بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد در بانک صادرات

پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک صادرات,پایان نامه ارزیابی متوازن,پایان نامه معیار رشد یادگیری,پایان نامه معیار فرآیند داخلی,پایان نامه معیارمشتری مداری,پایان نامه معیارهای ارزیابی,پایان نامه معیارهای ارزیابی متوازن,پایان نامه معیارهای مالی
دانلود فایل بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد در بانک صادرات

دانلود فایل

چکیده:مساله اساسی امروز در بسیاری از ادرات وسازمانها به ویژه مؤسساتی که دارای شعب فراوان هستند روش مناسبی جهت ارزیابی عملکرد منطقی آنهاست بیشتر ادارات وسازمانها علی الخصوص بانکها سوداوری را مبنایی برای ارزیابی عملکرد خود قرار می دهند. درحالیکه تنها سودآوری نمایانگر عملکرد یک بانک یا سازمان محسوب نمی شود اخیراً روش جدیدی برای ارزیابی عملکرد به نام ارزیابی متوازن معرفی شده که معیارهای مالی وغیر مالی را همزمان را در نظر می گیرد. هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای مالی ومعیارهای غیر مالی ارزیابی متوازن با معیارسودآوری ارزیابی عملکرد می باشد . جامعه آماری بانک صادرات استان لرستان است که شامل 103 سرپرست، رئیس و معاون شعبه است و365.551 نفر مشتری که 82 نفر از سرپرستان و 384 نفر از مشتریان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های استفاده شده 2 سری است که یک سری آن شامل 20 سؤال مربوط به معیار مشتری مداری ویک سری شامل 47 سؤال مربوط به معیارهای مالی، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی است که سؤالات تماماً محقق ساز است . این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (جدول ونمودار) و آماراستنباطی (Spearman) استفاده شده است . براساس آزمون فرضیه های تحقیق، داده ها نشان داد که بین معیارهای مالی و معیارهای غیر مالی ارزیابی متوازن وسودآوری که یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد در بانک صادرات است رابطه مستقیم وجود دارد. بیشترین رابطه را معیارهای مالی و کمترین رابطه را معیارمشتری مداری، با سودآوری دارد .واژه های کلیدی: معیارهای مالی، معیارمشتری مداری، معیار فرآیند داخلی، معیار رشد یادگیری، ارزیابی متوازن، ارزیابی عملکردفهرست مطالب:چکیده فارسیفصل اول: کلیات تحقیق1-1مقدمه        1-2 بیان مسأله  1-2-1 دیدگاه مالی      1-2-2 دیدگاه مشتری   1-2-3 دیدگاه فرآیندهای داخلی 1-2-4 دیدگاه یادگیری و رشد   1-3 پرسش اصلی تحقیق         1-4 چارچوب تئوریک تحقیق    1-5 فرضیه های تحقیق  1-5-1 فرضیه های اصلی         1-5-2 فرضیه های فرعی         1-6 اهداف تحقیق       1-6-1 اهداف علمی     1-6-2 اهداف کاربردی 1-6-3 اهداف پژوهش  1-7 قلمرو تحقیق        1-8 روش جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل داده ها  1-9 تعاریف مفهومی     1-10 ساختار تحقیق     فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1 مقدمه       2-2 تاریخچه پیدایش    2-3 کارت امتیازی متوازن         2-4 دیدگاههای مطرح در کارنامه متوازن 2-4-1 جنبه مالی         2-4-2 جنبه مشتریان     2-5 جنبه های فرآیندهای داخلی 2-6 جنبه نوآوری، آموزش وفراگیری     2-7 فرآیند تکاملی کارت امتیازی متوازن نسل اول کارت امتیازی متوازن    نسل دوم کارت امتیازی متوازن   نسل سوم کارت امتیازی متوازن   عناصر اصلی کارت امتیازی متوازن         2-8 مزایای اجرای ارزیابی متوازن         2-9 تفاوت ارزیابی متوازن باسایر سیستمهای کنترلی       2-10 ارزیابی عملکرد   2-10-1 مفاهیم وتعاریف ارزیابی عملکرد         2-10-2 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد       2-11 دیدگاههای ارزیابی عملکرد         2-11-1 دیدگاه سنتی ارزیابی عملکرد    2-11-2 دیدگاه نوین ارزیابی عملکرد     روش مبتنی بر تأمین رضایت گروههای ذینفع     روش مبتنی برارزشهای رقابتی    2-12 فرآیند ارزیابی عملکرد     2-13 مدل های الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد  2-14 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها      2-15 معیارهای حسابداری        2-15-1 سود    2-15-2 درآمد هر سهم (ESP)  2-15-3 نرخ رشد سود  2-15-4 سودتقسیمی    2-15-5  جریان نقدی آزاد (FCF)        2-15-6 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  2-15-7 نرخ بازده دارائی ها (ROA)     معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار   2-15-8 نسبت قیمت به سود (P/E)      2-15-9 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام          2-15-10 نسبت Q توبین         2-16 معیارهای اقتصادی 2-16-1 ارزش افزوده بازار       2-16-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA)  2-16-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)      2-17 بانک و بانکداری  492-18 تاریخچه بانک صادرات    2-19 پیشینه تحقیق      2-20 پایان نامه های انجام شده در داخل کشور   2-21 پایان نامه های خارجی     فصل سوم: روش تحقیقمقدمه   قلمرو تحقیق    نوع روش تحقیق         جامعه آماری     حجم نمونه      روش نمونه گیری        روش جمع آوری اطلاعات       ابزار اندازه گیری          تعیین روایی وپایایی     روش تحلیل آماری       ضریب همبستگی اسپیرمن        آزمون KMO    آزمون فریدمن   فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها4-1 مقدمه       4-2-1 توصیف سؤالات برای متغیرمعیارهای مالی          4-2-2 توصيف سوالات برا ي متغير معيارهاي مشتري     4-2-3 توصيف سوالات برا ي متغير معيارهاي فرايند داخلي        4-2-4 توصيف سوالات برا ي متغير معيارهاي يادگيري ورشد      4-3 آمار استنباطی        4-3-1 فرضیه اول        4-3-2 فرضیه فرعی اول          4-3-3 فرضیه فرعی دوم         4-3-4 فرضیه فرعی سوم         4-3-5 فرضيه اصلي دوم         فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1 مقدمه       5-2 بیان نتایج   5-2-1 فرضیه اصلی اول 5-2-2 فرضیه فرعی اول (اصلی دوم )   5-2-3 فرضیه فرعی دوم ( اصلی دوم )  5-2-4 فرضیه فرعی سوم (اصلی دوم )  5-3 نتیجه گیری موانع تحقیق     پیشنهادها برای تحقیقات آینده    پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق  فهرست منابع    پیوسـت‌ها (پرسشنامه ها)چکیده لاتینفهرست جدول‌هافهرست نمودارها

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه معیارهای ارزیابی متوازن پایان نامه معیارهای ارزیابی پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک صادرات پایان نامه معیارهای مالی پایان نامه معیارمشتری مداری پایان نامه معیار فرآیند داخلی پایان نامه معیار رشد یادگیری پایان نامه ارزیابی متوازن

تخصصی ترین لغات پزشکی مصور

تخصصی ترین لغات پزشکی مصور رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:سلول‌های اندوتلیال (endothelial)سلول‌های اندوتلیال سلول‌های پوشاننده سطح جداره عروق خونی و لنفاوی هستند و یک دیواره  ضد لخته بین خون و سطح رگ تشکیل می‌دهند که تحت عنوان اندوتلیوم…

گزارش کارآموزی کامپیوتر در دانشکده پزشکی مشهد

پروژه کارآموزی فناوری اطلاعات,کارآموزی امور فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی,کارآموزی دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه,کارآموزی رشته کامپیوتر در دانشگاه مشهد,کارآموزی کامپیوتر دانشکده پزشکی,کاراموزی کامپیوتر دانشکده پزشکی مشهد,گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر در دانشکده پزشکی مشهد دانلود فایل بخشی از…

گزارش کارآزمایشگاه فيزيولوژي، پروتئین

آزمایشگاه فيزيولوژي,اندازه گیری پروتئین خون,دانلود آزمایشگاه فيزيولوژي,دستور کار آزمایشگاه فيزيولوژي,گزارش آز فيزيولوژي,گزارش آزمایشگاه علوم آزمایشگاهی,گزارش آزمایشگاه فيزيولوژي,گزارش کار آزمایشگاه فيزيولوژي دانلود فایل گزارش کارآزمایشگاه فيزيولوژي، پروتئین دانلود فایل بخشی از متن: پروتيين‌هاي غذا اسيدهاي آمينه ضروري را براي ساخت و…

شیپ فایل کاربری اراضی استان فارس

اراضی استان فارس,استان فارس,دانلود شیپ فابل,دانلود نقشه کاربری اراضی استان ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی دانلود فایل شیپ فایل کاربری اراضی استان فارس دانلود فایل توضیحات:برای تهیه ی نقشه «کاربری اراضی» منطقه…

بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت رفتن به سایت اصلی فایل فوق کاملا ویرایش شده(غلط گیری شده) و به همراه فهرست مطالب و اشکال و جداول می باشد. چکیده در این پروژه تلاش شده که ضمن معرفی ادوات…

پایان نامه بررسی کودکان استثنایی

بررسی روانی کودکان استثنایی,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه کودکان استثنایی,پروژه کودکان استثنایی,تحقیق کودکان استثنایی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کودکان استثنایی,دانلود پروژه کودکان,روانشناسی کودکان استثنایی,مشکلات کودکان استثنایی دانلود فایل پایان نامه بررسی کودکان استثنایی دانلود فایل چكيده:بدون شک سابقه معلولیت در جوامع…

شیپ فایل رده های خاک استان کردستان

دانلود شیپ فایل,رده های خاک استان کردستان,شیپ فایل آماده,شیپ فایل خاک استان کردستان,شیپ فایل رده خاک,لایه GIS خاک استان کردستان,نقشه خاک کردستان دانلود فایل شیپ فایل رده های خاک استان کردستان دانلود فایل این فایل شامل رده های غالب خاک…

طراحی موس کامپیوتر در سالیدورک

SLDPRT,solidwork,پروژه solidwork,پروژه آماده سالیدورک,پروژه سالیدورک,دانلود موس کامپیوتر سالیدورک,طراحی solidwork,طراحی موس کامپیوتر,طراحی موس کامپیوتر سال,موس کامپیوتر,موس کامپیوتر در solidwork,موس کامپیوتر در سالیدورک,نمونه کار سالیدورک دانلود فایل طراحی موس کامپیوتر در سالیدورک دانلود فایل توضیحات:دانلود فایل سالیدورک موس کامپیوتر، طراحی موس کامپیوتر…

گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی سايپا

پروژه کارآموزی مکانیک سایپا بروجن,دانلود کارآموزی مکانیک,کارآموزی رشته مکانیک,کارآموزی شرکت سایپا,کارآموزی مکانیک در نمایندگی سایپا,کارآموزی نمایندگی سایپا,گزارش کارآموزی سایپا بروجن,گزارش کارآموزی مکانیک,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی سايپا دانلود فایل بخشی از متن:سر سيلندر: در…

بررسی آمار مدت زمان گوش دادن به موسیقی

آمار گوش دادن به موسیقی,آمار موسیقی,بررسی آماری,پروژه آمار,پروژه آماری گوش دادن به موسیقی,پروژه آماری موسیقی,دانلود پروژه,دانلود پروژه آمار,زمان گوش دادن به موسیقی,ساعات گوش دادن به موسیقی,گوش دادن به موسیقی,مطالعه آماری,مطالعه آماری مو دانلود فایل بررسی آمار مدت زمان گوش دادن…

گزارش کارآموزی بررسی ایمنی در شرکت نارین پودر ازندریان

دانلود کارآموزی ایمنی,دانلود کارآموزی بهداشت حرفه ای,دانلود گزارش کارآموزی,شرکت نارین پودر ازندریان,کارآموزی ایمنی و بهداشت کار,کارآموزی بهداشت حرفه ای,کارآموزی شرکت نارین پودر,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی ایمنی,گزارش کارآموزی بهداشت کار دانلود فایل گزارش کارآموزی بررسی ایمنی در شرکت نارین پودر ازندریان دانلود…

گزارش کارآموزی کارآفرینی و ایجاد کار

خرید گزارش کارآموزی کارآفرینی,خرید گزارش کارورزی چاپخانه,دانلود پروژه کارآمو,دانلود کارآموزی کارآفرینی,دانلود گزارش کار کارآفرینی چاپخانه,دانلود گزارش کارآموزی ایجاد کار,کارآموزی کارآفرینی چاپخانه,کارورزی کارآفرینی,گزارش کارآموزی کارآفرینی دانلود فایل گزارش کارآموزی کارآفرینی و ایجاد کار دانلود فایل اهداف پروژه:‌در طي اين تحقيق ما…

طرح توجيهي توليد سولفات منیزیم

پروژه تولید سولفات منیزیم,پروژه کارآفرینی,توجیه فنی سولفات منیزیم,دانلود پروژه کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی,سولفات منیزیم,طرح توجیهی,طرح توجیهی سولفات منیزیم,طرح تولید سولفات منیزیم,طرح کارآفرینی,فرمول سولفات منیزیم,کاربرد سولفات منیزیم دانلود فایل طرح توجيهي توليد سولفات منیزیم دانلود فایل چکیده:سولفات منیزیم در طبیعت به صورت…

حسابداري در شهرداري

اساس حسابداری شهرداری,اصول حسابداری حسابداری,پروژه حسابداری شهرداری,تحقیق حسابداری در شهرداری,حسابداري در شهرداري,حسابداری شهرداری,کارآموزی حسابداری شهرداری,مبانی حسابداری شهرداری دانلود فایل حسابداري در شهرداري دانلود فایل بخشی از متن:حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه…

تجربیات آموزشی و تدریس دبیر ریاضی

تجربه های مدون تدریس ریاضی,تجربیات ارشد و خبره,تجربیات تدریس دبیر ریاضی,تجربیات خبره و ارشد دبیر ریاضی,تجربیات روش تدریس,تجربیات مدون دبیر,تجربیات مدون دبیر ریاضی,دانلود تجربیات مدون دبیران,روش تدریس دبیران ریاضی,روش تدریس درس ریاضی دانلود فایل تجربیات آموزشی و تدریس دبیر ریاضی…

پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف

پروژه تولید لامپ کم مصرف,توجیه اقتصادی لامپ کم مصرف,توجیه فنی لامپ کم مصرف,توجیه مالی لامپ کم مصرف,دانلود پروژه لامپ کم مصرف,دانلود طرح لامپ کم مصرف,طرح توجیهی لامپ کم مصرف,طرح کارآفرینی لامپ کم مصرف دانلود فایل پروژه کارآفرینی لامپ های کم…

روش های نمونه گیری در آمار

آموزش نمونه گیری در آمار,اساس نمونه گیری در آمار,اصول نمونه گیری آماری,انواع نمونه در آمار,انواع نمونه گیری,تحقیق در مورد روش های نمونه گیری آماری,روش نمونه گیری آماری,روش های نمونه برداری,روش های نمونه گیری,نمونه گیری,نمونه گیری در آمار دانلود فایل روش…

سمینار تئوری تکنولوژی نیمه هادی ها (بسته بندی یا پکیجینگ)

سمینار تئوری تکنولوژی نیمه هادی ها (بسته بندی یا پکیجینگ) رفتن به سایت اصلی توضیحات:سمینار قابل ارائه در کارشناسی ارشد قسمتی از متن اصلی:روش های بسته بندی را می توان از لحاظ قرار گرفتن مدارمجتمع روی بردمدارچاپی به دوگروه متمایز…

استاندارد متراژ اتاق هاي بيمارستان

ابعاد استاندارد بیمارس,استاندارد اتاق هاي بيمارستان,استاندارد فضا در بيمارستان,استاندارد متراژ اتاق ها در بيمارستان,دانلود استاندارد متراژ اتاق هاي بيمارستان,دانلود متراژ اتاق هاي بيمارستان,متراژ اتاق هاي بيمارستان,معماری اتاق های بیمارستانی دانلود فایل استاندارد متراژ اتاق هاي بيمارستان دانلود فایل برخی از…

تاثیر تمرینات پلایومتریک بر عملکرد حرکتی و توان انفجاری پاهای کاراته کاران

پایان نامه بررسی تاثیر تمری,پایان نامه علوم تربیتی,تاثیر تمرینات پلایومتریک,تاثیر تمرینات پلایومتریک بر عملکرد حرکتی و توان انفجاری پاهای کاراته کاران 18 تا 21,توان انفجاری پاهای کاراته کاران,دانلود پایان نامه,عملکرد حرکتی و توان انفجاری پاها دانلود فایل تاثیر تمرینات پلایومتریک…

طرح توجیهی تولید شیرآلات خودکار

پروژه کارآفرینی شیرآلات,توجیه اقتصادی شیر یکطرفه,توجیه فنی شیر خودکار,تولید شیر یکطرفه,تولید شیرآلات,دانلود پروژه کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی,شیر یکطرفه,شیرآلات خودکار,طرح توجیهی,طرح تولید شیرآلات,طرح کارآفرینی شیرآلات یکطرفه دانلود فایل طرح توجیهی تولید شیرآلات خودکار دانلود فایل قسمتی از متن:شیر خودکار دستگاهی‌ است‌ که‌…

تکنولوژی و کارگاه ساخت و نگهداری کوره های ذوب

تحقیق کوره های ذوب,تحقیق نگهداری کوره,تکنولوژی ساخت کوره های ذوب,تکنولوژی کوره های ذوب,تکنولوژی و کارگاه ساخت و نگهداری کوره های ذوب,طراحی کوره,کوره,کوره القایی,کوره ذوب,کوره های ذوب,کوره های قوس الکتریکی,نگهداری کوره دانلود فایل تکنولوژی و کارگاه ساخت و نگهداری کوره های…

بررسی تاثیر کارخانجات بر آلودگی محیط زیست

پروژه آلودگی محیط زیست,تاثیر صنایع در آلودگی محیط زیست,تاثیر کارخانه ها بر آلودگی محیط زیست,تحقیق آلودگی محیط زیست,عوامل آلودگی محیط زیست,کارخانجات و آلودگی آب,کارخانجات و آلودگی خاک,کارخانجات و آلودگی محیط زیست,کارخانجات و آلودگی هوا دانلود فایل بررسی تاثیر کارخانجات بر…

استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

ارزيابي ريسك حوادث,ارزیابی ریسک به روش FMEA,استفاده از روش FMEA در ارزيابي ریسک,پایان نامه مهندسی صنایع,تحليل ريسك حوادث,تحلیل حوادث در كارخانه كاشي,دانلود پایان نامه,ریسک حوادث در كارخانه دانلود فایل استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در…

تحقیق پیرامون سرقت

احکام مجازات انواع سرقت,انواع سرقت,بررسی جرم سرقت,تحقیق احکام دزدی,تحقیق احکام سرقت,تحقیق در مورد سرقت,حقوق سرقت,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق سرقت,سرقت,قوانین سرقت در اسلام,مجازات دزدی,مجازات سرقت دانلود فایل تحقیق پیرامون سرقت دانلود فایل بخشی از متن:جرايم مسلحانه بويژه سرقتهاي مسلحانه جبري, راهزني, اخاذي…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *