بررسی اثرات هارمونيک های ولتاژ و جريان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

بررسی آثار هارمونيک های ولتاژ و جريان,بررسی اثرات هارمونيک,پایان نامه رشته برق,پایان نامه مهندسی برق,تاثیر هارمون,تاثیر هارمونیک ولتاژ بر ترانسفورماتور,تاثیر هارمونیک ولتاژ و جريان بر ترانسفورماتور قدرت,ترانسفورماتورهای قدرت,دانلود پایان نامه
دانلود فایل بررسی اثرات هارمونيک های ولتاژ و جريان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

دانلود فایل

چكيده:در اين پايان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بين منحني مغناطيس شوندگي هسته ترانسفور ماتور و ناپايداريهاي هارمونيکي ناشي از آن مي پردازيم. سپس انواع هارمونيک هاي ولتاژ و جريان و اثرات آنها را بر روي سيستم هاي قدرت، در حالات مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم. در قسمت بعد به بررسي چگونگي حذف هارمونيک ها در ترانسفور ماتور هاي قدرت با استفاده از اتصالات ستاره ومثلث سيم پيچي ها مي پردازيم .و در نها يت نيز جبرانکننده ها ي استاتيک و فيلتر ها را به منظور حذف  هارمونيک هاي سيستم قدرت مورد مطالعه قرار مي دهيم.اين پروژه شامل پنج فصل است:فصل اول: در موردشناخت ترانسفورماتور و آشنايي كلي با اصول اوليه ترانسفورماتور اصول كار و مشخصات اسمي ترانسفورماتور و چگونگي تعيين تلفات در ترانسفورماتور و ساختمان و وسايل حفاظتي بكار رفته در ترانسفورماتور بحث مي كند.فصل دوم: در مورد رابطه بين B – H و منحني مغناطيس شوندگي تلفات پس ماند هسته جريان تحريكي در ترانسفورماتورها و ناپايداري هارمونيكي مرتبط با هسته و چگونگي ايجاد ناپايداري كنترل ناپايداري و آناليز هارمونيكي جريان مغناطيس كننده و عناصر اشباع را مورد بررسي قرار مي دهد.فصل سوم: در اين فصل با هارمونيكهاي جريان ولتاژ اثرات آنها و هارمونيكهاي جريان در يك سيستم  خازن و يك سيستم  پس از نصب خازن و عيوب هارمونيكهاي جريان و هارمونيكهاي ولتاژ و چگونگي تعيين آنها را مورد بررسي قرار مي دهد.فصل چهارم: دراين فصل به بررسي عملكرد هارمونيك در ترانسفورماتور مي پردازيم و انواع آن در اتصالات ترانس را مورد بررسي قرار مي دهيم و هارمونيك سوم در ترانسفورماتور و ايجاد سيم پيچ ثالثيه يا پايداركننده براي حذف هارمونيك و همچنين تلفات هارمونيكها در ترانسفورماتور مي پردازيم.فصل پنجم: در اين فصل به منظورحذف هارمونيکها و اثرات آنها در سيستمهاي قدرت، به مطالعه جبران کننده هاي استاتيک مي پردازيم. امروزه در سيستم هاي قدرت مدرت جبران كننده هاي استاتيك بعنوان كامل ترين جبران كننده ها مطرح هستند.فهرست مطالب:مقدمهفصل اول: شناخت ترانسفورماتور1-1 مقدمه2-1 تعريف ترانسفورماتور3-1 اصول اوليه4-1 القاء متقابل5-1 اصول کار ترانسفورماتور6-1 مشخصات اسمي ترانسفورماتور1-6-1 قدرت اسمي2-6-1 ولتاژ اسمي اوليه3-6-1 جريان اسمي4-6-1 فرکانس اسمي5-6-1 نسبت تبديل اسمي7-1 تعيين تلفات در ترانسفورماتورها1-7-1 تلفات آهني2-7-1 تلفات فوکو در هسته3-7-1 تلفات هيسترزيس4-7-1 مقدار تلفات هيسترزيس5-7-1 تلفات مس8-1 ساختمان ترانسفورماتور1-8-1 مدار مغناطيسي (هسته)2-8-1 مدار الكتريكي (سيم پيچها)1-2-8-1 تپ چنجر2-2-8-1 انواع تپ چنجر3-8-1 مخزن روغن و مخزن انبساط4-8-1 مواد عايقالف – كاغذهاي عايقب – روغن عايقج – بوشينكهاي عايق5-8-1 وسايل حفاظتيالف – رله بوخهلتسب – رله كنترل درجه حرارت سيم پيچج – ظرفيت سيلي گاژل9-1 جرقه گير  1-10 پيچ ارتفصل دوم: بررسي بين منحني B-H و آناليز هارمونيكي جريان مغناطيس كننده1-2 مقدمه2-2 منحني مغناطيس شوندگي3-2 پس ماند (هيسترزيس)4-2 تلفات پس ماند (تلفات هيسترزيس)5-2 تلفات هسته6-2 جريان تحريك7-2 پديده تحريك در ترانسفورماتورها8-2 تعريف و مفهوم هارمونيك ها1-8-2 هارمونيك ها2-8-2 هارمونيك هاي مياني9-2 ناپايداري هارمونيكي مرتبط با هسته ترانس در سيستمهاي AC-DC10-2 واكنشهاي فركانسي AC-DC11-2 چگونگي ايجاد ناپايداري12-2 تحليل ناپايداري13-2 كنترل ناپايداري14-2 جريان مغناطيس كننده ترانسفورماتور1-14-2 عناصر قابل اشباع2-14-2 وسايل فرومغناطيسيفصل سوم: تأثير هارمونيكهاي جريان ولتاژ روي ترانسفورماتورهاي قدرت1-3 مقدمه2-3 مروري بر تعاريف اساسي3-3 اعوجاج هارمونيكها در نمونه هايي از شبكه4-3 اثرات هارمونيك ها5-3 نقش ترميم در سيستمهاي قدرت با استفاده از اثر خازنها1-5-3 توزيع هارمونيكهاي جريان در يك سيستم قدرت بدون خازن2-5-3 توزيع هارمونيكهاي جريان در يك سيستم پس از نصب خازن6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونيكهاي جريان7-3 عيوب هارمونيكها در ترانسفورماتور1-7-3 هارمونيكهاي جريان1) اثر بر تلفات اهمي2) تداخل الكترومغناطيسي با مدارهاي مخابراتي3) تأثير بر روي تلفات هسته2-7-3 هارمونيك هاي ولتاژ1) تنش ولتاژ روي عايق2) تداخل الكترواستاتيكي در مدارهاي مخابراتي3) ولتاژ تشديد بزرگ8-3 حذف هارمونيكها1) چگالي شار كمتر2) نوع اتصال3) اتصال مثلث سيم پيچي اوليه يا ثانويه4) استفاده از سيم پيچ سومين5) ترانسفورماتور ستاره- مثلث زمين9-3 طراحي ترانسفورماتور براي سازگاري با هارمونيك ها10-3 چگونگي تعيين هارمونيكها11-3 اثرات هارمونيكهاي جريان مرتبه بالا روي ترانسفورماتور12-3 مفاهيم تئوري1-12-3 مدل سازي13- 3 نتايج عمل  14-3 راه حل ها15-3 نتيجه گيري نهاييفصل چهارم: بررسي عملكرد هارمونيك ها در ترانسفورماتورهاي قدرت1-4 مقدمه2-4- پديده هارمونيك در ترانسفورماتور سه فاز3-4 اتصال ستاره1-3-4 ترانسفورماتورهاي با مدار مغناطيسي مجزا و مستقل2-3-4 ترانسفورماتورها با مدار مغناطيسي پيوسته يا تزويج شده4-4 اتصال Yy ستاره با نقطه خنثي5-4 اتصال Dy6-4 اتصال yd7-4 اتصال Dd8-4 هارمونيك هاي سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز9-4 سيم پيچ ثالثيه يا پايداركننده10-4 تلفات هارمونيك در ترانسفورماتور1-10-4 تلفات جريان گردابي در هادي هاي ترانسفورماتور2-10-4 تلفات هيسترزيس هسته3-10-4 تلفات جريان گردابي در هسته4-10-4 كاهش ظرفيت ترانسفورماتورفصل پنجم: جبران كننده هاي استاتيك1-5 مقدمه2-5 راكتور كنترل شده با تريستور TCR1-2-5 تركيب TCR و خازنهاي ثابت موازي3-5 راكتور اشباع شدهSCR1-3-5 شيب مشخصه ولتاژنتيجه گيري  منابع و مآخذچكيده به زبان انگليسيفهرست تصاويرفصل اول:شكل1-1: نمايش خطوط شارشكل2-1: شماي كلي ترانسفورماتورشكل3-1: رابطه فوران و نيروي محركه مغناطيسيشكل4-1: نمايش منحني هاي هيستر زيسشكل5-1: نمايش بوشيگ هاي عايقشكل6-1: يك نمونه رلهشكل7-1: رله كنترل درجه حرارت سيم پيچ هاشكل8-1: ظرف سيلي كاژلشكل9-1: شماي كلي يك ترانسفورماتور با مخزن روغن و سيستم جرقه گيرشكل10-1: نمايش پيچ ارتفصل دوم:شكل1-2: نمايش شدت جريان در هسته چنبره شكلشكل2-2: منحني مغناطيس شوندگيشكل3-2: منحني مغناطيس شوندگيشكل4-2: منحني هاي هيستر زيسشكل5-2: حلقه هاي ايستا و پوياشكل6-2: شكل موج جريان مغناطيس كنندهشكل7-2: شكل موج جريان تحريك با پسماندشكل8-2: شكل موج شار براي جريان مغناطيس كننده سينوسيشكل9-2: نمايش هارمونيك هاي توالي مثبت و منفيشكل10-2: تركيبdc توالي منفي توليد شده توسط مبدلHVDCشكل11-2: نمايش امپدانس هايAC,DC در روش سيستم حوزه فركانسشكل12-2: مقايسه حالات مختلف اشباعشكل13-2: مشخصه مغناطيسي ترانسفورماتورشكل14-2: جريان مغناطيس كننده ترانس و محتواي هارمونيكي آنشكل15-2: مدار معادلT براي يك ترانسفورماتورشكل16-2: منحني شار مغناطيسي برحسب جريان ترانسفورماتورشكل17-2: نمونه شكل موج جريان مغناطيسي براي يك ترانسفورماتورفصل سوم:شكل1-3: مولدهاي هارموني جريانشكل2-3: هارمونيك پنجم با ضريب35%شكل3-3: طيف هارمونيك هاشكل4-3: جريان تحميل شده روي جريان اصليشكل5-3: طيف هارمونيك هاشكل6-3: جريان تحميل شده روي جريان اصليشكل7-3: مسير هارمونيكي جريان در سيستم بدون خازنشكل8-3: مسير هارموني هاي جريان در سيستم پس از نصب خازنشكل9-3: تداخل الكترو استاتيكي با مدارهاي مغناطيسيشكل10-3: ولتاژ تشديد بزرگ در اثر هارمونيك سومشكل11-3: ترانسفورماتور ستاره مثلث زمين، براي حذف هارمونيك هاي مضرب3شكل12-3: طراحي ترانسفورماتور براي سازگاري با هارمونيك هاشكل13-3: مدار معادل ساده شده سيم پيچ ترانسفورماتورشكل14-3: توزيع ولتاژ در طول يك سيم پيچفصل چهارم:شكل1-4: نمودار برداري ولتاژهاي مؤلفه اصلي، سوم، پنجم و هفتمشكل2-4: نمودار برداري ولتاژهاي اصلي، هارمونيك پنجم وهفتمشكل3-4: نمايش نيروي محركه الكتريكيemf اتصال ستاره در هر لحظهشكل4-4:نمايش هارمونيك هاي سوم در اتصال مثلثشكل5-4: مربوط به نوسان نقطه خنثيشكل6-4: مسير پارهاي هارمونيك سوم (مضرب سه) در ترانسفورماتورهاي سه فاز نوع هسته ايشكل7-4: ترانسفورماتور با اتصالY-yبدون بارشكل8-4: سيم پيچ سومين (ثالثيه)فصل پنجم:شكل1-5: ساختمان شماتيكTCRشكل2-5: منحني تغييرات بر حسب زاويه هدايت و زاويه آتش شكل3-5: مشخصه ولتاژ- جريانTCRشكل4-5: يك نمونه صافي با استفاده ازL.Cشكل5-5: حذف هارمونيك سوم با استفاده از مدارTCR با اتصال ستارهشكل6-5: حدف هارمونيك هاي پنجم وهفتم با استفاده از مدار TCR با اتصال ستارهشكل7-5: بررسي اختلال در شبكه قدرت قبل و بعد از استفاده از جبران كننده با خازنشكل8-5: منحني مشخصه ولتاژ- جريانSRشكل9-5: حذف هارمونيك هاي شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شدهSRشكل10-5: منحني مشخصه ولتاژ- جريانSR با خازن اصلاح شيبشكل 11-5 : حذف هارمونيكهاي شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شده SRشكل 12-5: منحني مشخصه ولتاژ – جريان SR  با خازن اصلاح شيبفهرست جداولفصل دوم:جدول1-2: مقادير هارمونيك ها در جريان مغناطيسي يك ترانسفورماتور

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود پایان نامه پایان نامه مهندسی برق پایان نامه رشته برق بررسی اثرات هارمونيک تاثیر هارمونیک ولتاژ و جريان بر ترانسفورماتور قدرت بررسی آثار هارمونيک های ولتاژ و جريان ترانسفورماتورهای قدرت تاثیر هارمونیک ولتاژ بر ترانسفورماتور تاثیر هارمون

پایان نامه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب

پایان نامه طراحی سایت تحت وب,پایان نامه کاردانی نرم افزار,پروژه پیاده سازی سایت تحت وب,پروژه زبانهای برنامه سازی تحت وب,پروژه کاردانی کامپیوتر,پیاده سازی وب با زبان برنامه نویسی,طراحی سایت با زبان های برنامه نویسی,طراحی سایت تحت وب دانلود فایل پایان…

طراحی ساعت مچی در نرم افزار کتیا

پروژه طراحی ساعت مچی,پروژه طراحی کتیا,پروژه کتیا,پروژه مونتاژ ساعت مچی,دانلود پروژه,دانلود پروژه آماده کتیا,ساعت مچی,طراحی ساعت مچی در نرم افزارکتیا,طراحی گیربکس در کتیا,طراحی و مونتاژ ساعت مچی,مونتاژ ساعت مچی,نرم افزار کتیا دانلود فایل طراحی ساعت مچی در نرم افزار کتیا…

پاور پوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد

پاور پوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد رفتن به سایت اصلی پاور پوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد     1.تولید فشار بالا:  درصنایع غذایی تجهیزات تولیدفشار باید تحمل فشار 4000اتمسفر و حدود 10000گردش کاری در…

ازدواج آگاهانه و با برنامه رمز موفقیت

آمادگی برای ازدواج,ازدواج آگاهانه,برنامه ریزی ازدواج,تحقیق ازدواج موفق,دانلود مقاله ازدواج موفق,رمز موفقیت در ازدواج,شرایط مناسب ازدواج,عوامل اجتماعی ازدواج,عوامل اقتصادی ازدواج,عوامل روانی ازدواج,عوامل روحی ازدواج دانلود فایل ازدواج آگاهانه و با برنامه رمز موفقیت دانلود فایل بخشی از متن:ازدواج عبارت از…

تحقیق علل تاخیر در ازدواج جوانان

بالارفتن سن ازدواج,تاخیر ازدواج,تاخیر در ازدواج,تحقیق علل تاخیر در ازدواج,چرا جوانان دیر ازدواج میکنند,دانلود تحقیق ازدواج در سنین بالا,دلیل دیر ازدواج کردن چیست,علل تاخیر ازدواج,مشکلات ازدواج جوانان دانلود فایل تحقیق علل تاخیر در ازدواج جوانان دانلود فایل چکیده:وجود ۴ میلیون…

تحقيق اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

اهميت اخلاق مديران,اهمیت اخلاق در مديران,تحقيق اهميت اخلاق,تحقیق رشته مدیریت,تحقیق مسئولیت اجتماعی مدیران,دانلود تحقیق,رفتار مديران در محل كار,مسئوليت اجتماعي مديران,مسئوليت مديران,مسئوليت هاي اجتماعي دانلود فایل تحقيق اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران دانلود فایل چکیده: با پیشرفت صنعت و…

طرح توجیهی كارخانه توليد پوشاك كودكان

پروژه کارآفرینی,پوشاک کودکان,تولید لباس کودک,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی,طرح توجیهی پوشاک کودک,طرح توجیهی تولیدی لباس کودک,طرح تولید لباس کودک,طرح کارآفرینی کارخانه لباس کودک,طرح کارآفرینی لباس کودکان,طرح کارگاه تولید لباس بچه,لباس بچگان دانلود فایل طرح توجیهی كارخانه توليد پوشاك كودكان دانلود فایل…

پاور پوينت بررسی میزان تمایل شهروندان به سفرهاي پیاده و شناسایی عوامل بازدارنده آن براساس تحلیل رفتا

پاور پوينت بررسی میزان تمایل شهروندان به سفرهاي پیاده و شناسایی عوامل بازدارنده آن براساس تحلیل رفتا رفتن به سایت اصلی چكيده :پیاده روي به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان حمل ونقل درون شهري علاوه برسفرهاي با پیاده روي…

گزارش کارآموزی اجرای سازه فلزی

پروژه کارآموزی سازه فلزی,دانلود گزارش کارآموزی عمران,کارآموزی اجرای ساختمان فلزی,کارآموزی اجرای ساختمان فولادی,کارآموزی اجرای سازه,کارآموزی اجرای سازه فلزی,گزارش کارآموزی ساختمان فلزی,گزارش کارآموزی ساختمان فولادی,گزارش کارآموزی مهندسی عمران دانلود فایل گزارش کارآموزی اجرای سازه فلزی دانلود فایل بخشی از متن:قبل از…

بررسی تاثیر موسیقی بر سلامت رواني

پایان نامه آثار روحی موسیقی,پایان نامه نقش موسیقی در سلامت روانی,پرسشنامه سلامت عمومی,پروژه بررسی تاثیر موسیقی,تاثیر روانی موسیقی,تاثیر موسیقی بر سلامت رواني,تاثیر موسیقی بر سلامت روحی,تاثیر موسیقی بر سلامت عمومی,رابطه موسیقی و سلامت روان دانلود فایل بررسی تاثیر موسیقی بر…

آسیب های وارد شده به مغز و مرگ سلولی در بیماری های مغزی

آسیب های وارد شده به مغز و مرگ سلولی در بیماری های مغزی رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: آسیب های وارد شده مغز مرگ سلولی بیماری های مغزی

طراحی کامل ویلا

پروژه اتوکد ویلا,پروژه طراحی ویلا,پروژه کامل طراحی ویلا,پروژه کامل معماری ویلا,پروژه کامل ویلا,دانلود پروژه معماری ویلا,دانلود طراحی ویلا,طراحی معماری ویلا دانلود فایل طراحی کامل ویلا دانلود فایل توضیحات:پروژه کامل معماری طراحی ویلا شامل پلان کامل طبقات، 2 نما، 2 برش…

تحقیق کامل پیرامون نيوتن

اسحاق نيوتن,بررسی زندگی نیوتن,بیوگرافی نیوتن,تحقیق پیرامون اسحاق نیوتن,تحقیق پیرامون نیوتن,جاذبه نیوتن,دانلود مقاله در مورد نیوتن,زندگینامه نیوتن,قوانین نیوتن,کشفیات نیوتن,نظریه گرانش نیوتن دانلود فایل تحقیق کامل پیرامون نيوتن دانلود فایل مقدمه:فيزيكدان و رياضيدان بزرگ انگليسي در سال درگذشت گاليله به دنيا آمد.…

گزارش کارآموزی واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات

دانلود کارآموزی پشتیبانی مخابرات,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی واحد فنی مخابرات,گزارش کارآموزی الکترونیک,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی پشتيبانی فنی مخابرات,گزارش کارآموزی مخابرات,گزارش کارآموزی واحد سوئیچ مخابرات,گزارش کارآموزی واحد سويي دانلود فایل گزارش کارآموزی واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات دانلود فایل مقدمه:انسان از ابتدای…

سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیکی

پاورپپوینت هیدرواستاتیک,پاورپوینت مکانیک,پاورپوینت هیدرواستاتیک,تحقیق در مورد هیدرواستاتیک,تحقیق هیدرواستاتیک,دانلود پاورپوینت,سیستم انتقال قدرت,سیستم انتقال قدرت هیدرو استاتیکی,سیستم انتقال نیروی هیدرواستاتیک,هیدرو استاتیکی,هیدرواستاتیک دانلود فایل سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیکی دانلود فایل قسمتی از متن:هيدروليكي يا سيستمهاي انتقال قدرت هيدروستاتيكي به دو گروه مدار باز…

بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

آثار پرخاشگری در پیشرفت تحصیلی,بررسی پرخاشگری و تاثیرات آن,پایان نامه پرخاشگری و تحصیل,پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدايي,تاثیر پرخاشگری بر پیشرفت تحصیلی,رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دانلود فایل بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي دانلود…

Zero Knowledge Protocol to design Security Model for threats in WSN

Zero Knowledge Protocol to design Security Model for threats in WSN رفتن به سایت اصلی چالش های سلسله مراتبی زیادی در تشخیص کمیت های مرتبط، نظارت و جمع آوری داده ها، سنجش و ارزیابی اطلاعات، ساختار بندی دستورات مهم کاربران،…

10 قالب آماده حرفه ای پاورپویت مناسب ارائه پایان نامه

10 قالب آماده حرفه ای پاورپویت مناسب ارائه پایان نامه رفتن به سایت اصلی 10 قالب اماده پاورپوینت مه به صورت تخصصی مناسب ارائه پایان نامه میباشد ، کاربری بسیار ساده و آماده تحویل.    پرداخت و دریافت فایل برچسب…

شیوه ی طرح نویسی طرح جامع پارکداری

پارك ملي كلاه قاضي,پارک های ملی,پروژه منابع طبیعی,پناهگاه حيات وحش قمیشلو,جان موزلي,طرح تفضیلی و توجیهی,طرح جامع پارکداری,طرح جامعه حفاظت محیط زیست,طرح حفاظت محیط زیست,مديريت حيات وحش,منطقه حفاظت شده گنو,هاريا دانلود فایل شیوه ی طرح نویسی طرح جامع پارکداری دانلود فایل…

تحقيق حق شفعه در حقوق مدني ايران

احکام حق شفعه,احکام فقهی حق شفعه,اوصاف حق شفعه,تاريخچه حق شفعه,تحقيق در رابطه با حق شفعه,تحقيق رشته حقوق,تعريف حق شفعه,حق شفعه,دانلود تحقیق حقوق,شرایط حقوقی حق شفعه,کار تحقیقی حقوق,مفهوم لغوي حق شفعه دانلود فایل تحقيق حق شفعه در حقوق مدني ايران دانلود…

نقشه بخش های شهرستان مشهد

بخش های شهرستان مشهد,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان مشهد,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان مشهد,لایه جی آی اس بخشهای مشهد,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های مشهد,نقشه ی جی آی اس بخش های مشهد دانلود فایل نقشه…

پایان نامه بررسی قیمومت در حقوق فقه ایران

احکام قیم,احکام قیمومیت,بررسی حقوق قیمومیت,پایان نامه قیمومت,حقوق فقهی قیمومیت,شرایط فقهی قیم,شرایط قانونی قیمومیت,قوانین قیم در ایران,قیمومیت در ایران,قیمومیت در حقوق ایران,قیمومیت در حقوق فقه دانلود فایل پایان نامه بررسی قیمومت در حقوق فقه ایران دانلود فایل مقدمه:سؤال 1:  (زمانی که…

گزارش کارآموزی مکانیک در شرکت پویا قطعه

پروژه کارآموزی تولید قطعات,کارآموزی تولید قطعات,کارآموزی تولید قطعه,کارآموزی شرکت پویا قطعه,کارآموزی مکانیک تولید قطعه,گزارش شرکت پویا قطعه,گزارش کارآموزی تولید قطعه,گزارش مکانیک تولید قطعه دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک در شرکت پویا قطعه دانلود فایل پیشگفتار:در طول دوره کارآموزی در شرکت…

تحقیق پیامبر اکرم و کرامت انسانی

انسان از منظر پیامبر اکرم,انسان از منظر قرآن,بررسی کرامت انسانی,تحقیق در مورد پیامبر و کرامت انسان,تحقیق کرامت انسان در اسلام,تحقیق کرامت پیامبر,کرامت انسانی پیامبر,مقاله پیرامون پیامبر اسلام,مقاله پیرامون کرامت پیامبر دانلود فایل تحقیق پیامبر اکرم و کرامت انسانی دانلود فایل…

روانشناسی عمومی اتكينسون و همكاران

روانشناسی عمومی اتكينسون و همكاران رفتن به سایت اصلی روانشناسی عمومی اتكينسون و همكاران   دانلود برچسب ها: روانشناسی عمومی اتكينسون و همكاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *