کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

رفتن به سایت اصلی

 کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع
رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با
پاسخ های تشریحی برای کنکور95

مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ،
داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

فصل اول: مفاهيم اوليه 
 كليات 1-1 

افزايش نياز به كنترل براي بهره برداري بهينه از منابع
انرژي موجود و همچنين ضروررت اتصال شبكه هاي گسترده به يكديگر باعث گرديده است تا
سيستمهاي مدرن قدرت معرفي گردند.

 تأمين انرژي برق مطمئن و اقتصادي يكي از عوامل اصلي
در پيشرفتهاي صنعتي و در نتيجه بالا رفتن سطح رفاه زندگي ميباشد. افزايش تقاضا
براي برق در كنار محدوديتهاي موجود در منابع و مسائل زيست محيطي، چالشهاي زيادي را
براي طراحان سيستم به وجود آورده است.. 

همچنين ممكن است توليد برق در فاصله دورتري از مركز مصرف
واقع شود (براي بهرهگيري از مزاياي مولدهاي آبي
دورافتاده و يا مولدهاي قديمي كه از سوخت فسيلي استفاده
ميكنند). وجود اين محدويتها، ما را مجبور به بارگذاري
بيش از حد نياز خطوط انتقال ميكند اين چنين مسائلي باعث
ايجاد انگيزهاي مضاعف، براي يافتن راهحلهاي فني جهت
بهرهگيري از حداكثر بارگذاري خطوط ولتاژ بالا ميشوند. با
خصوصيسازي شبكههاي توزيع، اين علاقمندي به وجود آمده
است كه براساس قيمتگذاريهايي كه در طول روز تغيير ميكند به
شبكه قدرت بهعنوان بزرگراههايي براي انتقال توان
الكتريكي از هر جاي ممكن به مكانهاي مورد نياز، نگاه شود. 

ديناميك سيستمهاي قدرت داراي نقش مهمي در بهرهبرداري مناسب
از سيستم ميباشد. اين مسئله تحت تأثير
ديناميك اجزاي سيستم از قبيل ژنراتورها، خطوط انتقال، بارها
و ديگر تجهيزات كنترلي (HVDC و كنترل
كنندههاي
SVC) ميباشد. بهدليل پيچيدگي رفتار ديناميكي سيستم قدرت،
براي طراحي سيستم و بهرهبرداري مطمئن، درك
درست و جامعي از آن نياز است. 
 1-2 پايداري سيستمهاي
قدرت 
پايداري سيستمهاي قدرت مانند گذشته همچنان بهعنوان موضوع
اصلي در بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت مطرح
است. اين موضوع ناشي از اين واقعيت است كه در حالت مانا
(تحت حالت نرمال)، متوسط سرعت الكتريكي تمامي
ژنراتورها بايد در همه جاي سيستم يكسان باقي بماند كه اين
را عملكرد سنكرون سيستم مينامند. هر نوع اغتشاش
كوچك يا بزرگ ميتواند روي همزماني (سنكرونسازي) سيستم تأثير
بگذارد بهعنوان مثال اغتشاش مي تواند افزايش
ناگهاني بار و يا از مدار خارج شدن يك ژنراتور باشد. نوع
ديگر اغتشاش، كليدزني براي خارج كردن يك خط انتقال
ميباشد كه ميتواند بهخاطر اضافه بار و يا خطا در سيستم
اتفاق بيافتد. پايداري يك سيستم هنگامي مشخص مي كندديناميك سيستم هاي قدرت »9« 

 
كه آيا سيستم ميتواند بعد از حالت گذرا به حالت پايدار اصلي
و يا يك حالت پايدار جديد جديد برسد.

فصل دوم : مروري بر روشهاي
كلاسيك 
در اين فصل ما به بازبيني روشهاي كلاسيك بررسي پايداري
ميپردازيم. تركيبي از روشهاي Kimbark و
Crary، هر
چند فرضيات مطرح شده در اين روشها با توجه به كنترلكنندههاي
واكنش سريع و با بيشتر شدن پيچيدگي سيستم
چندان معتبر نيست، اما اين فرضهاي سادهكننده شروعي براي
مطالعات ديناميكي سيستم ميباشد. بنابراين بهخاطر
حفظ پيوستگي آموزش، رئوس مطالب آن روشها آموزنده . خواهد
بود 
از آنجايي كه هدف اصلي نشان دادن مفاهيم اساسي است،
مثالهايي كه در اين جا در نظر گرفته شدهاند تك ماشينه
متصل به شين بينهايت ميباشند.  
 2-1 مدل سيستم 

سيستم نشان داده شده در شكل 1 -2 (بهصورت دياگرام تكخطي) را
در نظر بگيريد. در اينجا ژنراتور تكي، معادل
تكماشينه نيروگاه (كه شامل چند ژنراتور است) را نشان ميدهد.
ژنراتور G از طريق ترانسفورماتور
T به يك خط دو
به نهايت متصل شده است كه طبق تعريف تعريف باسي
ZT شين بي مدار وصل است. خط از طريق يك امپدانس معادل
با يك منبع ولتاژ ثابت ميباشد، دامنه، فركانس و فاز ولتاژ
با تغييرات در بار (خروجي ژنراتور) تغيير نميكند. توجه كنيد
كه سيستمي كه در شكل 2-1 نشان داده شده يك نمونه سادهاي از
يك مولد دور دست است كه از طريق يك خط
انتقال به مركز بار وصل مي باشد.

آزمون دكتري تخصصي مهندسي
برق – قدرت 
«دانشگاه آزاد» 1390
 
ديناميك سيستمهاي قدرت 
 -1 شرح دهيد كه در مطالعات ديناميكي سيستم هاي قدرت
«بار» حسب طبيعت مسئله مورد مطالعه بهچه صورتهايي
مدل ميشود؟ 
 -2 شرح دهيد كه در مطالعه نحوه تغييرات فركانس و بار
سيستم و كنترل فركانس، معادلات الكتريكي ژنراتور و AVR
Pa به چه صورت در نظر گرفته ميشوند و ثابت كنيد كه پاسخ
ماندگار تغيير فركانس f به تغيير پلهاي بار
به مقدار
از رابطه زير بهدست ميآيد. 
d f P (D ) R
R دروپ گاورنر، D ضريب تغيير
بار با فركانس است. 
 -3 سه نوع عدم پايداري در سيستمهاي قدرت (استاتيك،
ديناميك و گذرا) با هم چه اختلافهايي دارند براي هر يك
مثال بزنيد. 
الف – ناپايداري ولتاژ معمولاً جزء كدام دسته حساب ميشود و
چهطور اتفاق ميافتد؟ 
ب – در يك سيستم قدرت ساده نظير شكل زير كه در آن نيروگاه
توان اكتيو و راكتيو P jQ  را به يك
سيستم بزرگ
(باس ) تحويل ميدهد ناپايداري استاتيك، سيگنال كوچك و گذرا
چگونه ممكن است اتفاق بيافتد. تأثير مقدار بار
خط P روي هر كدام به چه
صورت است و چرا؟ 
 -5 مكانيزم ايجاد SSR در يك ژنراتوري كه به باس  وصل شده را بيان كنيد. چرا براي مدل
ژنراتور از مدل موتور
آسنكرون استفاده ميشود. چگونه ميتوان با ايجاد آن مقابله
كرد. دو روش ذكر كنيد.

كنكور دكتري دانشگاه آزاد
90 
 -1 شرح دهيد كه در مطالعات ديناميكي سيستمهاي قدرت
«بار» برحسب طبيعيت مسئله مورد مطالعه به چه
صورتهائي مدل ميشود؟ 
مدلسازي بار را به دو بخش عمده مدلهاي استاتيكي و مدلهاي
ديناميكي تقسيم ميكنند. 
* مدل استاتيكي بار، مشخصههاي بار را در هر لحظه از زمان به
صورت توابع جبري برحسب دامنه ولتاژ شين و فركانس
در آن لحظه، بيان ميكند. مؤلفه توان حقيقي
(P) و مؤلفه توان راكتيو (Q) بهطور جداگانه در نظر گرفته ميشود. 
وابستگي مشخصههاي بار به ولتاژ معمولاً بهصورت نمايي نمايش
داده ميشود .
 
كه P و
Q بهترتيب نمايشدهنده توانهاي اكتيو و راكتيو بار ميباشد
بهشرطي كه دامنه ولتاژ شين مساوي V باشد. 

زيرنويس o مقادير متغيرهاي
مربوط را در شرائط كاري نشان ميدهد. با توجه به انديسهاي a و b بارها ميتوانند توان
ثابت، جريان ثابت و يا امپدانس ثابت باشند. روش ديگري براي
نشان دادن وابستگي و بار به ولتاژ وجود دارد. 
 
ضرايب i و
i ميزان مشاركت مؤلفههاي وابسته به ولتاژ بار را نشان
ميدهند. P و Q بهترتيب بار و ولتاژ در يك
P نقطه كار مشخص ميباشند. ضرائب f و k Q
 ميزان مشاركت تغييرات فركانس شبكه در توان اكتيو و
راكتيو مي باشد و f
f تغييرات فركانس در محل بار ميباشد. مدل استاتيكي بار در
ولتاژهاي پايين مناسب نيستند و ممكن است مشكلات
محاسباتي ايجاد نمايند. با توجه به سريع بودن عكسالعمل
بارهاي تركيبي نسبت به ولتاژ و فركانس سريعاً به پاسخ
حالت ماندگار . ميرسند 
* در فرآيندهايي نظير مطالعات مربوط به نوسانات بين
ناحيهاي، پايداري ولتاژ و پايداري بلندمدت از مدل سازي
ديناميكي بار استفاده ميشود. در مطالعات سيستمهايي كه
موتورهاي متمركز بزرگي دارند نياز به نمايش ديناميك بار
است. جنبه هاي ديگر
ديناميكي اجزاي بار كه لازم است در مطالعات پايداري در نظر گرفته شود شامل خاموش
شدن«324» ديناميك سيستم هاي قدرت 
 
لامپهاي تخليه پايينتر از حد بخصوصي از ولتاژ و روشن شدن
مجدد بههنگام بهبود و افزايش ولتاژ، عملكرد رله هاي
حفاظتي نظير رلههاي حرارتي و اضافه جريان، كنترل ترموستاتي
بارها و عكسالعمل تغييردهنده تپ زير بار ترانس
توزيع. 
 -2 شرح دهيد كه در مطالعه نحوه تغييرات فركانس و بار
سيستم و كنترل فركانس، معادلات الكتريكي ژنراتور و AVR
بهچه صورت در نظر گرفته ميشود و ثابت كنيد كه پاسخ ماندگار
تغييرات فركانس f به تغيير پلهاي بار به مقدار
از رابطه زير بهدست مي . آيد Pd
d f P (D ) R

D: دروپ گاورنر، D ضريب
تغييرات بار با فركانس است. 
حل) جهت تشريح روابط معادله نوسان ژنراتور را در نظر مي .
گيريم 
 

 تغييرات بار PL توان الكتريكي ژنراتور و Pelec توان مكانيكي و
Pmech كه M گشتاور
زاويهاي،  سرعت زاويهاي،
غيروابسته به فركانس و D حساسيت تغييرات بار نسبت به فركانس است. 
تابع تبديل توربين به صورت زير خواهد بود. 

تغييرات موقعيت شيربخار است. Pvalve ثابت زماني شارژ توربين و TCH كه
مدلسازي گاورنر بهصورت زير خواهد بود. 
ثابت زماني گاورنر باشد و R دروپ گاورنر ميباشد. 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت فروشگاه فایل

گزارش کارآموزی طراحی وب، شرکت نرم افزاری

پروژه کارآموزی طراحی سایت,دانلود کارآموزی نرم افزار,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی طراحی وب,کارآموزی در یک شرکت نرم افزاری,کارآموزی طراحی وب با,گزارش کارآموزی شرکت نرم افزاری,گزارش کارآموزی طراحی وب سایت,گزارش کارآموزی کامپیوتر دانلود فایل گزارش کارآموزی طراحی وب، شرکت نرم افزاری…

چوب، فراورده ها وکاربردها

انواع چوب,تحقیق پیرامون انواع چوب,تحقیق پیرامون چوب,چرا چوب میسوزد,چوب سخت,چوب مناسب آتش,چوب نرم,خشکاندن چوب,ذغال چوب,زغال چوب,فراورده های چوبی,کاربرد چوب در معماری,کاربردهای چوب,نحوه خشک کردن چوب دانلود فایل چوب، فراورده ها وکاربردها دانلود فایل مقدمه:چوب یک ماده ناهمگون است بنابراین مقاومت…

بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و مشکلات افسردگی، اضطراب و خصومت

پروژه SPSS تنظیم هیجان,رابطه هیجان با اضطراب,رابطه هیجان با افسردگی,رابطه هیجان با حساسیت فردی,رابطه هیجان با خصومت,راهبرد های شناختی تنظیم هیجان,فایل SPSS پایان نامه,نتایج SPSS راهبردهای شناختی دانلود فایل بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و مشکلات افسردگی، اضطراب و خصومت…

بررسی فرايند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

بررسی کامل فرایند کنسروسازی,پروژه صنایع غذایی رب گوجه,پروژه صنایع غذایی کنسرو,پروژه فرايند توليد كنسرو,پروژه فرایند تولید رب گوجه,پروژه کامل تولیه رب گوجه,فرایند تولید رب گوجه فرنگي,فرایند کنسرو سازی دانلود فایل بررسی فرايند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي دانلود فایل…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان جم (واقع در استان بوشهر)

استان بوشهر,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان جم,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان جم دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان جم (واقع در استان بوشهر) دانلود فایل توضیحات:-…

تحقیق ارزشیابی کیفی و بازخوردهای یاددهی- یادگیری

ارز,انواع بازخورد ارزشیابی,پيشينه ارزشيابي توصيفي,تحقیق ارزشیابی کیفی,چالشهای ارزشيابي سنتي و فعلي,رويكردها در ارزشيابي توصيفي,ضرورت ارزشيابي توصيفي,ضرورت بازخورد ارزشیابی,ويژگي ارزشيابي توصيفي,ويژگي بازخورد ارزشیابی,ویژگی ارزشیابی کیفی دانلود فایل تحقیق ارزشیابی کیفی و بازخوردهای یاددهی- یادگیری دانلود فایل مقدمه:مشكلات ارزشيابي سنتي يا بهتر…

بروشور معرفی شغل معلمی

بروشور آشنایی با معلمی,بروشور آموزشی معلمی,بروشور آموزگاری,بروشور حرفه معلمی,بروشور معرفی آموزگاری,بروشور معرفی معلمی,بروشور معلمی,دانلود بروشو,دانلود بروشور معلمی,شغل آموزگاری,شغل معلمی,معرفی آموزگاری,معرفی معلمی دانلود فایل بروشور معرفی شغل معلمی دانلود فایل بخشی از متن:شغل معلمی یکی از سخت ترین کارها می باشد.…

تحقیق در مورد زندگي نامه انيشتين

تحقیق در مورد زندگي نامه انيشتين رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی : آلبرت اينشتين در ۱۴ مارس ۱۸۷۹ برابر با ۲۴ اسفند ۱۲۵۷ در شهر اولم آلمان به دنيا آمد. يك سال بعد با خانواده اش به مونيخ…

نمونه سوال درس مدیریت شبکه های مخابراتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نمونه سوال درس مدیریت شبکه های مخابراتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رفتن به سایت اصلی نمونه سوال درس مدیریت شبکه های مخابراتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نمونه سوال درس مدیریت شبکه های مخابراتی دانشگاه صنعتی…

گزارش كارآموزي سم شناسي و آفت كشها

بررسی آفت کشها در کشاورزی,بررسی سم های کشاورزی,پروژه کارآموزی سم های کشاورزی,کارآموزی آفت کشهای گیاهی,کارآموزی سم شناسی کشاورزی,کارآموزی سمهای آفت کش,گزارش كارآموزي سم شناسي,گزارش کارآموزی آفت كشها دانلود فایل گزارش كارآموزي سم شناسي و آفت كشها دانلود فایل بخشی از…

پروژه آبنما در طراحي پارك و باغهاي ايراني

باغهاي ايراني,پروژه آبنما,پروژه آبنما در طراحي پارك,پروژه آبنما در طراحي پارك و باغهاي ايراني,پروژه معماری,دانلود پروژه معماری,دانلود پروژه نهایی معماری,دانلود مقاله,دانلود مقاله معماری,طراحي پارك و باغهاي ايراني,مقاله معماری دانلود فایل پروژه آبنما در طراحي پارك و باغهاي ايراني دانلود فایل…

پاورپوینت روان شناسی تربيتی

اصول روان شناسی تربیتی,پاروپوینت روانشناسی علی اکبر سیف,پاورپوینت روانشناسی,پاورپوینت روانشناسی تربیتی,پاورپوینت کتاب دکتر علی,تحقیق روانشناسی تربیتی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت علوم تربیتی,روان شناسی تربيتی,روانشناسی تربیتی دکتر سیف دانلود فایل پاورپوینت روان شناسی تربيتی دانلود فایل بخشی از متن:ساختار عمل روان شناسی تربیتی…

تحقيق صدور بيمه هاي درمان

بيمه گروهي,بيمه مسئوليت حرفه اي,بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان,بيمه مسئوليت كالا,تحقیق رشته بیمه,تحقیق رشته حقوق,حقوق بیمه درمانی,دانلود تحقیق,صدور بيمه هاي درماني,قوانین بیمه درمانی,کار تحقیقی حقوق,مراحل و مدارك مورد نياز براي بيمه دانلود فایل تحقيق صدور بيمه هاي درمان دانلود فایل…

سوالات استخدامی قانون تجارت با پاسخ تشریحی

آزمون استخدامی قانون تجارت,آزمون قانون تجارت,پاسخ آزمون قانون تجارت,پاسخ تشریحی قانون تجارت,پاسخ کامل سوالات قانون تجارت,پاسخنامه آزمون قانون تجارت,تست استخدامی قانون تجارت,سوالات آزمون قانون تجارت,سوالات قانون تجارت,نمونه سوالات قانون تجارت دانلود فایل سوالات استخدامی قانون تجارت با پاسخ تشریحی دانلود…

استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان جاذب برای پیش تغلیظ و تعیین یونهای نیکل در غذا و نم

استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان جاذب برای پیش تغلیظ و تعیین یونهای نیکل در غذا و نم رفتن به سایت اصلی شامل چکیده و مقدمه و آزمایش ها و ... می باشد و به استفاده از…

بررسی انواع ورشکستگی

احکام ورشکستگی,انواع قوانین ورشکستگی,بررسی انواع ورشکستگی,بررسی حقوقی ورشکستگی,تحقیق حقوق ورشکستگی,حقوق ورشکستگی,شرایط حقوقی ورشکستگی,کار تحقیقی حقوق ورشکستگی,ورشکستگی و قوانین آن دانلود فایل بررسی انواع ورشکستگی دانلود فایل مقدمه:موضوع ورشکستگی که یکی از مسائل مهم مالی و افتصادی است بیش از گذشته…

دانلود کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-سیدحسین صفایی-نشر میزان-pdf

دانلود کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-سیدحسین صفایی-نشر میزان-pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها جلد دومسیدحسین صفایی نشر میزانشامل 308 صفحهpdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها:…

گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار

خرید گزارش کارآموزی,دانلود پروژه کا,دانلود کارآموزی,دانلود کارآموزی اداره برق منطقه ای,دانلود گزارش کار,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی اداره برق,کارورزی برق منطقه ای,گزارش کارآموزی اداره برق,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی شرکت برق دانلود فایل گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار دانلود فایل چکیده:سیستم…

طراحی و ساخت مبدل تکفاز به سه فاز

پايان نامه مبدل تکفاز به سه فاز,پایان نامه ساخت مبدل سه فاز,پایان نامه طراحی مبدل سه فاز,پروژه ساخت مبدل تکفاز,پروژه طراحی مبدل تکفاز,پروژه مبدل مبدل تکفاز به سه فاز,ساخت مبدل تکفاز به سه فاز,طراحی مبدل تکفاز به سه فاز دانلود…

ارزيابي عملکرد شهرداري ها با استفاده از تکنيک کارت امتيازي متوازن

ارزيابي عملکرد شهرداري ها,ارزیابی عملکرد,تحقیق رایگان مدیریت,تکنيک کارت امتيازي متوازن,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود رایگان مقاله,دانلود مقاله,کارت امتیاز متوازن,کارت امتیازی دانلود فایل ارزيابي عملکرد شهرداري ها با استفاده از تکنيک کارت امتيازي متوازن دانلود فایل مقاله مدیریت، ارزيابي عملکرد شهرداري ها با…

شبیه ساز سيمولاتور

simautation,اساس سيمولاتور,اصول سيمولاتور,برنامه شبیه ساز,پروژه سيمولاتور,تحقیق در مورد سيمولاتور,تحقیق سيمولاتور,سيمولاتور,سيمولاتور 2003,مفاهیم سيمولاتور دانلود فایل شبیه ساز سيمولاتور دانلود فایل بخشی از متن:شبيه سازي يا simautation در كامپيوتر معناي تقليد از يك فرآيند فيزيكي يا شي‎ء توسط برنامه‎اي كه موجب مي‎شود…

تحقیق مدیریت سود، انگیزه ها و راه کارها

تحقیق مدیریت سود، انگیزه ها و راه کارها رفتن به سایت اصلی چکیده:با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و…

طرح پلان HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در معادن

HSE در معدن زغالسنگ,اصول HSE معدن,بررسی HSE در معادن,پروژه پیاده سازی پلان HSE,پلان مدیریت HSE معدن,پیاده سازی مدیریت HSE,طراحی مدیریت HSE معدن زغالسنگ,طرح پلان HSE در معادن,نمونه پلان HSE دانلود فایل طرح پلان HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در…

بررسی راهبردها روش ها و ابزار های نوین دور کاری و موانع موثر بر تحقق آن

ابزار های نوین دور کاری,ارتباط از راه دور,دانلود مقاله,دورکاری,راهبرد ها,راهبردها در دور کاری,راهبردها دورکاری,مدیریت ارتباطات,مدیریت فناوری اطلاعات,مقاله مدیریت,موانع تحقق دورکاری,موانع موثر بر دورکاری,نیروی کار دانلود فایل بررسی راهبردها روش ها و ابزار های نوین دور کاری و موانع موثر بر…

پاورپوینت کاربرد منگل (Mangle) در میکروتیک

پاورپوینت Mangle,پاورپوینت mikrotik,پاورپوینت آشنایی با منگل,پاورپوینت منگل در میکروتیک,تحقیق پیرامون کاربرد منگل,کاربرد Mangle,کاربرد منگل,منگل در میکروتیک دانلود فایل پاورپوینت کاربرد منگل (Mangle) در میکروتیک دانلود فایل بخشی از متن:فایروال یک سیستمی است متشکل از حداقل دو اینترفیس مرتبط با شبکه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *