برخی از مشکلاتی که باعث می گردد مدیران و کارشناسان آموزش نتوانند برنامه های ارزشیابی و اثربخشی را به خوبی انجام دهند عبارتند از:

- عدم دانش کافی در مورد چگونگی اجرای مدلهای مناسب ارزشیابی

- پیچیدگی برخی مدلهای ارزشیابی

- توجه به ارزشیابی بعنوان فعالیتی بعد از اجرای برنامه آموزشی

- حمایت کم و محدود مدیران کلیدی( حمایت های مادی - معنوی)

- ناتوانی در تنظیم اطلاعات مفید حاصل از نتایج آموزش و ارائه آن به مدیران ارشد

- عدم دسترسی به استاندار مناسب آموزشی

- تصورات باطل از ارزشیابی

- تنوع کم معیارهای سنجش ارزشیابی(معیارهاو نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه آموزشی)

- ملموس نبودن نتایج آموزشی

- عدم مسئولیت پذیری فراگیران در شکست یادگیری( فرافکنی)

- عدم توجه به انگیزه های فردی و سازمانی در سنجش و ارزشیابی

 

نویسنده: دکتر آذر صائمیان ( مدیر آموزش انجمن مدیریت ایران و مدرس رسمی شرکت TUV Rainlandآلمان)