بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان

بررسی بهداشت روانی در مدارس,بررسی هوش هیجانی دبیران,پایان نامه ارشد مدیریت,پایان نامه بهداشت روانی دانش آموزان,پایان نامه مدیریت اموزشی,پایان نامه هوش هیجانی معلمان,پرسشن,پرسشنامه هوش هیجانی,دانلود پایان نامه,رابطه هوش هیجانی و بهداشت روانی
دانلود فایل بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان

دانلود فایل

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A) بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانهای شبانه روزی شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی 90-89چکیده:هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان در دبیرستان های شبانه روزی شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی 90-89 می باشد. جامعه اماری مورد مطالعه کلیه دبیران و دانش آموزانی هستند که در سال تحصیلی 90- 89 در دبیرستانهای شبانه روزی مانه و سملقان مشغول به کار و تحصیل اند، حجم جامعه 1177 نفر بوده که بر اساس جدول کرجسی- مرگان، حجم نمونه 289 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده به منظور انجام تحقیق انتخاب شده و از طریق پاسخگویی به پرسشنامه هوش هیجانی وی سینگر و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ مورد بررسی قرار گرفتند.این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روایی یا اعتبار پرسشنامه ها از بررسی نظر کارشناسان و متخصصان، اعتبار محتوا و استفاده از پرسشنامه های استانداردبرای طراحی سؤالهای پرسشنامه حاصل شده است. پایایی پرسشنامه های مورد استفاده به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که با توجه به مناسب بودن مقادیر آلفای کرونباخ اعتبار درونی ابزار مورد تأیید قرار گرفته است. در ارتباط با جامعه مورد مطالعه یک فرضیه اصلی وپنجفرضیه فرعی مطرح شد که با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نشان می دهد که در فرضیه اصلی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزاندر سطح فراتر از 5 درصد نيز معني دار است و گوياي ارتباط دو متغير را نشان مي دهد و فرضيه مورد تأييد قرار گرفته است .به بيان ديگر بين اين دو متغير رابطه  قوي و مثبت وجود دارد.همچنین نتایج حاصل از بررسی فرضیات فرعی از عدم وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه در تمامی فرضیات فرعی تحقیق یعنی مؤلفه های هوش هیجانی (شامل: خودآگاهی، خود نظمی، خود انگیزشی، همدلی و مهارتهای اجتماعی) و بهداشت روانی دانش آموزان خبر می دهد. میانگین نمرات هوش هیجانی پاسخ دهندگان عدد 67/12 بدست آمد که نشان دهنده هوش هیجانی بالای پاسخ دهندگان در گروه مورد مطالعه  می باشد.فهرست مطالب:چکیدهفصل اولمقدمهبیان مسألهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقهدف اصلیاهداف فرعیفرضیات تحقیقفرضیه اصلیفرضیات فرعیمتغیرهای تحقیقمتغیر مستقلمتغیر وابستهمتغیر کنترلمتغیر تعدیل کنندهتعاریف نظری و عملیاتیتعاریف نظریتعاریف عملیاتیفصل دومبخش اول هوش هیجانیمقدمهمفهوم هوشتعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنرمفهوم هیجانمؤلفه های هیجانطبقه بندی هیجانهاپیشینه مطالعه هوش هیجانیمفهوم هوش هیجانیهوش هیجانی و بهره هوشیمهارتهای هوش هیجانیمؤلفه های هوش هیجانیهوش هیجانی و تعلیم و تربیتکاربرد هوش هیجانی در محیط کاراساس فرهنگی هوش هیجانیمدل های هوش هیجانیمدل هوش هیجانی گلمنمدل هوش هیجانی مایر و سالوویمدل هوش هیجانی بار- آنمدل هوش هیجانی دولویکس و هیگسزمینه های بحث هوش هیجانیسیستم ارتباط عصبیهماهنگی فکر و هیجانبهداشت روانیمعنی و مفهوم بهداشت روانیدیدگاه ها و نظریه ها در بهداشت روانیضرورت بهداشت روانیمشخصه های بهداشت روانی و شخصیت سالمبهداشت روانی در دوره ی نوجوانیپیشگیری و روشهای تحقیق در بهداشت روانیچگونه به بهداشت روانی خود کمک کنیم؟تعلیم اصول بهداشت روانی به آموزگارانپیشینه تجربی تحقیقتحقیقات داخلی درباره هوش هیجانیتحقیقات خارجی درباره هوش هیجانیتحقیقات داخلی درباره بهداشت روانیتحقیقات خارجی درباره بهداشت روانیتلفیق یافته های نظری و تجربیمدل نظری تحقیقفصل سوممقدمهجامعه آمارینمونه آماریعنوانروش نمونه گیریحجم نمونهطرح پژوهشابزار جمع آوری داده هاپرسشنامه هوش هیجانیپرسشنامه سلامت روانیروایی پرسشنامه هاپایاییروش اجرای آزمونروش نمره گذاریروش تجزیه و تحلیل داده هافصل چهارممقدمهتوصیف داده هاآزمون همبستگی برای فرضیه های اصلی و فرعیآزمون همبستگی برای متغیر های اصلی و فرعیآزمون تی برای فرضیه های اصلی و فرعیآزمون رگرسیون برای فرضیه های اصلی و فرعیفصل پنجمنگاهی اجمالی به سیر تحقیقبحث و نتیجه گیری و تفسیر هر یک از نتایجنتایج بر اساس فرضیه اصلی تحقیقنتایج بر اساس فرضیات فرعی تحقیقبحث و نتیجه گیریمحدودیت های پژوهشپیشنهادات پژوهشفهرست مراجعمنابع فارسیمنابع انگلیسیفهرست جداول:2-1 مهارتهای هوش هیجانی از نظر گلمن 3-1 نمره گذاری سوالات پرسشنامه هوش هیجانی 3-2 سوالات مرتبط با هر یک از مولفه های هوش هیجانی  3-3 ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق  3-4 مدل نمره گذاری لیکرت  4-1 آماره توصیفی مربوط به جنسیت 4-2 آماره توصیفی مربوط به میزان تحصیلات 4-3 آماره توصیفی مربوط به سن 4-4 آماره توصیفی مربوط به سمت آزمون شونده 4-5 آماره توصیفی مربوط به وضعیت تأهل  4-6 آماره توصیفی مربوط به نام دبیرستانها  4-7 آماره توصیفی مربوط به متغیرهای جانبی 4-8  آماره توصیفی مربوط به متغیر های اصلی4-9 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و بهداشت روانی 4-10 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین خودآگاهی و بهداشت روانی 4-11 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین خودنظمی و بهداشت روانی  4-12 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین خودانگیزشی و بهداشت روانی 4-13 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین همدلی و بهداشت روانی  4-14 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون بین مهارتهای اجتماعی و بهداشت روانی 4-15 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی تحصیلات نسبت به هوش هیجانی4-16 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی سن نسبت به هوش هیجانی4-17 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی جنسیت نسبت به هوش هیجانی 4-18 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی سمت نسبت به هوش هیجانی     4-19 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی وضعیت تاهل  نسبت به هوش هیجانی4-20 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیر جانبی نام دبیرستان نسبت به هوش هیجانی 4-21 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی تحصیلات نسبت به بهداشت روانی 4-22 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی سن نسبت به بهداشت روانی    4-23 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی جنسیت نسبت به بهداشت روانی        4-24 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی سمت نسبت به بهداشت روانی    4-25 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای جانبی وضعیت تاهل نسبت به بهداشت روانی        4-26 خلاصه ای از ضریب همبستگی پیرسون متغیر جانبی نام دبیرستان نسبت به بهداشت روانی        4-27 آزمون t مستقل میانگین نمرات هوش هیجانی و بهداشت رواني4-28 آزمون t مستقل میانگین نمرات خودآگاهی و بهداشت رواني4-29 آزمون t مستقل میانگین نمرات خودنظمی و بهداشت رواني4-30 آزمون t مستقل میانگین نمرات خودانگیزشی و بهداشت رواني4-31 آزمون t مستقل میانگین نمرات همدلی و بهداشت رواني4-32 آزمون t مستقل میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی و بهداشت رواني4-33 آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  هوش هيجاني و بهداشت         4-34 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  خودآگاهي معلمان  بهداشت رواني        4-35 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  خودنظمي معلمان  و بهداشت رواني        4-36 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  خودانگيزشي معلمان  و بهداشت رواني        4-37 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات  اصل مبتني بر استاندارد بودن اخلاقي همدلي و بهداشت رواني        4-38 نتايج آزمون رگرسيون چند متغيري نمرات مهارتهاي اجتماعي معلمانو بهداشت رواني        فهرست نمودارها:4-1 نمودار فراوانی جمعیت  4-2 نمودار فراوانی تحصیلات 4-3 نمودار فراوانی سن افراد   4-4 نمودار فراوانی سمت آزمون شونده  4-5 نمودار فراوانی وضعیت تأهل   4-6 نمودار فراوانی نام دبیرستان 4-7  نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  هوش هيجاني و بهداشت رواني 4-8 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  خود آگاهی و بهداشت رواني  4-9 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  خود نظمی و بهداشت رواني 4-10 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  خودانگیزشی و بهداشت رواني 4-11 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  همدلی و بهداشت رواني4-12 نمودار رگرسيون چند متغيري نمرات  مهارت های اجتماعی و بهداشت روانيفهرست اشکال:2-1 مدل نظری تحقیق

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه ارشد مدیریت پایان نامه مدیریت اموزشی دانلود پایان نامه پایان نامه هوش هیجانی معلمان پایان نامه بهداشت روانی دانش آموزان رابطه هوش هیجانی و بهداشت روانی بررسی هوش هیجانی دبیران بررسی بهداشت روانی در مدارس پرسشنامه هوش هیجانی پرسشن

کتاب بودجه ریزی عملیاتی(در نظریه و عمل) -علی پناهی- دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس

کتاب بودجه ریزی عملیاتی(در نظریه و عمل) -علی پناهی- دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب بودجه ریزی عملیاتی(در نظریه و عمل) علی پناهی دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس…

نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری

امنیت شبکه,تاثیر عوامل انسانی در امنیت شبکه,تحقیق امنیت شبکه,تحقیق پیرامون امنیت شبکه,تحقیق در مورد امنیت شبکه,تحقیق رشته کامپیوتر,دانلود تحقیق,عوامل انسانی,عوامل تاثیر گذار در امنیت شبکه,کامپیوتر دانلود فایل نقش عوامل انسانی در امنيت شبکه های کامپيوتری دانلود فایل بخشی از متن:يک…

تحقیق استفاده از زئولیت در صنعت پرورش طیور

آنزیمیت در خوراک طیور,اثر زئولیت بر جذب آمونیاک,پروژه زئولیت در خوراک دام,تأثیر زئولیت در کاهش عوامل سمی,تاثیر زئولیت در جیره‌ی طیور,تاثیر زولیت در سندرم اسهال طیور,تحقیق زئولیت در خوارک طیور,تحقیق کاربرد زیولیت,کاربرد زئولیت ها در غذای دام دانلود فایل تحقیق…

پاورپوینت تأثیر موسیقی

پاورپوینت تأثیر موسیقی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تأثیر موسیقی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت تأثیر موسیقی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان

استان آذربایجان شرقی,شهرستان ملکان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان دانلود فایل توضیحات:1. این فایل در…

پاورپوینت رسوب دهنده الکتروستاتيکي

پاورپوینت رسوب دهنده الکتروستاتيکي رفتن به سایت اصلی شامل عکس و فیلم ، در 15 اسلاید می باشد.فهرست مطالب :žمقدمهžرسوب دهنده الکتروستاتیکی چیست؟žنحوه عملکردžتئوربي ترسيبžباردار کردن ذراتžتخليه (توليد الکترون آزاد)žجمع آوري ذرهžحذف ذرهžنتیجه گیریžمنابعتعداد اسلاید : 15 صفحه   پرداخت و دریافت فایل…

شیپ فایل شهرستان های استان سمنان

GIS,township,استان سمنان,دانلود شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود فایل شیپ فایل شهرستان های استان سمنان دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree…

دانلود مقاله یک روش جبرانسازی هیبریدی برای بهیود کیفیت توان راه‌آهن برقی

دانلود مقاله یک روش جبرانسازی هیبریدی برای بهیود کیفیت توان راه‌آهن برقی رفتن به سایت اصلی عنوان انگلیسی مقاله:A Hybrid Compensation Method for ElectricRailway’s Power Quality Improvementعنوان فارسی مقاله:یک روش جبرانسازی هیبریدی برای بهیود کیفیت توان راه‌آهن برقیسال انتشار:2015ناشر:IEEEتعداد صفحات…

بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در زمان تحریم

بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در زمان تحریم رفتن به سایت اصلی چکیده:ایران به دلیل موقعیت اقتصادی و ژئوپلتیکی اش در درازنای تاریخ به انحاء مختلف چشم طمع بیگانگان را به همراه داشته و خواهد داشت.به فراخور پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی…

گزارش کارآموزی مدیریت، انبارداری

انبارداری صنعتی,پروژه کارآموزی مدیریت,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی در انبار,دانلود گزارش کارآموزی انبار,کارآموزی انبار داری و انبارک های تولید,کارآموزی انبارداری,کارآموزی مدیریت انبار,مدیریت انبارداری دانلود فایل گزارش کارآموزی مدیریت، انبارداری دانلود فایل مقدمه:امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه…

پلان ساختمان 3 طبقه، هر واحد 100 متر

پلان 3 طبقه هر واحد 100 متر,پلان اتوکد ساختمان 3 طبقه,پلان ساختمان 3 طبقه,دانلود پروژه اتوکد,دانلود پروژه معماری,دانلود پلان ساختمان 3 طبقه,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد,دانلود نقشه ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان 3 طبقه,نقشه اجرایی3 طبقه دانلود فایل پلان ساختمان 3 طبقه،…

تحقیق در مورد زبان شناسي و گفتگو

تحقیق در مورد زبان شناسي و گفتگو رفتن به سایت اصلی مقدمه:بخش قبل، بر جنبه هاي آگاهي اجتماعي كه مي‌تواند بر آنچه از طريق گفته‌ها و در طول يك فعل و انفعال رابطه ايجاد كند. تاثير داشته باشد تمركز كرد.…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بانه (واقع در استان کردستان)

لایه مدل رقومی ارتفاعی,لایه مدل رقومی ارتفاعی بانه,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان بانه,نقشه رستری DEM,نقشه رستری DEM شهرستان بانه,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی بانه,نقشه ی رستری ارتفاع بانه دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بانه (واقع در…

تحقيق انسان و معماري

انسان و معماري,انسانها و معماري روز,بررسی معماری ایران باستان,تاثیر انسان در معماری,تاریخچه معماری ایران,تحقيق در رابطه با معماري,تحقیق معماری,دانلود تحقيق,كار تحقيقي معماري,معماري معاصر,معماری مدرن,معماری نوین دانلود فایل تحقيق انسان و معماري دانلود فایل مقدمه:پس از سال‌ها زندگی پراكنده و بدوی…

شیپ فایل شهرهای استان مازندران به صورت نقطه ای

City,GIS,استان مازندران,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان مازندران به صورت نقطه…

پاورپوینت تیم و گروه

پاورپوینت تیم و گروه,پاورپوینت مدیریت,تیم,دانلود پاورپوینت,کار تیمی,کار گروهی,گروه,مدیریت تیم و گروه,مدیریت گروه دانلود فایل پاورپوینت تیم و گروه دانلود فایل توضیحات:این فایل در یک کارگاه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1391 ارائه شده است. مباحث مختلف تیم…

بررسی سازمان ثبت احوال كشور

آشنایی با ثبت احوال كشور,آشنایی با سازمان ثبت احوال كشور,تحقیق سازمان ثبت احوال كشور,سازمان ثبت احوال کشور,قوانین ثبت احول کشور,قوانین سازمان ثبت احوال كشور,کارآموزی سازمان ثبت احوال كشور,مقاله سازمان ثبت احوال كشور,وظایف سازمان ثبت احوال كشو دانلود فایل بررسی سازمان…

پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان

ارزیابی صلاحیت حرفه ای معلمان,پرسشنامه ارزیابی صلاحیت معلم,پرسشنامه سنجش صلاحیت معلم,پرسشنامه صلاحیت حرفه ای معلمان,پرسشنامه صلاحیت معلم,پرسشنامه صلاحیت معلمان,دانلود پرسشنامه صلاحیت حرفه ای,مقایس صلاحیت حرفه ای معلمان,مقیاس صلاحیت حرفه ای دانلود فایل پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان دانلود فایل…

مقاله پیرامون آموختن زبان شيرين تركي

مقاله پیرامون آموختن زبان شيرين تركي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی زبان تركي يكي از زبانهايي است كه علاوه بر ايران در چندين كشور دنيا از جمله تركيه, جمهوري آذربايجان, بيشتر جمهوري هاي قفقاز و حتي در…

دانلود کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه-متون فقه 3-دکتر سید محمد صدری-pdf

دانلود کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه-متون فقه 3-دکتر سید محمد صدری-pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضهتالیف دکتر سید محمد صدریشامل 112 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تحریر…

پاورپوینت فرآیند اغتشاشی اصطکاکی (FSP)

اصطکاک اغتشاشی,بررسی پارمترهای سایش خراشان,پاورپوینت اصطکاک اغتشاشی,پاورپوینت بررسی پارامترهای FSP,پاورپوینت در مورد FSP,پاورپوینت فرآیند FSP,تاثیر اندازه دانه و سختی بر FSP,سایش خراشان,فرآیند اغتشاشی اصطکاکی دانلود فایل پاورپوینت فرآیند اغتشاشی اصطکاکی (FSP) دانلود فایل بخشی از متن:سایش خراشان زمانی رخ می…

راهنمای تعمیرات تزئینات و بدنه خودروی C 5 (قسمت 1)

بدنه C5,تعمیر تزئینات سی 5,تعمیرات تزئینات و بدنه C 5,تعمیرات سیستم cytroen C5,دانلود کتاب,راهنمای تزئینات C5,راهنمای تعمیرات بدنه C5,راهنمای سرویس C5,راهنمای سیستم سیتروئن C5,سرویس سیستم خودرور,کتاب تعمیرات خودرو,کتاب راهنمای تعمیر سی 5 دانلود فایل راهنمای تعمیرات تزئینات و بدنه خودروی…

بررسی کامل زلزله

آثار زمین لرزه,انواع گسل زلزله,تحقیق earthquake,تحقیق زلزله,تحقیق زلزله چیست,تحقیق زمین لرزه,خوشه‌های زلزله,زلزله‌های طبیعی,زمین لرزه چیست,مقاله کامل زلزله دانلود فایل بررسی کامل زلزله دانلود فایل بخشی از متن:زمین‌لرزه یا زلزله لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی…

پروژه جامع کارخانه تولید UPVC

پروژه احداث کارخانه upvc,پروژه تولید pvc,پروژه تولید upvc,پروژه درس صنایع کوچک,پروژه صنایع کوچک upvc,پروژه یو پی وی سی,دانلود پروژه کارآفرینی,طرح توجیهی upvc,طرح توجیهی صنایع کوچک,طرح توجیهی یو پی وی سی,طرح کارآفرینی کارخانه یو پی وی سی دانلود فایل پروژه جامع…

مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستري

دانلود کارآموزی دادگستری,کارآموزی وکالت دادگاه اطفال,کارآموزی وکالت دادگاه تجدید نظر,کارآموزی وکالت دادگاه خانواده,کارآموزی وکالت دادگاه کیفری,کارآموزی وکالت دادگستری,کارورزی وکالت دادگستری,گزارش کارآموزی وکالت,مجموعه آرا محاکم دادگستری دانلود فایل مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستري دانلود فایل پيشگفتار:حقوق، عدالت، قانونمندي و قانونگرايي از…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *