بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي کيوي کاران استان مازندران (شهرستان هاي تنکابن و چالوس)

بررسي نیازهای آموزشی کیوی کاران,پایان نامه ارشد ترويج کشاورزي,شناخت نيازهاي آموزشي کیوی کارام,شناخت نیاز ترویجی کیویکاران چالوس,نیاز آموزشی کیویکاران,نیاز آموزشی کیویکاران شهرستان تنکابن,نیاز آموزشی کیویکاران مازندران,نیاز ترويجي کيوي کاران
دانلود فایل بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي کيوي کاران استان مازندران (شهرستان هاي تنکابن و چالوس)

دانلود فایل

چکيده:تحقيق حاضر به بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي- ترويجي كيويكاران استان مازندران (شهرستانهاي تنكابن و چالوس) پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است.  جامعه آماري اين تحقيق شامل 7132 نفر از کيويکاران شهرستانهاي تنکابن وچالوس در سال زراعي 1385-1384 مي باشد و در همين راستا جمعيت مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 360 نفر برآورد شده است و روش نمونه گيري بصورت تصادفي ساده  مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از  نرم افزارspsswin استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که ميزان نيازهاي آموزشي- ترويجي کيويکاران در کليه مراحل کشت کيوي؛ اعم از احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداري درحد متوسط به بالامي باشد. همچنين مهمترين کانال آموزشي و ترويجي استفاده شده در خصوص کشت کيوي، مشاهده فعاليت سايرکيويکاران مي باشد ضمن اينکه استفاده از مجلات و نشريات آموزشي – ترويجي، استفاده از کلاسهاي آموزشي، استفاده از برنامه هاي آموزشي- ترويجي تلويزيون و راديو، تماس با مروجين و تماس با کارکنان جهاد کشاورزي در حد کم صورت گرفته است.نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه بين متغير هاي مستقل؛ سطح تحصيلات، سابقه کشت کيوي، سطح کشت کيوي، تماس با کارکنان جهاد کشاورزي، تماس با مروجان، استفاده از کلاسهاي آموزشي و ترويجي، استفاده از مجلات و نشريات آموزشي و مشاهده فعاليت ساير کيويکاران با متغير وابسته ميزان نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران رابطه معکوس وجود دارد ولي بين متغير دسترسي به مناطق شهري با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه مثبت وجود دارد. ضمن اينکه بين متغيرهاي؛ سن، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، عملکرد محصول کيوي، استفاده از برنامه هاي آموزشي راديو و تلويزيون با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه اي مشاهده نمي گردد. نتايج حاصل از تأثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نشان مي دهد که جنسيت، تأهل، شغل اصلي، نوع مالکيت،عضويت در تعاوني کيويکاري بر ميزان نياز آموزشي مؤثر است ولي تسهيلات حمايتي بر ميزان نياز آموزشي تأثيري نداشته است.نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره درخصوص تأثيرات متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان نيازهاي آموزشي –  ترويجي کيويکاران بيانگر آن است كه به ترتيب متغيرهاي سابقه کشت کيوي، استفاده از کلاسهاي آموزشي – ترويجي، مشاهده فعاليت ساير کيويکاران و تماس با مروجان تأثيرمنفي بر ميزان نيازهاي آموزشي داشته اند. ولي متغير دسترسي به مناطق شهري بر ميزان نيازهاي آموزشي تأثير مثبت داشته است. واژگان كليدي: نیاز سنجی آموزشی، فعالیتهای ترویجی، کیویکاران، کیویفهرست مطالب:چکيده    فصل اول: طرح تحقيق1-1- مقدمه    1-2- تعريف مسأله    1-3- اهميت موضوع     1-4- دلايل انتخاب موضوع     1-5- اهداف تحقيق     1-5-1- هدف کلي      1-5-2- اهداف اختصاصي     1-6- محدوده هاي تحقيق     1-6-1- محدوده موضوعي     1-6-2- محدوده مکاني      1-6-2-1- سيماي کلي استان مازندران     1-6-2-2- سيماي کلي شهرستان تنکابن      1-6-2-3- سيماي کلي شهرستان چالوس     1-6-3- محدوده زماني     1-7- محدوديتهاي تحقيق     1-8- تعاريف عملياتي     فصل دوم: مرور ادبيات و مباني نظري تحقيق2-1- بخش اول: تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي     2-1-1- مقدمه     2-1-2- مفهوم نياز     2-1-2-1- ويژگيهاي نيازهاي انساني     2-1-2-2- طبقه بندي نيازها     2-1-3- مفهوم آموزش     2-1-3-1- طبقه بندي نظامهاي آموزشي     2-1-3-2- نقش نظامهاي آموزشي      2-1-3-3- اصول آموزش     2-1-3-4- مزايا و فوايد آموزش     2-1-4- تعاريف مختلف ترويج کشاورزي     2-1-4-1- اهداف آموزش ترويجي     2-1-4-2- اصول آموزش ترويجي     2-1-4-3- اهميت و ويژگيهاي آموزش ترويج کشاورزي     2-1-5- مفهوم نياز آموزشي- ترويجي     2-1-5-1- انواع نياز آموزشي     2-1-5-2- اولويت بندي نيازهاي آموزشي      2-1-6- نياز سنجي     2-1-6-1- تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي     2-1-6-2- ضرورت و مزاياي تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي     2-1-6-3- قلمرو نيازسنجي در برنامه هاي آموزشي – ترويجي     2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي     2-1-6-5- اهداف تعيين نيازهاي آموزشي     2-1-6-6- ويژگيهاي تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي     2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي     2-1-6-8- مراحل تعيين نيازهاي آموزشي     2-1-6-9- روشهاي تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي     2-2- بخش دوم: کيوي فروت     2-2-1- مقدمه     2-2-2- مبدأ و تاريخچه کيوي در جهان     2-2-3- توليد جهاني کيوي     2-2-4- صادرات جهاني کيوي     2-2-5- سابقه و موقعيت کيوي در ايران     2-2-6- توليد کيوي در ايران     2-2-7- صادرات کيوي در ايران     2-2-8- مشخصات گياه شناسي کيوي     2-2-8-1- تعداد کروموزومها      2-2-8-2- ريشه ها      2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها     2-2-8-4- برگها      2-2-8-5- جوانه ها     2-2-8-6- گلها     2-2-8-7- ميوه و بذر     2-2-9- واريته هاي معروف کيوي     2-2-9-1- واريته هاي ماده      2-2-9-2- واريته هاي نر     2-2-10- آب و هوا و شرايط اقليمي مورد نياز کيوي     2-2-10-1- بارندگي      2-2-10-2- نور خورشيد     2-2-10-3- نياز سرمايي      2-2-10-4- خاک      2-2-11- روشهاي مختلف تکثير کيوي     2-2-11-1- ازدياد از طريق بذر     2-2-11-2- ازدياد از طريق قلمه     2-2-11-3- ازدياد از طريق پيوند     2-2-11-4- ازدياد از طريق کشت بافت     2-2-12- عمليات احداث باغ کيوي     2-2-12-1- شرايط احداث باغ     2-2-12-2- باد شکن      2-2-12-3- داربست و انواع آن     2-2-13- عمليات کاشت کيوي     2-2-13-1- آماده سازي خاک      2-2-13-2- کود دهي      2-2-13-3- طراحي کاشت درختان کيوي فروت      2-2-13-4- انتقال نهالها به زمين اصلي     2-2-13-5- زمان انتقال نهالها      2-2-13-6- فواصل کاشت      2-2-14- عمليات داشت کيوي     2-2-14-1- هدايت و مراقبت از نهالها     2-2-14-2- آبياري      2-2-14-3- هرس     2-2-14-4- تغذيه گياه     2-2-14-5- مبارزه با علفهاي هرز      2-2-15- آفات و بيماريهاي مهم کيوي و خسارات ناشي از عوامل طبيعي     2-2-15-1- آفات      2-2-15-2- بيماريها      2-2-15-3- خسارات ناشي از عوامل طبيعي     2-2-16- عمليات برداشت و انبار داري کيوي     2-2-16-1- برداشت کيوي     2-2-16-2- انبارداري کيوي     2-2-17- ارزش غذايي و فرآورده هاي کيوي     2-2-17-1- ارزش غذايي کيوي فروت     2-2-17-2- فرآورده هاي کيوي فروت     2-2-18- محاسبه اقتصادي براي احداث يک باغ کيوي     2-3- بخش سوم: ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران     2-3-1- کيويکاران     2-3-2- لزوم اهميت آموزش کيويکاران    2-3-3- ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي –  ترويجي کيويکاران    2-4- بخش چهارم: مروري بر سوابق و مطالعات انجام يافته در زمينه تحقيق    2-4-1- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در جهان    2-4-2- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در ايران    فصل سوم: روش تحقيق3-1- مقدمه    3-2- نوع و روش تحقيق    3-3- جامعه آماري     3-4- جمعيت مورد مطالعه     3-5- تعيين حجم نمونه     3-6- روش نمونه گيري      3-7- روش جمع آوري اطلاعات     3-8- ابزار جمع آوري اطلاعات     3-9- روايي     3-10- اعتبار علمي     3-11- ضريب آلفاي کرنباخ     3-12- متغيرهاي تحقيق     3-13- فرضيات تحقيق     3-14- روشهاي تجزيه و تحليل آماري     فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات4-1- مقدمه     4-2- آمار توصيفي     4-2-1- بخش اول: ويژگيهاي فردي، اقتصادي و فعاليتهاي باغداري     4-2-2- بخش دوم: نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران     4-2-3- بخش سوم: عوامل مؤثر بر نيازهاي آموزشي     4-2-4- بخش جهارم: استفاده از کانالهاي ارتباطي آموزشي – ترويجي     4-3- آمار استنباطی     4-3-1- نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن     4-3-2- نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس     4-3-3- آزمون من وايت ني     4-3-4- معادله خط رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تأثير متغيرهاي مستقل بر ميزان نيازهاي آموزشي- ترويجي کيويکاران     فصل پنجم: خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادات5-1- خلاصه      5-2- نتيجه گيري     5-2-1- نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي     5-2-2- نتايج حاصل از يافته هاي تحليلي     5-2-2-1- نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن     5-2-2-2- نتايج حاصل از تأثير فردي متغيرهاي مستقل برمتغير وابسته     5-2-2-3- نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته     5-3- پيشنهادات     5-4- عناوين پيشنهادي جهت تحقيقات آتي     فهرست منابع      پیوست هاپرسشنامه هافهرست جداولفهرست نمودارهافهرست اشکالفهرست نقشه هاچکیده انگلیسی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي نیازهای آموزشی کیوی کاران شناخت نيازهاي آموزشي کیوی کارام نیاز ترويجي کيوي کاران نیاز آموزشی کیویکاران نیاز آموزشی کیویکاران مازندران نیاز آموزشی کیویکاران شهرستان تنکابن شناخت نیاز ترویجی کیویکاران چالوس پایان نامه ارشد ترويج کشاورزي

موارد استفاده اينترنت در دنياي مدرن

آثار اینترنت د,تاثیر اینترنت در دنیای امروز,تحقیق استفاده از اینترنت,تحقیق استفاده اينترنت در دنياي مدرن,تحقیق کاربرد اینترنت در دنیای امروز,تحقیق موارد کاربرد اینترنت,کاربرد اینترنت در دنیای امروز,کاربردهای اینترنت,نقش اینترنت در دنیای امروز دانلود فایل موارد استفاده اينترنت در دنياي مدرن…

مبانی نظری رابطه دولت الکترونیکی و چابکی سازمان

پایان نامه مدیریت,پیشینه تحقیق پایان نامه,دانلود ادبیات تحقیق پایان نامه,دانلود پایان نامه,دانلود مبانی نظری,رابطه دولت الکترونیکی و چابکی سازمان,مبانی نظری پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه مدیریت,مبانی نظری چابکی سازمانی,مبانی نظری دولت ال دانلود فایل مبانی نظری رابطه دولت الکترونیکی و…

مقاله دانشجویی خاتم کاری

تحقیق در مورد هنر خاتم,تحقیق رشته هنر,خاتم سازی,خاتم کاری,دانلود تحقیق,دانلود مقاله هنر,مقاله خاتم کاری,هنر خاتم کاری دانلود فایل مقاله دانشجویی خاتم کاری دانلود فایل مقدمه:هنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک است که از دیر…

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان یزد

GIS,جاده های ارتباطی استان ها,جاده های ارتباطی یزد,دانلود جاده های ارتباطی استان ها,راه های ارتباطی یزد,شیپ فایل جاده های ارتباطی,لایه جی آی اسی جاده های ارتباطی,نقشه جاده های ارتباطی دانلود فایل شیپ فایل جاده های ارتباطی استان یزد دانلود فایل…

کارتحقیقی جرم شناسی

کارتحقیقی جرم شناسی رفتن به سایت اصلی کارتحقیقی جرم شناسی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: کارتحقیقی جرم شناسی

گزارش كارآموزي مبارزه بیولوژیک در جهاد كشاورزي

كار آموزي گیاهپزشکی,کارآموزی حفظ نباتات استان گلستان,کارآموزی كلينيك بيماري هاي گياهي,کارآموزی گیاه پزشکی انسكتاريوم,کاراموزی سازمان جهاد كشاورزي,کاراموزی مبارزه بیولوژیک با آفات,گزارش کارآموزی بیماریهای گیاهی,گزارش کارآموزی مبارزه بیولوژیک دانلود فایل گزارش كارآموزي مبارزه بیولوژیک در جهاد كشاورزي دانلود فایل بخشی از…

مجموعه گزارشات كارآموزي و كارورزي وكالت

دادگاه خانواده,دانلود کا,دانلود کارآموزی حقوق,دانلود گزارش کارآموزی,كار حقوقي,كارآموزي حقوق,كارآموزي در دادگاه,كارآموزي رشته حقوق,كارآموزي و كارورزي,كارورزي حقوق,کارآموزی دوره وکالت,کارآموزی عملی وکالت,گزارش كارآموزي,گزارش كارورزي,وكالت دانلود فایل مجموعه گزارشات كارآموزي و كارورزي وكالت دانلود فایل مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در…

الگو شلوار با خط اتوی برجسته طراحی شده در اتوکد (پارچه کرپ مشکی و سفید)

الگو شلوار با خط اتوی برجسته طراحی شده در اتوکد (پارچه کرپ مشکی و سفید) رفتن به سایت اصلی توضیحات:الگو به فرمت PDF برای پرینت کاغذ A4عکس راهنما از نمای کلی الگودر قالب فایل های زیر:1- فایل همه الگوها در…

طرح توجیهی پرورش كرم ابريشم

امکان سنجی پرورش كرم ابريشم,برآورد هزینه پرورش كرم ابريشم,پرورش کرم ابریشم,دانل,دانلود طرح توجیهی كرم ابريشم,طرح پرورش كرم ابريشم,طرح توجیهی كرم ابريشم,طرح کارآفرینی پرورش كرم ابريشم,طرح کسب و کار پرورش كرم ابريشم,کارآفرینی پرورش كرم ابريشم دانلود فایل طرح توجیهی پرورش كرم…

تفاوت های دموکراسي غربي با مردم سالاري ديني

تفاوت های دموکراسي غربي با مردم سالاري ديني رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تفاوت های دموکراسي غربي با مردم سالاري ديني

تحقیق پیرامون آدولف هيتلر

آدولف هيتلر,بررسی آدولف هيتلر,بررسی زندگی آدولف هيتلر,بیوگرافی آدولف هيتلر,تحقیق آدولف هيتلر,تحقیق در مورد آدولف هيتلر,دانلود تحقیق آدولف هيتلر,زندگینامه آدولف هيتلر دانلود فایل تحقیق پیرامون آدولف هيتلر دانلود فایل بخشی از متن:آدولف هيتلر نامي است كه كمابيش نامش را شنيده ايم…

تحقیق اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل موثر در کمک به تصمیم گیری صحیح

تحقیق اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل موثر در کمک به تصمیم گیری صحیح رفتن به سایت اصلی مقدمه:همه ما گاهی در زندگی با چالشها و مشکلاتی مواجه می شویم. در جریان این دشواریها، در اختیار…

شیپ فایل زمین لغزش های استان ایلام

GIS,landslide,استان ایلام,دانلود نقشه زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی زمین لغزش ها,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش ها دانلود فایل شیپ…

پاورپوینت بررسی خط تولید تایر

پاورپوینت تولید تایر,پاورپوینت تولید لاستیک خودرو,تولید لاستیک خودرو,خط تولید تایر,فرایند ساخت تایر,فرایند ساخت لاستیک خودرو,مراحل تولید تایر,مراحل تولید لاستیک خودرو,مراحل ساخت تایر,مراحل ساخت لاستیک خودرو دانلود فایل پاورپوینت بررسی خط تولید تایر دانلود فایل بخشی از متن:تولید تایر از پیچیدگی…

تحقیق پیرامون صنعت نفت ایران

بررسی ذخایر نفتی,تحقیق در مورد نفت ایران,تحقیق ذخایر نفتی ایران,تحقیق صنعت نفت ایران,تحقیق فراورده های نفتی,دانلود تحقیق صنعت نفت,دانلود مقاله تاریخچه نفت ایران,ذخایر نفت ایران,فراورده های نفتی,مقاله در مورد نفت ایران,مقاله نفت و گاز ایران دانلود فایل تحقیق پیرامون صنعت…

معماری ذخیره سازی ابری

Amzone s,architecture,Cloud computing,REST,SOAP,پایگاه داده توزیع شده,پروژه معماری ذخیره ابری,ذخیره سازی ابری,ذخیزه ابری,رایانش ابری,مجازی سازی,محاسبات ابری,معماری ذخیره سازی ابری دانلود فایل معماری ذخیره سازی ابری دانلود فایل چکیده:تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدل کسب و کار طرح چالش جدید است.…

فناوری تولید و فراوری زعفران در ایران

پاورپوینت کشت زعفران,تکنولوژی فرآوری زعفران,دانلود پاورپوینت,روش برداشت زعفران,روش خشک کردن زعفران,روش های فراوری زعفران,فراوری زعفران,فناوری کشت زعفران,کشت زعفران در ایران دانلود فایل فناوری تولید و فراوری زعفران در ایران دانلود فایل فهرست مطالب:    مقدمه    عمده ترین واردکنندگان زعفران ایران    مصارف…

پاورپوینت بیومکانیک در تنیس روی میز

اهداف بیومکانیک,اهمیت بیومکانیک,بیومکانیک تنیس روی میز,بیومکانیک در انواع ورزش,بیومکانیک در ورزش,پاورپوینت بیومکانیک تنیس روی میز,پروژه بیومکانیک,تحقیق پیرامون بیومکانیک,تحقیق در مورد بیومکانیک,علم بیومکانیک,مفاهیم بیومکانیک در ورزش دانلود فایل پاورپوینت بیومکانیک در تنیس روی میز دانلود فایل بخشی از متن:بیومکانیک کاربرد قوانین…

پروژه آمار نمرات دانش آموزان

پروژه آمار نمرات دانش آموزان رفتن به سایت اصلی  نمرات دانش آموزان در یک موسسه رياضيفهرست:عنواننمودار مستطیلینمودار میله اینمودار چند بر فراوانینمودار دایره اینمودار جعبه ایشاخص های مرکزیمشخص کرد ن مد و میانهمحاسبه میانگین ازطریق جدولشاخص های پراکندگیدامنه تغییرات واریانسانحراف معیار محاسبه…

Introduction to the Thermodynamics of Materials

Introduction to the Thermodynamics of Materials gaskell,دانلود Introduction to the Thermodynamics of Materials gaskell,دانلود کتاب ترمودینامیک مواد,دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد دیوید گسکل,کتاب ترمودینامیک گسکل دانلود فایل Introduction to the Thermodynamics of Materials دانلود فایل توضیحات:دانلود کتاب مقدمه…

نقشه منحنی های هم تبخیر استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری,خطوط هم تبخیر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه هم تبخیر,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,منحنی های هم تبخیر,نقاط هم تبخیر چهارمحال و بختیاری,نقشه,هم تبخیر,هواشناسی دانلود فایل نقشه منحنی های هم تبخیر استان چهارمحال و بختیاری دانلود فایل - خطوط هم تبخیر،…

آموزش spss

آموزش spss رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: آمار spss

تجارت سیار

پایان نامه تجارت سیار,پروژه پرداخت سیار,پروژه تجارت سیار,پروژه فناوری اطلاعات,پروژه فناوری بی‌سیم,تجارت سیار,تحقیق تجارت سیار,دانلود پایان نامه تجارت سیار,فناوری تجارت بی سیم,فناوری تجارت سیار,مقاله تجارت سیار دانلود فایل تجارت سیار دانلود فایل چکیده:به طور کلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی…

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال رفتار ضد اجتماعی,اختلال روانی شخصیتی,اختلال روانی ضد اجتماعی,اختلال شخصیت,اختلال شخصیتی اجتماعی,اختلال‌هاي شخصيت,تحقیق اختلال شخصیت,تحقیق روانشناسی رفتار ضد اجتماعی,روانشناختی اختلال ضد اجتماع,شخصيت ضد اجتماعي,شخصیت ضد اجتماعی دانلود فایل اختلال شخصیت ضد اجتماعی دانلود فایل چکیده:بيماراني که اختلال‌هاي شخصيت را تجربه…

سوالات ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری از سال 86 تا 91 با پاسخنامه

بانک سوالات برنامه ریزی شهری,پاسخنامه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری,دانلود نمونه سوالات ارشد,سوالات ارشد برنامه ریزی شهری,سوالات برنامه ریزی شهری منطقه ای,سوالات مدیریت شهری,مجموعه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری,نمونه سوالات ارشد مدیریت شهری دانلود فایل سوالات ارشد برنامه ریزی شهری…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *