- = 0/ / 666 0 334 انرژي یعنی ¢ =1 1+ = 0 5 0 666
یعنی گزینه 2 صحیح است. 
3- گزینه ي «4» صحیح است. 
هر کدام از گزینهها ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. بسته
به محدودیتهاي مکانی و اقتصادي. ولی کاربرد سرب
و بتن از بقیه بیشتر است، یعنی در مجموع گزینه 4 صحیح است. 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکی دانلود حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکی دانلود حفاظت در برابر پرتوها رشته فیزیک پزشکی کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل

بررسی معجزات پیامبر اکرم (ص)

انواع معجزه های پیامبر,بررسی معجزه شق القمر پیامبر,بررسی معجزه های پیامبر اکرم,تحقیق معجزات پیامبر,تحقیق معجزات حضرت محمد,مقاله پیرامون معجزه پیامبر,مقاله پیرامون معجزه حضرت محمد,مقاله درباره پیامبر و معجزات,مقاله مع,مقاله معجزات پیامبر دانلود فایل بررسی معجزات پیامبر اکرم (ص) دانلود فایل…

مروري بر استاندارد ISO/TS 16949:2002

استاندارد iso ts,پاورپو,پاورپوینت ISO TS 16949:2002,پاورپوینت استاندارد ISO,پاورپوینت سیستم مدیریت کیفیت,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ایزو,مدیریت کیفیت صنايع خودرو,مروري بر استاندارد ISO TS 16949:2002,نيازمنديهاي سيستم هاي مديريت كيفيت دانلود فایل مروري بر استاندارد ISO/TS 16949:2002 دانلود فایل پاورپوینت مروري بر استاندارد ISO/TS…

پاورپوینت سلامت الکترونیک در دولت الکترونیک

بررسی سلامت الکترونیک,پاورپوینت دولت الکترونیک,پاورپوینت سلامت الکترونیک,دانلود پاورپوینت سلامت الکترونیک,دانلود پروژه سلامت الکترونیک,دانلود پروژه سلامت الکترونیک در ایران,سلامت الکترونیک چیست؟,سلامت الکترونیک در ایران,سلامت الکترونیک در دول دانلود فایل پاورپوینت سلامت الکترونیک در دولت الکترونیک دانلود فایل مقدمه:زمینه های اصلی شکل…

پاورپوینت پیرامون ابرها

آموزش نامگذاری انواع ابر,بررسی انواع ابرها,پاورپوینت ابر,پاورپوینت ابرها,پاورپوینت انواع ابرها,پاورپوینت تشکیل انواع ابر,دانلود پاورپوینت ابر,دانلود پاورپوینت ابرها,دانلود تحقیق ابرها دانلود فایل پاورپوینت پیرامون ابرها دانلود فایل بخشی از متن:ابرهاتوده هاي قابل رويت قطرات اب يا بلورهاي يخ بوده كه در…

تجربیات مدون معلم دوره ابتدایی

تجربه مدون معلم ابتدایی,تجربیات مدون دوره ابتدایی,تجربیات مدون معلم ابتدایی,تجربیات معلم,دانلود تجربه مدون تدریس,نمونه تجربیات دوره ابتدایی,نمونه تجربیات مدون دوره ابتدایی,نمونه تجربیات معلم دانلود فایل تجربیات مدون معلم دوره ابتدایی دانلود فایل مقدمه:ایمان جز با عمل استوار نمی شود  عمل…

آموزش SharePoint

آموزش SharePoint رفتن به سایت اصلی آموزش SharePoint   دانلود برچسب ها: SharePoint کتاب آموزش SharePoint

گزارش کارآموزی پروژه ساختمان مسکونی بتنی

پروژه کارآموزی اجرای سازه بتنی,پروژه کارآموزی رشته عمران,دانلود کارآموزی اسکلت بتنی,دانلود گزارش کارآموزی,کاراموزی اسکلت بتنی,کاراموزی سا,کاراموزی شرکت ساختمان سازی,گزارش کارآموزی اسکلت بتنی,گزارش کارآموزی ساختمان مسکونی,گزارش کارآموزی عمران دانلود فایل گزارش کارآموزی پروژه ساختمان مسکونی بتنی دانلود فایل بخشی از متن:فاز…

برنامه ثبت نام و حذف دانشجو

آموزش برنامه نویسی در #C,برنامه نویسی سی شارپ,ثبت نام دانشجو توسط سي شارپ,ثبت نام دانشجو در #C,ثبت نام دانشجو سي شارپ,حذف ركورد انتخاب ثبت دانشجو سي شارپ,دانلود برنامه نویسی #C,دانلود کد برنامه دانلود فایل برنامه ثبت نام و حذف دانشجو…

بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در زمان پسا تحریم

بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در زمان پسا تحریم رفتن به سایت اصلی چکیده:این روز ها فضای رسانه ای کشور بیشتر معطوف به اخبار، تجزیه و تحلیل و ارائه راهبردهای سیاسی- اقتصادی در خصوص انتشار بیانیه سوئیس و آینده توافقات احتمالی…

دانلود کتاب فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه -علیرضا امینی و محمد رضا آیتی

دانلود کتاب فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه -علیرضا امینی و محمد رضا آیتی رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه علیرضا امینی و محمد رضا آیتی ناشر کتاب طهشامل 702 صفحه…

گزارش کارآموزی کامپیوتر در مرکز آمار

پروژه کارآموزی کامپیوتر,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی کامپیوتر آمار,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی رشته کامپیوتر,کارآموزی کامپیوتر ادراه آمار,کارآموزی مرکز آمار کامپ,کارآموزی مرکز آمار کامپیوتری,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر در مرکز آمار دانلود فایل بخشی از متن:با پيشرفت علم و…

نوار نقاله همراه موتور طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,solidworks,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک نوار نقاله همراه موتور,طراحی سه بعدی نوار نقاله همراه موتور,طراحی نوار نقاله همراه موتور,نوا دانلود فایل نوار نقاله همراه موتور طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود…

شرکتهای شهرک صنعتی لیا استان قزوین

اسامی شرکتهای شهرصنعتی لیا,اسامی شرکتهای قزوین,تلفن شرکتهای شهرصنعتی,تلفن شرکتهای صنعتی لیا,تلفن شرکتهای قزوین,شرکتهای شهرک صنعتی لیا,شهرک صنعتی لیا,لیست کارخانجات صنعتی لیا دانلود فایل شرکتهای شهرک صنعتی لیا استان قزوین دانلود فایل توضیحات:لیست شرکتهای شهرک صنعتی لیا در استان قزوین شهرصنعتی…

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت غذایی پیچک

دانلود کارآموزی حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,طراحی سیستم مالی صنعتی,کارآموزی شرکت غذایی پیچک,گزارش کارآموزی سیستم های مالی,گزارش کارآموزی شرکت غذایی پیچک,گزارش کارورزی مدیریت و حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت غذایی پیچک دانلود فایل بخشی از متن:توليدات شركت را…

طرح کارآفرینی پرورش بوقلمون گوشتي به صورت اتوماتيك

پرورش بوقلمون به روش اتوماتيك,پرورش بوقلمون گوشتي,دانلود طرح پرورش بوقل,طرح بوقلمون بصورت صورت اتوماتيك,طرح بوقلمون گوشتي,طرح تجاری پرورش بوقلمون گوشتي,طرح توجیهی بوقلمون گوشتي,طرح کارآفرینی پرورش بوقلمون,طرح کسب و کار بوقلمون گوشتي دانلود فایل طرح کارآفرینی پرورش بوقلمون گوشتي به صورت…

موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی

پایان نامه تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی,پایان نامه تاثیر موسیقی بر کاهش استرس,پایان نامه تاثیر موسیقی بر کاهش اضطراب,پایان نامه کاهش هورمون های استرس زا,پایان نامه موسیقی درمانی,تاثیر موسیقی بر افسردگی,نقش موسیقی در کاهش استرس دانلود فایل موسیقی درمانی و…

تحقیق شروط باطل و تاثیر آن در عقود

آثار شروط باطل,آثار شروط مبطل,تاثیر شروط باطل در عقود,تحقیق رشته حقوق,تحقیق شروط باطل,حقوق شروط باطل,دانلود تحقیق حقوق,شرط باطل و عقود,عقود باطل,ماهیت حقوقی شرط,مفهوم حقوقی شرط دانلود فایل تحقیق شروط باطل و تاثیر آن در عقود دانلود فایل مقدمه:مهمترین اموری که…

بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی,پایان نامه استراتژی بازرگانی,پایان نامه تفکر استراتژیک,پایان نامه ساختار سازمانی بازاریابی,پایان نامه فرهنگ سازمانی بازاریابی,پایان نامه مدیریت بازرگانی,تفکر استراتژیک بازاریابی,عملکرد بازرگانی دانلود فایل بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی دانلود فایل چکیده:بهبود عملکرد بازرگانی، ابزاری…

پروژه بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

پروژه بررسی رابطه بین میزان دینداری والدین با کاهش خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان رفتن به سایت اصلی چکیده:میزان دینداري و تقید خانواده ها به اصول و ارزشهاي مذهبی از عواملی است که برکاهش و افزایش خشونت خانگی نسبت…

راهنمای تعمیرات موتور زانتیا (موتورهای xu)

آموزش تعمیر مورتور زانتیا,تعمیر موتور زانتیا,تعمیرات زانتیا,دانلود کتاب,راهنماي تعميرات موتور زانتیا,راهنمای تعمیرات خودرو,راهنمای موتور زانتیا,کتاب راهنمای تعمیر زانتیا,کتاب راهنمای تعمیرات زانتیا,موتور xu,موتور xu7,موتور زانتیا دانلود فایل راهنمای تعمیرات موتور زانتیا (موتورهای xu) دانلود فایل پیشگفتار:كتابي كه در پيش رو داريد…

طرح کارآفرینی طرح توليد چراغ قوه پلاستيكي

پروژه تولید و ساخت چراغ قوه,پروژه مالی تولید چراغ قوه,دانلود طرح چراغ قوه پلاستیکی,ساخت چراغ قوه پلاستیکی,طرح توجیهی چراغ قوه,طرح توجیهی ساخت چراغ قوه,طرح تولید چراغ قوه پلاستیکی,طرح ساخت چراغ قوه,طرح کارآفرینی چراغ قوه دانلود فایل طرح کارآفرینی طرح توليد…

نقشه خطوط هم بارش استان قم

خطوط هم بارش,دانلود خطوط هم بارش,دانلود شیپ فایل خطوط هم بارش,شیپ فایل خطوط هم بارش قم,شیپ فایل هم بارش,لایه GIS خطوط هم بارش استان قم,نقشه هم بارش,نقشه هم بارش استان قم,هواشناسی دانلود فایل نقشه خطوط هم بارش استان قم دانلود…

پلان مدرسه 10 کلاسه

پلان مدرسه 10 کلاسه رفتن به سایت اصلی نقشه اتوکد DWG دبیرستان 10 کلاسه دارای طبقه همکف و اول ... تعداد شیت نقشه ها 14 عدد ... پلان اندازه گذاری و نام گذاری و شیب بندی بام و فنداسیون و…

بررسی فرآیند داده کاوی و استفاده از الگوریتم های ترکیبی برای کاوش

آنالیز داده,استخراج اطلاعات,الگوریتم داده کاوی,الگوریتم های پردازش,بصری سازی داده کاوی,پروژه الگوریتم کاوش,پروژه متن کاوی,رده بندی داده کاوی,شبکه های عصبی,متن کاوی,یادگیری ماشین دانلود فایل بررسی فرآیند داده کاوی و استفاده از الگوریتم های ترکیبی برای کاوش دانلود فایل چکیده:رشد فزاینده پایگاه…

پاورپوینت-کنترل جمعیت و تنظیم خانواده- در 130 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-کنترل جمعیت و تنظیم خانواده- در 130 اسلاید-powerpoin-ppt رفتن به سایت اصلی تعريف: üتنظیم خانواده به زنان کمک میکند تا خودشان را از حاملگی نا خواسته محافظت کنند.تنظیم خانواده در سراسر دنیااز 400 میلیون حاملگی ناخواسته پیشگیری کرده است.üتنظیم خانواده از…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *