بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

امکان کشت گیاهان هاپلوئید,بررسی تولید گیاهان هاپلوئید,پایان نامه تولید گیاهان هاپلوئید,پایان نامه کشت گیاه هاپلوئید,پایان نامه کشت میکروسپور در کلزا,تولید هاپلوئید با کشت میکروسپور در کلزا,کشت میکروسپور در گیاه کلزا
دانلود فایل بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

دانلود فایل

چكیده:كلزا گیاهی آلو تترا پلوئیدست.كه از تلاقی بین گونه های B.oleracea وB.rapa بوجود آمده است. یكی از روشهای٬ كشت میكروسپور كلزا و سپس باززایی جنینهای بدست آمده از كشت میكروسپور می باشد. دراین تحقیق که در سازمان انرژی اتمی اجرا شد مشخص گردید که استقاده از تیمارهای مختلف٬ در میزان باززایی جنین ها موثر است. در آزمایش اول اثرتراكمهای مختلف (ml٬20000 ml30000 وml 40000) میكروسپور بر روی جنین زایی میكروسپورهای كلزا در رقم گلوبال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد كه هر سه تراكم در سطح 1% با هم اختلاف معنی داری دارند . تراكمml 40000 میكروسپور (باتولید 33/1031% جنین) بالاترین و تراكمml 20000 میكروسپور ( با تولید 72/137% جنین) پایین ترین گروه میزان جنین زایی را  داشتند.درحالیکه تراکمml 30000 میکروسپور با 52/413 جنین در گروه حدواسط  قرارگرفت. درآزمایش دیگر اثر اندازه های مختلف جنین بر روی صفات باززایی جنینهای حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا در رقم گلوبال موردمطالعه قرارگرفت٬ که این صفات عبارت بودنداز: 1.تولید نوساقه: که درجنینهای بزرگتر از 6 میلیمتر دارای بیشترین مقدارست. 2. کالزایی بر روی لپه: که اندازه های مختلف جنین در سطح 1% و 5% اختلاف معنی داری با هم ندارند. 3. تولید برگ: که در جنین های بزرگتر از 6 میلیمتردارای بیشترین مقدارست. 4. تولید جوانه های نابجا: که در جنینهای 5 تا 6 میلیمتری دارای بیشترین مقدارست. 5.ریشه زایی: که در سطح 1% دارای اختلاف معنی داری میباشد. در آزمایش دیگر مطالعه اثر استفاده از کاغذ صافی در  میزان  طول ریشه٬ ارتفاع گیاهچه ودرصد تولید گیاهچه های نرمال در دو رقم گلوبال و آپشن  مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش در میزان طول ریشه  ٬ارتفاع گیاهچه وتولید گیاهان نرمال بیانگر آنست که در رقم گلوبال در دو حالت با کاغذ و بدون کاغذ فیلتر نسبت به  رقم  آپشن  دارای  طول ریشه و ارتفاع گیاهچه بیشتری بودند . ولی در حالت اثر متقابل نوع رقم  با کاغذ  فیلتر دارای اختلاف معنی داری  نبودند در آزمایش دیگر اثر  استفاده  از شوک  سرمایی بر روی درصد تشکیل  گیاهچه های طبیعی در دو رقم گلوبال  و آپشن مورد مطالعه قرار گرفت . که در  این آزمایش مشاهده شد که تشکیل گیاهچه های طبیعی در دمای  4 درجه به مدت 10 روز در دو رقم گلوبال و آپشن با95/55% دارای بیشترین مقدار تولید بودند.کلمات کلیدی: کلزا٬ کشت میکروسپور٬ کاغذ فیلتر و باززایی گیاه نرمال فهرست مطالب:چکیدهفصل اول: مقدمهمقدمه  فصل دوم: بررسی منابع                    1-1- کلزا 2-1- خصوصیات کلی وعمومی کلزا 2-1-1- تاریخچه ومبدا ژنتیکی گیاه کلزا 2-1-2- خصوصیات گیاه شناسی کلزا 2-1-3- کشت و تولید کلزا 2-1-4- برداشت کلزا 2-1-5- ارقام وگونه های کلزا 2-1-6- مهمترین گونه های جنس براسیکا 2-1-7- اهمیت اقتصادی وصنغتی کلزا 2-2- اصلاح گیاه کلزا 2-2-1- روشهای اصلاح کلزا 2-2-2- اهداف اصلاحی کلزا 2-3- گیاهان هاپلوئید 2-3-1- مزایا و کاربردهای هاپلوئیدها 2-3-2- مشکلات ومحدودیت های هاپلوئیدها 2-3-3- روشهای تولید گیاهان هاپلوئید 2-3-3-1- تولید خود به خودی (روشهای طبیعی)2-3-3-2- تولید القایی(روشهای آزمایشگاهی)2-3-3-2-1- آندروژنز(نرزایی)3-3-2-1-1- کشت بساک 2-3-3-2-1-2- کشت میکروسپور 2-3-3-2-2- ژینوژنز(کشت تخمدان وتخمک)2-3-3-2-3- روش حذف کروموزومی 2-4- کشت میکروسپورهای جدا گردیده کلزا 2-5- عوامل موثر بر رویانزایی میکروسپورهای جدا گردیده کلزا 2-5-1- شرایط رشد، فیزیولوژی و ژنوتیپ گیاه مادری 2-5-2- اندازه غنچه 2-5-3- مراحل تکاملی میکروسپورها 2-5-4- تراکم میکروسپور در محیط کشت 2-5-5- ترکیب محیط کشت 2-5-6- دما 2-6- مکانیسم رویانزایی 2-6-1- مقدمه 2-6-2- تقسیم قرینه هسته والقائ رویانزایی 2-6-3- حوادث چرخه سلولی در طی رویانزایی میکروسپورها 2-6-4- خانواده های ژنی درگیر با رویانزایی میکروسپورها در کلزا 2-7- عوامل موثر بر باززایی گیاه از رویانهای هاپلوئیدی کلزا 2-7-1- بلوغ ،مرحله رشد ونمو رویانها  2-7-2- اندازه رویانها 2-7-3- محیط کشت 2-7-5- BAP وژیبرلیک اسید 2-7-6- استفاده از کاغذ فیلتر در محیط کشت یا زراعی 2-7-7- زغال فعال 2-7-8- تیمار ABA و ابگیری رویانها 2-8-  موارد استفاده از کشت میکروسپورکلزا 2-8-1- اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک 2-8-2- موتا سیون و انتخاب  2-8-3- کشت میکروسپوروتکنولوژی  بذر مصنوعی 2-8-4- سیستم کشت میکروسپور در مطالعات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی 2-8-5- استفاده در کشت و امتزاج پروتوپلاستها فصل سوم: مواد و روشها 3-1- مواد گیاهی 3-2- کشت بذور 3-3- شرایط اتاق رشد 3-4- مراقبت های زراعی 3-5- برداشت غنچه ها وتعیین مرحله مناسب میکروسپورها جهت جنین زایی 3-6- محیط های کشت، ایزولاسیون وباززاییدر کشت میکروسپورهای کلزا 3-6-1- محیط ایزولاسیون میکروسپورها 3-6-2- محیط کشت میکروسپورها 3-6-3-1- استریل کردن محیط کشت میکروسپورهای کلزا 3-6-4- محیط کشت باززایی ، جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا 3-6-5- وسایل مورد نیاز جهت کشت میکروسپورهای کلزا  3-7- روش انجام آزمایش کشت میکروسپورهای کلزا 3-7-1- برداشت غنچه ها 3-7-2- استریل کردن غنچه ها 3-7-3- استخراج میکروسپورها 3-7-4- تعیین تراکم میکروسپورها 3-8- آزمایشات انجام شده 3-8-1-مطالعه اثرتراکمهای مختلف میکروسپوربرروی جنین زایی میکروسپورهای کلزا 3-8-2- مطالعه باززایی گیاه در جنین هایی با اندازه های مختلف حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا 3-8-3- مطالعه اثراستفاده از کاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها و درصد گیاهچه های نرمال  3-8-4- مطالعه  اثر استفاده ازشوک سرمایی  بر روی  درصد تشکیل  گیاهچه های طبیعی 3-8-5- تعین سطح پلوئیدی گیاهچه های باززایی شده 3-9- تجزیه و تحلیل داده ها  فصل چهارم: نتایج و بحث      4-1- جنین زایی میکروسپورهای کلزا در تراکمهای مختلف میکروسپور در محیط کشت 4-2- اثراندازه های مختلف جنین برروی صفات باززایی جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا 4-3- اثراستفاده ازکاغذ صافی یا کاغذ فیلتردر میزان ریشه زایی ،ارتفاع گیاهچه ها  و درصد گیاهچه های نرمال 4-4- اثر استفاده ازشوک سرمایی  بر روی  درصد تشکیل  گیاهچه های طبیعی 4-5- پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی تولید گیاهان هاپلوئید کشت میکروسپور در گیاه کلزا پایان نامه تولید گیاهان هاپلوئید امکان کشت گیاهان هاپلوئید پایان نامه کشت گیاه هاپلوئید تولید هاپلوئید با کشت میکروسپور در کلزا پایان نامه کشت میکروسپور در کلزا

پاورپوینت بررسی فیلترهای میان نگذر

بررسی فیلت,پاورپوینت درس فیلتر و سنتز,پاورپوینت فیلتر میان نگذر,پاورپوینت فیلتر ها,پروژه در فیلتر و سنتز,پروژه فیلتر میان نگذر,پروژه فیلتر و سنتز مدار,پروژه مربوط به فیلتر و سنتز,فیلتر بالاگذر,فیلتر پایین گذر,فیلتر میان نگذر,فیلتر میانگذر دانلود فایل پاورپوینت بررسی فیلترهای میان نگذر…

قالب wordpress

wordpress,دانلود قالب wordpress,دانلود قالب سایت,دانلود قالب وبلاگ,دانلود قالب ورد پرس,قالب wordpress,قالب جدید وردپرس,قالب سایت,قالب سرگرمی,قالب علمی,قالب وبلاگ,قالب ورد پرس,قالب ورد پرس شرکتی,ورد پرس دانلود فایل قالب wordpress دانلود فایل توضیحات:این قالب بسیار قابلیت پذیر است و به گونه ای طراحی…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان میانه (واقع در استان آذربایجان شرقی)

استان آذربایجان شرقی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان میانه,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان میانه دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان میانه (واقع در استان آذربایجان شرقی) دانلود…

پلان ساختمان مسكوني 2 طبقه

پلان اتوکد ساختمان,پلان اتوکد ساختمان 2 طبقه,پلان اتوکد مسکونی,پلان مسكوني 2 طبقه,دانلود پلان آماده,دانلود پلان ساختمان,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل پلان ساختمان مسكوني 2 طبقه دانلود فایل توضیحات:دانلود پلان اتوکد ساختمان مسكوني 2…

آشنایی با پلیس

آشنایی با پلیس,پروژه در مورد پلیس,تاریخ پلیس در ایران,تحقیق پیرامون پلیس,تحقیق در مورد پلیس,تحقیق نیروی انتظامی,تحقیق نیروی پلیس دانلود فایل آشنایی با پلیس دانلود فایل بخشی از متن:ایران کشوری باستانی است، اين كشور در بيش از دو هزار سال قبل…

بررسی CT القایی ترانس جریان

بررسی CT القایی,بررسی CT القایی در ترانس جریان,بررسی CT ترانس جریان,بررسی CT نوری,پروژه CT القايي,پروژه CT ترانس جریان,پروژه CT نوری القایی,مقاله CT ترانس جریان دانلود فایل بررسی CT القایی ترانس جریان دانلود فایل مقدمه:براي اندازه گيري جريان هاي نيروگاههاي برق…

تحقيق تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت

امور مالي,پيدايش شهرداري ها,تاريخچه شهرداري ها,تحقیق برنامه ریزی شهری,تحقیق پیرامون شهرداری,تعريف شهر,دانلود تحقیق,قانون شهرداري,مدیریت در شهرداری,منابع درآمد شهرداري ها,وظايف شهرداري دانلود فایل تحقيق تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت دانلود فایل مقدمه:درهر جامعه اي چه بزرگ و چه كوچك كه…

راهنمای ابزار مخصوص ریو

آموزش تعمیر موتور ریو,ابزار مخصوص ریو,تعمیر موتور,تعمیرات ریو,تعمیرات موتور ریو,دانلود آموزش راهنمای ابزار ریو,دانلود کتاب آموزش تعمیرات ریو,راهنمای ابزار مخصوص ریو,ریو,ریو موتور ریو,سرویس موتور دانلود فایل راهنمای ابزار مخصوص ریو دانلود فایل توضیحات:در این کتاب تمامی ابزارهای مخصوص مورد نیاز…

انتقال جرم

انتقال جرم رفتن به سایت اصلی  انتقال جرم کتاب کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر به همراه تصاویر   فصل اول: نفوذ مولکولی در سیالات    نکات کلیدي  1- عملیات انتقال جرم به جداسازي مخلوطها به سازندههاي آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه…

ده هزار ایمیل کاربران gmail (قسمت اول)

10000 gmail,بانک gmail,بانک gmail ایران,بانک ایمیل,بانک ایمیل فعال,بانک جی میل,دانلود بانک ایمیل,دانلود مجموعه gmail ایران دانلود فایل ده هزار ایمیل کاربران gmail (قسمت اول) دانلود فایل توضیحات:بانک ایمیل کاربران جی میل ایران، آماده برای ارسال تبلیغات در قالب 10000 ایمیل…

بررسي نقش پنجره واحد تجاري در بهبود فضاي كسب و كار جهاني

بهبود فضاي تجارت جهاني,پنجره واحد تجاري,تجارت الكترونيك,تجارت الکترونیک,تجارت جهانی,تجارت فرامرزي,دانلود مقاله نقش پنجره واحد تجاري,دولت الكترونيك,فضاي كسب وكار,کسب و کار جهانی دانلود فایل بررسي نقش پنجره واحد تجاري در بهبود فضاي كسب و كار جهاني دانلود فایل خلاصه مقاله:در سال…

دانلود کتاب درآمدي بر سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي- تالیف منيژه قهرودي تالي و امالسلمه بابايي فيني

دانلود کتاب درآمدي بر سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي- تالیف منيژه قهرودي تالي و امالسلمه بابايي فيني رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب درآمدي بر سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي تالیف دكتر منيژه قهرودي تالي و دكتر ا مالسلمه بابايي فيني انتشارات پیام…

گزارش کارآموزی شرکت تولید و چاپ پلاستیک

دانلود کارآموزی چاپ و تولید پلاستیک,کارآموزی در شرکت هانی چاپ,گزارش کارآموزی تولید پلاستیک,گزارش کارآموزی چاپ پلاستیک,گزارش کارآموزی مهندسی شیمی,گزارش کارآموزی هانی چاپ,گزارش کارورزی شرکت هانی چاپ قم دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت تولید و چاپ پلاستیک دانلود فایل چکیده کلی…

پاورپوینت آشنایی با انواع کوره ها

پاورپوینت آشنایی با انواع کوره ها رفتن به سایت اصلی مقدمه:کوره ها بر اساس شکل ظاهری,بر مبنای وضعیت کویل ها,نحوه تامین هوای مورد نیاز احتراق,نوع کاربرد,نوع سوخت مصرفی,آرایش مشعل ها و غیره تقسیم بندی می شوند.کوره استوانه ای-عمودی با بخش…

گزارش كار آزمايشگاه مدار منطقي

آز مدار منطقي,آزمايشگاه مدار منطقي,دانلود گزارش كار آزمايشگاه مدار منطقي,دانلود گزارش کار,گزارش کار آز مدار منطقي,گزارش کار آزمایشگاه,گزارش کار آزمایشگاه رشته برق,گزارش کار مدار منطقي,مدار منطقي دانلود فایل گزارش كار آزمايشگاه مدار منطقي دانلود فایل آزمایشگاه مدار منطقی:قبل از شروع…

بررسی انواع ورشکستگی

احکام ورشکستگی,انواع قوانین ورشکستگی,بررسی انواع ورشکستگی,بررسی حقوقی ورشکستگی,تحقیق حقوق ورشکستگی,حقوق ورشکستگی,شرایط حقوقی ورشکستگی,کار تحقیقی حقوق ورشکستگی,ورشکستگی و قوانین آن دانلود فایل بررسی انواع ورشکستگی دانلود فایل مقدمه:موضوع ورشکستگی که یکی از مسائل مهم مالی و افتصادی است بیش از گذشته…

تحقیق ساختار سیستم های مخابراتی، مدولاسیون و انواع آن

بلوک دياگرام گيرنده مخابراتی,تحقیق ساختار مخابرات,تحقیق مخابرات بيسيم,ساختار کلي سيستم مخابراتي,ساختار گيرنده سيستم مخابراتي,شرح کلي ساختار مخابراتي,فرستنده مخابراتی,مدلاسيون,مدلاسيون سیستم مخابراتی,مولتي پلکسينگ تسهيم,نقشه يک لينک راديويي دانلود فایل تحقیق ساختار سیستم های مخابراتی، مدولاسیون و انواع آن دانلود فایل بخشی از…

بررسي علت تخريب برقگيرهاي 400/230 کیلو ولت پست فيروز بهرام

بررسي علت تخريب برقگير هاي 400 230 كيلو ولت,بررسی پست برق فيروز بهرام,بررسی علت تخریب پست برق,بررسی علل تخریب برقگیر پست,پایان نامه برقگیر پست,پروژه برقگیر پست برق,عوامل تخریب برقگیرها,عوامل موثر در تخریب برقگیرها دانلود فایل بررسي علت تخريب برقگيرهاي 400/230…

بررسی الگوریتم خوشه بندی تجمیعی

الگوریتم تجمیعی,الگوریتم خوشه بندی,پروژه الگوریتم,پروژه خوشه بندی,پروژه داده کاوی,خوشه بندی,خوشه بندی تجمعی,داده کاوی,داده کاوی تجمیعی دانلود فایل بررسی الگوریتم خوشه بندی تجمیعی دانلود فایل چکیده:از خوشه بندی در حوزه داده کاوی برای تحلیل، گروه بندی یا طبقه بندی داده ها…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اندیمشک (واقع در استان خوزستان)

استان خوزستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان اندیمشک,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اندیمشک دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اندیمشک (واقع در استان خوزستان) دانلود فایل توضیحات:-…

پاورپوینت طراحی مجتمع مسکونی

پاورپوینت طراحی مجتمع مسکونی,پاورپوینت معماری مجتمع مسکونی,پروژه معماری مجتمع مسکونی,طراحی مجتمع مسکونی,طراحی معماری 5,معماری مجتمع مسکونی در ایران,معماری مجتمع مسکونی در جهان دانلود فایل پاورپوینت طراحی مجتمع مسکونی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت طراحی معماری 5 با عنوان طراحی مجتمع مسکونی در…

پاورپوینت حضرت امام رضا (ع)

آثار امام هشتم,امام رضا از د,بررسی آثار امام رضا,بررسی مقامات امام هشتم,پاورپوینت مقام حضرت امام رضا (ع),تحقیق پیرامون امام رضا,دانلود پاورپوینت امام رضا,دانلود تحقیق امام رضا,دانلود مقاله امام رضا,مقاله در مورد امام رضا,مقامات امام رضا (ع) دانلود فایل پاورپوینت حضرت…

پاورپوینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و روش های تحلیل بازار

پاورپوینت آشنایی با بورس,پاورپوینت آموزش بورس,پاورپوینت بررسی بازار بورس,پاورپوینت بورس اوراق بهادار,پاورپوینت روش تحلیل بورس,تحلیل بازار اوراق بهادار,تحلیل بورس تهرا,دانلود پاورپوینت بورس,روش تجزیه تحلیل بازار بورس,روش های تحلیل بازار بورس دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران و…

طراحي وب سايت (ASP)

برنامه ASP طراحی وب,برنامه نویسی وب ASP,پروژه ASP طراحی وب,پروژه ASP وبسایت,پروژه برنامه نویسی ASP وب,پروژه طراحي وب سايت,پروژه طراحی سایت asp,طراحی وب ASP,کاربردهای ASP در طراحی وب دانلود فایل طراحي وب سايت (ASP) دانلود فایل بخشی از مقدمه:امروزه وب…

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L )

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L ) رفتن به سایت اصلی هدف آزمایشتئوری آزمایشنحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاهاعداد و محاسباترسم جداول وترسیم نمودار هاپاسخ به سوالاتاین گزارش به صورت دست نویس و در غالب فایل PDF میباشد.…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *