کتاب مجموعه حسابداري حسابرسی( رشته حسابداری)

کتاب مجموعه حسابداري حسابرسی( رشته حسابداری)

رفتن به سایت اصلی

 کتاب مجموعه حسابداري حسابرسی( رشته حسابداری)

توضیحات
محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی
آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95

سعی شده مطالب این کتاب به گونه اي طرح
ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست
زنی نیز دست پیدا کند.

فصل اول:حرفه حسابرسی 
 
تعریف حسابرسی 
یکی از انواع حسابرسی که در این مجموعه بیشتر راجع
به آن بحث مـیشـود، حسابرسـی صـورتهـاي مـالی واحـدهاي
تجاري میباشد. حسابرسی صورتهاي مالی عبارت است از بازرسی
جستجوگرانه مدارك حسابداري و سـایر شـواهد زیـر
بناي صورتهاي مالی
رسیدگی حسابرسان مستقل
مبناي گزارش حسابرسی را فراهم میآورد. حسابرسان هرگز بدون
اجراي رسیدگی نسبت به مطلوبیت ارائه صـورتهـاي
مالی اظهار نظر نمیکنند. شواهد گردآوري شده توسط حسابرس در
طول رسیدگی نیز اثبات خواهد کرد که دارایـیهـاي
مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارند، شرکت مالک این
داراییهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول عمومی پذیرفته شـده
حسابداري انجام شده است یا خیر. حسابرسان همچنین شواهدي
جمعآوري میکنند که نشان دهـد تمـام بـدهیهـا در
ترازنامه منعکس شدهاند، فروشهاي منعکس در صورت سود و زیان
واقعاً اتفاق افتادهاند و کالاهاي فروش رفته عملاً براي
مشتریان ارسال شدهاند و بهاي تمام شده و هزینههاي ثبت شده
در دفاتر، مربـوط بـه دورهي جـاري مـیباشـند و تمـام
هزینه هاي تحقق یافته به حساب گرفته شده اند. 

اعتبار ده به
صورتهاي مالی 

اعتبار دادن به صورتهاي مالی به معنایی ایجاد اطمینان از
مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکاي آن تهاس . اعتباردهی شامل دو
مرحله است : مرحلهي اول شامل اجراي رسیدگی (یا حسابرسی)
توسط حسابرس است و مرحله دوم شامل ارائه گـزارش
حسابرسی است که بر اساس رسیدگیهاي انجام شده در مرحله اول
صورت میگیرد. 
وظیفهي حسابرس مستقل در ارائه گزارش نسبت به صورتهاي مالی،
اعتبار بخشیدن به آنهاسـت، بـدین وسـیله افـراد
خارج از شرکت مانند سهامداران ، اعتبار دهندگان، دولت و
سایر اشخاص ثالث میتوانند به صورتهاي مالی اتکا کنند. 
به دلیل احتمال اشتباهات تصادفی، تخطی از اصول حسابداري،
تعصب ناآگاهانه و تحریف عمومی توسط مـدیریت واحـد
تجاري، صورتهاي مالی سالانه حسابرسی نشده بسیار کمتر از
صورتهایی قابل اتکاست کـه توسـط حسـابرس مسـتقل
رسیدگی شده اند.

نکات کلیدی 

1 . اعتبار دادن به صورت يها یمال يبه معنا میا یجاد اط
ینان از مطلوب یت ارائه و قابل يت اتکا . آنهاست 
2. هدف از انجام حسابرسی صورت يها یمال ، تعیین مطابقـت
نحـوه تهیـه صـورت يهـا یمـال یبـا اصـول پذ رفتـه شـده
يحسابدار . است 
3. حسابرسی یعمل یات عبارت است از بررسی قسمت يها یخاص از
سازمان به منظور سنجش نحوهي آنعمل ها 
4. مهمترین استاندارد عمومی میحسابرس ی، استقلال باشد. 

5. مفهوم استقلال، مطلق ن هی یست و چ حسابرسی مدعینم یتواند
باشد که نسبت به صاحب کـار خـود اسـتقلال کامـل
دارد. 
6. عدم ارائه کاربرگها به صاحب یکار ، تخط هییاز آ يان
رفتار حرف زینممحسوب یشود را کاربرگها امـوال حسابرسـان
مستقل هستند.

 

سؤالات طبقه بندي شده فصل اول 
 
 -1 طبق استانداردهاي متداول حسابرسی، حسابرس در تصم
يریگمی نسبت به درج یا عدم درج اشکالاتی که
یدر ضمن رس یدگ يها يو دیکشف م ،گرد یناگز ر از سنجش اهمیت
موارد اشکال میباشد در سنجش اهمیت
زیکدام بیک از عوامل یر یش از سا یر موارد تأث رگذار خواهد
بود؟ 
الف) اهداف موردنظر مراجع تصم گی یم رنده در انتخاب حسابرس 

یب) ر یسک ذات مرتبط با سرفصلی از صورت يها یمال یدگیمورد
رس که مورد اشکال کشف شده توسط حسابرس به
آن سرفصل مربوط میشود. 
ج) ضرائب وحد نصابهایی که توسط انجمن يها ياحرفه تع تیی ین
و در اخ ار حسابرسان قرار م یگی رد. 
د) قضاوت حرفهيا حسابرس در مورد میزان تأثیر یناش از مطلع
شدن استفاده کنندگان از صورت يها یمال در مـورد
اشکال مشاهده شده بر تصم ای یمات شان 
 -2 حقالزحمه حسابرسان مستقل به کدام روش تع میی ین
شود؟ 
يالف) درصد از فروش 
يب) درصد از سود خالص 
ج) مبلغ مقطوع ی يا درصد از سود خالص، هر کدام که بیشتر
باشد. 
د) مبلغ مقطوع و یا مبلغ براساس ساعات کار طبق تعرفه مشخص
نرخ ساعت کار 
 -3 یآغاز و پا ان « یفرآ يزیرند برنامه یحسابرس » یبه
ترت ب، کدام است؟ 
الف) قبول صاحب کار – یپا ان کار حسابرسی 

ب) امضاء موافقت ینامه حسابرس – امضاء گزارش حسابرس 

ج) بازدید از محل کار صاحب کار – ارائه گزارش حسابرسی 

ید) تصم م به قبول صاح جدب یکار د – یامضاء و تحو ل گزارش
حسابرسی حسابرسی « 31 »
 
 -4 در استانداردهاي یحسابرس ی، از عبارات ینظ ر : «
يزیربرنامه یکاف » ، « یشناخت کاف » و «شـواهد کـافی»
استفاده شده است تصم يریگمی در مورد « تیکفا » مستلزم
………………. است. 
یالف) بررس و مشاهده یب) صلاح ت و دانش 

ج) مشاوره با صاحبنظران د) قضاوت حرفهيا حسابرس 

 -5 یمع ار مورد استفاده در حسابرسی صورت يها یمال ،
کدام است؟ 
الف) عرف ب) قانون موضوعه 
ج) اصول پذیرفته شدن حسابداري ید) اصول پذ رفته شده حسابرسی

 

پاسخ
سؤالات طبقه بندي شده فصل اول 
 
 -1 گز ينه د)؛ طبق تعر یف اه یت مبن یبر تحت تأث ر
قراردادن تصمیمات استفاده کنندگان 
 -2 گز ينه د)؛ حقالزحمه حسابرسان نبای ید وابسته به
نتا ج حاصل از عملیات باشد. 
 -3 یگز ينه هید)؛ فرآ يزیرند برنام یحسابرس یبا تصم م
به قبول صاح جدب یکار د شـروع و بـا امضـاء و تحویـل گـزارش
یحسابرس ییخاتمه م ابد. 
 -4 یگز ينه ) د 
 -5 یگز ينه ج)؛ معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت
يها یمال ، اص یول پذ رفته شده حسابداري . است 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود مجموعه حسابداري حسابرسی رشته حسابداری دانلود مجموعه حسابداري حسابرسی رشته حسابداری دانلود مجموعه حسابداري حسابرسی رشته حسابداری تعریف حسابرسی کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی

آموزش پرورش مرغ گوشتی,پروژه کارآفرینی مرغ گوشتی,توجیه اقتصادی مرغداری,توجیه فنی مرغداری,دانلود طرح توجیهی,طرح پرورش مرغ گوشتی,طرح توجیهی پرورش مرغ,طرح توجیهی مرغ گوشتی,طرح سالن مرغداری,طرح کارآفرینی مرغ گوشتی دانلود فایل طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی دانلود فایل توضیحات:طرح توجیهی پرورش مرغ…

پلان معماري اتوكد طرح 22

dwg,اتوكد,پلان آماده اتوکد,پلان اجرایی اتوکد,پلان ساختمان,پلان معماري,دانلود پلان اتوکد,دانلود پلان ساختمان,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد,معماري,نقشه آماده اتوکد,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري اتوكد طرح 22 دانلود فایل توضیحات: پلان معماري اتوكد طرح 22 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار…

مقاوم سازی پل در راه سازی

مقاوم سازی پل در راه سازی رفتن به سایت اصلی با تعیین میزان ضعف و ناتوانی سازه نسبت به معیار مورد نظر و رساندن آن به معیار مقاومت تعیین شده مقاوم سازی یک پل در راه سازی   پرداخت و…

بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی اشتغال زنان از دیدگاه زنان شاغل

پایان نامه دیدگاه های اشتغال زنان,پایان نامه موانع اشتغال زنان,پروژه بررسی عوامل اشتغال زنان,دیدگاه زنان شاغل در مورد اشتغال,موانع اجتماعی اشتغال زنان,موانع اشتغال زنان در جامعه,موانع فرهنگی اشتغال زنان دانلود فایل بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی اشتغال زنان از دیدگاه…

طرح صنعتي پرواربندي گوساله به ظرفيت 50 رأس در هر دوره

پرواربندي گوساله,پرواربندی گوساله,پرورش گوساله,پروژه کارآفرینی پرورش گوساله,دانلود طرح توجیهی,طرح پروار گوساله,طرح توجیهی,طرح توجیهی پرواربندی,طرح صنعتي,طرح کارآفرینی گوساله,ظرفيت 50 رأس,کارآفرینی دانلود فایل طرح صنعتي پرواربندي گوساله به ظرفيت 50 رأس در هر دوره دانلود فایل توضیحات:به موجب اين طرح پس از…

طرح توجیهی باغداری و پرورش ميوه جات

امکان سنجی احداث باغ ميوه,توجیه اقتصادی باغ میوه,توجیه فنی باغ میوه,دانلود پروژه کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی باغداری,طرح توجیهی پرورش ميوه جات,طرح کارآفرینی باغ ميوه جات,طرح کسب و کار باغداری,کارآفرینی باغ ميوه جات دانلود فایل طرح توجیهی باغداری و پرورش ميوه…

رژیم غذایی 21 روزه برای لاغری و دفع سموم بدن

بهترین رژیم لاغری,دفع سموم بدن با مواد سالم,رژیم سلامتی,رژیم غذای سلامتی,رژیم غذایی 21 روزه دفع سموم,رژیم غذایی 21 روزه لاغری,رژیم لاغری گیاهی,رژیم لاغری و دفع سموم,روش لاغری در 21 روز,کتاب رژیم لاغری گیاهی دانلود فایل رژیم غذایی 21 روزه برای…

پایان نامه در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

پایان نامه در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن رفتن به سایت اصلی مقدمه :الحمد الله الكافي حسب الخلايق وحده و الحمد الله علي نعمه و استزيد من كرمه و اشهد ان لا اله الا…

لیزر و کاربردهای آن

اساس لیزر,پلاسما,تحقیق فتون های نوری,تحقیق فیزیک لیزر,دانلود تحقیق لیزر,دانلود کتاب لیزر,روش تولید لیزر,فوتون,فیزیک,کاربردهای لیزر,لیزر,لیزر چیست,نطریه لیزر,نور لیزر دانلود فایل لیزر و کاربردهای آن دانلود فایل توضیحات:لیزر یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در قرن بیستم می باشد. اساس نظریه لیزر توسط…

حل مسائل فصل سوم کتاب طراحی سیستم های صنعتی دکتربشیری (مکان یابی مرکز)

حل المسائل طراحی سیستم های صنعتی بشیری,حل المسائل مکان یابی مرکزی,حل مسائل فصل سوم بشیری,حل مسائل مهندسی صنایع,دانلود حل تمرین درس طراحی سیستم,دانلود حل تمرین طرحریزی,دانلود حل مسائل طراحی سیستم های صنعتی,دانلود حل مسائل کتاب دکتر بشیری دانلود فایل حل…

پروژه کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی

پروژه احداث باشگاه ورزشی,پروژه باشگاه ورزشی,توجیه فنی باشگاه ورزشی,دانلود طرح باشگاه ورزشی,طراح راه اندازی باشگاه ورزشی,طرح احداث باشگاه ورزشی,طرح توجیهی باشگاه ورزشی,کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی دانلود فایل پروژه کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی دانلود فایل مقدمه:امروزه ورزش یکی از اموری است…

تمرینات حل شده شبکه های عصبی مارتین هاگان به زبان فارسی

تمرینات حل شده شبکه های عصبی هاگان,حل المسائل طراحی شبکه های عصبی,حل المسائل فارسی شبکه های عصبی,حل المسائل فارسی مارتین هاگان,حل المسائل مارتین هاگان,حل تمرینات شبکه های عصبی,دانلود حل المسائل طراحی شبکه های,طراحی شبکه های عصبی,مارتین هاگان دانلود فایل تمرینات…

پلان اجرايي ساختمان 3 طبقه

پلان اتوکد ساختمان,پلان اتوکد ساختمان 2 طبقه,پلان اتوکد مسکونی,پلان اجرايي 3 طبقه,پلان مسكوني 2 طبقه,دانلود پلان آماده,دانلود پلان اجرایی ساختمان,دانلود پلان اجرایی معماری,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل پلان اجرايي ساختمان 3 طبقه دانلود فایل توضیحات:دانلود…

پروژه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر

بررسی خلاقیت دانش آموزان دختر,پایان نامه پرورش خلاقیت در کودکان,پایان نامه پیشرفت تحصیلی,پایان نامه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی,پایان نامه مراحل خلاقیت,پایان نامه نقش,پایان نامه هوش و خلاقیت,رابطه خلاقیت و پیشرفت دانلود فایل پروژه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در…

گزارش کارآموزی توليدات صنايع پلاستيكي (قالب سازي)

پروژه کارآموزی قالب سازي,دانلود کارآموزی قالب سازي,قالب سازي پلاستیک,قالب سازي صنایع پلاستیکی,کارآموزی صنایع تولید پلاستی,کارآموزی قالب سازي پلاستیک,گزارش کارآموزی صنايع پلاستيكي,گزارش کارآموزی قالب سازي,گزارش کاراموزی توليدات صنايع پلاستيكي دانلود فایل گزارش کارآموزی توليدات صنايع پلاستيكي (قالب سازي) دانلود فایل مقدمه:انگيزه…

حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل نهم

حل المسائ,حل المسائل سیستم فازی,حل تمرین سیستم های فازی تشنه لب,حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی,حل تمرین کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی تشنه لب,حل تمرین کنترل فازی تشنه لب,دانلود حل تمرین سیستم های فازی,دانلود حل تمرین…

گزارش سمینار پردازش تصویر، مورفولوژی (ریخت شناسی)

پردازش تصویر,پردازش تصویر ریخت شناسی,پردازش تصویر مورفولوژی,پردازش دیجیتال,پردازش دیجیتالی تصویر,پروژه پردازش تصویر,پروژه رشته کامپیوتر,دانلود پروژه,ریخت شناسی,سمینار پردازش تصویر,مورفولوژی دانلود فایل گزارش سمینار پردازش تصویر، مورفولوژی (ریخت شناسی) دانلود فایل چکیده:در این مقاله با مفهوم ریخت شناسی (حیوانات و گیاهان سروکار…

ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي

تحقیق در مورد ماهیت نظارت رهبری,تحقیق رشته حقوق,تحقیق رهبری در قانون اساسی,تحقیق ماهیت نظارت رهبری,دانلود تحقیق,رهبری و قانون اساسی,قانون اساسي,ماهيت نظارت رهبري,ماهيت نظارت رهبري از منظر قانون اساسي,ماهيت نظارت رهبري و قانون اساسی دانلود فایل ماهيت نظارت رهبري از منظر…

گزارش کار آزمایش افت انرژی

آزمایش افت انرژی,آزمایش افت فشار,آزمایشگاه هیدرولیک,آزمایشگاه هیدرولیک افت فشار,افت فشار در تبدیلات مختلف,اندازه گیری افت انرژی اتصالات,دانلود گزارشکار افت فشار,گزارش کار آز افت انرژی,گزارش کار آز افت فشار,گزارش کار آز هیدرولیک دانلود فایل گزارش کار آزمایش افت انرژی دانلود فایل…

پاورپوینت آموزش چهار فصل به کودکان

آموزش فصل بهار به کودکان,آموزش فصل پاییز به کودکان,آموزش فصل تابستان به کودکان,آموزش فصل زمستان به کودکان,آموزش فصول به دانش آموزان,پاورپوینت آموزش فصول به کودکان,روش آموزش فصول به کودکان دانلود فایل پاورپوینت آموزش چهار فصل به کودکان دانلود فایل بخشی…

آداب طب و پزشکی در اسلام و مختصری از تاریخ طب

پزشکی در اسلام,تاریخ طب,تاریخچه پزشکی اسلامی,دانلود کتاب,طب اسلامی,طب در اسلام,علامه سید جعفر مرتضی عاملی,کتاب آداب طب,کتاب رایگان کتاب,لطیف راشدی دانلود فایل آداب طب و پزشکی در اسلام و مختصری از تاریخ طب دانلود فایل کتاب آداب طب و پزشکی در…

طرح توجيهي توليد لوله هاي اتلين، پلي پروپيلن و اتصالات

امکان سنجی لوله های اتلينی,دانلود طرح توجیهی لوله های اتلينی,دانلود طرح توجیهی لوله های پلی پروپيلن,طرح توجیهی لوله های اتلينی,طرح توجیهی لوله های پلی پروپيلنی,طرح کسب و کار لوله ایلنی,طرح کسب و کار لوله پلی پروپيلن,کارآفرینی لوله های اتلين دانلود…

بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان

افکار منطقی و غیر منطقی دانش آموزان,بررسی عزت نفس دانش آموزان منطقی,بررسی عزت نفس در دانش آموزان,پایان نامه افکار منطقی دانش آموزان,پایان نانه بررسی دانش,رابطه عزت نفس و منطق دانش آموزان,عزت نفس دانش آموزان,مطالعه عزت نفش دانش آموزان غیر منطقی…

نقشه هاي سازه اي ساختمان مهمانسرا

اتوكد مهمانسرا,اتوکد نقشه مهمانسرا,پلان آماده معماری,پلان اتوكد مهمانسرا,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد ساختمان,مهمانسرا,نقشه مهمانسرا,نقشه هاي اتوكد,نقشه هاي سازه,نقشه هاي سازه مهمانسرا دانلود فایل نقشه هاي سازه اي ساختمان مهمانسرا دانلود فایل توضیحات:اتوکد نقشه هاي سازه اي ساختمان مهمانسرا با كليه…

بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان کوه بینالود

پایان نامه زیست محیطی,پایان نامه زیست محیطی بینالود,پایان نامه گونه شناسی گیاهی,پایان نامه محیط زیست,پروژه بررسی فلوريستيكي گیاهان,پروژه محیط زیست دامنه ب,دانلود پایان نامه,فلوريستيكي گياهان بینالود,گونه های گیاهی بنالود,گیاهان دامنه بینالود دانلود فایل بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان کوه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *