جزوه گیاهان علوفه اي و صنعتی

جزوه گیاهان علوفه اي و صنعتی

رفتن به سایت اصلی

 جزوه گیاهان علوفه اي و صنعتی 

توضیحات محصول:

زراعت نباتات
صنعتی: 
 GYPIUM ABBAUM : پنبه
مشخصات گیاه شناسی: پنبه گیاهی گلدار (دو لپه) از تیره
مالواسه (MALVACEAE) زیر طایفه HIBISCAE و از
جنس COSSYPIUM پنبه داراي یک
ریشه اصلی و به صورت عمودي در خاك نفوذ میکند، سـاقه اصـلی در امتـداد 
ریشه اصلی قرار دارد و رنگ ساقه قهوهاي متمایل به زرد است و
هر چه سن نبات زیادتر شود رنگ ساقه سـبز مایـل بـه
قرمز شده. 
از ساقه اصلی پنبه دو نوع شاخه فرعی تولید میشوند که
عبارتند از: 
1- شاخه هاي رشد کننده که حامل برگ هستند و به تعداد 3 تا 4
شاخه از روي شاخه به وجود میآیند. 
2- شاخههاي تولید کننده میوه که خیلی نازکند و معمولاً
بصورت افقی هستند و در روي هر شاخه مولد میوه یک گل و
گاهی اوقات دو گل به وجود میآید.
 داراي تعداد زیادي روزنه هستند که تعداد آنها در قسمت
زیرین برگ زیادتربرگهاي پنبه است. حدود 8 تا 11 هفته پس
از کاشت بذر دوران گلدهی نبات شروع میشود که بین 45 تا 60
روز نیز طول میکشد، مادگی داراي 3 تا 5 برچه و بـر چه ها حدود 10 عدد است که گره
آنها (پلن) زرد رنگ است و به شکل لولهاي مادگی را
احاطه کـرده اسـت. میـوه پنبـه
قوزه یا کپسول نام دارد. در داخل میوه یا قوزه پنبه، الیاف
و دانههاي پنبه وجود دارند. 
به مجموع الیاف و دانه هاي هر قوزه را وش گویند. وزن هزار
دانه پنبه بین 70-170 گرم متغیر است. سطح خارجی دانـه 
اغلب واریتهها از کرکهاي ریزي پوشید ه شده که آنها را لنیتر
یا FUZZ گویند.

طـول الیـاف پنبـه از 15-45
میلـیمتـر متغیر بوده و قطر آنها بین 20 تا 30 میکرون میباشد. روي ساقه و دمبرگ و
میوه اکثر واریتههاي پنبه نقاط سـیاهرنگی
وجود دارد که اصطلاحاً به آنها گلاند گویند. 

مبداء الیاف پنبه: الیاف پنبه از توسعه و رشد سلولهاي
اپیدرم تخمدان به وجود میآمد و تک سلولی است. 
خصوصـیات گیـاهی: ارقـام مـورد کشـت پنبـه دو گونـه
دیپلوئیـد G.ARBOREHUM, COSSYPIUM HER
BACUM از دنیــاي قــدم و دو گونــه تتراپلوئیــد G.
BARBADENSE و G.HIRSUTUM تعلــق
دارد کــه
G.HIRSUTUM گونه زراعی میباشد.

گیاهی ذاتاً چند ساله اما به
صورت یکساله مورد زراعت قرار میگیرد و گیـاهی است غیر گل انتهایی و گیاهی خودگشن و
عملکرد محصول بستگی با تعداد غوزه بسیار زیاد و با اندازه کم غوزه است. 
گیاهان علوفه اي و صنعتی « 9» 
 
به نسبت الیاف پنبه به دانه پنبه راکیل و به مجموع الیاف و
دانه وش گویند. 
سازگاري پنبه: گیاهی است گرما دوست و به آفتاب فراوان نیاز
دارد و کمبود نور سبب افزایش رشد سـبزینهاي و نقصـان  تولید غوزه میشود، انواع وحشی گیاهی روز کوتاه ولی انواع اصلاح شده
بیتفاوت است و در PH=OI7/2 رشد میکند و
گیاهی مقاوم به شوري است.

حداقل درجه حرارت براي جوانه زنی
باید حدود 13-15 درجه سانتیگراد باشد و در مواقـع  تولید جوانه و گل دادن و رسیدن و باز شدن کپسول به آفتاب و نور فراوان
نیاز دارد. 
خاك مناسب باید داراي عمق کافی تا 20 سانتیمتر و تحت الارض
سفت و غیر قابل نفوذ نباشد. مقاومـت ایـن گیـاه بـه  شوري از سایر گیاهان بیشتر و فقط از یونجه کمتر است.

در تناوب زراعی پس از علوفه،
اولین گیاه وجینی است که قـرار میگردد و عمق کاشت بذر نیز 3 تا 6 سانتیمتر در نظر
میگیرند.

حساسترین مرحله رشد گیاه از نظر
کمبود آب حـدود سه هفته بعد از باز شدن اولین گل است.

وجود ازت در پنبه موجب تشکیل رنگ سبزنبات شده و سرعت رشد را
افـزایش میدهد ولی فسفر در رشد میوه و الیاف و دانه ها خیلی موثر بوده و سبب
زودرسی میگردد. 
برداشت پنبه: 
هر قوزه هنگامی میرسد که کاملاً شکفته و دیواره هاي تخمدان
به زردي گراییده باشد غالباً فاصله زمانی بـین رسـیدگی  اولین غوزه تاآخرین غوزه 2 تا 3 ماه میباشد. 
در برداشت مکانیزه پنبه براي حرکت بهتر دستگاه وچینش بهتر
پنبه از موادي که سبب ریـزش برگهـا مـیشـود بـا نـام  اختصاري DEF استفاده میکنند به این عمل یعنی
از بین بردن و ریزش برگهاي پنبه را DEFOLIATION گویند
و
هنگام مصرف زمانی است که 50-80 درصد قوزهها رسیده باشد
 

سوالات چهار گزینه اي 
 
1- به مجموع الیاف و دانههاي داخل هر قوزه پنبه
را……….گفته میشود؟ 
الف- پنبه ب- تخم پنبه ج- کیل د- وش 
 
2- دلیل عدم استقبال کشت پنبه در گیلان را بنویسید؟ 

الف- آسمان گیلان را قسمت عمدهاي از سال ابر پوشانده است. 

ب- عدم حرفه اقتصادي 
ج- نامساعد بودن زمین زراعی 
د- موارد 1 و 2 
 
3- عواملی که باعث دیررسی پنبه میشود را نام ببرید؟ 

الف- گرما ب- خشکی 
ج- رطوبت د- هیچکدام 
 
4- از کدام علف کش در مزارع پنبه استفاده نمیشود؟ 

الف- آفالن ب- پیرامین 
ج- گزاگارد د- آرازین 
 
5- گوسیپول غدهاي است……… 
الف- پروتئینی ب- چربی 
ج- نشاستهاي د- مترشحه 
  گیاهان علوفه اي و صنعتی « 11» 
 
6- غوزه کدامیک از پنبههاي زیر شکل کروي دارند؟ 

الف- نژادهاي متشکله از G.HIRSTUM ب- نژادهاي متشکله از C. BARBADENSE 
ج- هیچکدام از نژادهاي فوق غوزه کروي ندارند د- موارد 1 و 2 

 
7- از تولید جوانه تا تولید گل در پنبه مناسبترین درجه
حرارت چقدر است؟
الف- 15-18 درجه سانتیگراد ب- 20-25 درجه سانتیگراد 

ج- 22-28 درجه سانتیگراد د20-22 0 درجه سانتیگراد 

8- لنیتر چیست؟ 
الف- در پنبه به مجموع الیاف و دانه را لنیتر گویند 

ب- در پنبه به نسبت الیاف به دانه را لنیتر گویند 

ج- منظور از لنیتر همان ماده سمی است که در پنبه وجود دارد 

د- الیاف زیر روي سطح دانه پنبه را لنیتر گویند. 

 
9- در گرگان براي کاشت مکانیزه پنبه میزان بذر بیشتري نسبت
به سایر نقاط به کار میبرند علت چیست؟
الف- رطوبت زیاد ب- طغیان آفت کارا درینا 

ج- ابري بودن هوا د- هیچکدام 
 
10- میزان حرارت مورد نیاز براي جوانه زدن پنبه چند درجه
سانتیگراد است؟ 
الف- 8-10 درجه سانتیگراد ب- 10-12 درجه سانتیگراد 

ج- 12-15 درجه سانتیگراد د- 15-18 درجه سانتیگراد

پاسخ تشریحی
تستها

1- د) کیل به نسبت الیاف به دانه را
گویند. 
2- د) تولید اندامهاي زایشی گیاه احتیاج به نور دارد و
مقدار نور در گیلان بسیار کم است و تولید غوزه نمیکند.
3- ج)
4- ب) سایر گزینهها اختصاصاً براي مزراع پنبه کاربرد دارند.

5- ب)
6- الف) G. BARBADENSE غوزههاي
تخم مرغی یا دوکی شکل دارند.
7- د)
8- د) گزینه الف = وش گزینه ب- کیل گزینه ج= گوسیپول است.

9- ب) براي زراعت خطی و مکانیزه معمولاً 20-30 کیلوگرم اما
در گرگان به خاطر خسارت این آفت حدود 40 کیلوگرم
مصرف میشود.
10- ج)

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود گیاهان علوفه اي و صنعتی رشته زراعت دانلود گیاهان علوفه اي و صنعتی رشته زراعت دانلود گیاهان علوفه اي و صنعتی رشته زراعت

مقاله دانشجویی خاتم کاری

تحقیق در مورد هنر خاتم,تحقیق رشته هنر,خاتم سازی,خاتم کاری,دانلود تحقیق,دانلود مقاله هنر,مقاله خاتم کاری,هنر خاتم کاری دانلود فایل مقاله دانشجویی خاتم کاری دانلود فایل مقدمه:هنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک است که از دیر…

همكشيدگي در گونه راش و مدل سازي Fagus orientalis

Fagus orientalis گونه راش,بررسی همكشيدگي گونه راش,پایان نامه صنایع چوب,پایان نامه گونه راش,پایان نامه همكشيدگي چوب,پروژه همکشیدگی چوب راش,مدل سازي Fagus orientalis,مدل سازی گونه راش دانلود فایل همكشيدگي در گونه راش و مدل سازي Fagus orientalis دانلود فایل بخشی از…

آلیاژهای ریختگی به روش دایکاست

آلیاژهای ریختگی,پاورپوینت دیکاست,پاورپوینت ریخته گری,تحقیق ریخته گری,دانلود پاورپوینت,دایکست,ریخته گری,ریخته گری تحت فشار,ریخته گری دایکاست,ریخته گری روش دیکاست,متالورژی دانلود فایل آلیاژهای ریختگی به روش دایکاست دانلود فایل مقدمه:ریخته گری تحت فشار عبارتست از یک روش ریخته گری که در آن فلز…

بررسي رابطه بين كودك آزاري والدين و شرارت در كودكان

تاثیر والدین در شرارت كودكان,عواقب كودك آزاري,كودك آزاري,كودك آزاري چيست,كودك آزاري و عواقب آن,مطالعه موردي كودك آزاري,مقاله شرارت كودكان,مقاله كودك آزاري و نتايج آن,مقاله كودك آزاري والدين دانلود فایل بررسي رابطه بين كودك آزاري والدين و شرارت در كودكان دانلود…

پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

Biased Protocol,Collaborating Server,database,Distributed Database,الگوریتم R*,پایگاه داده,پایگاه داده توزیع شده,پرس و جو,پرس و جو توزیع شده,پروژه پرس و جو پایگاه داده,سیستم توزیعی,معماری سیستمهای توزیع شده دانلود فایل پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده دانلود فایل چکیده:پایگاه داده های توزیع…

بررسی حقوقی بزهکاری اطفال

احکام بزهکاری اطفال,بررسی حقوق بزهکاری اطفال,بزهکاری اطفال,بزهکاری در اطفال,پروژه حقوقی بزهکاری اطفال,تحقیق بزهکاری نوجوانان,تحقیق جرم اطفال,قوانین فقهی بزهکاری نوجوانان دانلود فایل بررسی حقوقی بزهکاری اطفال دانلود فایل بخشی از مقدمه:انسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند…

پروژه و تحقیق-انواع روشهای پیشگیری از بارداری و بهداشت مادر و کودک در تنظیم خانواده- در 70 صفحه-docx

پروژه و تحقیق-انواع روشهای پیشگیری از بارداری و بهداشت مادر و کودک در تنظیم خانواده- در 70 صفحه-docx رفتن به سایت اصلی جلوگیری از بارداری شامل وسایل و روش های متعددی است که فرد می تواند برای پیشگیری از حاملگی…

سوالات استخدامی حسابداری صنعتی با پاسخ تشریحی

آزمون استخدامی حسابداری صنعتی,آزمون حسابدار,پاسخ آزمون حسابداری صنعتی,پاسخ تشریحی حسابداری صنعتی,پاسخ کامل سوالات حسابداری صنعتی,پاسخنامه آزمون حسابداری صنعتی,تست استخدامی حسابداری صنعتی,سوالات آزمون حسابداری صنعتی,نمونه سوالات حسابداری صنعتی دانلود فایل سوالات استخدامی حسابداری صنعتی با پاسخ تشریحی دانلود فایل توضیحات:نمونه سوالات…

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

آفات کشاورزی,آفات گیاهان,آفت گیاهی,انواع آفت گیاهی,بررسی انواع آفات گیاهی,بررسی زیست شناسی آفت ها,پاورپوینت آفت های گیاهی,تحقیق پیرامون آفت گیاهی,دانلود پاورپوینت,کنترل آفات گیاهی,کنترل بیولوژژیکی آفت ها,کنترل شیمیایی آفت ها دانلود فایل پاورپوینت آفات مهم گیاهی دانلود فایل توضیحات:در این تحقیق به…

تحقیق مجازات و مبانی حقوقی آن

ارزیابی مکت,پيشينه مجازات شناسی,تحقیق احکام مجازات,تحقیق حقوق مجازات,رويکرد عدالت مطلق,رویکرد اخلاق محوري,کار تحقیقی حقوق مجازات,مبانی حقوقی مجازات,مجازات در قانون,مجازات در مکاتب کیفری,مفاهیم حقوقی مجازات,مفهوم شناسي,مکتب کلاسيک مجازات دانلود فایل تحقیق مجازات و مبانی حقوقی آن دانلود فایل مقدمه:در حقوق جزا،…

پاورپوینت مبانی تغییرات محیطی

پاورپوینت تغییرات محیطی,پاورپوینت کتاب ابوالفضل بهنیافر,پاورپوینت کتاب هادی قنبرزاده,خلاصه کتاب مبانی تغییرات محیطی,خلاصه مبانی تغییرات محیطی,کتاب مبانی تغییرات محیطی,مبانی تغییرات محیطی دانلود فایل پاورپوینت مبانی تغییرات محیطی دانلود فایل بخشی از متن:برای شناخت و مطالعه تغییرات محیطی می بایست عوامل…

هندبوک راهنمای عملی سیستم های فرکانس بالا

دانلود رایکان هندبوک RF,دانلود کتاب,دانلود کتاب زبان اصلی,دانلود هندبوک برق,دانلود هندبوک فرکانس بالا دانلود فایل هندبوک راهنمای عملی سیستم های فرکانس بالا دانلود فایل هندبوک راهنمای عملی سیستم های فرکانس بالا Practical Radio-Frequency Handbook   پرداخت و دریافت فایل برچسب…

طبيعت گردي و خطرات آذرخش

آذرخش,آسیب در اثر آذرخش,آسیب در اثر رعد,خطر آذرخش,خطر رعد و برق,خطر رعد و برق در طبیعت,خطرات آذرخش,رعد و برق,رعد و برق در کوه,طبيعت گردي,علائم فرد آسیب دیده,کمکهای اولیه رعد و برق,نکات ایمنی آذرخش,نکات ایمنی رعد دانلود فایل طبيعت گردي و…

بررسی موجودیت جن ها

اجنه چگونه موجودی هستند,بررسی زندگی جنها,تحقیق انواع جن,تحقیق پیرامون جنها,تحقیق در مورد اجنه,تحقیق کامل جن,تحقیق مذهب اجنه,جن چه موجودی است؟,جن چونه موجودی است دانلود فایل بررسی موجودیت جن ها دانلود فایل بخشی از متن:«جن» موجودی است ناپیدا که مشخصات زیادی…

پلان معماري ويلا دو طبقه و پلان 3D

dwg,پلان 3D ویلا,پلان اتوکد,پلان ساختمان,پلان معماري,پلان معماري ويلا دو طبقه,دانلود پلان اتوکد معماری,دانلود پلان معماری ویلا,دانلود نقشه اتوکد معماري,نقشه اتوكد,نقشه اتوکد ویلا 2 طبقه,نقشه معماري,نقشه معماری ویلا,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري ويلا دو طبقه و پلان 3D دانلود…

پروژه مالیات بر ارزش افزوده

اصول تعیین مالیات,بررسی مالیات بر ارزش افزوده,پایان نامه روش تعیین مالیات,پایان نامه مالیات ارزش افزوده,پروژه بررسی مالیات بر ارزش افزوده,پروژه تعیین مالیات,پروژه مالیات بر ارزش افزوده,مالیات بر ارزش افزوده,مفایهم مالیات بر ارزش افزوده دانلود فایل پروژه مالیات بر ارزش افزوده…

برنامه لیست دانشجویی

برنامه C لیست دانشجویان,برنامه سی لیست دانشجویی,برنامه لیست دانشجویی با struct,برنامه نویسی لیست دانشجویان,پروژه لیست دانشجویان,پروژه لیست دانشجویی,سورس لیست دانشجویی,لیست دانشجویی سی پلاس پلاس دانلود فایل برنامه لیست دانشجویی دانلود فایل توضیحات:پروژه طراحی برنامه لیست دانشجویی با امکانات:دریافت مشخصاتحذف از…

جزوه تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم های دکتر مقدم

جزوه تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم های دکتر مقدم رفتن به سایت اصلی جزوه سیگنال دکتر مقدم از بهترین استادهای دانشگاه آزاد قزوین به صورت فایل pdfاسکن شده توسط خودمکامل و با کیفیت بدون آرم و نشانهحجم فایل :…

حل المسائل الکترومغناطیس چنگ

Field and Wave Electromag,دانلود حل المسائل الکترو مغناطیس,دانلود رایگان,دانلود رایگان حل المسائل,دانلود رایگان حل المسائل Field and Wave Electromagnetics,دانلود رایگان کتاب,دانلود رایگان کتاب زبان اصلی,دانلود کتاب,دانلود کتاب زبان اصلی دانلود فایل حل المسائل الکترومغناطیس چنگ دانلود فایل حل المسائل الکترومغناطیس…

پلان ساختمان 4 طبقه 6 واحدي

پلان 4 طبقه 6 واحدي,پلان اتوکد ساختمان,پلان اتوکد ساختمان 4 طبقه,پلان اتوکد مسکونی,پلان مسكوني 4 طبقه,دانلود پلان آماده,دانلود پلان ساختمان,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل پلان ساختمان 4 طبقه 6 واحدي دانلود فایل توضیحات:دانلود…

ارزيابي رفتار تريبولوژيكي پوششهاي رسوب فيزيكي بخار اينديم - سرب

PVD,ارزيابي رفتار تريبولوژيكي,پوشش اينديم و سرب,پوشش رسوبی بخار,پوششهاي رسوب فيزيكي,تحقیق ریخته گری,تحقیق متالوژی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رسوب بخار,رسوب فيزيكي بخار,رسوب فیزیکی بخار اينديم و سرب,روانكار جامد دانلود فایل ارزيابي رفتار تريبولوژيكي پوششهاي رسوب فيزيكي بخار اينديم - سرب دانلود فایل چکیده:دراين پژوهش…

علل بي انضباطي دانش آموزان پسر در مقطع راهنمايي

بررسی روانشناسی علل بي انضباطي,بي انضباطي پسران در مقطع راهنمايي,بي انضباطي پسران مقطع راهنمایی مشهد,بي انضباطي در دانش آموزان پسر,پایان نامه علل بي انضباطي,علل بي انضباطي پسران,علل و عوامل بي انضباطي دانش آموزان,عوامل بي انضباطي دانش آموزان دانلود فایل علل…

گزارش کارآموزی مکانیک تاسیسات

پروژه کارآموزی مکانیک,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی تاسیسات ساختمانی,دانلود گزارش کارآموزی,شرکت بخار صنعت,کارآموزی رشته مهندسی مکانیک,کارآموزی لوله کشی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته مکانیک,گزارش کارآموزی مکانیک,لوله کشی ساختمان دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک تاسیسات دانلود فایل فهرست مطالب:سپتیک تانکهاطرز ساختن سپتیک تانکهالوله ها…

پیش بینی ارزش دوره عمر مشتری با زنجیره مارکوف بر اساس مدل داده کاوی

ارزش دوره عمر مشتری,ارزش دوره عمر مشتری LTV,پروژه داده کاوی,پیش بینی دوره عمر مشتری,تحقیق داده کاوی,داده کاوی,دانلود پروژه,درخت تصمیم,زنجیره مارکوف,شبکه های عصبی,صنعت تعمیر و نگهداری خودرو دانلود فایل پیش بینی ارزش دوره عمر مشتری با زنجیره مارکوف بر اساس مدل…

نقش فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش‌ هاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

ايجاد خلاقيت در آموزش,پايان نامه روانشناسی عمومی,پروژه كارشناسي روانشناسي,پروژه نقش فناوری,روش‌ مؤثر كاربرد رايانه,نقش فناروی در رشد خلاقیت,نقش فناوري اطلاعات,نقش فناوری در برنامه آموزشي دانلود فایل نقش فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش‌ هاي مؤثر كاربرد رايانه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *