اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه پست فشار قوی تاكستان

اصول طراحي پستهاي فشار قوي,اصول طراحی پست فشار قوی,پروژه طراحی پست فشارهای قوی,دانلود پروژه پست فشار قوی,طراحي پست فشار قوی تاكستان,طراحی بهینه پست فشار قوی تاکستان,معیار طراحی بهینه پست فشار قوی,معیار طراحی پستهای فشار قوی
دانلود فایل اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه پست فشار قوی تاكستان

دانلود فایل

بخشی از مقدمه:نيروي برق در چهارم سپتامبر 1882 براي اولين بار در خيابان پرل 1 در شهر نيويورك براي مصرف روشنايي استفاده شد. چند ژنراتور DC با توان مجموع 30 كيلووات و ولتاژ 110 ولت بكار گرفته شده بودن تا بتوانند نياز مصرفي 59 مصرف كننده را در مساحتي در حدود يك كيلومتر مربع برآورده سازند.با گسترش سيستمهاي DC سه سيمه با ولتاژ 220 ولت و افزايش بار و طول خطوط مشكلاتي از قبيل تلفات و افت ولتاژ پيش آمد كه منجر به ساخت ترانسفورماتور توسط ويليام استنلي2 در مقياس تجاري در سال 1885 گرديد. با ساخت ترانسفورماتور قابليت انتقال انرژي با ولتاژ بالا و تلفات كم به وجود آمد و سيستمهاي AC جايگزين سيستمهاي DC شدند. اولين خط AC تكفاز در سال 1889 در ارگن3 با ولتاژ كيلو ولت و طول 21كيلومتر مابين ارگن و پورتلند4 كشيده شد.[12]صنعت برق ايران نيز از سال 1283 شمسي با برهره برداري از يك ژنراتور 400 كيلووات كه توسط حاج امين الضرب نصب و راه اندازي گرديد، آغاز شد.[1] مسير اولين شبكه در تهران از خيابانهاي لاله زار، ارك، سعدي و ناصرخسرو مي گذشت. محل مولد در خيابان چراغ برق در كوچه امين قرارداشت و بوسيله بخار با حركت نوساني كارمي كرد. ولتاژ مولد 400 ولت و فركانس آن 50 هرتز بود. شبكه آن در خيابانهاي  اصلي سه فاز با تيرهاي چوبي بلند و مقره هاي شترگلو و در كوچه هاي فرعي از يك فاز و نول تشكيل شده بود. فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه۱-۱-مقدمه۲-۱-تعاریف و اصطلاحات فصل دوم: اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه۱-۲-اصول طراحی پستهای فشار قوی ۲-۲-انواع طراحیها ۳-۲-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست ۱-۳-۲-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری ۲-۳-۲-ارتباط بهینگی و موقعیت پست ۳-۳-۲-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی ۴-۳-۲-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست ۵-۳-۲-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی ۶-۳-۲-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری ۷-۳-۲-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه ۸-۳-۲-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری۹-۳-۲-ارتباط بهینگی و ایمنی ۱۰-۳-۲-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست فصل سوم: انواع پستها۱-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ ۲-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند ۳-۳-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب ۱-۳-۳- انواع پستهای باز ۲-۳-۳-انواع پستهای بسته ۳-۳-۳-پستهای ترکیبی ۴-۳-۳-پستهای سیار ۴-۳-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی  ۱-۴-۳-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی ۱-۱-۴-۳-شینه ساده ۲-۱-۴-۳-شینه اصلی و فرعی ۳-۱-۴-۳-شینه دوبل ۴-۱-۴-۳-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی ۵-۱-۴-۳-شینه دوبل دوکلیدی۶-۱-۴-۳-شینه یک ونیم کلیدی ۷-۱-۴-۳-شینه حلقوی ۲-۴-۳- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[۹] ۳-۴-۳-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های ۲۳۰و۴۰۰کیلوولت ایران ۴-۴-۳-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها فصل چهارم: انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات۱-۴-انتخاب محل پست ۲-۴-جانمایی تجهیزات پست ۱-۲-۴-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات ۲-۲-۴-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات ۳-۲-۴-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی فصل پنجم: انتخاب تجهیزات پست۱-۵-انتخاب ترانسفورماتور قدرت ۲-۱-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت ۱-۲-۱-۵-نوع ترانسفورماتورقدرت۲-۲-۱-۵-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور ۳-۲-۱-۵-تلفات ترانسفورماتور ۴-۲-۱-۵-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور ۵-۲-۱-۵-ولتاژ نامی سیم پیچ ۶-۲-۱-۵-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری ۷-۲-۱-۵-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر ۸-۲-۱-۵-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی ۹-۲-۱-۵-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها ۱۰-۲-۱-۵-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال ۱۱-۲-۱-۵-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ ۱۲-۲-۱-۵-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه ۱۳-۲-۱-۵-میزان مجاز صدا ۱۴-۲-۱-۵-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم ۱۵-۲-۱-۵-اضافه بار در ترانسفورماتور ۱6-۲-۱-۵- استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعبف۲-۵-انتخاب ترانسفورماتور جریان ۱-۲-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان۲-۲-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان ۱-۲-۲-۵-نوع ترانسفورماتورجریان ۲-۲-۲-۵-حداکثر ولتاژ سیستم   ۳-۲-۲-۵-سطوح عایقی ۴-۲-۲-۵-فاصله خزشی مقره ۵-۲-۲-۵-جریان نامی اولیه ۶-۲-۲-۵-جریان نامی ثانویه ۷-۲-۲-۵-نسبت تبدیل ۸-۲-۲-۵-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت ۹-۲-۲-۵-جریان نامی دایمی حرارتی ۱۰-۲-۲-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت ۱۱-۲-۲-۵-ظرفیت نامی خروجی ۱۲-۲-۲-۵-کلاس دقت ۳-۵-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ ۱-۳-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ ۲-۳-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ ۱-۲-۳-۵-نوع ترانسفورماتورولتاژ ۲-۲-۳-۵-حداکثر ولتاژ سیستم  ۳-۲-۳-۵-سطوح عایقی ۴-۲-۳-۵-فاصله خزشی مقره ۵-۲-۳-۵-ولتاژ نامی ثانویه ۶-۲-۳-۵-ضریب ولتاژ نامی [۹] ۷-۲-۳-۵-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی ۸-۲-۳-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت ۹-۲-۳-۵-ظرفیت خروجی ۱۰-۲-۳-۵-کلاس دقت[۲۲] ۴-۵-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- کمکی ۱-۴-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-کمکی[۱۴] ۲-۴-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی ۱-۲-۴-۵-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی۲-۲-۴-۵-سیستم خنک کننده۳-۲-۴-۵-ظرفیت نامی۴-۲-۴-۵-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها۵-۲-۴-۵-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها۶-۲-۴-۵-امپدانس ولتاژ[۹]۷-۲-۴-۵-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه۸-۲-۴-۵-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت۹-۲-۴-۵-افزایش دمای مجاز۱۰-۲-۴-۵-تپ چنجر۱۱-۲-۴-۵-فاصله خزشی بوشینگها۱۲-۲-۴-۵-سطح صدا۱۳-۲-۴-۵-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه۵-۵-انتخاب کلید قدرت۱-۵-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت۲-۵-۵-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت۱-۲-۵-۵-نوع کلید۲-۲-۵-۵-نوع مکانیسم قطع و وصل۳-۲-۵-۵-ولتاژ نامی۴-۲-۵-۵-سطوح عایقی نامی۵-۲-۵-۵-جریان نامی۶-۲-۵-۵-جریان نامی قطع اتصال کوتاه۷-۲-۵-۵-جریان نامی قطع شارژ خط۸-۲-۵-۵-جریان نامی قطع بار اندوکتیو۹-۲-۵-۵-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم۱۰-۲-۵-۵-جریان نامی اتصال کوتاه وصل۱۱-۲-۵-۵-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه۱۲-۲-۵-۵-زمان قطع نامی۶-۵-سکسیونر و تیغه زمین۱-۶-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر۲-۶-۵-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر۱-۲-۶-۵-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین۲-۲-۶-۵-نوع مکانیسم عملکرد۳-۲-۶-۵-ولتاژ نامی۴-۲-۶-۵-سطوح عایقی نامی۵-۲-۶-۵-جریان نامی (فقط برای سکسیونر)۶-۲-۶-۵-جریان نامی اتصال کوتاه۷-۲-۶-۵-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین)۸-۲-۶-۵-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه۹-۲-۶-۵-نیروی مکانیکی نامی ترمینالهافصل ششم: سیستمهای حفاظتی پست۱-۶-سیستم زمین۱-۱-۶-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین۲-۱-۶-آزمونهای زمین پست۳-۱-۶-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین۴-۱-۶-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین۱-۴-۱-۶-انتخاب هادی زمین و میله های زمین۲-۴-۱-۶-اتصال تجهیزات به زمین ۳-۴-۱-۶-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین۴-۴-۱-۶-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک۵-۴-۱-۶-تداخل با کبلهای مخابراتی و کنترل۶-۴-۱-۶-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف۵-۱-۶-نصب سیستم زمین۶-۱-۶-روش قدم به قدم طراحی۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه۱-۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه۱-۱-۲-۶-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه۲-۱-۲-۶-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی[۹]۳-۱-۲-۶-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست۴-۱-۲-۶-امپدانس موجی۵-۱-۲-۶-محاسبه جریان بحرانی  وفاصله جذب بحرانی S۶-۱-۲-۶-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی۷-۱-۲-۶-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاطدو هادی حفاظتی فرود می آیند۸-۱-۲-۶- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر۲-۲-۶-برقگیر و محل نصب آن۱-۲-۲-۶-انواع برقگیر[۱۸]۲-۲-۲-۶-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم۳-۲-۲-۶-محل نصب برقگیر ۳-۶-سیستم حفاظتی و رله گذاری ۱-۳-۶-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی ۲-۳-۶-سیستمهای حفاظتی معمول[۹] ۳-۳-۶-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری ۱-۳-۳-۶-حفاظت خطوط انتقال ۲-۳-۳-۶-حفاظت شینه ۳-۳-۳-۶-حفاظت ترانسفورماتور فصل هفتم: نمونه طراحی۱-۷-مشخصات مفروض برای پست ۲-۷-انتخاب تجهیزات ۳-۷-طراحی سیستمهای  ۴-۷-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات فصل هشتم: بهره برداری۱-۸-مشخصات فنی پست مذکور۲-۸-طریقه بهره برداری ۳-۸-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع ۴-۸-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست ۵-۸-قواعد اساسی ایمنی پیوستهاپیوست ۱:سیستم آلارمهای حفاظتی پیوست ۲: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و …

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
اصول طراحي پستهاي فشار قوي طراحي پست فشار قوی تاكستان پروژه طراحی پست فشارهای قوی دانلود پروژه پست فشار قوی اصول طراحی پست فشار قوی معیار طراحی پستهای فشار قوی معیار طراحی بهینه پست فشار قوی طراحی بهینه پست فشار قوی تاکستان

پاورپوینت جامع مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

DPA,ارزیابی کیفیت,الگوبرداری,بنچم,پاورپوینت ERP,پاورپوینت FMEA,پاورپوینت TQM,پاورپوینت مدیریت,پاورپوینت مدیریت کیفیت,دایره کیفیت,سازماندهی کیفیت,شورای کیفیت,کایزن,مدیریت جامع کیفیت,مدیریت کیفیت,مدیریت کیفیت جامع,هزینه کیفیت دانلود فایل پاورپوینت جامع مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت جامع " مدیریت کیفیت فراگیر" به حجم 205 اسلاید که برای نخستین…

كلكسيون كامل از اسكناس هاي كشورهاي خارجي

اسكناس كشورها,اسکناس كليه كشورهاي خارجي,انواع اسكناس,پزو,تصویر اسکناس خارجی,دلار,دينار,روپيه,فرانك,كلكسيون اسكناس,كلكسيون انواع پول,كلكسيون تصویر اسکناس,کلکسیون انواع اسکناس,واحد پول کشورهای خارجی دانلود فایل كلكسيون كامل از اسكناس هاي كشورهاي خارجي دانلود فایل توضیحات:كلكسيون كامل از اسكناس هاي كشورهاي خارجي، اين فايل شامل 116…

بررسي رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

اخلاق اداری,اخلاق سازمانی,اخلاق كاری,بررسی اخلاق اداری و سازمانی,پایان نامه اخلاق کارمندی,پایان نامه رفتار اخلاقی کارکنان,دانلود پایان نامه مدیریت,مدیریت اخلاق دانلود فایل بررسي رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری دانلود فایل چكيده:هدف اصلی در این پژوهش بررسي…

سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت

ارزیابی در مدیریت عملکرد,ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد مدیریت,ارزیابی مدیریتی,تحقیق رشته مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سیستم ارزیابی,عملکرد مدیریت,مدیریت عملکرد,مقاله مدیریت دانلود فایل سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت دانلود فایل سیستم ارزیابی عملکرد مدیریتارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکردمناسب جهت استفاده مدیران و دانشجویان…

مدیریت شاد

ارتباط شادی و راندمان پرسنل,اساس مدیریت شاد,بررسی شادی در کارکنان,تاثیر شادی در سازمان,تاثیر مدیران در شادی سازمان,تاثیر مدیریت در شادی,دانلود مقاله مدیریت,رابطه شادی و کارآیی,شادی سازمانی,مدیریت شاد دانلود فایل مدیریت شاد دانلود فایل مقدمهانسان به طور فطری از غم گریزان…

کتاب مکانیک سیالات

کتاب مکانیک سیالات رفتن به سایت اصلی کتاب مکانیک سیالات کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها اهداف درس: - آشنائی با معادلات حاکم…

پروژه آمار وزن دانش آموزان

پروژه آمار وزن دانش آموزان رفتن به سایت اصلی وزن دانش آموزان جديدفهرست:عنواننمودار مستطیلینمودار میله اینمودار چند بر فراوانینمودار دایره اینمودار جعبه ایشاخص های مرکزیمشخص کرد ن مد و میانهمحاسبه ی واریانسمیانگین جدولیمیانگینضریب تغییرات   پرداخت و دریافت فایل برچسب…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه (واقع در استان یزد)

استان یزد,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه (واقع در استان…

پایان نامه مجموعه توريستي تفريحي درياچه گهر

پایان نا,پایان نامه معماری توریستی,پایان نامه معماری مجتمع تفریحی,پایان نامه معماری منطقه دریاچه گهر,پروژه طراحی مجتمع گردشگری گهر,پروژه معماری مجتمع توریستی,پروژه معماری مجتمع گردشگری,مجتمع تفریحی دریاچه گهر,مجتمع توریستی گهر,معماری گردشگری دانلود فایل پایان نامه مجموعه توريستي تفريحي درياچه گهر دانلود…

گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری

پروژ,پروژه کارآموزی شبکه کامپیوتر,پروژه کارآموزی کامپیوتر,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی شرکت کامپیوتری,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی پیشگامان شبکه فاوا,کارآموزی دوربین مدار بسته,گزارش کارآموزی شبکه کامپیوتری,گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود فایل گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری دانلود فایل چکیده:در این گزارش با برخی از مفاهیم…

پاورپوینت معماری کاروانسرای گوشه

بررسی معماری کاروانسرا,پارپوینت معماری بنا کاروانسرا,پاورپوینت بررسی معماری کاروانسرا,پاورپوینت تحلیل بنا کاروانسرا,پروژه کاروانسرای گوشه,پروژه معماری کاروانسرا,تحلیل معماری کاروانسرا گوشه,دانلود پاورپوینت معماری دانلود فایل پاورپوینت معماری کاروانسرای گوشه دانلود فایل بخشی از متن:کاروانسرای گوشه در داخل روستای گوشه به فاصله 50…

مقاله مطالعه تجربی در زمینه تنش های گرمایی در یک درز پیوندی

bonded joint,thermal stresses,بررسی تنش حرارتی,پاورپوینت تحلیل تنش درز پیوندی,پاورپوینت تنش حرارتی,تحلیل تنش درز پیوندی,تحلیل حرارتی درز پیوندی,تنش حرارتی درز پیوندی,دانلود پاورپوینت دانلود فایل مقاله مطالعه تجربی در زمینه تنش های گرمایی در یک درز پیوندی دانلود فایل چکیده:این مقاله نسبت…

گزارش کارآموزی حسابداری، اداره کل منابع طبیعی

پروژه کارآموزی امور م,دانلود کارآموزی رشته حسابداری,دانلود کارورزی رشته حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری,کارآموزی امورمالی,کارآموزی امورمالی منابع طبیعی,کارآموزی منابع طبیعی,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی منابع طبیعی دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری، اداره کل منابع طبیعی دانلود فایل کلیات:افراد هر جامعه به…

پاورپوینت تاثیر EVOH بر مورفولوژی، خواص مکانیکی و سدی آلیاژ سه تایی PA6/POE-g-MAH/EV

آلیاژ پلیمری آمیدی,پاورپوینت آلیاژ پلیمری,پاورپوینت رشته پلیمر,خواص آلیاژ پلی آمیدی,خواص آلیاژهای پلیمری,خواص سدی آلیاژهای پلیمری,خواص سدی پلیمر,خواص مکانیکی آلیاژهای پلیمری,خواص مکانیکی پلیمر,مقاله آلیاژهای پلیمری,مورفولوژی پلیمر دانلود فایل پاورپوینت تاثیر EVOH بر مورفولوژی، خواص مکانیکی و سدی آلیاژ سه تایی PA6/POE-g-MAH/EV…

بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر

بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر,پایان نامه پیرامون حقوق بشر,پایان نامه حقوق قضایی,پروژه حقوق بشر,تحقیق حقوق بشر,تحقیق در مورد حقوق بشر,دانلود تحقیق حقوق بشر,دومينيك مك‌گلدريك,مقاله اصل عدم مداخله حقوق بشر دانلود فایل بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر دانلود فایل…

تحقیق پیرامون انسان پس از مرگ و رسیدن به بهشت یا جهنم

انسان پس از مرگ,تحقیق برزخ,تحقیق بهشت,تحقیق پیرامون مرگ,تحقیق دوزخ,تحقیق زندگی پس از مرگ,تحقیق صراط,تحقیق کوثر و شفاعت,دانلود تحقیق پیرامون بهشت,دانلود تحقیق پیرامون جهنم,مرگ و رفتن به بهشت یا جهنم دانلود فایل تحقیق پیرامون انسان پس از مرگ و رسیدن به…

شیپ فایل حوضه آبریز اصلی دریاچه قره قوم

دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز اصلی قره قوم,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه های…

حقوق کار پیام نور - عزت اله عراقی - pdf

حقوق کار پیام نور - عزت اله عراقی - pdf رفتن به سایت اصلی حقوق کارتالیف عزت اله عراقی  منبع رشته حقوق پیام نور شامل 320 صفحه با فرمت pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود کتاب حقوق کار عزت…

پروژه درباره آجر

پروژه درباره آجر رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پروژه درباره آجر

پاورپوینت فرآیندهای ریخته گری تحت فشار با عیوب کمتر

پاورپوینت ریخته گری,پاورپوینت متالوژی,تحقیق متالورژی,دانلود پاورپوینت,ریخته گری تحت خلا,ریخته گری تحت فشار,ریخته گری در خلا,ریخته گری فشاری,عیوب ریخته گری,کاهش عیوب ریخته گری دانلود فایل پاورپوینت فرآیندهای ریخته گری تحت فشار با عیوب کمتر دانلود فایل بخشی از متن:برای این منظوراز…

برنامه ماشین حساب VBA در Excel

برنامه ماشین حساب VBA در Excel رفتن به سایت اصلی برنامه ماشین حساب VBA در Excel با نمایش آخرین عملیات   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پروژه ی Excel VBA برنامه نویسی Excel

نقشه بخش های شهرستان شوش

بخش های شهرستان شوش,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان شوش,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان شوش,لایه جی آی اس بخشهای شوش,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های شوش,نقشه ی جی آی اس بخش های شوش دانلود فایل نقشه…

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی

استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی,اعتماد مشتری به عنوان متغيري مداخله گر,تاثیر وفاداری مشتری در خدمات اینترنتی,شناسایی بازاریابی رابطه مند با قصد مشتریان,شناسایی رابطه تصویر شرکت به وفاداری مشتری,عوامل استفاده از خ,مقاله وفاداری مشتری دانلود فایل شناسایی رابطه تصویر شرکت…

بانک اطلاعاتی خریداران و وارد کنندگان زعفران در کشور اسپانیا

اطلاعات تماس خریداران زعفران در کشور اسپانیا,اطلاعات تماس وارد کنندگان زعفران در کشور اسپانیا,اطلاعات خرید,بانک اطلاعاتی خریداران زعفران در کشور اسپانیا,بانک اطلاعاتی وارد کنندگان زعفران در کشور اسپانیا,دانلود بانک اطلاعاتی خریداران خارجی زعفران دانلود فایل بانک اطلاعاتی خریداران و وارد…

سنسورهاي فشار

آشنایی با سنسورهای فشار,انواع سنسور,انواه سنسور فشار,بررسی سنسورهای فشار,تحقیق در مورد سنسورها,تحقیق رشته برق,تحقیق سنسورها,دانلود تحقیق,دانلود سنسورها,دانلود سنسورهاي فشار,سنسورهاي فشار,فشار دانلود فایل سنسورهاي فشار دانلود فایل مقدمه:حسگر یك وسیله الكتریكی است كه تغییرات فیزیكی یا شیمیایی را اندازه گیری می…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *