جزوه طرح آزمایشات کشاورزي

جزوه طرح آزمایشات کشاورزي

رفتن به سایت اصلی

جزوه طرح آزمایشات کشاورزي

توضیحات محصول

جمعیت 

مجموعه بی شماري از افراد که حداقل داراي یک صفت مشترك قابل
اندازه گیري باشند. 
– جمعیت محدود
– جمعیت نامحدود 
اگر جامعه کوچک باشد می توان تک تک افراد را مورد مطالعه
قرار داد. به علت بزرگی جامعه باید نمونه برداري کرد که  در نمونه برداري باید قسمتی از جامعه را انتخاب کنیم 
معیار نمونه اي و معیار جمعیتی 
هر نمونه داراي خصوصیات خاص حود است که به این معیار نمونه
اي گویند که هر یک از این معیار نمونه اي تخمینی
از صفت مورد نظر در کل جمعیت است پس معیار نمونه اي شاخص
نمونه و معیار جمعیتی شاخص صفت جمعیت است
معیار نمونه اي را با حروف کوچک نشان می دهند اما معیار جمعیتی با حروف بزرگ نشان داده
می شود. مقدار عددي
معیار نمونه اي از یک نمونه به نمونه دیگر فرق می کند اما
معیار جمعیتی همیشه ثابت است و تغییر نمی کند به معیار
جمعیتی پارامتر نیز می گویند. 
کرت یا پلات: کوچک ترین واحد آزمایشی که محقق براي اندازه
گیري صفت بخصوص در یک آزمایش بکار می برد را پلات گویند. 
زمینه یا field : به مجموعه کرت هاي
آزمایشی که در یک آزمایش بکار برده می شود گویند که از نظر لغوي یعنی 
مزرعه اما از لحاظ آماري محلی است که کلیه کرت هاي آزمایشی
پیدا می شود. 
متغیر:
صفت مورد مطالعه در آزمایش را گویند که از یک فرد به فرد
دیگر فرق می کند. متغیرها به 2 دسته تقسیم می
شوند: 
1- متغیر پیوسته ← متغیري است که در یک فاصله معین هر عددي
را که در ذهن خودمان تصور می کنیم را
بتواند اختیار کند. 
2- متغیر ناپیوسته ← متغیري است که در محدوده بین دو دامنه
اعداد خاصی را به خود اختصاص می دهد. 
تیمار: عواملی که محقق براي بدست آوردن اثراتشان بر روي صفت
یا صفات خاص در آزمایش بکار می برد را گویند. «8» اصلاح نباتات 
 
 
آزمایش:
به کلیه عملیاتی که براي رد یا قبول یا تکمیل فرضیه اي بکار
می رود. تفاوت بین آزمایش مقایسه اي و مطلق
در این است که در آزمایش مقایسه اي چند مورد خاص مورد
مطالعه قرار می گیرند و مقایسه می شوند اما در آزمایش
مطلق فقط یک ماده مورد مطالعه قرار می گیرد. 

بلوك: به گروهی از واحدهاي
آزمایشی با تیمارهاي مختلف که تحت شرایط مشابهی تشکیل شده باشند، بلوك اطلاق 
می شود که به دو قسمت زیر تقسیم می شود: 

1- بلوك کامل: همه تیمارهاي آزمایش را در بر می گیرد. 

2- بلوك ناقص: بعضی از تیمارهاي آزمایش را در بر می گیرد. 

داده ها و مشاهدات: اعداد و ارقامی را که در آزمایش بدست می
آوریم و از آن ها براي محاسبات استفاده می کنیم که
به این اعداد و ارقام داده هاي آزمایش می گوئیم. 

طرح هاي آزمایشی: الگوهاي پذیرفته شده اي هستند که براي
انجام آزمایشات مقایسه اي مورد استفاده قرار می
گیرند. 
طرح هاي پایه 
طرح کاملا تصادفی completely randomized
design 
براي اولین بار در سال 1841 در ایستگاه تحقیقاتی در
انگلستان انجام شد.

 مجموعه
تست 
1- در کدام یک از بررسی هاي زیر متفاوت بین میانگین دو نمونه به طریق مشاهدات جفت
شده مورد آزمون
قرار می گیرد؟ 
1) مقایسه ضریب هوشی دختر و پسر با استفاده از دوقلوههاي یک صد خانواده 
2) مقایسه درصد جوانی زنی دو رقم سورگرم با استفاده از ده غلظت مختلف یک نمک 

3) مقایسه تعداد غلاف هاي موجود در گره هاي شماره ي 3و5 چند رقم سویا 
4) هر سه گزینه 
2-در صورتی که 0 :
2
 :باشد H1 s1 >
1) آزمون یک دامنه (One-Tailed) است 2) آزمون دو
دامنه (Two-Tailed) است. 
3) از F جدول براي سطح اشتباه 5% در آزمون استفاده
می کنیم 4) گزینه هاي 1و3 
3- درمورد دانش آموزي که واقعاً تقلب نکرده است و به اتهام تقلب از امتحان محروم
می شود، چه نوع
اشتباهی رخ داده است؟ 
1) اشتباه تیپ I 
2) اشتباه تیپ II 
3) بستگی به هدف قضاوت دارد 
4) با توجه به این که در اینجا فرض صفر مشخص نمی باشد نمی توان قضاوت آماري
نمود. 
: 10 فرض-4
2
: 10 برابر در H0 s =
2
£ H1 s در صورتی در سطح اطمینان 5% رد می گردد که

F (1 محاسبه شده کوچکتر از F جدول باشد. F (2 محاسبه شده بزرگتر از
F جدول باشد. 
x (3
2
محاسبه شده بزرگتر از x /5
2
x (4 باشد 2
محاسبه شده بزرگتر از x /0/95
2
باشد 
5- هدف از آزمون بارتلت: 
1) تست یکنواختی واریانس بلوك هاست 2) تست یکنواختی واریانس بین تیمارهاست 
3) تست یکنواختی واریانس اشتباهات آزمایشی است 4) مقایسه میانگین واریته می باشد.
طرح آزمایش هاي کشاورزي «133» 
 
 
 :یعنی LSD- 6
1) حداقل اختلاف معنی دار 2) حداقل دامنه هاي معنی دار 
3) دامنه هاي معنی دار حقیقی 3) اختلافات معنی دار حقیقی 
7-دو عامل عمده که درانتخاب طرح مناسب براي یک آزمایش دخالت دارند کدام است؟ 

1) تعداد تکرار و تعداد تیمار 2) تعداد تکرار وتعداد صفات مورد مطالعه 
3) تیمارهاي آزمایش و صفات مورد مطالعه 4) ماده آزمایشی و تیمارهاي آزمایش 
8-ماهیت اشتباه آزمایشی در طرح کاملاً تصادفی و طرح بلوك هاي کامل تصادفی به ترتیب
عبارتست از: 
1) اثر متقابل تکرار x تیمار، تکرار در
تیمار 2) تکرار در تیمار، تکرار در تیمار 
3) تکرار در داخل تیمار، اثر متقابل تکرار x
تیمار 4) اثر متقابل تکرار x تیمار، اثر متقابل
تکرارx تیمار 
9-اگر مزیت نسبی طرح بلوك نسبت به طرح کاملاً تصادفی 80 بشود، در آن ماده آزمایشی
بهتر است چه
طرحی پیاده شود؟ 
1) بلوك کامل 2) کاملاً تصادفی 3) کاملاً تصادفی نامتعادل 4) تفاوتی ندارد 
10- در یک آزمایش که در قالب طرح مربع لاتین 4× 4 پیاده شده است . اطلاعات زیر به
دست آمده است. 
میانگین مجموع مربعات خطاي آزمایش برابر است با : 
1600 . %16 000 8 1 228 16
1
2 å = = = =
=
X CV X SS
i
ij 
 0/205 (4 1/28(3 0/262(2 1/638 (1

پاسخنامه 
1ـ گزینه (1) صحیح است. 
2ـگزینه (1)صحیح است. چون در فرض جهت اختلاف مد نظر است.
بایستی از آزمون یک دامنه استفاده کرد. 
3ـگزینه(1)صحیح است. فرض صفر در دادگاه بی گناه بودن متهم
است و اشتباه نوع اول عبارتست از رد فرض
صفرصحیح که همان متقلب نبودن دانش آموز است. 

4ـگزینه (3) صحیح است. 
5ـگزینه (3) صحیح است. 
6ـگزینه (1) صحیح است. 
7ـگزینه (4) صحیح است. 
8ـگزینه (3) صحیح است. 
9ـگزینه (2) صحیح است. در صورتی که R.E بزرگتر است 100% نشود بایستی از طرح CRD استفاده کرد. 
10ـگزینه (1) صحیح است

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب طرح آزمایشات کشاورزي رشته زراعت دانلود کتاب طرح آزمایشات کشاورزي رشته زراعت دانلود کتاب طرح آزمایشات کشاورزي رشته زراعت

گزارش كار آزمايشگاه مباني الكترونيك

آزماشگاه مبانی الکترونیک,آشنايي با اسيلوسكوپ,آشنايي با دستگاه مولتي متر,آشنايي با دستگاههاي الكترونيك,اسيلوسكوپ,اندازه گيري مقاومت,دانلود گزارش کار,گزارش آزمایشگاه مبانی الکترونیک,گزارش کار آزمایشگاه برق,گزارشكار آزمايشگاه مباني الكترونيك دانلود فایل گزارش كار آزمايشگاه مباني الكترونيك دانلود فایل بخشی از متن:مقاومت الکتریکی یا امپدانس…

اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه صنعت گاز ایران

اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه صنعت گاز ایران رفتن به سایت اصلی دولت از بدو ملی شدن صنعت نفت همیشه با مشکل تأمین اعتبار جهت طرح­های توسعه­ای مواجه بوده است.از اینرو به دلیل صرف درآمدهای نفتی جهت نیازهای…

پلان معماري ساختمان مسكوني 132 متري

اتوكد,پلان آماده معماری,پلان اتوكد,پلان اتوکد ساختمان مسکونی,پلان ساختمان مسكوني,دانلود پلان معماری,معماري,نقشه آماده ساختمان,نقشه آماده معماری,نقشه اتوكد,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه ساختمان مسکونی,نقشه هاي معماري دانلود فایل پلان معماري ساختمان مسكوني 132 متري دانلود فایل توضیحات:اين فايل شامل پلان معماري ساختمان مسكوني…

پاورپوینت معماری مقایسه گنبد خانه نظام الملک و گنبد خانه تاج الملک

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی,پاورپوینت برداشت از بناهای تاریخی,پاورپوینت مرمت آثار باستانی,پاورپوینت معماری آثار تاریخی اصفهان,پاورپوینت معماری تحلیل بنا,پاورپوینت معماری سنتی,معماری گ,معماری گنبد خانه نظام الملک,معماری مسجد جامع اصفهان دانلود فایل پاورپوینت معماری مقایسه گنبد خانه نظام الملک و گنبد…

جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا رفتن به سایت اصلی جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد  …

پاسخنامه كنكور كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست 92

ارشد محیط زیست,ارشد مهندسی محیط زیست,پاسخ سوالات ارشد محیط زیست,پاسخ سوالات كنكور,پاسخ سوالات کنکور محیط زیست,دانلود پاسخنامه کنکور ارشد محیط زیست,کنکور ارشد مهندسی محیط زیست,کنکور كارشناسي ارشد,مهندسي محيط زيست 92 دانلود فایل پاسخنامه كنكور كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست 92…

دانلود پاورپوینت زندگی نامه آلبرت انیشتن

دانلود پاورپوینت زندگی نامه آلبرت انیشتن رفتن به سایت اصلی این پاورپوینت در 64 اسلاید به صورت کامل زندگی نامه آلبرت انیشتنتوضیح داده است.برخی از عناوین اسلاید ها:خانواده آلبرتکودکی آلبرتزندگی تحصیلیموضوعات شگفت انگیز از زندگی خصوصی انیشتین  او ازداستانهای علمی-تخیلی…

تئوری خطی لیزر الکترون آزاد کانال یونی مغناطیده

تئوری خطی لیزر الکترون آزاد کانال یونی مغناطیده رفتن به سایت اصلی یک پایان نامه جامع و کامل پیرامون جنبه های کاربردی و نظری نسل جدید لیزرها به نام لیزرهای الکترون آزاد. این پایان نامه شامل یک مقاله معتبر ISI…

بررسی مالی و حسابداری کالا در شرکت گاز

پروژه حسابداری و مالی,پروژه مالی شرکت گاز,پروژه مالی کالا در شرکت گاز,حسابداری کالا در شرکت گاز,دانلود تحقیق حسابداری شرکت گاز,سیستم حسابداری شرکت گاز,سیستم حسابداری و مالی شرکت گاز دانلود فایل بررسی مالی و حسابداری کالا در شرکت گاز دانلود فایل…

تحقیق کاربرد انواع الیاف در آسفالت

الياف,بررسی ترك های آسفالت,تحقیق الیاف آسفالت,تحقیق بهبود کیفیت آسفالت,تخمین عمر آسفالت,روش افزایش عمر آسفات,عوامل موثر بر آسفالت,كاربرد آسفالت اليافي,کاربرد الیاف در آسفالت,مزاياي آسفالت اليافي,مقاله آسفالت الیافی,مواد افزودني در آسفالت دانلود فایل تحقیق کاربرد انواع الیاف در آسفالت دانلود فایل بخشی…

مدیریت ریسک در حوزه فناوری اطلاعات

پایان نامه مدیریت ریسک در فناوری اطلاعات,پایان نامه مهندسی شبکه کامپیوتری,پایان نامه مهندسی شبکه های کامپی,پروژه IT مدیریت پروژه,پروژه فناوری اطلاعات,دانلود پایان نامه شبکه کامپیوتری,مدیریت ریسک در حوزه مدیریت,نقش فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک دانلود فایل مدیریت ریسک در حوزه…

دانلود مقاله تاثیرات منابع انرژی پراکنده بر روی ساختاربندی مجدد شبکه توزیع

دانلود مقاله تاثیرات منابع انرژی پراکنده بر روی ساختاربندی مجدد شبکه توزیع رفتن به سایت اصلی دانلود رایگان مقاله انگلیسیعنوان انگلیسی مقاله:The Impacts of Distributed Energy Sources on Distribution Network Reconfigurationعنوان فارسی مقاله:تاثیرات منابع انرژی پراکنده بر روی ساختاربندی مجدد…

تحقيق ماشينهاي بسته بندي مواد غذايي

بسته بندي مواد غذايي,تحقيق صنايع غذايي,تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی,دانلود تحقيق,فناوری بسته بندی مواد غذایی,كار تحقيقي صنايع غذايي,ماشين بسته بندي,ماشين بسته بندي مواد غذايي,ماشينهاي پركن,ماشین های بسته بندی مواد غذایی دانلود فایل تحقيق ماشينهاي بسته بندي مواد غذايي دانلود فایل…

پاورپوینت ذوب چدن ها

انواع کوره های ذوب,پاورپوینت ذوب چدن ها,پروژه ذوب چدن ها,دانلود پاورپوینت,دانلود پروژه,دانلود پروژه ذوب چدن ها,دانلود تحقیق با موضوع ذوب چدن ها,ذوب چدن ها,ریخته گری,کوره کوپل,کوره های برقی,کوره های شعله ای دانلود فایل پاورپوینت ذوب چدن ها دانلود فایل ذوب…

تغيير شكل هاي ناهمگن ماده ي مقيد الاستيك

تحقیق رشته مکانیک,تغيير شكل هاي ناهمگن,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق مکانیک,دانلود مقاله,ماده ي مقيد الاستيك,مواد الاستيك ايزوتروپ,مواد الاستيك همگن دانلود فایل تغيير شكل هاي ناهمگن ماده ي مقيد الاستيك دانلود فایل خلاصه:اين قسمت برآيند بخش 1 است كه پاسخ غيرخطي مكانيكي دسته…

جزوه آموزش AVR

آموزش AVR,دانلود آموزش AVR,دانلود جزوه AVR,دانلود رایگان جزوه,دانلود رایگان جزوه AVR دانلود فایل جزوه آموزش AVR دانلود فایل توضیحات:جزوه آموزش AVR  به زبان بیسیک : آموزشی گام به گام AVR  که در محیط نرم افزار بسکام و آشنایی با LCD …

نقشه بخش های شهرستان کامیاران

بخش های شهرستان کامیاران,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان کامیاران,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان کامیاران,لایه جی آی اس بخشهای کامیاران,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های کامیاران,نقشه ی جی آی اس بخش های کامیاران دانلود فایل نقشه…

سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست

سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست رفتن به سایت اصلی توضیحات:نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست: این مجموعه شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست و سایر ارگانها میباشدمطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب…

تحقیق اساس (اصول) NTFS

پروژه پیرامون NTFS,تبدیل نسخه از FAT به NTFS,دانلود پروژه پیرامون فرمت های NT,دانلود تحقیق NTFS,راه اندازی سیستم انواع فایل های NTFS,مفاهیم بازیافت NTFS,نرم افزار بازیافت مفهوم FAT 16,ویژگی NTFS,ویژگی های فایل NTFS دانلود فایل تحقیق اساس (اصول) NTFS دانلود فایل…

بررسی کارآفرینی و انواع آن

انواع كارآفريني و كارآفرينان,تحقیق انواع کارآفرینی,تحقیق کارآفرینی,سازمان کارآفرین,کارآفرینی اجتماعی,کارآفرینی سازمانی,کارآفرینی مستقل,مبانی انواع کارآفرینی,مفاهیم کارآفرینی دانلود فایل بررسی کارآفرینی و انواع آن دانلود فایل بخشی از متن:امروزه به دنبال ورود به قرن بيست و يكم و دانش بشري بيش از پيش…

کوربا (CORBA)

Common Object Request Broker Architecture,Corba,Distributed Component Object Model,Romote Methode invocation,پروژه ارشد نرم افزار,پروژه پیرامون کوربا,تحقیق پیرامون کوربا,زبان شی گرا,زبان کامپایلر اینترنتی,زبان کوربا,زبان معماری برنامه دانلود فایل کوربا (CORBA) دانلود فایل مقدمه:کوربا زبانی است که در کامپایلر زبانها قرار می گیرد…

تحقيق كلاهبرداري و بررسي شيوه و شگردها و راه هاي مقابله با آن

انواع کلاهبرداری در اینترنت,تحقیق کلاهبرداری,جرم كلاهبرداري,دانلود,راه هاي مقابله با كلاهبرداري,شگردهاي كلاهبرداري,شيوه ها و شگردهاي انجام كلاهبرداري,شيوه هاي انجام كلاهبرداري,كلاهبرداري در ايران,كلاهبرداري و شيوه هاي آن,کلاهبرداری اینترنتی دانلود فایل تحقيق كلاهبرداري و بررسي شيوه و شگردها و راه هاي مقابله با…

بررسی ورزش در حاشیه شهر

بررسی ورزش در حاشیه شهر رفتن به سایت اصلی ورزش در حاشیه شهر   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: ورزش در حاشیه شهر

دانلود کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 2 - تالیف علی اصغر مقتدائی-پیام نور-pdf

دانلود کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 2 - تالیف علی اصغر مقتدائی-پیام نور-pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 2 تالیف علی اصغر مقتدائی انتشارات پیام نورشامل 104 صفحهpdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود…

سرخارگل و پاسخ آن به کودهای شیمیایی و زیستی

بررسی گیاه سرخارگل,پاسخ دهی سرخارگل به کود,پاسخ سرخارگل به کود شیمیایی,پروژه بررسی سرخارگل,پروژه رشته زراعت,تحقیق پیرامون گیاه سرخارگل,تحقیق کشاورزی,تحقیق گیاه شناسی,رفتار سرخارگل به کود زیستی دانلود فایل سرخارگل و پاسخ آن به کودهای شیمیایی و زیستی دانلود فایل مقدمه:سرخارگل (Echinacea…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *