بررسي درآمدزايي ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شرکتها

پایان نامه ارشد حسابداری,پایان نامه تورم,پایان نامه كشش قيمتي,پایان نامه ماليات بر ارزش افزوده,پایان نامه ماليات بر سود شركت‌ها,پایان نامه مالیات بندی,دانلود پایان نامه حسابداری,ماليات بر ارزش افزوده,ماليات بر سود شركت‌ها,مالیات بندی شرکت ها
دانلود فایل بررسي درآمدزايي ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شرکتها

دانلود فایل

چکیده:در پژوهش حاضر مطابق با فرضیه اول ، و با استفاده از داده‌هاي 100 شركت از مجموعه شركت‌هاي صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 85-89 به منظور مقايسه كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده و ماليات بر سود شركتها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گيري از روش‌هاي  اقتصاد سنجي به بوته آزمون گذارده‌ايم. برای آزمون فرضیه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره كل امور مالياتي استان مازندران در سال1389 ، از مجموع كل 19576 پرونده مالياتي شركتها، تعداد 7856 پرونده، مشمول ماليات بوده اند .در تحقيق حاضرنمونه اي با حجم 365 پرونده به صورت تصادفي از ادارات امور مالياتي شهرستا ن هاي استان مازندران انتخاب شد كه در نهايت، اطلاعات مورد نياز در مورد 357 پرونده به صورت كامل استخراج گرديد.  همچنين به دليل تفاوت به نسبت قابل توجه، بين عملكرد شركتها و واحدهاي اقتصادي موجود در استان مازندران، تحليل آماري مربوط به اين واحدها در پنج سناريو صورت گرفته است. نتايج تخمين فرضیه اول ، به روش OLS نشان مي‌دهد، ميزان كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شركتها نسبت به تورم بالاتر مي‌باشد، در نتيجه مي‌توان اين گزاره را مطرح كرد كه : ماليات برارزش افزوده نسبت به ماليات بر سود شركتها توانايي بيشتري براي افزايش درآمدهاي دولت در مقابل افزايش تورم داراست. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني و همچنين آزمون تفاوت ميانگين ها فرضیه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS مالياتهاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده نشان مي دهد كه ماليات كنوني شركتها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغيير نكرده است . همچنين يكي ديگر از نتايج فرضیه دوم اين است كه خاصيت درآمدزایي ماليات بر ارزش افزوده در نرخ پايين 3 درصد مورد ترديد قرار دارد . لذا در مورد نرخ مناسب اين ماليات ؛ يعني نرخ 10 درصد كه در لايحه قبلي ماليات بر ارزش افزوده كشور ارايه شده و درحقيقت نرخي است كه اغلب كشورهاي جهان نيز در بدو معرفي ماليات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پيشنهاد مي شود.واژه‌های کلیدی: ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر سود شركت‌ها، مالیات بندی شرکت ها، تورم، كشش قيمتيفهرست مطالب:چكيدهفصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه                       1-2) بیان مسئله                 1-3) اهداف تحقيق             1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق            1-5) فرضیه تحقیق             1-6) روش‌ تحقيق               1-7) روش گردآوری اطلاعات           1-8) ابزار گردآوری اطلاعات  1-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     1-10) تعاریف عملیاتی      فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1 ) مقدمه                    2-2) تعریف، مفاهیم و ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده             2-3) دلايل عدم استفاده از چند نرخي در ماليات بر ارزش افزوده     2-4) تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده   2-5) انواع مالیات بر ارزش افزوده      2-5-1) بر اساس پايه مالياتي  2-5-2) بر اساس روش محاسبه          2-6)ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده  2-6-1) نرخ واحد و نرخ هاي چندگانه             2-6-2) نرخ هاي موثر       2-6-3) نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکي            2-6-4) نرخ هاي جغرافيايي  2-6-5) نرخ گذاري صفر    2-6-6) معافيت ها            2-7) مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده        2-7-1) درآمد زا بودن ماليات بر ارزش افزوده    2-7-2) کاهش فرار  مالياتي و اقتصاد زير زميني  2-7-3) تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي       2-7-4) نوسازي و ايجاد تحول در نظام مالياتي    2-7-5) سهولت کنترل و حسابرسي     2-7-6) کمترين تاثيرات منفي  2-7-7) اثر نزولي ماليات بر ارزش افزوده          2-7-8) اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت ها         2-7-9) اثر ماليات بر ارزش افزوده در توسعه صادرات      2-8) اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده     2-9) مالیات برارزش افزوده در ایران    2-10) تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی         2-10-1) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر سطح عمومي قيمت ها         2-10-2) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر پس انداز            2-10-3) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي       2-10-4) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر تجارت جهاني      2-10-5) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر کسري بودجه دولت           2-10-6) اثر ماليات بر ارزش افزوده در ايجاد ثبات اقتصادي           2-11) تحليلي از تورم و تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم          2-11-1) مروري بر تورم    2-11-2) بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم در تحليل هاي نظري     2-12) تجريبات برخي کشورهاي در حال توسعه در بکارگيري ماليات بر ارزش افزوده    2-12-1) بوليوي              2-12-2) هندوراس           2-12-3) کلمبيا                2-12-4) قبرس               2-12-5) اندونزي              2-13) مروري بر پژوهش هاي انجام شده در ساير کشورها  2-14) پیشینه تحقیق          فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق3-1) مقدمه                     3-2) روش تحقيق             3-3) محاسبه ارزش افزوده  3-4) محاسبه‌ي ماليات بر ارزش افزوده  3-5) الگوهاي اقتصادسنجي  3-5-1) الگوي رابطه‌ي بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم        3-5-2) الگوي رابطه‌ي بين ماليات برسودشركتها و نرخ تورم           3-6) الگوی بازده مالیاتی     3-7) انتخاب شركتهاي نمونه  3-8) روش جمع‌آوري اطلاعات          3-9) روش آزمون فرضيه    3-9-1) آزمون كشش‌قيمتي ماليات بر ارزش افزوده          3-9-2) آزمون کشش قيمتي مالیات بر سود شرکتها           3-9-3) آزمون همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم     3-9-4) آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکتها و نرخ تورم      3-9-5) آزمون مقایسه کشش قيمتي مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر سود شرکتها      3-9-6) آزمون مقایسه همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم با همبستگی بین مالیات بر سود شرکتها و نرخ تورم        3-9-7) اثر درآمد ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنـونی شرکت ها و واحدهای اقتصادی در استان مازندران   3-10) تجزيه و تحليل داده‌ها  3-11) خلاصه فصل          فصل چهارم: جمع‌ آوري و تجزيه و تحليل داده‌ها4-1) مقدمه                    4-2) آمار توصيفي            4-3) چگونگی آزمون اعتبار مدل‌هاي تحقيق      4-4 )آزمون معناداري مدل‌هاي تحقيق              4-4-1) آزمون كشش قيمتي ماليات برارزش افزوده          4-4-2) آزمون كشش قيمتي ماليات برسود شركتها           4-4-3) آزمون مقايسه كشش قيمتي ماليات برارزش افزوده و ماليات برسود شركتها       4-4-4) آزمون هبستگي بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم      4-4-5) آزمون همبستگي بين ماليات برسود شركتها و نرخ تورم      4-4-6) آزمون مقايسه همبستگي ماليات برارزش افزوده و ماليات بر سود شركتها با نرخ تورم 4-5) آزمون درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکت ها          4-6) مقایسه مالیات کنونی و مالیات بر ارزش افـــزوده شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان مازندران       4-7) خلاصه فصل           فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها5-1) مقدمه                   5-2) خلاصه تحقيق و نتيجه‌گيري        5-3) محدوديت و موانع تحقيق           5-4) پيشنهادهاي تحقيق    5-5) پيشنهاد براي تحقيق‌هاي آتي       5-6) خلاصه فصل          فهرست منابع و مآخذ       منابع فارسي                   منابع غيرفارسي               پيوست‌هاچكيده انگليسيفهرست جداول

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر سود شركت‌ها مالیات بندی شرکت ها پایان نامه تورم پایان نامه كشش قيمتي دانلود پایان نامه حسابداری پایان نامه ارشد حسابداری پایان نامه ماليات بر ارزش افزوده پایان نامه ماليات بر سود شركت‌ها پایان نامه مالیات بندی

سايه شيطان

دانلود داستان,دانلود رایگان کتاب,دانلود رمان,دانلود کتاب,سايه شيطان,سیما عابدینی,کتاب داستان دانلود فایل سايه شيطان دانلود فایل کتاب سايه شيطان، نویسنده: سیما عابدینی   دانلود برچسب ها: سايه شيطان دانلود کتاب دانلود رمان دانلود داستان سیما عابدینی کتاب داستان دانلود رایگان کتاب

دانلود پاورپوینت کامل درباره انواع ویتامین B و C

دانلود پاورپوینت کامل درباره انواع ویتامین B و C رفتن به سایت اصلی این پاورپوینت در 37 اسلاید مقوله  انواع ویتامین B و C را توضیح داده است. برخی از عناوین اسلاید ها:توضیح کامل ويتامين B1منابع غذايي ويتامين B1توضیح کامل ويتامينB2منابع غذايي…

کرامت در آثار مولوی و عطار

کرامت در آثار مولوی و عطار رفتن به سایت اصلی هدف نگارنده ی رساله  این بوده است که یکی از جنبه های عرفان اسلامی را  تحت عنوان کرامت اولیا،  تفحّص، تحلیل و بررسی کند. منظور از کرامت  کارهای خارق العاده…

دانلود کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت-english in economics and management- تالیف صادق بافنده ایمان

دانلود کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت-english in economics and management- تالیف صادق بافنده ایمان رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریتenglish in economics and management تالیف صادق بافنده ایمان دوست پیام نورشامل 212 صفحه pdf  …

مقاله انگلیسی در مورد رهبری تحول آفرین

job performance,social identity perspective,Transformational leadership,دانلود مقاله رهبری,دانلود مقاله مدیریت,رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی,رهبری تحولی,مقاله رهبری تحول آفرین,مقاله عملکرد سازمانی,مقاله عملکرد شغلی دانلود فایل مقاله انگلیسی در مورد رهبری تحول آفرین دانلود فایل دانشگاه Griffith استرالیا، مرکز رهبری و نوآوری،…

دانلود کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 2 - تالیف علی اصغر مقتدائی-پیام نور-pdf

دانلود کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 2 - تالیف علی اصغر مقتدائی-پیام نور-pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 2 تالیف علی اصغر مقتدائی انتشارات پیام نورشامل 104 صفحهpdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود…

پاورپوینت کامل تنش های محیطی( تنش سرمازدگی)-۹۵ اسلاید.

پاورپوینت کامل تنش های محیطی( تنش سرمازدگی)-۹۵ اسلاید. رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تنش محیطی تنش سرمازدگی پاورپوینت

بررسی کاربرد ریاضی در اقتصاد

اقتصاد محض,بررسی ریاضی در اقتصاد,تحقیق ریاضی در اقتصاد,رياضيات در اقتصاد,كاربرد رياضيات در اقتصاد,كاربرد رياضی در اقتصاد,مقاله ریاضی در اقتصاد,نقش ریاضی در اقتصاد دانلود فایل بررسی کاربرد ریاضی در اقتصاد دانلود فایل چكيده: كاربرد رياضيات در رشته اقتصاد نسبت به ساير…

پاورپوینت طرح کارآفرینی شركت كامپيوترى (طراحى سايت و برنامه نويسى)

پاورپوینت طرح شركت كامپيوترى,پاورپوینت طرح شرکت برنامه نويسى,پاورپوینت طرح شرکت طراحى سايت,توجیه اقتصادی شرک,دانلود پاورپوینت کارآفرینی,دانلود طرح شرکت کامپیوتری,طرح تاسیس شرکت کامپیوتری,طرح توجیهی شرکت کامپیوتری,طرح کارآفرینی شرکت کامپیوتری دانلود فایل پاورپوینت طرح کارآفرینی شركت كامپيوترى (طراحى سايت و برنامه نويسى)…

لكنت زبان در كودكان و درمان آن

اختلال گفتاری,انواع درمان لکنت زبان,تحقیق درمان اختلال گفتاری,تحقیق لکنت در کودکان,دانلود تحقیق لکنت زبان,درمان لکنت زبان کودکان,علت لکنت زبان,لکنت زبان,لکنت کودکان,مقاله اختلالات گفتاری کودکان,مقاله بررسی لکنت,مقاله درمان اختلال گفتاری دانلود فایل لكنت زبان در كودكان و درمان آن دانلود فایل…

نقشه همدمای استان خوزستان

خطوط هدمان,دانلود خطوط همدما,دانلود شیپ فایل خطوط همدما,شیپ فایل خطوط همدمای خوزستان,شیپ فایل همدما,نقشه همدما,نقشه همدمای استان خوزستان,هواشناسی دانلود فایل نقشه همدمای استان خوزستان دانلود فایل خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در…

مقاله پایدار سازی سطوح شیب دار با روش soil nailing

soil nailing,پایدارسازی سطح شیب,تحقیق پایداری سطح شیبدار,تحلیل پایداری سطوح شیبدار,تحلیل روش soil nailing,دانلود مقاله پیرامون سطوح شیبدار,روش soil nailing در پایداری,مقاله soil nailing,مقاله پایدار سازی سطوح شیب دار دانلود فایل مقاله پایدار سازی سطوح شیب دار با روش soil nailing…

گزارش کارآموزی کامپیوتر، شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا

دانلود کارآموز,دانلود کارآموزی کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی SQL,کارآموزی برنامه نویسی,کارآموزی در شرکت الکترونیکی,گزارش کارآموزی visual studio,گزارش کارآموزی رشته IT,گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی شرکت رسا الکترونیک دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر، شرکت رهیافت سامانه های الکترونیکی رسا دانلود فایل بخشی از…

شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران

GIS,landslide,استان مازندران,دانلود نقشه زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی زمین لغزش ها,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش ها دانلود فایل شیپ…

پروژه ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی دوره ابتدایی

ارتقا شغلی آموزگاری دبستان,ارتقاء رتبه شغلی فرهنگیان,پروژه ارتقا شغلی ابتدایی,پروژه ارتقا شغلی معلم ابتدایی,پروژه ارتقاء شغلی دوره ابتدایی,تحقیق ارتقا شغلی معلمان,تحقیق ارتقاء شغلی عالی ابتدایی,تحقیق ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی,دانلود پروژه دانلود فایل پروژه ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی دوره…

دانلود مجموعه فرآیند تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

دانلود مجموعه فرآیند تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی رفتن به سایت اصلی در این مجموعه فرآیند تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در 5 مرجله به صورت کامل شرح داده است1-به صورت فرم…

شیپ فایل کاربری اراضی استان اصفهان

اراضی استان اصفهان,استان اصفهان,دانلود شیپ فابل,دانلود نقشه کاربری اراضی استان ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی دانلود فایل شیپ فایل کاربری اراضی استان اصفهان دانلود فایل توضیحات:برای تهیه ی نقشه «کاربری اراضی» منطقه…

تحقیق تدوین برنامه استراتژیک بانک کار آفرین

استراتژی مدیریتی بانک,بررسی استراتژی بانک کارآفرین,پروژه تدوین استراتژی SWOT,تحقیق استر,تحقیق استراتژی بانک کارآفرین,تحقیق بررسی استراتژی مدیریتی,تدوین استراتژی بانک,تدوین استراتژی مدل SWOT,تدوین برنامه استراتژیک,طراحی برنامه استراتژیک بانک دانلود فایل تحقیق تدوین برنامه استراتژیک بانک کار آفرین دانلود فایل مقدمه:در هر سازمان…

راهنمای عیب یابی پشت امپر 206 ، 207

راهنمای عیب یابی پشت امپر 206 ، 207 رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: راهنمای عیب یابی پشت امپر 206 207

مجموعه سمپل اتوكد ترسيم تانكر و مخزن

اتوكد,تانكر,ترسيم,سمپل,مجموعه,مخزن دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم تانكر و مخزن دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم تانكر و مخزن   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم تانكر مخزن

پاورپوینت آموزش نرم افزار Publisher

آموزش Publisher,آموزش برنامه Publisher,آموزش کامل Publisher,بررسی کامل Publisher,پاورپوینت Publisher,پاورپوینت آشنایی با Publisher,پاورپوینت بررسی Publisher,پاورپوینت برنامه Publisher,پاورپوینت نرم افزار Publisher دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار Publisher دانلود فایل بخشی از متن:حتما همه شماها با این منو در ابزارها و نرم…

پاورپوینت انواع جعبه ماهیچه جهت توليد

انواع جعبه ماهیچه,پاورپوینت ریخته گری,پاورپوینت متالوژی,جعبه سرد Cold box,جعبه ماهیچه,دانلود پاورپوینت,قطعه آزاد,ماسه در ریخته گری,ماهیچه,ویژگیهای ماسه در ریخته گری دانلود فایل پاورپوینت انواع جعبه ماهیچه جهت توليد دانلود فایل بخشی از متن:یکی از روش های تولید ماهیچه فرآیند جعبه سرد…

تحقیق پیرامون حجاب

تحقیق پیرامون حجاب رفتن به سایت اصلی چـكيده:حجاب به معناى پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم از احكام ضرورى دين اسلام است. در اديان الهى ديگر از جمله آئين زرتشت، يهود و مسيحيت نيز اين حكم با تفاوتهايى وجود دارد.…

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت عطر بیک

پروژه حسابداری بیک,پروژه کارآموزی حسابداری عطر بیک,دانلود کارآموزی حسابداری,دانلود کارآموزی عطر بیک,کارآموزی حسابداری شرکت بیک,کارآموزی حسابداری عطر بیک,کارآموزی شرکت عطر بیک,کارآموزی عطر بیک حسابداری,کارآموزی کارخانه عطر بیک دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری شرکت عطر بیک دانلود فایل بخشی از متن:هدف…

جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی)رشته کشاورزی رفتن به سایت اصلی جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی)رشته کشاورزی  توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی   فصل اول…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *